Kąty Wrocławskie: SPORZĄDZENIE MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
Numer ogłoszenia: 301118 - 2012; data zamieszczenia: 14.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 248934 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SPORZĄDZENIE MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie Zadanie 1 - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Sadków i Sośnica-Różaniec, dla terenów w rejonie drogi wojewódzkiej, zgodnie z uchwałą nr XVII/165/12 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 stycznia 2012roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Sadków i Sośnica-Różaniec, dla terenów w rejonie drogi wojewódzkiej, Zadanie 2 - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Gądów-Jaszkotle, dla terenów we wsi Jaszkotle, zgodnie z uchwałą nr XVII/166/12 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 stycznia 2012roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Gądów-Jaszkotle, dla terenów we wsi Jaszkotle, Zadanie 3 - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pełcznica, zgodnie z uchwałą nr XVII/164/12 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 stycznia 2012roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pełcznica, Zadanie 4- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Pietrzykowice, zgodnie z uchwałą nr XXI/205/12 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 31 maja 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Pietrzykowice, Zadanie 5 - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Mokronos Górny, zgodnie z uchwałą nr XVIII/180/12 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Mokronos Górny. Zamówienie będzie zrealizowane m.in. zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. (Dz. U. z 2003 roku Nr 164, poz. 1587) oraz ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac i dodatkowych opracowań dla poszczególnych zadań: 1) przekazania Zamawiającemu obwieszczeń i ogłoszeń o przystąpieniu do sporządzania planu, 2) przekazania Zamawiającemu odpowiedniej ilości kompletów dokumentów zawierających zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego wraz z kopiami uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, zaadresowane koperty i potwierdzenia odbioru, celem przekazania ich instytucjom i organom właściwym do uzgadniania i opiniowania planu miejscowego oraz innym instytucjom wskazanym przez Zamawiającego, 3) publikacji w prasie ogłoszeń o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego, 4) przekazania Zamawiającemu, celem wystąpienia o uzgodnienie zakresu prognozy oddziaływania na środowisko, odpowiedniej ilości kompletów dokumentów zawierających pisma przewodnie, zaadresowane koperty i potwierdzenia odbioru, 5) wykonania i przekazania Zamawiającemu opracowania ekofizjograficznego dla obszaru objętego sporządzeniem planu miejscowego, 6) przekazania Zamawiającemu projektu planu miejscowego, wraz z przeprowadzoną analizą złożonych wniosków, propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniami, 7) uzyskania wstępnej akceptacji Zamawiającego dot. projektu planu miejscowego, 8) przekazania Zamawiającemu, celem przedłożenia do zaopiniowania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Kątach Wrocławskich, kompletu dokumentów zawierających: wzór pisma przewodniego, projekt planu miejscowego i prognozę oddziaływania na środowisko, 9) uzyskania opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Kątach Wrocławskich, 10) przekazania Zamawiającemu projektu planu miejscowego uwzględniającego opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Kątach Wrocławskich, 11) uzyskania ostatecznej akceptacji Zamawiającego dot. projektu planu miejscowego, 12) przekazania Zamawiającemu, celem dalszego opiniowania i uzgadniania, odpowiedniej ilości kompletów dokumentów zawierających pisma przewodnie, zaadresowane koperty i potwierdzenia odbioru, projekt planu, 13) przekazanie Zamawiającemu, celem zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, kompletnych wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne - jeżeli wystąpi taka konieczność, 14) przekazania Zamawiającemu wykazów opinii i uzgodnień, 15) opracowania projektu planu miejscowego z uwzględnieniem opinii, i uzgodnień a także decyzji dot. zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne (jeżeli wystąpi konieczność uzyskania takiej decyzji), 16) przekazania Zamawiającemu projektu planu miejscowego wraz z wymaganą prognozą do publicznego wglądu, 17) przekazania Zamawiającemu obwieszczeń i ogłoszeń o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego wraz z wymaganą prognozą, 18) publikacji w prasie ogłoszeń o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego, 19) sporządzenia i przekazania Zamawiającemu protokołu z debaty publicznej, 20) przekazania Zamawiającemu analizy złożonych uwag wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem, 21) przekazania Zamawiającemu projektu planu, celem przedłożenia Radzie Miejskiej do uchwalenia: 22) przekazania Zamawiającemu dwóch egzemplarzy dokumentacji prac planistycznych (1 egz. dokumentów oryginalnych i 1 egz. kopii dokumentów), 23) przekazania Zamawiającemu rysunku planu, po podjęciu przez Radę Miejską uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 24) przekazania Zamawiającemu pisemnego podsumowania, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 25) przekazania Zamawiającemu dokumentów zawierających uchwalony plan miejscowy, pisma przewodnie, zaadresowane koperty i potwierdzenia odbioru, celem dalszego przekazania, o którym mowa w art. 55 ust. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.. 2. Wykonawca zobowiązany jest do prezentacji projektu planu miejscowego na etapie akceptacji Zamawiającego, dyskusji publicznej, sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich oraz innych na wniosek Zamawiającego. 3. Przygotowanie i publikacja wszelkich ogłoszeń prasowych związanych z przeprowadzeniem procedury planistycznej następuje na koszt i za staraniem Wykonawcy. 4. Przygotowanie korespondencji związanej z przeprowadzeniem procedury planistycznej następuje na koszt i za staraniem Wykonawcy. 5. Rozesłanie korespondencji związanej z przeprowadzeniem procedury planistycznej następuje na koszt i za staraniem Zamawiającego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.25.10.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 5   

Nazwa: sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Mokronos Górny, zgodnie z uchwałą nr XVIII/180/12 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Mokronos Górny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13008,13 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ