Kąty Wrocławskie: Prace samojezdną ładowarką o pojemności łyżki nie mniejszej niż 1,50 m3, na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2013
Numer ogłoszenia: 40088 - 2013; data zamieszczenia: 30.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 13842 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace samojezdną ładowarką o pojemności łyżki nie mniejszej niż 1,50 m3, na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2013.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są prace samojezdną ładowarką o pojemności łyżki nie mniejszej niż 1,5 m3 na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2013. 2. Zakres prac obejmuje: - rozgarnianie tłucznia, kruszyw granitowych na odcinkach dróg gruntowych, - załadunek samochodów ciężarowych o ładowności 16,5t, - roboty ziemne a w szczególności profilowanie i korytowanie odcinków dróg gruntowych, - odśnieżanie dróg gminnych (usuwanie zasp, odgarnianie śniegu, udrażnianie jezdni).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.52.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 33821,14 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ