Kąty Wrocławskie: Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi ul. Słonecznej w Sadkowie, gm. Kąty Wrocławskie
Numer ogłoszenia: 235670 - 2013; data zamieszczenia: 19.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 162492 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi ul. Słonecznej w Sadkowie, gm. Kąty Wrocławskie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych pn.Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi ul. Słonecznej w Sadkowie, gm. Kąty Wrocławskie 2.Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, w tym decyzji pozwolenia na budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi ul. Słonecznej w Sadkowie, gm. Kąty Wrocławskie; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: a)Uzyskanie map sytuacyjno - wysokościowych do celów projektowych potwierdzonych przez Starostę Powiatu Wrocławskiego Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu. b)Sporządzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej opracowanej dla realizacji przedmiotowej inwestycji, wykonanej zgodnie z obowiązującym prawem i zakwalifikowaniem inwestycji do odpowiedniej kategorii geotechnicznej oraz zasadami wiedzy inżynierskiej dla zapewnienia prawidłowych rozwiązań projektowych; c)Do zakresu opracowania należy: projekt budowy kanalizacji deszczowej odwodnienia ul. Słonecznej w Sadkowie z odprowadzeniem ścieków deszczowych do odbiornika wskazanego przez projektanta, projekt przepompowni ścieków deszczowych (w razie konieczności) wraz z projektem sterowania i zasilania, projekt przebudowy całej nawierzchni drogi, po której przebiega projektowana kanalizacja deszczowa. Przebudowywana droga powinna spełniać warunki drogi wewnętrznej osiedlowej klasy technicznej D. d)Uzyskanie warunków technicznych włączenia do odbiornika ścieków deszczowych od właściciela urządzeń; e)Uzyskanie warunki techniczne przebudowy drogi; f)Uzyskanie zgody właścicieli terenów na których projektowana jest sieć; g)Dokumentację projektową budowlano - wykonawczą dla wszystkich branż wykonać należy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 462 poz z późniejszymi zmianami), z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity z 2010 r Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami oraz z rozporządzeniami wykonawczymi), a także z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami). Projekt należy wykonać wraz z wszelkimi niezbędnymi opiniami, decyzjami, zaświadczeniami, uzgodnieniami oraz pozwoleniami w tym decyzją pozwolenia na budowę. Ponadto dokumentację należy sporządzić w sposób umożliwiający realizację prac dla wszystkich branż w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotowego zadania. Do dokumentacji należy załączyć oświadczenie o jej kompletności z punktu widzenia celu któremu ma służyć, zgodności z umową oraz aktualnie obowiązującymi przepisami i normami. h)Uzyskanie zgody zarządcy drogi na umieszczenie odcinków sieci kanalizacyjnych w pasie drogowym wraz z opracowaniem projektu odtworzenia nawierzchni, i)Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenie na budowę; j)Przygotowanie wniosku o decyzję pozwolenia wodno - prawnego oraz uzyskanie przedmiotowej decyzji; k)Przedmiar robót, kosztorys inwestorski i szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż, należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami); l)Przygotowanie informacji dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126); m)Przygotowanie wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz uzyskanie przedmiotowej decyzji, jeśli zajdzie taka konieczność; Dodatkowe informacje dotyczące inwestycji: Sadków posiada uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, Obszar zainwestowania wsi Sadków na południe od drogi Kąty Wrocławskie - Wrocław jest objęty ochroną konserwatorską i obserwacją archeologiczną Obszar opracowania nie leży w strefie ochrony wód, krajobrazu chronionego, parku krajobrazowego, obszaru Natura 2000; Inwestycja będzie przebiegać w drogach gminnych, wojewódzkich oraz możliwie że po terenach prywatnych (wewnętrznych); Zamawiający nie posiada wstępnej zgody zarządców dróg na lokalizację w pasie dróg kanalizacji. Zamawiający posiada tytuł prawny do dróg gminnych. Uzyskanie zgody Właścicieli działek na lokalizację kanalizacji deszczowej leży po stronie Projektanta. Projektowana sieć kanalizacji deszczowej nie będzie przebiegać przez tereny zamknięte (tereny PKP) Przewiduje się, że będzie konieczny projekt przepompowni ścieków deszczowych. Zakres projektu będzie obejmował też branżę elektryczną (projekt zasilania i sterowania przepompownią ścieków). Zamawiający nie posiada warunków zasilania dla ewentualnej przepompowni ścieków. Długość przyłącza będzie wynikała z usytuowania przepompowni ścieków. Zamawiający nie posiada rezerwy terenu pod planowaną lokalizację pompowni. Pozyskanie przedmiotowego terenu będzie leżeć po stronie Zamawiającego. W wycenie należy uwzględnić uzyskanie map ewidencji gruntów oraz wypisów właścicieli działek po których przebiegać będzie projektowana inwestycja. Uzyskanie map oraz wypisów należy do obowiązków Projektanta; UWAGA: Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa wskazuje na pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i norm, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych oraz doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 82716,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ