Kąty Wrocławskie: BUDOWA DROGI W UL. JARZĘBINOWEJ W SMOLCU
Numer ogłoszenia: 289630 - 2013; data zamieszczenia: 23.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 205544 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA DROGI W UL. JARZĘBINOWEJ W SMOLCU.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w ul. Jarzębinowej w Smolcu 2. Zakres prac obejmuje: a) wykonanie drogi wraz z chodnikami i zjazdami na posesje o nawierzchni z kostki betonowej w ul. Jarzębinowej; b) wykonanie kanalizacji deszczowej Ø 200mm ÷ 630 mm odwadniającej ul. Jarzębinową; c) wykonanie oświetlenia drogowego ul. Jarzębinowej - 33 szt. lamp wraz z montażem szafki pomiarowej i oświetleniowej oraz kablową linią zasilającą oświetlenie; d) wytyczenie geodezyjne oraz geodezyjny pomiar powykonawczy. 3. Załączony przedmiar robót ma charakter poglądowy i nie stanowi podstawy do wyceny robót. 4. Roboty określone w opisie przedmiotu umowy powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną. 5. Roboty należy prowadzić w sposób zapewniający wszystkim mieszkańcom dojścia do posesji oraz podmiotom gospodarczym stały dojazd do miejsca prowadzenia działalności.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.20-6, 45.31.61.10-9, 45.31.23.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 7.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2705543,90 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ