Kąty Wrocławskie: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA: BUDOWA KANALIZACJI W MIEJSCOWOŚCIACH ZYBISZÓW I JASZKOTLE, GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE
Numer ogłoszenia: 381754 - 2012; data zamieszczenia: 04.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 337240 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA: BUDOWA KANALIZACJI W MIEJSCOWOŚCIACH ZYBISZÓW I JASZKOTLE, GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zybiszów i Jaszkotle, gm. Kąty Wrocławskie w zakresie projektu: budowy sieci kanalizacyjnej na terenie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz istniejących Wspólnot Mieszkaniowych w Zybiszowie z włączeniem do kanalizacji w Jaszkotlu budowy sieci kanalizacyjnej na terenie Jaszkotla Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, w tym decyzji pozwolenia na budowę dla budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Zybiszów i Jaszkotle, gm. Kąty Wrocławskie 3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1.Uzyskanie map sytuacyjno - wysokościowych do celów projektowych potwierdzonych przez Starostę Powiatu Wrocławskiego Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu. 2.Sporządzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej opracowanej dla realizacji przedmiotowej inwestycji 3.Uzyskanie warunków technicznych do włączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich; 4.Uzyskanie zgody właścicieli terenów na których projektowane są sieci; 5.Dokumentację projektową budowlano - wykonawczą dla wszystkich branż wykonać należy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami), z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity z 2006r Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami oraz z rozporządzeniami wykonawczymi), a także z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami). Projekt należy wykonać wraz z wszelkimi niezbędnymi opiniami, decyzjami, zaświadczeniami, uzgodnieniami oraz pozwoleniami w tym decyzją pozwolenia na budowę ( lub zgłoszenia wykonania robót). Ponadto dokumentację należy sporządzić w sposób umożliwiający realizację prac dla wszystkich branż w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotowego zadania. Do dokumentacji należy załączyć oświadczenie o jej kompletności z punktu widzenia celu któremu ma służyć, zgodności z umową oraz aktualnie obowiązującymi przepisami i normami. 6.Uzyskanie zgody zarządcy drogi na umieszczenie odcinków sieci kanalizacyjnych w pasie drogowym wraz z opracowaniem projektu odtworzenia nawierzchni drogi, jeżeli zarządca drogi będzie tego wymagał w swoim uzgodnieniu. 7.Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenie na budowę lub dokonanie zgłoszenia budowy właściwemu organowi budowlanemu, tj. w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu 8.Przedmiar robót, kosztorys inwestorski i szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż, należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami). 9.Przygotowanie informacji dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126). 10.Przygotowanie wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz uzyskanie przedmiotowej decyzji, jeśli zajdzie taka konieczność. UWAGA: Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa wskazuje na pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i norm, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych oraz doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 14.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 157877,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ