Kąty Wrocławskie: SPORZĄDZENIE MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
Numer ogłoszenia: 248934 - 2012; data zamieszczenia: 12.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie , ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SPORZĄDZENIE MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie Zadanie 1 - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Sadków i Sośnica-Różaniec, dla terenów w rejonie drogi wojewódzkiej, zgodnie z uchwałą nr XVII/165/12 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 stycznia 2012roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Sadków i Sośnica-Różaniec, dla terenów w rejonie drogi wojewódzkiej, Zadanie 2 - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Gądów-Jaszkotle, dla terenów we wsi Jaszkotle, zgodnie z uchwałą nr XVII/166/12 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 stycznia 2012roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Gądów-Jaszkotle, dla terenów we wsi Jaszkotle, Zadanie 3 - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pełcznica, zgodnie z uchwałą nr XVII/164/12 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 stycznia 2012roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pełcznica, Zadanie 4- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Pietrzykowice, zgodnie z uchwałą nr XXI/205/12 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 31 maja 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Pietrzykowice, Zadanie 5 - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Mokronos Górny, zgodnie z uchwałą nr XVIII/180/12 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Mokronos Górny. Zamówienie będzie zrealizowane m.in. zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. (Dz. U. z 2003 roku Nr 164, poz. 1587) oraz ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac i dodatkowych opracowań dla poszczególnych zadań: 1) przekazania Zamawiającemu obwieszczeń i ogłoszeń o przystąpieniu do sporządzania planu, 2) przekazania Zamawiającemu odpowiedniej ilości kompletów dokumentów zawierających zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego wraz z kopiami uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, zaadresowane koperty i potwierdzenia odbioru, celem przekazania ich instytucjom i organom właściwym do uzgadniania i opiniowania planu miejscowego oraz innym instytucjom wskazanym przez Zamawiającego, 3) publikacji w prasie ogłoszeń o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego, 4) przekazania Zamawiającemu, celem wystąpienia o uzgodnienie zakresu prognozy oddziaływania na środowisko, odpowiedniej ilości kompletów dokumentów zawierających pisma przewodnie, zaadresowane koperty i potwierdzenia odbioru, 5) wykonania i przekazania Zamawiającemu opracowania ekofizjograficznego dla obszaru objętego sporządzeniem planu miejscowego, 6) przekazania Zamawiającemu projektu planu miejscowego, wraz z przeprowadzoną analizą złożonych wniosków, propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniami, 7) uzyskania wstępnej akceptacji Zamawiającego dot. projektu planu miejscowego, 8) przekazania Zamawiającemu, celem przedłożenia do zaopiniowania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Kątach Wrocławskich, kompletu dokumentów zawierających: wzór pisma przewodniego, projekt planu miejscowego i prognozę oddziaływania na środowisko, 9) uzyskania opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Kątach Wrocławskich, 10) przekazania Zamawiającemu projektu planu miejscowego uwzględniającego opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Kątach Wrocławskich, 11) uzyskania ostatecznej akceptacji Zamawiającego dot. projektu planu miejscowego, 12) przekazania Zamawiającemu, celem dalszego opiniowania i uzgadniania, odpowiedniej ilości kompletów dokumentów zawierających pisma przewodnie, zaadresowane koperty i potwierdzenia odbioru, projekt planu, 13) przekazanie Zamawiającemu, celem zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, kompletnych wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne - jeżeli wystąpi taka konieczność, 14) przekazania Zamawiającemu wykazów opinii i uzgodnień, 15) opracowania projektu planu miejscowego z uwzględnieniem opinii, i uzgodnień a także decyzji dot. zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne (jeżeli wystąpi konieczność uzyskania takiej decyzji), 16) przekazania Zamawiającemu projektu planu miejscowego wraz z wymaganą prognozą do publicznego wglądu, 17) przekazania Zamawiającemu obwieszczeń i ogłoszeń o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego wraz z wymaganą prognozą, 18) publikacji w prasie ogłoszeń o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego, 19) sporządzenia i przekazania Zamawiającemu protokołu z debaty publicznej, 20) przekazania Zamawiającemu analizy złożonych uwag wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem, 21) przekazania Zamawiającemu projektu planu, celem przedłożenia Radzie Miejskiej do uchwalenia: 22) przekazania Zamawiającemu dwóch egzemplarzy dokumentacji prac planistycznych (1 egz. dokumentów oryginalnych i 1 egz. kopii dokumentów), 23) przekazania Zamawiającemu rysunku planu, po podjęciu przez Radę Miejską uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 24) przekazania Zamawiającemu pisemnego podsumowania, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 25) przekazania Zamawiającemu dokumentów zawierających uchwalony plan miejscowy, pisma przewodnie, zaadresowane koperty i potwierdzenia odbioru, celem dalszego przekazania, o którym mowa w art. 55 ust. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.. 2. Wykonawca zobowiązany jest do prezentacji projektu planu miejscowego na etapie akceptacji Zamawiającego, dyskusji publicznej, sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich oraz innych na wniosek Zamawiającego. 3. Przygotowanie i publikacja wszelkich ogłoszeń prasowych związanych z przeprowadzeniem procedury planistycznej następuje na koszt i za staraniem Wykonawcy. 4. Przygotowanie korespondencji związanej z przeprowadzeniem procedury planistycznej następuje na koszt i za staraniem Wykonawcy. 5. Rozesłanie korespondencji związanej z przeprowadzeniem procedury planistycznej następuje na koszt i za staraniem Zamawiającego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.25.10.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta została za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu. 2.Zmiana umowy o udzielenie zamówienia publicznego powinna być za każdym razem oceniana z punktu widzenia zgodności z przepisami regulującymi dopuszczalność zmian umowy o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności art. 144 ust. 1 Pzp zgodnie, z którym zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 3.Inicjatorem zmian do umowy o udzielenie zamówienia publicznego może być zarówno Wykonawca jak i Zamawiający. 4.Inicjujący zmiany w umowie o udzielenie zamówienia publicznego winien w formie pisemnej przedstawić drugiej stronie umowy o udzielenie zamówienia publicznego wniosek o wprowadzenie przedmiotowych zmian wraz z jego uzasadnieniem. 5.Nie wymagają zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego zmiany dotyczące m. in.: adresu siedziby, numeru rachunku bankowego, imion i nazwisk osób uprawnionych do reprezentacji oraz odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy, zmian stawki podatku od towarów i usług VAT. 6.Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i są dopuszczalne jedynie w granicach przewidzianych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. 7.Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia w umowie zmian: a)jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, b)w zakresie danych osób uprawnionych do reprezentowania stron. c)zmian przepisów prawnych dotyczących planowania przestrzennego i mających wpływ na wzajemne prawa i obowiązki stron, d)wystąpienia, niezależnie od Wykonawcy i Zamawiającego, konieczności ponowienia procedury planistycznej wynikającej z uzyskanych uzgodnień, decyzji dot. wyrażenia zgód na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, złożonych uwag do projektu planu miejscowego, e)przedłużających się procedur dot. uzyskania decyzji w sprawie zgód na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.katywroclawskie.pl/zamowienia.dhtml
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.07.2012 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie Biuro Obsługi Klienta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie