Kąty Wrocławskie: BUDOWA RUROCIĄGU PRZESYŁOWEGO SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. CHŁOPSKIEJ W SMOLCU GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE
Numer ogłoszenia: 333472 - 2012; data zamieszczenia: 06.09.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 282356 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA RUROCIĄGU PRZESYŁOWEGO SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. CHŁOPSKIEJ W SMOLCU GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest robota budowlana - Budowa rurociągu przesyłowego sieci wodociągowej w ul. Chłopskiej w Smolcu Gmina Kąty Wrocławskie. 2. Zakres robót obejmuje : - wykonanie sieci wodociągowej w ul. Chłopskiej PE 315 SDR 17, PN10, PE100 długości 981 mb; - wykonanie sieci wodociągowej PE 160 SDR 17, PN10, PE100 długości 14 mb; - wykonanie komory wodomierzowej wraz z montażem przepływomierza; - wykonanie studni zaworowej na działce 175/4 w Smolcu; - wykonanie projektu organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót budowlanych wraz z zajęciem pasa i uzgodnieniami z właściwymi służbami oraz właściwym oznakowaniu robót prowadzonych w pasie drogowym; - właściwe oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym oraz odtworzenie istniejącej nawierzchni drogi na trasie wykonywanego odcinka kanalizacji; - przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (oświadczenia/protokoły odbioru od właścicieli terenów o przywróceniu do należytego stanu ich własności) ; - naprawienie uszkodzenia nawierzchni drogi spowodowanego sprzętem budowlanym lub składowaniem materiałów budowlanych podczas prowadzenia robót polegającego na oczyszczeniu istniejącej nawierzchni drogi wraz z uzupełnieniem istniejących warstw i zagęszczeniem; - obsługę geodezyjną inwestycji wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą wykonanej sieci wodociągowej - sporządzenie planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, - wykonanie niezbędnych badań określonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 3. Roboty określone w opisie przedmiotu umowy powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną. 4. Załączony przedmiar robót ma charakter poglądowy i nie stanowi podstawy do wyceny robót. 5. Wynagrodzenie wykonawcy realizowane będzie w sposób określony w umowie z zastrzeżeniem poniższego: a) w roku 2012 rozliczone zostaną roboty w kwocie maksymalnie 190 000,00 zł brutto b) w roku 2013 Wykonawca rozliczy pozostałą kwotę umowy, z uwzględnieniem robót rozliczonych w roku 2012. 6. Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace budowlane zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz wszelkimi uzgodnieniami z zarządcami dróg, terenów i sieci w obrębie prowadzonych robót budowlanych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 709012,36 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ