Kąty Wrocławskie: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA OBSZARZE POZAMIEJSKIM GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
Numer ogłoszenia: 439654 - 2012; data zamieszczenia: 08.11.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 412370 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA OBSZARZE POZAMIEJSKIM GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg na obszarze pozamiejskim Gminy Kąty Wrocławskie w sezonie 2012/2013 (od 15 listopada 2012r do 15 kwietnia 2013r) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Mechaniczne usuwanie (nośnik z pługiem śnieżnym średnim - przystosowany samochód ciężarowy lub ciągnik rolniczy w ilości minimum 3 jednostek na Gminę wraz z piaskarką) warstwy śniegu z jezdni i posypywanie nawierzchni dróg MPS 4% (przyjęta ilość posypywania jednorazowego 150g/m2). Czynności zimowego utrzymania dróg będą wykonywane każdego dnia, kiedy wymagać tego będą warunki atmosferyczne, zgodnie ze standardami i ich opisem (dla dróg powiatowych ) i na zgłoszenie telefoniczne (drogi gminne). Wykaz dróg gminnych i powiatowych w Gminie Kąty Wrocławskie podlegających zimowemu utrzymaniu - stanowi zał. nr 1 do umowy oraz standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych - zał. nr 2 do umowy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 185185,18 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ