Kąty Wrocławskie: Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich
Numer ogłoszenia: 382294 - 2013; data zamieszczenia: 20.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 336696 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego, dotychczas niezarejestrowanego i pozbawionego wad fabrycznych samochodu osobowego wyprodukowanego w 2013 roku, dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich wraz z pełnym pakietem ubezpieczenia (OC + NW + AC) Wymagane parametry techniczne oraz wyposażenie przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 1 do umowy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1, 66.51.41.10-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 76422,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ