Kąty Wrocławskie: Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie
Numer ogłoszenia: 153080 - 2014; data zamieszczenia: 07.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 104426 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie. Zamówienie będzie zrealizowane m.in. zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2012 poz. 647 z późn. zm.), ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.)zczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1.Zamawiający udostępnieni Wykonawcy niezbędne mapy, o których mowa w art. 16. ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu. 2.Skalę opracowania planu wskazuje się na: - 1:1000 dla zadania 1, - 1:1000 i 1:2000 dla zadania 2, - 1:1000 dla zadania 3. 3.Zamawiający przedstawi Wykonawcy wytyczne w zakresie przeznaczenia i zagospodarowania terenów. 4.Zamawiający zobowiązany jest do udostępnienia na wniosek Wykonawcy: 1)wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów objętych planami miejscowymi, 2)kopie decyzji dot. zgód na wyłączenie z użytkowania rolniczego i leśnego dla obszarów objętych planami miejscowymi, 3)opracowanie ekofizjograficzne dla gminy Kąty Wrocławskie, 4)obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie. 5.Wykonawca zobowiązany jest do: 1)wykonania prac i dodatkowych opracowań, zgodnie z harmonogramem prac, 2)prezentacji projektu planu miejscowego na etapie akceptacji Zamawiającego, opiniowania przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, dyskusji publicznej, sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich oraz innych na wniosek Zamawiającego. 6.Przygotowanie i publikacja wszelkich ogłoszeń prasowych związanych z przeprowadzeniem procedury planistycznej następuje na koszt i za staraniem Wykonawcy. 7.Przygotowanie korespondencji związanej z przeprowadzeniem procedury planistycznej następuje na koszt i za staraniem Wykonawcy. 8.Rozesłanie korespondencji związanej z przeprowadzeniem procedury planistycznej następuje na koszt i za staraniem Zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Górny, dla terenów w rejonie ulicy Jarzębinowej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8130,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sadków

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12195,12 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 3   

Nazwa: Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Wszemiłowice

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12195,12 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 4   

Nazwa: Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Jurczyce

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12195,12 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ