Kąty Wrocławskie: SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH, PIŚMIENNICZYCH ORAZ PAPIERNICZYCH NA POTRZEBY ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI PRACY URZĘDU MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 2012 R.
Numer ogłoszenia: 424112 - 2011; data zamieszczenia: 13.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie , ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH, PIŚMIENNICZYCH ORAZ PAPIERNICZYCH NA POTRZEBY ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI PRACY URZĘDU MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 2012 R..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowych materiałów papierniczych, piśmienniczych oraz biurowych na potrzeby zapewnienia ciągłości pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. 2. Szczegółowy wykaz materiałów wraz z cenami jednostkowymi zawiera załącznik nr 1 do umowy 3. Dostawca zobowiązany jest dostarczać zamawiane materiały w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia potwierdzonego protokołem nadania faksu lub informacją e-mail o odczytaniu emaila. 4. Nazwa oraz cena dostarczonego towaru na fakturze musi odpowiadać nazwie i cenie towaru wyspecyfikowanemu w specyfikacji technicznej materiałów biurowych stanowiącej załącznik do umowy. 5. Miejscem dostawy zamawianych materiałów jest siedziba Zamawiającego - Gmina Kąty Wrocławskie ul. Rynek- Ratusz 1 pok. 10 Wydział Organizacyjny. Zakres dostawy obejmuje także wniesienie towaru przez pracownika Dostawcy do siedziby Zamawiającego. 6. Dostawy winny być realizowane w godzinach od 800 do1500 w dniach pracy Zamawiającego. 7. Wszelkie koszty związane z dostawa zamawianego towaru obciążają Dostawcę. 8. Do czasu odbioru materiałów przez kupującego ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą materiałów ponosi Dostawca..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.00.00-7, 30.19.20.00-1, 30.19.76.30-1, 30.19.76.42-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.katywroclawskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: URZĄD MIASTA I GMINY ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.12.2011 godzina 10:30, miejsce: URZĄD MIASTA I GMINY ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie Biuro Obsługi Klienta, parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie