Kąty Wrocławskie: Wykonanie zamówień dodatkowych niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego pn. Remont i przebudowa dachów świetlic wiejskich w Czerńczycach i Wojtkowicach
Numer ogłoszenia: 415462 - 2013; data zamieszczenia: 11.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie zamówień dodatkowych niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego pn. Remont i przebudowa dachów świetlic wiejskich w Czerńczycach i Wojtkowicach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem inwestycji jest remont dachu oraz elementów stropu budynku świetlicy wiejskiej na działce inwestora. Projekt nie zakłada zmiany zagospodarowania terenu oraz formy budynku. 2. Po odsłonięciu elementów konstrukcyjnych stwierdzono, że deskowanie podsufitki od strony styku z tynkiem uległo korozji biologicznej, której ogniska przeniosły się na dolne powierzchnie belek stropu oraz główne elementy konstrukcyjne dachu tj. wiązara W-4, częściowo wiązara W-3 i W-1. 3. Zachodzi więc potrzeba wykonania wzmocnień wszystkich wiązarów oraz odtworzenia sufitu dla całości obiektu (Wojtkowice) nie uwzględnianego w pierwotnym założeniu projektowym oraz wykonanie nowych elementów nośnych konstrukcji dachu w rozwiązaniu zastępczym poprzez wprowadzenie dodatkowych elementów odciążających (oba dachy), wykonanie sufitu podwieszonego w pomieszczeniach poddasza (Czerńczyce), oraz demontaż zniszczonych elementów. 4. Roboty określone w ust.1 powinny być wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną, a materiały winny posiadać atesty i aprobaty techniczne.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.32.40.00-4, 45.26.11.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 61560,92 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę