Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Projekt

 

z dnia 17 sierpnia 2017 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

 

 

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 24 sierpnia 2017 r.

o zmianie uchwały w sprawie powołania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz.U.2016.446 z późn zm.), art. 6l ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity : Dz.U.2016.250 z późn. zm.) art. 28 § 4, art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity : Dz.U.2017.201 z późn. zm.) uchwala się co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XV/202/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z  28 stycznia 2016 r. w sprawie powołania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso , wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 pkt 22 otrzymuje brzmienie ""Pan/Pani.................................... - na terenie sołectwa Sadków-Sadkówek"

2) § 2 pkt 36 otrzymuje brzmienie ""Pan/Pani.................................................. - na terenie sołectwa Zabrodzie"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Wojciechowski

 

 

uzasadnienie

Rada Miejska ma prawo do powierzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa. Rada Miejska w podjętej uchwale ma obowiązek, oprócz wprowadzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, do wyraźnego wskazania osoby inkasenta, przedstawiając indywidualizujące cechy (np. obszar działania), w sposób tak precyzyjny, aby nie budziły wątpliwości, na kogo obowiązek pobierania należności w drodze inkasa został nałożony.

Na podstawie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. fsk 1526/06) wskazanie osoby inkasenta musi mieć charakter personalny, co oznacza, że Rada Miejska
w uchwale lub załączniku do uchwały musi podać imię i nazwisko inkasenta pobierającego podatki.

Uchwałą Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XV/202/2016 dnia 28 stycznia 2016 r. powierzono pobór w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kąty Wrocławskie sołtysom (Dz.Urz.Woj.dol. z 2016 r. poz. 775).

W związku z rezygnacją z pełnienia funkcji sołtysa w sołectwie Sadków-Sadkówek - Pani Ireny Salwowskiej-Hajdasz konieczne jest dokonanie zmiany w obowiązującej uchwale i powołanie nowego inkasenta. Nowym sołtysem w sołectwie Sadków-Sadkówek został/a Pan/Pani ......................................................................, który/która wyraził/a zgodę na pełnienie funkcji inkasenta.

Ponadto również w związku z rezygnacją pełnienia funkcji sołtysa w sołectwie Zabrodzie - Pani Jowity Piątkowskiej konieczne jest dokonanie zmiany w obowiązującej uchwale i powołanie nowego inkasenta. Nowym sołtysem w miejscowości Zabrodzie został/a Pan/Pani .......................,
....................................................................który/która wyraził/a zgodę na pełnienie funkcji inkasenta.

 

 

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik inkasenci odpady komunalne 24.08.html 2017-08-17 09:08:50 pobrano 109 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 17-08-2017 09:08:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Sawoniewicz 17-08-2017
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 17-08-2017 09:08:50