Kąty Wrocławskie: Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi ul. Słonecznej w Sadkowie, gm. Kąty Wrocławskie
Numer ogłoszenia: 162492 - 2013; data zamieszczenia: 24.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie , ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi ul. Słonecznej w Sadkowie, gm. Kąty Wrocławskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych pn.Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi ul. Słonecznej w Sadkowie, gm. Kąty Wrocławskie 2.Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, w tym decyzji pozwolenia na budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi ul. Słonecznej w Sadkowie, gm. Kąty Wrocławskie; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: a)Uzyskanie map sytuacyjno - wysokościowych do celów projektowych potwierdzonych przez Starostę Powiatu Wrocławskiego Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu. b)Sporządzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej opracowanej dla realizacji przedmiotowej inwestycji, wykonanej zgodnie z obowiązującym prawem i zakwalifikowaniem inwestycji do odpowiedniej kategorii geotechnicznej oraz zasadami wiedzy inżynierskiej dla zapewnienia prawidłowych rozwiązań projektowych; c)Do zakresu opracowania należy: projekt budowy kanalizacji deszczowej odwodnienia ul. Słonecznej w Sadkowie z odprowadzeniem ścieków deszczowych do odbiornika wskazanego przez projektanta, projekt przepompowni ścieków deszczowych (w razie konieczności) wraz z projektem sterowania i zasilania, projekt przebudowy całej nawierzchni drogi, po której przebiega projektowana kanalizacja deszczowa. Przebudowywana droga powinna spełniać warunki drogi wewnętrznej osiedlowej klasy technicznej D. d)Uzyskanie warunków technicznych włączenia do odbiornika ścieków deszczowych od właściciela urządzeń; e)Uzyskanie warunki techniczne przebudowy drogi; f)Uzyskanie zgody właścicieli terenów na których projektowana jest sieć; g)Dokumentację projektową budowlano - wykonawczą dla wszystkich branż wykonać należy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 462 poz z późniejszymi zmianami), z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity z 2010 r Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami oraz z rozporządzeniami wykonawczymi), a także z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami). Projekt należy wykonać wraz z wszelkimi niezbędnymi opiniami, decyzjami, zaświadczeniami, uzgodnieniami oraz pozwoleniami w tym decyzją pozwolenia na budowę. Ponadto dokumentację należy sporządzić w sposób umożliwiający realizację prac dla wszystkich branż w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotowego zadania. Do dokumentacji należy załączyć oświadczenie o jej kompletności z punktu widzenia celu któremu ma służyć, zgodności z umową oraz aktualnie obowiązującymi przepisami i normami. h)Uzyskanie zgody zarządcy drogi na umieszczenie odcinków sieci kanalizacyjnych w pasie drogowym wraz z opracowaniem projektu odtworzenia nawierzchni, i)Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenie na budowę; j)Przygotowanie wniosku o decyzję pozwolenia wodno - prawnego oraz uzyskanie przedmiotowej decyzji; k)Przedmiar robót, kosztorys inwestorski i szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż, należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami); l)Przygotowanie informacji dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126); m)Przygotowanie wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz uzyskanie przedmiotowej decyzji, jeśli zajdzie taka konieczność; Dodatkowe informacje dotyczące inwestycji: Sadków posiada uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, Obszar zainwestowania wsi Sadków na południe od drogi Kąty Wrocławskie - Wrocław jest objęty ochroną konserwatorską i obserwacją archeologiczną Obszar opracowania nie leży w strefie ochrony wód, krajobrazu chronionego, parku krajobrazowego, obszaru Natura 2000; Inwestycja będzie przebiegać w drogach gminnych, wojewódzkich oraz możliwie że po terenach prywatnych (wewnętrznych); Zamawiający nie posiada wstępnej zgody zarządców dróg na lokalizację w pasie dróg kanalizacji. Zamawiający posiada tytuł prawny do dróg gminnych. Uzyskanie zgody Właścicieli działek na lokalizację kanalizacji deszczowej leży po stronie Projektanta. Projektowana sieć kanalizacji deszczowej nie będzie przebiegać przez tereny zamknięte (tereny PKP) Przewiduje się, że będzie konieczny projekt przepompowni ścieków deszczowych. Zakres projektu będzie obejmował też branżę elektryczną (projekt zasilania i sterowania przepompownią ścieków). Zamawiający nie posiada warunków zasilania dla ewentualnej przepompowni ścieków. Długość przyłącza będzie wynikała z usytuowania przepompowni ścieków. Zamawiający nie posiada rezerwy terenu pod planowaną lokalizację pompowni. Pozyskanie przedmiotowego terenu będzie leżeć po stronie Zamawiającego. W wycenie należy uwzględnić uzyskanie map ewidencji gruntów oraz wypisów właścicieli działek po których przebiegać będzie projektowana inwestycja. Uzyskanie map oraz wypisów należy do obowiązków Projektanta; UWAGA: Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa wskazuje na pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i norm, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych oraz doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Projektanta na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie: a)Zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku: a.wystąpienia zdarzeń losowych (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia wydarzenia, którym nie można zapobiec), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji usług; b.w przypadku zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia; c.zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają; d.gdy właściwe organy administracji publicznej i instytucje uzgadniające nie wydały wymaganych decyzji administracyjnych lub uzgodnień w ustawowym terminie, a w przypadku zarządzających mediami w terminie 2 miesięcy, a także w przypadku zmiany uzgodnienia, bądź wniesienia po wydaniu tych decyzji lub uzgodnień dodatkowych wymogów skutkującego koniecznością dokonania zmian lub uzupełnień w projekcie; e.konieczności dokonania korekt w zatwierdzonym przez Zamawiającego rozwiązaniu projektowym, a wynikających ze zmiany stanowiska Zamawiającego lub stanowiska instytucji uzgadniających (opiniujących); b)Zmian kadrowych: a.zmiana osób odpowiedzialnych za prawidłowe świadczenie usług ze strony Projektanta i osób wyznaczonych do współpracy w imieniu Zamawiającego. b.zmiany osób reprezentujących Projektanta, których konieczność wprowadzenia wynika ze zmian organizacyjnych. 2.Wszelkie zmiany umowy będą dokonywane w postaci pisemnych aneksów podpisanych przez strony pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.katywroclawskie.pl/zamowienia/lista/13.dhtml
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.05.2013 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie Biuro Obsługi Klienta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie