Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze powiatu wrocławskiego i 7 gmin

Projekt dofinansowywany z Funduszy Europejskich

 

 

„Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin

oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektronicznych usług dla mieszkańców

 i podmiotów gospodarczych regionu powiatu i gmin: Czernica, Jordanów Śląski,

Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Żórawina.”

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013

Priorytet: II Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne)

Działanie: 2.2 Rozwój usług elektronicznych

Nr umowy UDA-RPDS.02.02.00-02-066/09

Beneficjent:

Powiat Wrocławski- Lider

Gmina Czernica, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Żórawina – Partnerzy projektu

 

W ramach projektu zakładana jest realizacja między innymi następujących przedsięwzięć: przygotowanie infrastruktury teleinformatycznej, zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego, zakup i wdrożenie elektronicznego podpisu kwalifikowanego, dodatkowych modułów elektronicznego obiegu dokumentów i spraw, szkolenia z zakresu obsługi aplikacji.

 

Szacunkowa wartość całego Projektu ogółem wynosi 8 022 657,49 PLN (słownie: osiem milionów dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem złotych czterdzieści dziewięć groszy). Zakładana kwota dofinansowania 6 819 258,85 PLN (sześć milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt pięć groszy). Kwota ta dotyczy wszystkich siedmiu gmin ujętych w projekcie.

                  

Dzięki realizacji tego projektu chcemy usprawnić system teleinformatyczny, aby umożliwić swobodną wymianę informacji. Nadrzędnym celem jest poprawa obsługi społeczeństwa, w tym inwestorów, a przez to zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy i podniesienie jej konkurencyjności. Dążymy do przekształcenia urzędu w instytucję opartą na wiedzy, otwartą, przyjazną, wdrażającą nowoczesne i sprawne systemy teleinformatyczne. Zależy nam na wzroście satysfakcji klientów urzędu, przede wszystkim mieszkańców, chcemy aby byli zadowoleni z terminowości i jakości załatwiania spraw. Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie efektywności pracy urzędniczej, skrócenie czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych czynności, zmniejszenie kosztów pracy urzędów.

Zakres projektu obejmuje modernizację sprzętu i oprogramowania komputerowego zarówno w Urzędzie Miasta i Gminy jak i jednostkach organizacyjnych Gminy - Zespole Obsługi Jednostek Oświatowych, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej oraz Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu, a także wyposażenie w niezbędny sprzęt komputerowy Sołectw i Rad Osiedli.

Projekt obejmuje informatyzację jednostek administracji samorządowej na terenie gminy, jednak ostatecznymi odbiorcami projektu są: mieszkańcy gminy Kąty Wrocławskie, inwestorzy i turyści. Wymiernym efektem naszych działań będzie wzrost zadowolenia klientów urzędu z usług, skrócenie czasu załatwienia spraw, poprawa wizerunku na zewnątrz, trwały wzrost gospodarczy uzyskany poprzez podniesienie atrakcyjności regionu dla inwestorów poprzez poprawę obsługi administracyjnej, przeciwdziałanie procesowi wykluczenia cyfrowego, a także ochronę środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zużycia papieru biurowego. Pomimo stosunkowo niewielkiego zasięgu, przedsięwzięcie wpisuje się w Plan Informatyzacji państwa na lata 2007-2010 i realizuje cele cząstkowe Planu. Realizacja przedsięwzięcia wpływa bowiem na uproszczenie procedur administracyjnych, usprawnienie i upowszechnienie elektronicznej drogi dostępu do usług administracji publicznej, wpłynie na podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa o możliwościach i korzyściach wynikających z wykorzystania usług elektronicznych.

 

   

 

Całkowita wartość projektu dla Gminy Kąty Wrocławskie to 1 794 150,10 zł przy wkładzie  własnym 269 301,93 zł  (tj. 15,01%)

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- modernizację instalacji sieci teleinformatycznej w budynkach GOKIS I ZGM

- wdrożenie w Urzędzie Miasta i Gminy dodatkowych mechanizmów autentykacji w oparciu o infrastrukturę PKI

- rozbudowy oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów oraz systemu monitorowania budżetu

oraz na zakup:

- 70 wysokiej jakości stacjonarnych zestawów komputerowych,

- 13 szt. wysokiej jakości laptopów wraz z oprogramowaniem biurowym,

- 2 szt. nowoczesnych serwerów z oprogramowaniem,

- systemu przechowywania i archiwizacji danych w postaci macierzy dyskowej i biblioteki taśmowej wraz z oprogramowaniem,

- 6 szt. urządzeń UTM służących do ochrony punktu styku z siecią Internet oraz zapewniających możliwość stworzenie bezpiecznych kanałów komunikacyjnych pomiędzy jednostkami gminy,

- 6 szt. profesjonalnych skanerów dwustronnych z podajnikiem,

- 26 szt. laserowych drukarek sieciowych,

- 41 szt. urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb wyposażenia sołectw i rad osiedli

- a także oprogramowania systemowego i biurowego, oprogramowania służącego do rozliczania nieobecności pracowników oraz sporządzania ocen pracowników.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Pacyna 25-11-2011 08:23:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Pacyna 18-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Pacyna 25-11-2011 09:35:28