Kąty Wrocławskie: Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w gminie Kąty Wrocławskie
Numer ogłoszenia: 528884 - 2013; data zamieszczenia: 19.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 465784 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w gminie Kąty Wrocławskie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w gminie Kąty Wrocławskie: Zadanie 1 - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego przystanku autobusowego w miejscowości Różaniec - 1 lampa oświetlenia drogowego. Zadanie 2 - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego skrzyżowania ul. Polnej z ul. Wrocławską w miejscowości Mokronos Górny - 1 lampa oświetlenia drogowego. 2. Projekty dla zadań nr 1, 2 wykonać z zastosowaniem opraw LED..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Wykonanie projektu oświetlenia drogowego przystanku autobusowego w miejscowości Różaniec

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4878,05 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: Wykonanie projektu oświetlenia drogowego skrzyżowania ul. Polnej z ul. Wrocławską w miejscowości Mokronos Górny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4875,05 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ