Kąty Wrocławskie: MODERNIZACJA PLACÓW PRZY DROGACH NA TERENIE MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
Numer ogłoszenia: 328344 - 2012; data zamieszczenia: 03.09.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 282162 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: MODERNIZACJA PLACÓW PRZY DROGACH NA TERENIE MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres prac obejmuje modernizacje placów przy drogach w miejscowościach: Gądów, Kamionna, Kozłów, Pietrzykowice, Smolec, Sośnica, Szymanów, Wszemiłowice, Zabrodzie i Kąty Wrocławskie, w zakresie : -roboty rozbiórkowe krawężników, nawierzchni drogowej oraz podbudowy z gruntu stabilizowanego, mechaniczne roboty ziemne, rozebranie istniejących nawierzchni , profilowanie i zagęszczenie, ustawienie nowych obrzeży lub krawężników na podbudowie betonowej, wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z kostki betonowej, oznakowanie pionowe. 3.2.Szczegółowy zakres robót to: Modernizacja placów przy drogach na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie w następujących lokalizacjach i rozmiarze: Gądów - dz. nr ew. 64, Kamionna - dz. nr ew. 30/2, Kozłów - dz. nr ew. 23/2, Pietrzykowice - dz. nr ew. 118, Smolec - dz. nr ew. 173/244, Sośnica - dz. nr ew. 115/1, Szymanów - dz. nr 423/6, Wszemiłowice - dz. nr ew. 92, Zabrodzie - dz. nr ew. 9/10 i 4/5 i Kąty Wrocławskie - dz. nr 1 AM Zakresy robót zgodnie z przedmiarami i opisem.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 99222,89 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ