Kąty Wrocławskie: Przebudowa placu manewrowego przed remizą OSP w Gniechowicach
Numer ogłoszenia: 407472 - 2012; data zamieszczenia: 19.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 346246 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa placu manewrowego przed remizą OSP w Gniechowicach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa placu manewrowego przed remizą OSP w Gniechowicach - usunięcie 2 szt. karczy drzew i przesadzenie 3 drzew, - rozebranie muru oporowego - 6,68m3, - demontaż istniejącego ogrodzenia na murze oporowym - 6,00mb, - usunięcie (istniejących) elementów betonowych - 23,50mb, - usunięcie istniejących elementów ogrodzenia - 11,00mb, - regulacja krawężników i powierzchni zabrukowanych - 5,00mb, - przebrukowanie istniejącego placu - 143,91m2, - odbudowa częściowa muru z bloczków betonowych 2,88m3, - rozebranie istniejącej jezdni z betonu (razem 75,60m2), - rozebranie istniejącego chodnika ( z płytek) - 8,00m2, - przełożenie istniejącego chodnika ( z kostki betonowej) 6,00m2, - wykonanie podbudowy tłuczniowej - 193,22m2, - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ( 8cm) - 193,22m2, - ułożenie krawężników betonowych - 3,50mb, - ułożenie ścieku ulicznego - 24,10mb, - ułożenie płyt ażurowych - 8,22m2.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.10.00.00-8, 45.23.32.80-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 69570,85 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ