Kąty Wrocławskie: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulicy Słonecznej.
Numer ogłoszenia: 252060 - 2012; data zamieszczenia: 16.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 191522 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulicy Słonecznej..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulicy Słonecznej, zgodnie z uchwałą nr XIX/183/12 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 marca 2012r. Zamówienie będzie zrealizowane m.in. zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. (Dz. U. z 2003 roku Nr 164, poz. 1587) oraz ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227). 3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac i dodatkowych opracowań: przekazania Zamawiającemu obwieszczeń i ogłoszeń o przystąpieniu do sporządzania planu, 1)przekazania Zamawiającemu odpowiedniej ilości kompletów dokumentów zawierających zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego wraz z kopiami uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, zaadresowane koperty i potwierdzenia odbioru, celem przekazania ich instytucjom i organom właściwym do uzgadniania i opiniowania planu miejscowego oraz innym instytucjom wskazanym przez Zamawiającego, 2)publikacja w prasie ogłoszeń o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego, 3)przekazanie Zamawiającemu, celem wystąpienia o uzgodnienie zakresu prognozy oddziaływania na środowisko, odpowiedniej ilości kompletów dokumentów zawierających pisma przewodnie, zaadresowane koperty i potwierdzenia odbioru, 4)wykonania i przekazania Zamawiającemu opracowania ekofizjograficznego dla obszaru objętego sporządzeniem planu miejscowego, 5)przekazanie Zamawiającemu projektu planu miejscowego, wraz z przeprowadzoną analizą złożonych wniosków, propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniami, 6)przekazanie Zamawiającemu, celem przedłożenia do zaopiniowania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Kątach Wrocławskich, kompletu dokumentów zawierających: wzór pisma przewodniego, projekt planu miejscowego i prognozę oddziaływania na środowisko, 7)po uzyskanej opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Kątach Wrocławskich, przekazanie Zamawiającemu projektu planu miejscowego, 8)przekazanie Zamawiającemu, celem dalszego opiniowania i uzgadniania, odpowiedniej ilości kompletów dokumentów zawierających pisma przewodnie, zaadresowane koperty i potwierdzenia odbioru, projekt planu, 9)przekazanie Zamawiającemu, celem zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, kompletnych wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne - jeżeli wystąpi taka konieczność, 10)przekazanie Zamawiającemu wykazów opinii i uzgodnień, 11)opracowanie projektu planu miejscowego z uwzględnieniem opinii, i uzgodnień a także decyzji dot. zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne (jeżeli wystąpi konieczność uzyskania takiej decyzji), 12)przekazanie Zamawiającemu projektu planu miejscowego wraz z wymaganą prognozą do publicznego wglądu, 13)przekazanie Zamawiającemu obwieszczeń i ogłoszeń o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego wraz z wymaganą prognozą, 14)publikacja w prasie ogłoszeń o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego. 15)sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu protokołu z debaty publicznej, 16)przekazanie Zamawiającemu analizy złożonych uwag wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem, 17)przekazanie Zamawiającemu projekt planu, celem przedłożenia Radzie Miejskiej do uchwalenia, 18)przekazanie Zamawiającemu dwóch egzemplarzy dokumentacji prac planistycznych (1 egz. dokumentów oryginalnych i 1 egz. kopii dokumentów), 19)przekazanie Zamawiającemu, po podjęciu przez Radę Miejską uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulicy Słonecznej, a)jeden egzemplarz rysunku planu miejscowego w wersji kolorowej, w skali 1:1000, pokryty odpowiednim laminatem, b) trzy egzemplarze rysunku planu miejscowego w wersji kolorowej, w skali 1:1000. 20)przekazanie Zamawiającemu pisemnego podsumowania, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 21)przekazanie Zamawiającemu dokumentów zawierających uchwalony plan miejscowy, pisma przewodnie, zaadresowane koperty i potwierdzenia odbioru, celem dalszego przekazania, o którym mowa w art. 55 ust. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. a)Wykonawca zobowiązany jest do prezentacji projektu planu miejscowego na etapie akceptacji Zamawiającego, dyskusji publicznej, sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich oraz innych na wniosek Zamawiającego. b)Przygotowanie i publikacja wszelkich ogłoszeń prasowych związanych z przeprowadzeniem procedury planistycznej następuje na koszt i za staraniem Wykonawcy. c)Przygotowanie korespondencji związanej z przeprowadzeniem procedury planistycznej następuje na koszt i za staraniem Wykonawcy. d)Rozesłanie korespondencji związanej z przeprowadzeniem procedury planistycznej następuje na koszt i za staraniem Zamawiającego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.25.10.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6504,06 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ