Kąty Wrocławskie: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN. BUDOWA CHODNIKA W M. KĄTY WROCŁAWSKIE W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 347 (UL. POPIEŁUSZKI) WRAZ Z BUDOWĄ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ
Numer ogłoszenia: 213060 - 2012; data zamieszczenia: 21.06.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 185262 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN. BUDOWA CHODNIKA W M. KĄTY WROCŁAWSKIE W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 347 (UL. POPIEŁUSZKI) WRAZ Z BUDOWĄ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie prac projektowych pn. Budowa chodnika w m. Kąty Wrocławskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 347 (ul. Popiełuszki) wraz z budową ścieżki rowerowej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy: 2.1 aktualizacja mapy do celów projektowych, 2.2 badania geotechniczne podłoża - odwierty do badań geotechnicznych nie mogą być wykonywane rzadziej niż co 50 m, 2.3 projekt chodnika ze ścieżką rowerową wzdłuż ul. Popiełuszki w Kątach Wrocławskich na odcinku od skrzyżowania z ul. Nowowiejską (przy przejściu dla pieszych) do wiaduktu nad autostradą A4 długości około 1,1 km, szerokość chodnika i ścieżki rowerowej - łącznie 3,5 m, 2.4 projekt przepustu nad rowem (przekroczenie rowu) w ciągu chodnika ze ścieżką rowerową, 2.5 projekt kanalizacji deszczowej długości ok. 0,8 km odwadniająca nawierzchnię jezdni (do osi jezdni),chodnika i ścieżki rowerowej, 2.6 projekt usunięcia kolizji z istniejącą napowietrzną linią elektroenergetyczną, 2.7 projekt podziału działek - stosownie do potrzeb wynikających z projektu, 2.8 uzyskanie decyzji środowiskowej (jeżeli jest wymagana), 2.9 uzyskanie pozwolenia wodno prawnego, 2.10 uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). UWAGA: Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa wskazuje na pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i norm, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych oraz doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 119211,81 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ