Kąty Wrocławskie: 454996
Numer ogłoszenia: 519520 - 2012; data zamieszczenia: 19.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 454996 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 454996.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania przez Projektanta projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy cmentarza komunalnego na działce nr 61/11 obręb Smolec przy ul. Starowiejskiej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Dokumentacja powinna zawierać wszystkie wymagane opracowania branżowe budowlane i wykonawcze (uzgodnione z rzeczoznawcami wszystkich wymaganych branż) wraz ze szczegółowymi przedmiarami robót, kosztorysami inwestorskimi i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Projekt winien być opracowany wg wytycznych projektowych dla tego typu obiektów (m. in. ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków), obowiązującymi przepisami i normami, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną oraz wymogami ustawy Prawo Budowlane. Przewiduje się minimum 3 spotkania robocze na etapie opracowania dokumentacji projektowej, celem przedstawienia proponowanych rozwiązań. 2. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: a) Wystąpienie o warunki przyłączeniowe do właścicieli mediów oraz uzyskanie zapewnień dostaw mediów. b) Aktualizacja map do celów projektowych. c) Wykonywanie obowiązków wynikających z art. 20 Prawa Budowlanego. d) Wykonanie projektu budowlanego. e) Wykonanie projektu wykonawczego. f) Uzyskanie niezbędnych uzgodnień projektu budowlanego i wykonawczego g) Uzgodnienie całości dokumentacji (budowlanej i wykonawczej) z rzeczoznawcami. h) Wykonanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla każdej z branż, zgodnie z obowiązującymi przepisami. i) Wykonanie przedmiarów robót, j) Wykonanie kosztorysów inwestorskich. k) Wykonanie wersji elektronicznej opracowania. l) Uzyskanie pozwolenia wodno prawnego na odprowadzanie wód opadowych. m) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 3. W opracowanym projekcie należy przewidzieć wykonanie: a) Kwater grzebalnych (należy uwzględnić możliwość dokonywania pochówków w następujących rodzajach mogił: groby ziemne, grobowce murowane, kolumbarium) przy założeniu maksymalnego wykorzystania dostępnego terenu. Z uwagi na ukształtowanie terenu budowa kwater wiązać się będzie z koniecznością niwelacji części terenu i budowy skarp, przy czym Zamawiający preferuje rozwiązanie polegające na nawiezieniu gruntu. b) Dróg i chodników w powiązaniu z istniejącymi ciągami komunikacyjnymi. c) Kaplicy cmentarnej. d) Parkingu zlokalizowanego w obszarze strefy ochronnej cmentarza wzdłuż wschodniej części działki. e) Systemu odprowadzania wód opadowych do potoku Kasina wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno prawnego. f) Sieci wodociągowej, przyłączy i miejsc czerpalnych wody na cmentarzu. g) Zieleni o charakterze izolacyjnym (strefa ochrony sanitarnej) i dekoracyjnym. h) Małej architektury z ogrodzeniem cmentarza. UWAGA: Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa wskazuje na pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i norm, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych oraz doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 83701,92 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ