Kąty Wrocławskie: PROJEKT I BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE
Numer ogłoszenia: 328262 - 2012; data zamieszczenia: 03.09.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 253940 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PROJEKT I BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest Projekt i budowa oświetlenia drogowego w gminie Kąty Wrocławskie z podziałem na zadania: Zadanie 1 Projekt i budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Górzyce ul. Krótka - przewidywana długość linii oświetleniowej ok.140 m Zadanie 2 Projekt i budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nowa Wieś Wrocławska ul. Nowa - przewidywana długość linii oświetleniowej ok. 120 m Zadanie 3 Projekt i budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Samotwór ul. Główna - przewidywana długość linii oświetleniowej ok. 190 m Zadanie 4 Projekt i budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sośnica - przewidywana długość linii oświetleniowej ok. 140 m Zadanie 5 Projekt i budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Cesarzowice - przewidywana długość linii oświetleniowej ok. 40 m. 1.1.Zamówienie obejmuje: a)Wykonanie dla każdego z zadań osobno: dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), projektu organizacji ruchu zastępczego na czas trwania budowy oświetlenia drogowego oraz uzyskania pozwolenia na budowę. b) Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej wraz z pełną obsługa geodezyjną i inwentaryzacją powykonawczą przewidzianą do realizacji w terminie do 31.05.2013 r.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 45.11.21.00-6, 45.31.61.10-9, 45.31.73.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 4   

Nazwa: Projekt i budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sośnica

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 36585,37 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 5   

Nazwa: Projekt i budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Cesarzowice

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5691,06 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ