Kąty Wrocławskie: Wykonanie prac z zakresu oczyszczania ulic i chodników na terenie Kątów Wrocławskich w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r
Numer ogłoszenia: 514846 - 2012; data zamieszczenia: 17.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 439188 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie prac z zakresu oczyszczania ulic i chodników na terenie Kątów Wrocławskich w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac z zakresu oczyszczania ulic i chodników na terenie Kątów Wrocławskich w od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. polegające na: - zbieraniu odpadów, zamiataniu ulic, chodników i przystanków autobusowych (w tym niedopuszczanie do zarastania chwastami), opróżnianiu koszy ulicznych na odpady przy wszystkich ciągach komunikacyjnych oraz na przystankach autobusowych (za wyjątkiem placów zabaw), utrzymaniu w należytym stanie technicznym, higienicznym i estetycznym koszy ulicznych na odpady i ich otoczenia oraz ławek w ciągach komunikacyjnych (bieżąca kontrola stanu technicznego i zgłaszanie uszkodzeń, drobne naprawy i mycie w miarę potrzeb), a także wykonywaniu czynności porządkowych powstałych w następstwie zdarzeń losowych (burze, wypadki drogowe i inne) i obsługa dystrybutorów woreczków na psie nieczystości (woreczki zapewnia Zamawiający). Szczegółowy zakres prac określa załącznik nr 1 stanowiący integralną część wzoru do umowy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.60.00.00-3, 90.51.32.00-8, 90.61.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 703703,70 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ