Kąty Wrocławskie: BUDOWA RUROCIĄGU PRZESYŁOWEGO SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. CHŁOPSKIEJ W SMOLCU GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE
Numer ogłoszenia: 282356 - 2012; data zamieszczenia: 02.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie , ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA RUROCIĄGU PRZESYŁOWEGO SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. CHŁOPSKIEJ W SMOLCU GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest robota budowlana - Budowa rurociągu przesyłowego sieci wodociągowej w ul. Chłopskiej w Smolcu Gmina Kąty Wrocławskie. 2. Zakres robót obejmuje : - wykonanie sieci wodociągowej w ul. Chłopskiej PE 315 SDR 17, PN10, PE100 długości 981 mb; - wykonanie sieci wodociągowej PE 160 SDR 17, PN10, PE100 długości 14 mb; - wykonanie komory wodomierzowej wraz z montażem przepływomierza; - wykonanie studni zaworowej na działce 175/4 w Smolcu; - wykonanie projektu organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót budowlanych wraz z zajęciem pasa i uzgodnieniami z właściwymi służbami oraz właściwym oznakowaniu robót prowadzonych w pasie drogowym; - właściwe oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym oraz odtworzenie istniejącej nawierzchni drogi na trasie wykonywanego odcinka kanalizacji; - przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (oświadczenia/protokoły odbioru od właścicieli terenów o przywróceniu do należytego stanu ich własności) ; - naprawienie uszkodzenia nawierzchni drogi spowodowanego sprzętem budowlanym lub składowaniem materiałów budowlanych podczas prowadzenia robót polegającego na oczyszczeniu istniejącej nawierzchni drogi wraz z uzupełnieniem istniejących warstw i zagęszczeniem; - obsługę geodezyjną inwestycji wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą wykonanej sieci wodociągowej - sporządzenie planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, - wykonanie niezbędnych badań określonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 3. Roboty określone w opisie przedmiotu umowy powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną. 4. Załączony przedmiar robót ma charakter poglądowy i nie stanowi podstawy do wyceny robót. 5. Wynagrodzenie wykonawcy realizowane będzie w sposób określony w umowie z zastrzeżeniem poniższego: a) w roku 2012 rozliczone zostaną roboty w kwocie maksymalnie 190 000,00 zł brutto b) w roku 2013 Wykonawca rozliczy pozostałą kwotę umowy, z uwzględnieniem robót rozliczonych w roku 2012. 6. Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace budowlane zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz wszelkimi uzgodnieniami z zarządcami dróg, terenów i sieci w obrębie prowadzonych robót budowlanych.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 15.000,00 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Czynniki cenotwórcze (załącznik nr 1 do umowy); Harmonogram rzeczowo- finansowy (załącznik nr 2 do umowy); Wykaz prac zleconych do wykonania podwykonawcom (załącznik nr 3 do umowy); Dowód wniesienia wadium

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy a w szczególności w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 1. Wystąpienia konieczności zmiany terminu realizacji robót ze względu na: a) Wstrzymanie przez Zamawiającego wykonania robót b) Koniecznością przeprojektowania przez Zamawiającego tras wodociągów ze względu na cofnięcie zgody przez właścicieli terenu c) Stwierdzenia występowania w obrębie realizowanych robót nie zinwentaryzowanych sieci kolidujących z rozwiązaniami projektowymi, d) Koniecznością przeprowadzenia dodatkowych badań w związku z odkryciem reliktów przeszłości o szczególnym znaczeniu kulturowym i naukowym w obrębie prowadzonych robót; e) Klęską żywiołową f) Siłę wyższą; 2. Wystąpienia konieczności zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik nr 2 do umowy. 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w sytuacji: a) Zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia; b) Zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych, osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ; c) Zmiany osób reprezentujących zadanie wymienionych w §10,pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ; d) Konieczności wprowadzenia przez Zamawiającego zmian do projektu

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.katywroclawskie.pl/zamowienia/lista/15.dhtml
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: URZĄD MIASTA I GMINY ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.08.2012 godzina 10:30, miejsce: URZĄD MIASTA I GMINY ul. Rynek - Ratusz 1, Biuro Obsługi Klienta 55 - 080 Kąty Wrocławskie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie