Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Maria Mach - Dyrektor GOKiS 2018-05-14 11:34:51
Antoni Kopeć - Burmistrz Miasta i Gminy 2017-04-19 08:46:02
Monika Kwil-Skrzypińska - Sekretarz Gminy 2019-03-22 12:05:01
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. promocji gminy i spraw organizacyjnych 2019-03-21 15:44:27
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Smolcu 2019-03-21 11:22:21
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr II/6/18 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 2019-03-21 08:46:19
Zarządzenie 82/2019 z dnia 15.03.2019 w sprawie zmiany powołania komisji przetargowej "Przebudowa boiska piłkarskiego w ramach zadania modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich" 2019-03-20 11:16:03
Zarządzenie 81/2019 z dnia 15.03.2019 w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2019-03-20 11:13:54
Zarządzenie 80/2019 z dnia 15.03.2019 zatwierdzenie wyników przetargu "Wymiana nawierzchni placu zabaw przedszkola na bezpieczną nawierzchnię w Kątach Wrocławskich" 2019-03-20 11:02:30
Zarządzenie 79/2019 z dnia 15.03.2019 w sprawie regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniwania ofert na zadanie "Organizacja wypoczynku letniego ( kolonii) z realizacją programu profilaktyki antyalkoholowej dla 110 dzieci w wieku 7-14 lat z terenu Gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości nadmorskiej na terenie kraju " 2019-03-20 11:00:12
Zarządzenie 78/2019 z dnia 15.03.2019 w sprawie powołania komisji konkursowejna zadanie Organizacja wypoczynku letniego ( kolonii) z realizacją programu profilaktyki antyalkoholowej dla 110 dzieci w wieku 7-14 lat z terenu Gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości nadmorskiej na terenie kraju " 2019-03-20 10:58:07
Zarządzenie 77/2019 z dnia 14.03.2019 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na zadanie "Organizacja wypoczynku letniego ( kolonii) z realizacją programu profilaktyki antyalkoholowej dla 110 dzieci w wieku 7-14 lat z terenu Gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości nadmorskiej na terenie kraju" 2019-03-20 10:37:10
Zarządzenie 76/2019 z dnia 11.03.2019 zatwierdzenie wyników przetargu "Zakup kruszyw drogowych do remomtów drogowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie" 2019-03-20 10:35:23
Zarządzenie 75/2019 z dnia 08.03.2019 powołanie komisji przetargowej "Budowa kanalizacji sanitarnej wschód- Zabrodzie- dodatkowe odcink" 2019-03-20 10:30:23
Zarządzenie 73/2019 z dnia 07.03.2019 w sprawie regulamiu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert na zadanie "Organizacja wypoczynku letniego ( kolonii) z realizacją programu profilaktyki antyalkoholowej dla 110 dzieci w wieku 7-14 lat z terenu Gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości nadmorskiej na terenie kraju" 2019-03-20 10:27:46
Zarządzenie 72/2019 z dnia 27.02.2019 powołanie komisji odbiorowej "Budowa ul. Korczaka w Kątach Wrocławskich" 2019-03-20 10:25:16
Zarządzenie 71/2019 z dnia 04.03.2019 w sprawie określnia regulamnu pracy komisji konkursowej powołanej do rozpatrzenia ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publiczne w roku 2019" 2019-03-20 10:21:46
Zarządzenie 70/2019 z dnia 04.03.2019 powołanie komisji konkursowej do spraw opiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w 2019" 2019-03-20 10:18:19
Zarządzenie 67/2019 z dnia 27.02.2019 powołanie komisji przetatgowej "Budowa połączenia drogowego pomiędzy Smolcem a Mokronosem Górnym poprzez budowę granitowej i modernizację odcinka drogi w ul.Konwaliowej -etap I" 2019-03-20 10:13:00
Zarządzenie 63/2019 z dnia 19.02.2019 powołanie komisji przetargowej "Wymiana nawierzchni placu zabaw przedszkola na bezpieczną nawierzchnię w Kątach Wrocławskich" 2019-03-20 10:06:25
Zarządzenie 62/2019 z dnia 15.02.2019 powołanie składu komisji konkursowej do oceny ofert złozonych w kokursie na wybór realizatora programu zdrowotnego "Rehabilitacja Lecznicza (Fizjoterapia i kinezyterapia" 2019-03-20 10:03:44
Zarządzenie 61/2019 z dnia 13.02.2019 powołanie komisji przetargowej "Budowa kanalizacji sanitarnej wschód- Zabrodzie-dodatkowe odcinki" 2019-03-20 10:00:04
Zarządzenie 30/2019 z dnia 13.02.2019 powołanie komisji przetargowej "Dostawa kruszyw drogowych do remontów dróg na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" 2019-03-20 09:57:25
Zarządzenie 59/2019 z dnia 08.02.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy nr 1106/2019 z dnia 06 listopada 2018roku 2019-03-20 09:55:12
Zarządzenie 58/2019 z dnia 07.02.2019 powołanie komisji odbiorowej "Budowa ul. Legionów w Kątach Wrocławskie" 2019-03-20 09:53:31
Zarządzenie 57/2019 z dnia 31.01.2019 powołanie komisji odbiorowej "Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sadkowie" 2019-03-20 09:52:03
Zarządzenie 55/2019 z dnia 07.02.2019 w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Smolcu 2019-03-20 09:49:14
Zarządzenie 54/2019 z dnia 25.01.2019 w sprawie postępowania przetargowego "Dostawa kruszyw drogowych do remontu dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" 2019-03-20 09:47:05
Zarządzenie 52/2019 z dnia 21.01.2019 w sprawie powierzenia zastepcy burmistrza prowadzenia niektórych spraw Gminy Kąty Wrocławskie" 2019-03-20 09:41:22
Zarządzenie 51/2019 z dnia 21.01.2019 zatwierdzenie wyników przetargu na zadanie "Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Kąty Wrocławskie" 2019-03-20 09:39:31
Zarządzenie 50/2019 z dnia 17.01.2019 określenie harmonogramu czynności postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniajacego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, szkolnych oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kąty Wrocławskie" 2019-03-20 09:36:51
Zarządzenie 49/2019 z dnia 17.01.2019 powołanie komisji przetargowej "Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Kąty Wrocławskie" 2019-03-20 09:33:09
Zarządzenie 48/2019 z dnia 16.01.2019 powołanie komisji przetargowej "Dostawa kruszyw drogowych do remontów dróg na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" 2019-03-20 09:31:25
26 marca 2019 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2019-03-19 09:17:35
Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych - załącznik nr 1 do uchwały nr 11/2019 PKW. 2019-03-18 19:03:19
Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego 2019-03-18 19:01:13
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 2019-03-18 18:56:26
Informacje i komunikaty 2019-03-18 18:52:31
Dokumenty do pobrania 2019-03-18 18:52:13
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXI/207/12 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia wysokości diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowych należnych radnym Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich 2019-03-18 15:41:28
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr II/5/18 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady, ustalenia przedmiotu działania i składów osobowych 2019-03-18 15:37:00
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr IX/82/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania 2019-03-18 15:33:13
Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców gminy Kąty Wrocławskie 2019-03-18 15:27:21
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. księgowości budżetowej /pełny etat 2019-03-18 15:24:50
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Zastępcy Skarbnika /pełny etat 2019-03-18 15:20:31
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej oraz finansowej Województwu Dolnośląskiemu 2019-03-18 15:15:02
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2019-03-18 15:12:02
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok oraz podziału wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy 2019-03-18 15:06:25
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres do 3 lat 2019-03-18 15:00:30
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Strzeganowicach 2019-03-18 14:55:48
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. "Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF)" 2019-03-18 14:51:46
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie w 2019 roku" 2019-03-18 14:43:40
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strzeganowice, w rejonie drogi powiatowej 2019-03-18 14:36:06
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Smolec 2019-03-18 14:29:17
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic Chabrowej i Chłopskiej 2019-03-18 14:23:32
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pietrzykowice 2019-03-18 14:19:15
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gniechowice, w rejonie ulic Lipowej i Porzeczkowej 2019-03-18 14:13:23
Sprawozdanie z prac Komisji Spraw Społecznych - luty 2019 2019-03-18 11:28:53
Uchwała nr V/10/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Kąty Wrocławskie przedstawionej w uchwałach Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr II1/18/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie oraz nr III/17/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2019 rok 2019-03-18 11:00:36
25 marca 2019 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2019-03-18 10:31:33
Uchwała nr V/9/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kąty Wrocławskie przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr III/17/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2019 rok 2019-03-18 10:21:22
Zarządzenie 74/2019 z dnia 07.03.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019rok 2019-03-18 08:52:25
Zarządzenie 68/2019 z dnia 28.02.2019 w sprawie zmian w budzecie gminy na 2019r 2019-03-18 08:23:04
Uchwała nr V/70/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-03-18 08:20:41
Centralny Rejestr Umów UMiG Kąty Wrocławskie- Luty 2019 2019-03-15 14:52:39
Zarządzenie 74/2019 z dnia 07.03.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019rok 2019-03-14 14:02:00
Obwieszczenie OSiR.6220.17.2018-19 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Eksploatacja złoża piaskowo-żwirowego Stoszyce II ? 1, realizowanego na działkach nr ewid. 109/30, 116/27 i 120/1 AM-1 obręb Stoszyce 2019-03-14 10:25:39
21 marca 2019 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 2019-03-14 08:58:23
Zapytanie ofertowe nr OR.2601.9.2019-7 na sukcesywną sprzedaż wraz z dostawą materiałów biurowych na potrzeby funkcjonowania UMiG Kąty Wrocławskie w 2019 r. 2019-03-13 14:47:54
Informacja o unieważnieniu postępowania nr OR.2601.9.2019-2 2019-03-13 14:26:45
20 marca 2019 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2019-03-13 08:35:56
Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sadkowie 2019-03-12 12:31:59
Projekt uchwały w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Sadkowie w Przedszkole w Sadkowie 2019-03-12 12:28:17
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze 2019-03-12 12:24:34
Sesja nr VI Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 28 marca 2019 roku 2019-03-12 12:04:23
19 marca 2019 r. o godz. 13:00 posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 2019-03-12 09:12:00
19 marca 2019 r. o godz. 10:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2019-03-12 09:03:46
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych 2019-03-11 15:04:13
18 marca 2019 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2019-03-11 09:52:06
18 marca 2019 r. o godz. 08:30 posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2019-03-11 09:44:58
Zarządzenie 74/1/2019 z dnia 07.03.2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2019-03-08 14:50:05
Marzec 2019 2019-03-08 14:49:25
Interpelacja radnej Beaty Czuchrowskiej z dnia 08.03.2019 r. 2019-03-08 14:11:25
Obwieszczenie OSiR.6220.32.2018/21 o nowym terminie załatwienia sprawy w postepowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża Stoszyce II oraz budowa zakładu przeróbczego kruszywa wraz z infrastrukturą techniczną 2019-03-08 12:16:48
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich - Ogłoszenie o naborze na stanowisko Instruktor ds. kultury - dokument stracił ważność 2019-03-07 21:21:03
14 marca 2019 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2019-03-07 09:40:06
Zarządzenie 47/2019 z dnia 15.01.2019 w sprawie wytycznych w zakresie prezentowanych danych w wybranych pozycjach "Informacji Dodatkowej" 2019-03-07 07:41:30
11 marca 2019 r. o godz. 17:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2019-03-05 14:18:53
Zarządzenie 68/2019 z dnia 28.02.2019 w sprawie zmian w budzecie gminy na 2019r 2019-03-05 10:27:47
Zarządzenie 53/2019 z dnia 25.01.2019 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu używania służbowch kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu gminy Kąty Wrocławskie" 2019-03-05 10:24:56
Sesja nr V Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 21 luty 2019 roku 2019-03-01 11:26:56
Sesja nr IV Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 31 stycznia 2019 roku 2019-03-01 11:04:51
Zarządzenie 66/2019 z dnia 22.02.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 2019-03-01 10:51:13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Kąty Wrocławskie dz. nr 14/5, nr 14/7, nr 14/13 AM-11 2019-03-01 09:32:06
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Kąty Wrocławskie dz. 9/3 AM-12 2019-03-01 09:29:10
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Kąty Wrocławskie dz. 9/2 AM-12 2019-03-01 09:27:43
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Kąty Wrocławskie dz. 9/1 i 8/11 AM-12 2019-03-01 09:26:05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Kąty Wrocławskie dz. nr 18/14 AM-12 2019-03-01 09:23:42
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Kąty Wrocławskie dz. 8/10 AM-12 2019-03-01 09:20:53
5 marca 2019 r. o godz. 13:00 posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 2019-02-26 14:15:56
Sprawozdanie z prac Komisji Budżetu i Rozwoju - luty 2019 2019-02-26 10:00:49
Sprawozdanie z prac Komisji Dróg, Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego - luty 2019 2019-02-26 09:59:23
Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - luty 2019 2019-02-26 09:58:30
Sprawozdanie z prac Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego - luty 2019 2019-02-26 09:56:51
Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej - luty 2019 2019-02-26 09:55:56
Sprawozdanie z prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - luty 2019 2019-02-26 09:54:56
Zarządenie 66/2019 z dnia 22.02.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy 2019 rok 2019-02-25 12:46:53
Plan pracy Rady Miejskiej - Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pacyna 2019-02-22 13:48:04
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Sekretarza Gminy 2019-02-21 14:22:52
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora ds. kadr 2019-02-21 14:18:58
Zarządzenie 56/2019 z dnia 31.01.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 2019-02-21 08:23:04
Zarządzenie 46/2019 z dnia 11.01.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-02-21 08:21:56
Rozstrzygnięcie konkursu na zadanie: Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) Mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2019. 2019-02-20 16:07:05
Obwieszczenie OSIR.6220.28.2018/17 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjnego RTP Polska Sp. z o.o. na terenie Prologis Park Wrocław, realizowanego na działce nr ewid 116/12 obręb Nowa Wieś Wrocławska. 2019-02-20 12:09:42
27 lutego 2019 r. o godz. 9:00 posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2019-02-20 11:24:31
26 lutego 2019 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2019-02-19 09:27:00
Obwieszczenie OSIR.6220.14.2018/21 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hydrofitowej oczyszczalni ścieków na potrzeby myjni samochodowej, realizowanego na działce nr ewid. 546/9 obręb Smolec 2019-02-19 09:21:12
Obwieszczenie OSIR.6220.27.2018/18 o wydaniu decyzji nr 4/2019 zmieniającej decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie nr 7/2016, znak OSIR.6220.37.2015-10 z dnia 08 kwietnia 2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa parku logistycznego Nowa Wieś Wrocławska wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zapleczem biurowo-socjalnym 2019-02-19 08:21:16
Obwieszczenie OSiR.6220.37.2018/9 o nowym terminie załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi powiatowej nr 2026D na odcinku drogi gruntowej od Zabrodzia do Nowej Wsi Wrocławskiej, gm. Kąty Wrocławskie 2019-02-15 14:52:08
Obwieszczenie OSiR.6220.32.2018/18 o ponownym skierowaniu wniosku do organów opiniujących o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża Stoszyce II oraz budowa zakładu przeróbczego kruszywa wraz z infrastrukturą techniczną w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2019-02-15 14:48:47
Obwieszczenie OSiR.6220.32.2018/15 o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn. Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża Stoszyce II oraz budowa zakładu przeróbczego kruszywa wraz z infrastrukturą techniczną 2019-02-15 14:43:45
Interpelacja radnego Grzegorza Kołcz z dnia 14.02.2019 r. 2019-02-15 08:14:17
Interpelacja radnego Grzegorza Kołcz z dnia 14.02.2019 r. 2019-02-15 08:12:34
Zarządzenie 1093/2019 z dnia 19.10.2018 w sprawie powołanie komisji przetargowej "Zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu w 2018r. " 2019-02-13 11:57:26
Zarządzenie 1090/2018 z dnia 16.10.2019 powołanie komisji odbiorowej "Modernizacja placu przy ul. Kościelnej w Smolcu" 2019-02-13 11:51:53
Zarządzenie 1089/2018 z dnia 16.10.2019 powołania komisji odbiorowej "Budowa parkingu przy świetlicy w Górzycach i Kamionnej" 2019-02-13 11:49:35
Sesja nr V Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 21 lutego 2019 roku 2019-02-13 11:33:27
Zarządzenie 35/2019 z dnia 31.12.2019 w sprawie zwrotu kosztów poniesionych na zkup okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 2019-02-13 11:19:53
Luty 2019 2019-02-13 10:55:33
Zarządzenie 54/2019 z dnia 25.01.2019 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego "Dostawa kruszyw drogowych do remontów dróg na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" 2019-02-13 10:52:55
Zarządzenie 53/2018 z dnia 21.01.2019 w sprawie przeprowadzenia spisu uzupełniającego 2019-02-13 10:42:25
Zarządzenie 52/2019 z dnia 21.01.2019 w sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza prowadzenie niektórych spraw Gminy Kąty Wrocławskie 2019-02-13 10:39:25
Zarządzenie 51/2019 z dnia 17.01.2019 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu "Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Kąty Wrocławskie" 2019-02-13 10:32:23
Centralny Rejestr Umów UMiG Kąty Wrocławskie- Styczeń 2019 2019-02-13 10:29:10
Zarządzenie 50/2019 z dnia 17.01.2019 w sprawie określenia harmonogramu czynności postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, szkolnych oddziałów przedszkolonych i klas pierwszych szkół podstawoych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kąty Wrocławskie. 2019-02-13 10:13:08
Zarządzenie 49/2019 z dnia 17.01.2019 w sprawie poowłania komisji przetargowej "Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Kąty Wrocławskie" 2019-02-13 10:06:40
Zarządzenie 48/2019 z dnia 15.01.2019 powołanie komisji przetargowej "Dostawa kruszyw drogowych do remontów dróg na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" 2019-02-13 10:01:14
Zarządzenie 47/2019 z dnia 15.01.2019 w sprawie wytycznych w zakresie prezentowanych danych w wybranych pozycjach "Informacji dodatkowej" 2019-02-13 09:57:57
Zarządzenie 46/2019 z dnia 11.01.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019r 2019-02-13 09:26:26
Zarządzenie 45/2019 z dnia 11.01.2019 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu "Wykonanie prac z zakresu utrzymania zieleni miejskiej na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" 2019-02-13 09:24:06
Zarządzenie 44/2019 z dnia 10.01.2019 w sprawie unieważnienia przetargu na zadanie "Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie" 2019-02-13 09:07:28
Zarządzenie 43/2019 z dnia 09.01.2019 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich 2019-02-13 09:04:58
Zarządzenie 42/2019 z dnia 07.01.2019 w sprawie unieważnienia przetargu na zadanie " Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Kąty Wrocławskie" 2019-02-13 08:57:18
Zarządzenie 41/2019 z dnia 07.01.2019 w sprawie powołania komisji przetrgowej Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2019 2019-02-13 08:45:50
20 lutego 2019 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2019-02-13 08:45:49
Zarządzenie 40/2019 z dnia 04.01.2019 w sprawie wprowadzenia procedury udzielania przez Gminę Kąty Wrocławskie pożyczki organizacji pozarządowej Oddział Terenowy Stowarzyszenia "Wolna Przesiębiorczość" z siedzibą w Świdnicy 2019-02-13 08:39:58
Zarządzenie 38/2019 z dnia 03.01.2019 w sprawie zasad udzielania i rozliczania zaliczek w 2019 w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2019-02-13 08:33:48
Zarządzenie 39/2019 z dnia 03.01.2019 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostkom organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kąty Wrocławskie oraz zaciągania zobowiązań w z tytułu umów 2019-02-13 08:19:37
Zarządzenie 37/2018 w sprawie planów finansowych na 2019 rok 2019-02-13 08:03:46
Zarządzenie 36/1/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2019-02-13 08:00:50
Zarządzenie 34/2018 z dnia 28.12.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r 2019-02-12 14:58:09
Zarządzenie 33/2018 z dnia 28.12.2018 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2019-02-12 14:56:01
Zarządzenie 32/2018 z dnia 27.12.2018 w sprawie planu dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 2019-02-12 14:54:22
Zarządzenie 31/2018 z dnia 27.12.2018 w sprawie unieważnienia postepowania przetargowego świadczenie usług pocztowych 2019-02-12 14:52:43
Zarządzenie 30/2018 z dnia 20.12.2018 w sprawie komisji przetargowej "Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Kąty Wrocławskie" 2019-02-12 14:50:40
Zarządzenie 29/2018 z dnia 19.12.2018 w sprawie unieważnienia przetargu "Przebudowa boiska piłkarskiego w ramach zadania Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich" 2019-02-12 14:48:54
Zarządzenie 28/2018 z dnia 18.12.2018 w sprawie zmiany do Zarządzenia nr 800/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie dotyczącego stawek czynszu dzierżawnego / najmu za nieruchomości stanowiące własność Gminy Kąty Wrocławskie 2019-02-12 14:46:10
Zarządzenie 27/2018 z dnia 18.12.2018 komisja przetargowa Wykonanie prac z zakresu utrzymania zieleni miejskiej na terenie miasta Kąty Wrocławskie od 01styczeń 2019 do 31 grudzień 2019 2019-02-12 14:40:57
Zarządzenie 25/2018 z dnia 13.12.2018 powołanie komisji odbiorowej "Modernizacja poboczy dróg -chodniki i nakładki asfaltowe" 2019-02-12 14:37:38
Zarządzenie 24/2018 z dnia 13.12.2018 powo?anie komisji przetargowej w sprawie Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie"" 2019-02-12 14:35:31
Zarządzenie 23/2018 z dnia 10.12.2018 w sprawie "Opisu zasad ochrony danych komputerowych zgromadzonych w księgach rachunkowych w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" 2019-02-12 14:31:11
Zarządzenie 21/2018 z dnia 03.12.2018 w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2019-02-12 14:26:14
Zarządzenie 20/2018 z dnia 03.12.2018 w sprawie powierzenia zastepcy burmistrza prowadzenia niektórych spraw Gminy Kąty Wrocławskie 2019-02-12 14:24:11
Zarządzenie 19/2018 z dnia 03.12.2018 w sprawie powierzenia wykonywania innej pracy niż określona w umowie o pracę 2019-02-12 14:22:19
Zarządzenie 18/2018 z dnia 03.12.2018 w sprawie terminu wypłaty wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2018 2019-02-12 14:20:52
Zarządzenie 17/2018 z dnia 30.11.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2019-02-12 14:19:00
Zarządzenie 1117/2018 z dnia 09.11.2018 w sprawie unieważnienia przetargu "Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w południowej części Gminy Kąty Wrocławskie" 2019-02-12 14:12:54
Zarządzenie 1119/2018 z dnia 09.11.2018 powołanie komisji przetrgowej "Przebudowa boiska piłkarskiego w ramach zadania Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich" 2019-02-12 14:10:08
Zarządzenie 1118/2018 z dnia 09.11.2018 powołanie komisji przetrgowej "Dostosowanie linii kolejowej 274 do obsługi przewozów pasażerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejowego" 2019-02-12 14:07:21
Zarządzenie 1124/2018 z dnia 13.11.2018 w sprawie powołania komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania składników majątku ruchomego 2019-02-12 14:02:03
Zarządzenie 1125/2018 z dnia 14.11.2018 powołanie komisji przetargowej " Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" 2019-02-12 13:59:59
Zarządzenie 1120/2018 z dnia 13.11.2018 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Smolcu 2019-02-12 13:55:48
Zarządzenie 1122/2018 z dnia 13.11.2018 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Smolcu 2019-02-12 13:54:12
Zarządzenie 1129/2018 z dnia 18.11.2018 zatwierdzenie wyników postępowania przetargowego "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Kąty Wrocławskie w roku 2019" 2019-02-12 13:52:27
Zarządzenie 1129/2018 z dnia 19.11.2018 powołanie komisji odbiorowej "Budowa oświetlenia drogowego w Pełcznicy" 2019-02-12 13:50:22
Zarządzenie 1115/2019 z dnia 08.11.2018 unieważnienie przetargu "Budowa Chodnika przy drodze 2020D w miejscowości Bogdaszowice" 2019-02-12 13:29:50
Zarządzenie 1114/2019 z dnia 07.11.2018 komisja przetargowa "Wykonanie nakładek asfaltowych w Wojtkowicach i Gniechowicach" 2019-02-12 13:24:05
Zarządzenie 1113/2019 z dnia 06.11.2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji czteroletniej aktywów i pasywów gminy Kąty Wrocławskie oraz powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej 2019-02-12 13:22:25
Zarządzenie 1112/2019 z dnia 06.11.2018 powołanie komisji odbiorowej "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zybiszów " 2019-02-12 13:16:49
Zarządzenie 1110/2019 z dnia 06.11.2018 powołanie komisji odbiorowej "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Smolec" 2019-02-12 13:15:20
Zarządzenie 1109/2019 z dnia 06.11.2018 powołanie komisji odbiorowej "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Smolec" 2019-02-12 13:13:48
Ząrzadzenie 1108/2019 z dnia 06.11.2018 powołanie komisji odbiorowej "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Czerńczyce" 2019-02-12 13:10:30
Zarządzenie1107/2018 z dnia 06.11.2018 komisja odbiorowa Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bogdaszowice 2019-02-12 13:08:51
Zarządzenie 1104/2019 z dnia 06.11.2018 powołanie komisji odbiorowej "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bliż" 2019-02-12 13:05:39
Zarządzenie 1103/2019 z dnia 06.11.2018 zatwierdzenie wyników postępowania przetargowego "Zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu w 2018r" 2019-02-12 13:01:48
Zarządzenie 1102/2019 z dnia 05.11.2018 powołanie komisji odbiorowej " Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i byłego Publicznego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika przy ul Brzozowej 6 w Kątach Wrocławskich" 2019-02-12 12:58:24
Zarządzenie 1101/2019 z dnia 02.11.2018 w sprawie nabycia nieruchomosci gruntowej niezabudowanej położonej w Nowej Wsi Wrocławskiej 2019-02-12 12:56:02
Ząrzadzenie 1099/2019 z dnia 30.10.2018 w sprawie powołanie komisji przetargowej opracowanie dokumntacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu "Budowa chodnika przy drodze 2020 w miejscowości Bogdaszowice" 2019-02-12 12:52:27
Zarządzenie1098/2018 z dnia 29.10.2018 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej w obrębie Pietrzykowice-Rybnica 2019-02-12 12:49:47
Ząrzadzenie 1097/2019 z dnia 26.10.2018 w sprawie zatwierdzenia wyników przeatrgu Zimowe utrzymanie dróg na obszarze pozamiejskim Gminy Kąty Wrocławskie 2019-02-12 12:47:43
Ząrzadzenie 1096/2019 z dnia 25.10.2018 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego na oprcowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu "Dostosowanie linii kolejowej nr 247 do obsługi przewozów pasazerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejowego- parking" 2019-02-12 12:45:36
Ząrzadzenie 1095/2019 z dnia 24.10.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej "Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w południowej częsci gminy Kąty Wrocławskie" 2019-02-12 12:41:04
Ząrzadzenie 1094/2019 z dnia 22.10.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej "Dostosowanie linii kolejowej nr 274 do obsługi przewozów pasażerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejowego-parking" 2019-02-12 12:38:57
Ząrzadzenie 1088/2019 z dnia 19.10.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej "Zaciągnięcie kredytu na pkrycie deficytu w 2018 r" 2019-02-12 12:36:39
Ząrzadzenie 1091/2019 z dnia 17.10.2018 w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich 2019-02-12 12:32:27
Zarządzenie1088/2018 z dnia 16.10.2018 w sprawie powołania składu komisji przetargowej "Zaciągniecie kredytu na pokrycie deficytu w 2018r " 2019-02-12 12:29:11
Ząrzadzenie 1087/2019 z dnia 10.10.2018 w sprawie powołania komisji odbiorowej " Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kąty Wrocławskie ul.Okrzei" 2019-02-12 12:25:26
Ząrzadzenie 1086/2019 z dnia 09.10.2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nioeruchomość stanowiącą własność gminy w obrębie Bogdaszowice 2019-02-12 12:23:08
Ząrzadzenie 1085/2019 z dnia 09.10.2018 powołanie komisji przetargowej "Zimowe utrzymanie dróg na obszarze pozamiejskim Gminy Kąty Wrocławskie" 2019-02-12 12:20:38
Zarządzenie1084/2018 z dnia 09.10.2018 zatwierdzenie wyników postepowania przetargowego "Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu -etap I" 2019-02-12 12:19:03
Ząrzadzenie 1083/2019 z dnia 27.09.2018 w sprawie przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego 2019-02-12 12:17:26
Ząrzadzenie 1080/2019 z dnia 27.09.2018 w sprawie przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego 2019-02-12 11:59:19
Ząrzadzenie 1079/2019 z dnia 27.09.2018 powołanie opertorów obsługi informatyccznej obwodowych komisji wyborczych 2019-02-12 11:57:53
Ząrzadzenie 1079/2019 z dnia 24.09.2018 komisja odbiorowa "Budowa budynku krytej pływalnii z częścią dydaktyczno-biurową oraz łacznikiem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich" 2019-02-12 11:55:42
Interpelacja radnego Jarosława Wojciechowskiego z dnia 12.02.2019 r. 2019-02-12 11:40:06
Ząrzadzenie 1077/2019 z dnia 14.09.2018 w sprawie powołania zespołu ronoczego do wypracowania szczegółowych rozwiązań dotyczących uruchomienia zbiorowego transportu lokalnego na terenie gminy Kąty Wrocławskie 2019-02-12 11:17:32
Ząrzadzenie 1076/2019 z dnia 17.09.2018 komisja odbiorowa " modernizacja poboczy dróg -chodniki i nakładki asfaltowe" 2019-02-12 11:15:03
19 lutego 2019 r. godz.11:00 posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 2019-02-12 09:13:15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy - lokal mieszkalny nr 7, ul. Lipowa 2 obręb Smolec 2019-02-11 11:14:49
18 lutego 2019 roku godz. 9:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2019-02-11 08:56:18
15 lutego 2019 r. o godz. 08:30 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2019-02-07 09:25:47
ROK 2019 2019-02-07 09:22:43
14 lutego 2019 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 2019-02-07 09:11:27
Zapytanie ofertowe na sukcesywną sprzedaż wraz z dostawą materiałów biurowych na potrzeby funkcjonowania UMiG Kąty Wrocławskie w 2019 r. 2019-02-05 15:44:22
12 lutego 2019 r. o godz. 13:00 posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 2019-02-05 09:33:21
12 lutego 2019 r. godz. 10:00 posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2019-02-05 09:26:13
12 lutego 2019 r. o godz. 10:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2019-02-05 09:14:35
Sprawozdanie z prac Komisji Spraw Społecznych - styczeń 2019 2019-02-04 10:18:18
Sprawozdanie z prac Komisji Dróg, Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego - styczeń 2019 2019-02-04 10:17:24
Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej - styczeń 2019 2019-02-04 10:16:01
Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - styczeń 2019 2019-02-04 10:15:01
Sprawozdanie z prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - styczeń 2019 2019-02-04 10:14:01
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2019-02-04 10:13:12
Sprawozdanie z prac Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego - styczeń 2019 2019-02-04 10:12:34
Sprawozdanie z prac Komisji Budżetu i Rozwoju - styczeń 2019 2019-02-04 10:10:49
Zarządzenie 56/2019 z dnia 31.01.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 2019-02-01 12:52:08
7 lutego 2019 r. godz. 9:00 posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2019-02-01 10:49:05
Informacja Marszałka Województwa Dolnosląskiego o przyjęciu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego 2019-01-31 13:34:32
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. kadr /pełny etat - dokument stracił ważność 2019-01-29 17:02:09
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sekretarza Gminy /pełny etat - dokument stracił ważność 2019-01-29 16:29:17
Interpelacja radnego Sebastiana Kotlarz z dnia 24.01.2019 r. 2019-01-29 09:27:23
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - część dz. nr 268/4 AM-1 położona w obrębie Zachowice-Stradów pod zbiornik bezodpływowy nieczystości stałych 2019-01-25 12:12:30
2018 2019-01-23 16:44:48
Łukasz Zbroszczyk - Burmistrz Miasta i Gminy 2019-01-23 16:41:31
Sesja nr IV Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 31 stycznia 2019 roku 2019-01-23 13:08:52
Obwieszczenie OSiR.6220.37.2018/4 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi powiatowej nr 2026D na odcinku drogi gruntowej od Zabrodzia do Nowej Wsi Wrocławskiej, gm. Kąty Wrocławskie 2019-01-22 12:43:44
29 stycznia 2019 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2019-01-22 08:30:05
29 stycznia 2019 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2019-01-22 08:28:35
Ogłoszenie Konkursu na wybór realizatora programu zdrowotnego: 2019-01-21 15:15:35
Centralny Rejestr Umów UMiG Kąty Wrocławskie- Grudzień 2018 2019-01-21 14:04:43
Zarządzenie 46/2019 z dnia 11.01.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-01-21 10:17:57
styczeń 2019 2019-01-21 10:16:17
24 stycznia 2019 r. o godz. 13:00 posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 2019-01-17 09:04:34
24 stycznia 2019 r. o godz. 12:00 posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 2019-01-17 08:57:48
24 stycznia 2019 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2019-01-17 08:50:52
21 stycznia 2019 r. o godz. 9:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2019-01-16 09:10:30
23 stycznia 2019 r. godz. 9:00 posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2019-01-16 09:06:50
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. zamówień publicznych /pełny etat - dokument stracił ważność 2019-01-15 08:10:04
Zarządzenie 1113/2018 z dnia 06.11.2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji czteroletniej aktywów i pasywów Gminy Kąty Wrocłwskie oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 2019-01-14 08:08:46
Katarzyna Łapińska-Szymańska - Zastępca Burmistrza 2019-01-10 14:53:07
unieważnienie postępowania 2019-01-10 13:34:39
unieważnienie postępowania 2019-01-10 13:31:34
unieważnienie postępowania 2019-01-10 13:14:33
Obwieszczenie OSIR.6151.2.2019 o terminie polowania zbiorowego Koła Łowieckiego Odyniec 2019-01-10 13:07:32
Informacja z sesji Rady Miejskiej - grudzień 2018 2019-01-10 08:36:55
Informacja z sesji Rady Miejskiej - listopad 2018 2019-01-10 08:35:46
17 stycznia 2019 r. o godz. 10:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2019-01-10 07:53:03
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich 2019-01-09 17:24:19
Zarządzenie 36/2018 z dnia 31.12.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2019-01-09 12:07:06
Obwieszczenie OSiR.6220.32.2018/11 o terminie załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn. Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża Stoszyce II oraz budowa zakładu przeróbczego kruszywa wraz z infrastrukturą techniczną 2019-01-09 11:37:46
15 stycznia 2019 r. o godz. 10-tej posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 2019-01-09 10:57:47
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - część dz. nr 2/14 AM-14 położonej w obrębie Kąty Wrocławskie pod posadowienie garażu blaszanego - miejsce postojowe nr 21 2019-01-08 14:52:36
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - część dz. nr 2/14 AM-14 położonej w obrębie Kąty Wrocławskie pod posadowienie garażu blaszanego - miejsce postojowe nr 29 2019-01-08 14:49:15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - część dz. nr 2/14 AM-14 położonej w obrębie Kąty Wrocławskie pod posadowienie garażu blaszanego - miejsce postojowe nr 9 2019-01-08 14:42:09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - część dz. nr 2/14 AM-14 położonej w obrębie Kąty Wrocławskie pod posadowienie garażu blaszanego - miejsce postojowe nr 19 2019-01-08 14:38:03
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - część dz. nr 2/14 AM-14 położonej w obrębie Kąty Wrocławskie pod posadowienie garażu blaszanego - miejsce postojowe nr 11 2019-01-08 14:36:18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - część dz. nr 2/14 AM-14 położonej w obrębie Kąty Wrocławskie pod posadowienie garażu blaszanego - miejsce postojowe nr 12 2019-01-08 14:32:32
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - część dz. nr 2/12 AM-14 położonej w obrębie Kąty Wrocławskie pod posadowienie garażu blaszanego - miejsce postojowe nr 33 2019-01-08 14:30:28
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - część dz. nr 2/12 AM-14 położonej w obrębie Kąty Wrocławskie pod posadowienie garażu blaszanego - miejsce postojowe nr 44 2019-01-08 14:28:17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - część dz. nr 2/12 AM-14 położonej w obrębie Kąty Wrocławskie pod posadowienie garażu blaszanego - miejsce postojowe nr 41 2019-01-08 14:26:38
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - część dz. nr 2/12 AM-14 położonej w obrębie Kąty Wrocławskie pod posadowienie garażu blaszanego - miejsce postojowe nr 34 2019-01-08 14:11:14
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - część dz. nr 2/12 AM-14 położonej w obrębie Kąty Wrocławskie pod posadowienie garażu blaszanego - miejsce postojowe nr 42 2019-01-08 14:01:46
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - część dz. nr 2/12 AM-14 położonej w obrębie Kąty Wrocławskie pod posadowienie garażu blaszanego - miejsce postojowe nr 46 2019-01-08 13:59:28
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - część dz. nr 2/12 AM-14 położonej w obrębie Kąty Wrocławskie pod posadowienie garażu blaszanego - miejsce postojowe nr 48 2019-01-08 13:57:03
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - część dz. nr 2/14 AM-14 położonej w obrębie Kąty Wrocławskie pod posadowienie garażu blaszanego - miejsce postojowe nr 28 2019-01-08 13:55:05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - część dz. nr 2/12 AM-14 położonej w obrębie Kąty Wrocławskie pod posadowienie garażu blaszanego - miejsce postojowe nr 36 2019-01-08 13:53:37
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - część dz. nr 2/14 AM-14 położonej w obrębie Kąty Wrocławskie pod posadowienie garażu blaszanego - miejsce postojowe nr 1 2019-01-08 13:51:15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - część dz. nr 2/14 AM-14 położonej w obrębie Kąty Wrocławskie pod posadowienie garażu blaszanego - miejsce postojowe nr 6 2019-01-08 13:46:53
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - część dz. nr 2/14 AM-14 położonej w obrębie Kąty Wrocławskie pod posadowienie garażu blaszanego - miejsce postojowe nr 16 2019-01-08 13:43:38
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - część dz. nr 2/14 AM-14 położonej w obrębie Kąty Wrocławskie pod posadowienie garażu blaszanego - miejsce postojowe nr 2 2019-01-08 13:41:32
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - część dz. nr 2/14 AM-14 położonej w obrębie Kąty Wrocławskie pod posadowienie garażu blaszanego - miejsce postojowe nr 26 2019-01-08 13:39:10
15 stycznia 2019 r. o godz. 10:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2019-01-08 12:05:19
Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej za grudzień 2018 2019-01-08 10:46:59
Zapytanie ofertowe na usługi prawne, o których mowa w art. 4 pkt 3) lit ea ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1859 ze zm.), 14 godzin tygodniowo 2019-01-07 15:30:33
Zapytanie ofertowe na usługi prawne, o których mowa w art. 4 pkt 3) lit ea ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1859 ze zm.), 21 godzin tygodniowo 2019-01-07 15:28:10
Zarządzenie 16/2018 z dnia 30.11.2018 w sprawie powołania zastępcy burmistrza 2019-01-07 11:03:26
Zarządzenie 15/2018 z dnia 30.11.2018 zatwierdzenie wyników przetargu Rewitalizacja Parku w Pietrzykowicach 2019-01-07 11:00:07
Zarządzenie 14/2018 z dnia 28.11.2018 uchylające zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Smolcu 2019-01-07 10:57:59
Zarządzenie 13/2018 z dnia 28.11.2018 uchylające zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Smolcu 2019-01-07 10:49:30
Zarządzenie 12/2018 z dnia 28.11.2018 uchylające zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Smolcu 2019-01-07 10:44:30
Zarządzenie 11/2018 z dnia 28.11.2018 uchylające zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Smolcu 2019-01-07 10:42:51
Zarządzenie 9/2018 z dnia 26.11.2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr 226 z dnia 07.10.2011 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2019-01-07 10:40:54
Zarządzenie 8/2018 z dnia 26.11.2018 w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinanrnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2019-01-07 10:37:39
Zarządzenie 7/2018 z dnia 26.11.2018 w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinanrnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2019-01-07 10:37:08
Zarządzenie 6/2018 z dnia 26.11.2018 w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinanrnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2019-01-07 10:35:13
Zarządzenie 5/2018 z dnia 26.11.2018 w sprawie cofnięcia upoważnień z-cy burmistrza 2019-01-07 10:32:17
Zarządzenie 4/2018 z dnia 23.11.2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans zawodowy na stpień nauczyciela mianowanego 2019-01-07 10:31:15
Zarządzenie 3/2018 z dnia 23.11.2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans zawodowy na stpień nauczyciela mianowanego 2019-01-07 10:30:44
Zarządzenie 2/2018 z dnia 22.11.2018 w sprawie odwołania zastępcy burmistrza 2019-01-07 09:53:40
Zarządzenie 1/2018 z dnia 22.11.2018 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu "Wykonanie nakładek asfatowych w Wojtkowicach i Gniechowicach" 2019-01-07 09:45:22
Obwieszczenie OSIR.6220.12.2018/17 o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw wraz z LPG, myjnią automatyczną, myjnią ręczną, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną na działce nr 75/1 i 75/2 oraz odprowadzeniem wód opadowych do cieku wodnego na dz. nr 76 AM 1 obręb Mokronos Dolny, przy ul. Parkowej w Mokronosie Dolnym 2019-01-07 09:16:15
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: Prowadzenie profilu Gmina Kąty Wrocławskie w serwisie Facebook w 2019 roku. 2019-01-03 14:53:41
Sprawozdanie z prac Komisji Budżetu i Rozwoju - grudzień 2018 2019-01-03 14:11:18
Sprawozdanie z prac Komisji Dróg, Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego - grudzień 2018 2019-01-03 14:10:34
Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - grudzień 2018 2019-01-03 14:09:23
Sprawozdanie z prac Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego - grudzień 2018 2019-01-03 14:08:35
Sprawozdanie z prac Komisji Spraw Społecznych - grudzień 2018 2019-01-03 14:07:21
Komisja Rewizyjna 2019-01-03 14:06:08
Komisja Spraw Społecznych 2019-01-03 14:05:45
Komisja Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2019-01-03 14:05:33
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 2019-01-03 14:05:01
Komisja Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 2019-01-03 14:04:47
Komisja Budżetu i Rozwoju 2019-01-03 14:04:32
9 stycznia 2019 r. o godz. 13:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2019-01-02 14:57:14
9 stycznia 2019 r. o godz.9:00 posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2019-01-02 14:52:48
Uchwała nr III/17/18 w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2019 rok 2019-01-02 12:35:46
Obwieszczenie OSIR.6151.1.2019 o terminie polowania zbiorowego Koła Łowieckiego Odyniec 2019-01-02 11:24:45
Sesja nr IIIRady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 27 grudnia 2018 roku 2019-01-02 09:36:44
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania "Dostawa i wdrożenie systemu automatycznej identyfikacji i zarządzania kluczami w budynku UMIG Kąty Wrocławskie" 2018-12-28 14:22:41
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania "Modernizacja sieci bezprzewodowej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" 2018-12-28 09:56:37
Uchwała nr V/164/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kąty Wrocławskie przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2019 rok 2018-12-21 11:33:36
Uchwała nr V/163/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Kąty Wrocławskie na rok 2019. 2018-12-21 11:19:27
Interpelacja radnego Jarosława Wojciechowskiego z dnia 19.12.2018 r. 2018-12-21 09:11:15
Projekt uchwały w sprawie zmiany w składach osobowych stałych komisji rady 2018-12-20 12:06:06
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - część dz. nr 2/14 AM-14 położonej w obrębie Kąty Wrocławskie pod posadowienie garażu blaszanego - miejsce postojowe nr 13 2018-12-20 09:02:43
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - część dz. nr 2/14 AM-14 położonej w obrębie Kąty Wrocławskie pod posadowienie garażu blaszanego - miejsce postojowe nr 10 2018-12-20 09:01:09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - część dz. nr 2/14 AM-14 położonej w obrębie Kąty Wrocławskie pod posadowienie garażu blaszanego - miejsce postojowe nr 4 2018-12-20 08:59:16
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - część dz. nr 2/12 AM-14 położonej w obrębie Kąty Wrocławskie pod posadowienie garażu blaszanego - miejsce postojowe nr 47 2018-12-20 08:55:49
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - część dz. nr 2/12 AM-14 położonej w obrębie Kąty Wrocławskie pod posadowienie garażu blaszanego - miejsce postojowe nr 31 2018-12-20 08:53:14
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - część dz. nr 2/12 AM-14 położonej w obrębie Kąty Wrocławskie pod posadowienie garażu blaszanego - miejsce postojowe nr 45 2018-12-20 08:50:33
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - część dz. nr 2/12 AM-14 położonej w obrębie Kąty Wrocławskie pod posadowienie garażu blaszanego - miejsce postojowe nr 43 2018-12-20 08:48:25
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - część dz. nr 2/14 AM-14 położonej w obrębie Kąty Wrocławskie pod posadowienie garażu blaszanego - miejsce postojowe nr 7 2018-12-20 08:46:14
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - część dz. nr 2/14 AM-14 położonej w obrębie Kąty Wrocławskie pod posadowienie garażu blaszanego - miejsce postojowe nr 5 2018-12-20 08:43:35
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - część dz. nr 2/14 AM-14 położonej w obrębie Kąty Wrocławskie pod posadowienie garażu blaszanego - miejsce postojowe nr 15 2018-12-20 08:41:30
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - część dz. nr 2/14 AM-14 położonej w obrębie Kąty Wrocławskie pod posadowienie garażu blaszanego - miejsce postojowe nr 30 2018-12-20 08:38:02
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - część dz. nr 2/14 AM-14 położonej w obrębie Kąty Wrocławskie pod posadowienie garażu blaszanego - miejsce postojowe nr 3 2018-12-20 08:35:11
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - część dz. nr 2/14 AM-14 położonej w obrębie Kąty Wrocławskie pod posadowienie garażu blaszanego - miejsce postojowe nr 14 2018-12-20 08:31:44
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - część dz. nr 2/12 AM-14 położonej w obrębie Kąty Wrocławskie pod posadowienie garażu blaszanego - miejsce postojowe nr 39 2018-12-20 08:29:58
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - część dz. nr 2/12 AM-14 położonej w obrębie Kąty Wrocławskie pod posadowienie garażu blaszanego - miejsce postojowe nr 38 2018-12-20 08:27:18
Uchwała nr V/162/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie projekcie uchwały budżetowej gminy na 2019 rok 2018-12-20 08:27:01
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - część dz. nr 2/14 AM-14 położonej w obrębie Kąty Wrocławskie pod posadowienie garażu blaszanego - miejsce postojowe nr 17 2018-12-20 08:24:30
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - część dz. nr 2/14 AM-14 położonej w obrębie Kąty Wrocławskie pod posadowienie garażu blaszanego - miejsce postojowe nr 23 2018-12-20 08:22:24
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - część dz. nr 2/12 AM-14 położonej w obrębie Kąty Wrocławskie pod posadowienie garażu blaszanego - miejsce postojowe nr 35 2018-12-20 08:18:12
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - część dz. nr 2/14 AM-14 położonej w obrębie Kąty Wrocławskie pod posadowienie garażu blaszanego - miejsce postojowe nr 27 2018-12-20 08:15:30
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - część dz. nr 2/14 AM-14 położonej w obrębie Kąty Wrocławskie pod posadowienie garażu blaszanego - miejsce postojowe nr 24 2018-12-20 08:13:37
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - część dz. nr 2/14 AM-14 położonej w obrębie Kąty Wrocławskie pod posadowienie garażu blaszanego - miejsce postojowe nr 20 2018-12-20 08:09:41
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - część dz. nr 2/14 AM-14 położonej w obrębie Kąty Wrocławskie pod posadowienie garażu blaszanego - miejsce postojowe nr 8 2018-12-20 08:07:38
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - część dz. nr 2/14 AM-14 położonej w obrębie Kąty Wrocławskie pod posadowienie garażu blaszanego - miejsce postojowe nr 22 2018-12-20 08:04:42
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - część dz. nr 2/14 AM-14 położonej w obrębie Kąty Wrocławskie pod posadowienie garażu blaszanego - miejsce postojowe nr 18 2018-12-20 08:02:31
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - część dz. nr 2/14 AM-14 położonej w obrębie Kąty Wrocławskie pod posadowienie garażu blaszanego - miejsce postojowe nr 25 2018-12-20 07:59:22
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - część dz. nr 2/12 AM-14 położonej w obrębie Kąty Wrocławskie pod posadowienie garażu blaszanego - miejsce postojowe nr 40 2018-12-20 07:56:00
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - część dz. nr 2/12 AM-14 położonej w obrębie Kąty Wrocławskie pod posadowienie garażu blaszanego - miejsce postojowe nr 37 2018-12-20 07:53:37
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - część dz. nr 2/14 AM-14 położonej w obrębie Kąty Wrocławskie pod posadowienie garażu blaszanego - miejsce postojowe nr 32 2018-12-20 07:50:51
Odpowiedzi na zapytania oferenta. 2018-12-19 15:44:14
Obwieszczenie OSIR.6151.9.2018 o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 2018-12-19 11:28:39
Centralny Rejestr Umów UMiG Kąty Wrocławskie- Listopad 2018 2018-12-19 10:56:59
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2019. 2018-12-19 10:52:38
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2018-12-18 16:22:19
Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2019 rok 2018-12-18 16:15:29
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego 2018-12-18 16:04:44
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz rzeczowej Powiatowi Wrocławskiemu 2018-12-18 16:00:49
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wrocław 2018-12-18 15:57:31
Projekt uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2018 2018-12-18 15:53:39
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-12-18 15:44:37
Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Sadków 2018-12-18 15:37:00
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/415/10 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie nadania nazw ulic w Sadkowie 2018-12-18 15:27:35
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2018-12-18 15:16:35
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na nowe, ekologiczne źródło ciepła 2018-12-18 15:06:00
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Zdrowotnego "Rehabilitacja Lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" 2018-12-18 14:58:43
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2018-12-18 14:46:15
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole w w domu" na lata 2019-2023 2018-12-18 14:43:45
Sesja nr III Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 27 grudnia 2018 roku 2018-12-18 14:24:52
Zarządzenie 26/2018 z dnia 17.12.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-12-18 13:16:21
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: Skład, druk i kolportaż na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie (ok. 160 km) miesięcznika lokalnej gazety gminnej - Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie wydawanej w okresach miesięcznych od stycznia do grudnia 2019 r. 2018-12-17 12:19:00
Zarządzenie 23/2018 z dnia 13.12.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r 2018-12-14 14:34:10
Grudzień 2018 2018-12-14 14:32:44
19 grudnia 2018 r. o godz. 14:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2018-12-14 09:29:02
Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. "Dostawa i wdrożenie systemu automatycznej identyfikacji i zarządzania kluczami w budynku UMIG Kąty Wrocławskie" 2018-12-13 17:39:54
Interpelacja radnego Jarosława Wojciechowskiego z dnia 06.12.2018 r. 2018-12-12 08:23:04
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: "Kompleksowe zamówienie dostawy gazu ziemnego na potrzeby grzewcze budynku UMiG Kąty Wrocławskie w okresie od dnia 01.01.2019 do 31.12.2019 r." 2018-12-11 10:12:49
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich 2018-12-10 16:09:07
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - część dz. nr 16/21 AM-16 położonej w obrębie Kąty Wrocławskie o pow. 385 m2 2018-12-10 14:51:40
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - część dz. nr 16/21 AM-16 położonej w obrębie Kąty Wrocławskie 2018-12-10 14:49:21
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - część dz. nr 104 AM-7, część dz. nr 122/18 AM-7 położone w obrębie Kąty Wrocławskie 2018-12-10 14:41:15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - część dz. nr 512/2 AM-1 położonej w obrębie Smolec 2018-12-10 14:37:50
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - część dz. nr 45/7 AM-1 o pow. 800 m2 położona w obrębie Gądów-Jaszkotle 2018-12-10 14:33:59
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - część dz. nr 45/7 AM-1 położona w obrębie Gądów-Jaszkotle 2018-12-10 14:30:46
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - dz. nr 431/3 AM-1 położona w obrębie Smolec 2018-12-10 14:27:40
18 grudnia 2018 r. o godz. 12:00 posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 2018-12-10 09:39:54
27 grudnia 2018 r. o godz. 8:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2018-12-10 09:21:11
17 grudnia 2018 roku godz.10:00 posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2018-12-10 09:05:12
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby funkcjonowania UMiG Kąty Wrocławskie w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. 2018-12-07 15:04:34
Zarządzenie 17/2018 z dnia 30.11.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 2018-12-07 09:09:28
13 grudnia 2018 r. o godz. 08:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2018-12-07 09:08:25
Odpowiedzi na pytania oferenta do zapytania ofertowego na kompleksowe zamówienie dostawy gazu ziemnego na potrzeby grzewcze Urzędu Miasta i Gminy Katy Wrocławskie w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. 2018-12-06 12:36:37
Sesja nr II Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 29 listopada 2018 roku 2018-12-05 15:37:45
Uchwała nr I/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich 2018-12-05 15:36:22
Sesja nr I Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 20 listopada 2018 roku 2018-12-05 15:27:24
Rok 2018 2018-12-05 15:26:02
11 grudnia 2018 r. o godz. 12:30 posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2018-12-04 08:15:39
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2018-12-03 12:30:19
Komisja Rewizyjna 2018-12-03 12:25:24
Komisja Spraw Społecznych 2018-12-03 12:08:48
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 2018-12-03 12:05:53
Komisja Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 2018-12-03 12:01:52
Komisja Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2018-12-03 11:59:16
Komisja Budżetu i Rozwoju 2018-12-03 11:48:04
Składy osobowe Komisji Rady Miejskiej - kadencja 2018-2023 2018-12-03 11:43:27
Zapytanie ofertowe na kompleksowe zamówienie dostawy gazu ziemnego na potrzeby grzewcze do budynku UMiG Kąty Wrocławskie w okresie od dnia 01.01.2019 do 31.12.2019 r. 2018-11-30 13:46:34
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - Przewodniczący komisji radny Tomasz Giniewski 2018-11-30 12:19:37
Komisja Rewizyjna - Przewodnicząca komisji radna Danuta Drożdż 2018-11-30 12:18:59
4 grudnia 2018 r. godz.10-ta posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2018-11-30 12:16:45
4 grudnia 2018 r. o godz. 12:00 posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 2018-11-30 12:16:06
Komisja Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - Przewodniczący komisji radny Piotr Sobko 2018-11-30 12:13:15
Komisja Spraw Społecznych - przewodniczący komisji radny Sebastian Kotlarz 2018-11-30 12:10:47
4 grudnia 2018 r. godz.9-ta posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2018-11-30 11:47:06
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - Przewodnicząca komisji radna Katarzyna Sebzda-Sztul 2018-11-30 11:38:44
3 grudnia 2018 r. godz. 13-ta posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2018-11-30 10:56:20
Komisja Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego - Przewodniczący komisji radny Grzegorz Mitek 2018-11-30 10:53:26
3 grudnia 2018 r. godz.9-ta posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2018-11-30 10:00:11
Komisja Budżetu i Rozwoju - Przewodnicząca komisji radna Anna Skórczak 2018-11-30 09:57:36
Obwieszczenie OSIR.6151.8.2018 o terminie polowań zbiorowych na terenie obwodów łowieckich 2018-11-30 09:41:43
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę 11 sztuk czytników z pinpadem obsługujących nowe polskie dowody osobiste z warstwą elektroniczną (e-Dowody). 2018-11-27 15:14:41
Projekt uchwały w sprawie zmian w statucie gminy Kąty Wrocławskie 2018-11-27 13:24:44
Sesja nr II Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 29 listopada 2018 roku 2018-11-27 13:12:54
Obwieszczenie OSiR.6220.32.2018/8 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża Stoszyce II oraz budowa zakładu przeróbczego kruszywa wraz z infrastrukturą techniczną 2018-11-26 13:45:12
Obwieszczenie OSiR.6220.32.2018/4 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża Stoszyce II oraz budowa zakładu przeróbczego kruszywa wraz z infrastrukturą techniczną 2018-11-26 13:25:13
Skład osobowy Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich - kadencja 2018 - 2023 2018-11-23 13:52:57
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę skanera kodów kreskowych 2D 2018-11-22 13:52:07
Zapytanie ofertowe na dostawę 11 sztuk czytników z pinpadem obsługujących nowe polskie dowody osobiste z warstwą elektroniczną (e-Dowody). 2018-11-22 13:06:37
Protokół nr XLVI/2018 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 11 października 2018 roku 2018-11-15 11:42:08
Zarządzenie 1127/2018 z dnia 14.11.2018 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok i projektu wiloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2018-11-15 10:09:34
Zarządzenie 1116/2018 z dnia 09.11.2018 w spraiw zmian w budzecie gminy na 2018 rok 2018-11-15 10:07:19
Listopad 2018 2018-11-15 10:03:12
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę 13 szt. komputerów przenośnych 2018-11-09 15:20:53
Centralny Rejestr Umów UMiG Kąty Wrocławskie- Październik 2018 2018-11-09 14:10:30
Wyjaśnienie dotyczące błędnego numeru modelu specyfikowanego skanera QM2430 2018-11-08 14:33:10
Zapytanie ofertowe na dostawę skanera kodów kreskowych 2018-11-07 15:38:06
Zapytanie ofertowe na dostawę 13 szt. komputerów przenośnych 2018-11-06 14:50:54
Zarządzenie1100/2018 z dnia 31.10.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-11-06 09:05:17
Obwieszczenie OSiR.6220.29.2018/7 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie zakładu Anovo Polska Sp. z o.o., realizowanego na działkach nr ewid. 128/63 i 128/55 AM-1 obręb Pietrzykowice-Rybnica 2018-11-05 14:21:42
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dnia 5 listopada 2018 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego 2018-11-05 08:44:38
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie sporządzony dnia 04 listopada 2018 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Kątach Wrocławskich.Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Kątach Wrocławskich. 2018-11-05 08:39:22
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym (licytacja) na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 317/2 o pow. 0,82 ha położonej w obrębie Bogdaszowice 2018-11-02 10:59:46
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oprogramowania wspomagającego projektowanie oznakowania dróg i ulic 2018-10-31 09:22:52
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz. nr 128/47 AM-1 o pow. 0,0578 ha położonej w obrębie Pietrzykowice-Rybnica 2018-10-30 09:25:59
Obwieszczenie OSIR.6220.12.2018/12 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw wraz z LPG, myjnią automatyczną, myjnią ręczną, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną na działce nr 75/1 i 75/2 oraz odprowadzeniem wód opadowych do cieku wodnego na dz. nr 76 AM 1 obręb Mokronos Dolny, przy ul. Parkowej w Mokronosie Dolnym - dokument stracił ważność 2018-10-29 10:35:09
Zapytanie ofertowe na na dostawę oprogramowania wspomagającego projektowanie oznakowania dróg i ulic. 2018-10-25 09:18:53
Informacja z działalności Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 2018-10-24 09:21:57
Wybory do Rady Miejskiej. Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 1 2018-10-22 14:38:24
Wybory do Rady Miejskiej. Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 3 2018-10-22 14:37:56
Wybory do Rady Miejskiej. Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 2 2018-10-22 14:37:16
Wybory do Rady Miejskiej. Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 1 2018-10-22 14:36:39
Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Kątach Wrocławskich 2018-10-22 14:35:11
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Kątach Wrocławskich. 2018-10-22 14:32:32
Zarządzenie 1092/2018 z dnia 19.10.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-10-22 14:14:21
październik 2018 2018-10-22 14:11:46
Uchwała nr XLVI/587/18 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kąty Wrocławskie 2018-10-16 11:38:00
Uchwała nr XLVI/586/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-10-16 11:33:38
Sesja nr XLVI Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 11 października 2018 roku 2018-10-16 11:26:30
Protokół nr XLV/2018 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 25 września 2018 roku 2018-10-16 11:17:44
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - cz. dz. nr 317/2 AM-1 położonej w obrębie Bogdaszowice 2018-10-09 12:21:27
Centralny Rejestr Umów UMiG Kąty Wrocławskie- Wrzesień 2018 2018-10-08 11:43:39
Sprawozdanie z prac Komisji Dróg, Bezpieczeństwa, Porządku za wrzesień 2018 2018-10-05 13:52:11
Wojciechowski Jarosław 2018-10-05 12:33:42
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kąty Wrocławskie 2018-10-04 14:17:09
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-10-04 13:48:03
Sesja nr XLVI Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 11 października 2018 roku 2018-10-04 13:32:31
Zarządzenie 1082/2018 z dnia 28.09.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-10-04 13:15:00
Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-04 12:39:28
10 października 2018 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku 2018-10-03 15:13:33
Oświadczenia majątkowe radnych koniec kadencji 2014-2018 2018-10-03 12:07:30
9 października 2018 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2018-10-02 09:44:36
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kątach Wrocławskich z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-01 22:10:02
Uchwała nr XLV/585/18 w sprawie Statutu Gminy Kąty Wrocławskie 2018-10-01 13:28:12
Uchwała nr XLV/584/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2019 2018-10-01 13:18:04
Uchwała nr XLV/583/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2018-10-01 13:02:39
Uchwała nr XLV/582/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-10-01 12:58:22
Projekt uchwały nr XLV/581/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu 2018-10-01 12:52:38
Uchwała nr XLV/580/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres 3 lat 2018-10-01 12:45:42
Uchwała nr XLV/579/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres 3 lat 2018-10-01 12:39:38
Uchwała nr XLV/578/18 w sprawie nadania nazwy ulicy w Sadkowie 2018-10-01 12:29:49
Uchwała nr XLV/577/18 w sprawie nadania nazwy ulicy w Smolcu 2018-10-01 12:24:06
Uchwała nr XLV/576/18 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i sposobu jej poboru na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie w roku 2019 2018-10-01 12:17:44
Uchwała nr XLV/575/18 w sprawie rocznegon Programu Współpracy Gminy Kąty Wroclawskie z Organizacjami Pozarządowymi 2018-10-01 12:08:46
Uchwała nr XLV/574/18 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/427/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części Nowa Wieś Kącka 2018-10-01 11:34:29
Uchwała nr XLV/573/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulicy Fabrycznej , zatwierdzonego uchwałą nr XXI/279/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 sierpnia 2016 r. 2018-10-01 11:27:57
Uchwała nr XLV/572/18 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie 2018-10-01 10:46:00
Sesja nr XLV Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 25 września 2018 roku 2018-10-01 10:37:54
8 października 2018 r. o godz. 10:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2018-10-01 08:51:56
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 września 2018 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Rady Miejskiej w Katach Wrocławskich, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-28 17:13:39
Informacja w sprawie działań zmierzających do przebudowy autostrady A4 w obu kierunkach na odcinku Wrocław - Legnica 2018-09-28 12:26:51
4 października 2018 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2018-09-28 09:26:50
Obwieszczenie OSiR.6220.4.2018-17 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do przetwarzania odpadów budowlanych w Sośnicy, realizowanego na działce nr ewid. 185/7 AM-1 obręb Sośnica-Różaniec 2018-09-28 07:59:37
Obwieszczenie OSiR.6220.13.2018-13 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie parkingu na terenie zakładu Volvo Polska w Pietrzykowicach, realizowanego na działkach 120/5 i 120/8 AM-1 obręb Baranowice 2018-09-28 07:55:15
Zarządzenie 1078/2018 21.09.2018 powołanie Zespołu Roboczego ds. związanych z przeprowadzaniem wyborów samorządowych w 2018 rok 2018-09-26 13:48:54
Zarządzenie 1075/2018 17.09.2018 zatwierdzenie wyników przetargu "Budowa oświetlenia drogowego na ul. Głównej w miejscowości Samotwór" 2018-09-26 13:24:51
Zarządzenie 1074/2018 14.09.2018 powołanie komisji przetargowej "Rewitalizacja Parku w Pietrzykowicach" 2018-09-26 13:21:00
Zarządzenie 1073/2018 z dnia 11.09.2018 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Krzeptowie 2018-09-26 13:19:00
Zarządzenie 1072/1/2018 z dnia 10.09.2018 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gniechowicach podczas jego nieobecności 2018-09-26 13:17:24
Zarządzenie 1072/2018 z dnia 10.09.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-09-26 13:14:26
Zarządzenie 1071/2018 z dnia 10.09.2018 powołanie komisji przetargowej " Budowa oświetlenia drogowego na ul. Głównej w miejscowości Samotwór" 2018-09-26 13:12:41
Zarządzenie 1070/2018 z dnia 10.09.2018 w sprawie zmiany do Zarządzenia nr 864/18 z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia planu kont dla Gminy i Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz ustaleń dotyczących polityki rachunkowości w gminnych jednostkach budżetowych 2018-09-26 12:52:06
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Katy Wrocławskie z dnia 20 września 2018 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-26 12:32:53
Zarządzenie 1069/2018 z dnia 03.09.2018 w sprawie zmiany do Zarządzenia nr 864/18 z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia planu kont dla Gminy i Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz ustaleń dotyczących polityki rachunkowości w gminnych jednostkach budżetowych 2018-09-26 12:30:53
Zarządzenie 1068/2018 z dnia 03.09.2018 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu "Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich na cele turystyczne" 2018-09-26 12:25:20
Wrzesień 2018 2018-09-26 12:23:00
Zarządzenie 1066/2018 z dnia 30.08.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-09-26 12:21:20
Zarządzenie 1066/2018 z dnia 30.08.2018 zatwierdzenie wyników przetargu "Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin dworu nawodnego w Smolcu" 2018-09-26 12:18:12
Zarządzenie 1065/2018 z dnia 30.08.2018 unieważnienie przetargu "Wykonanie projektu oświetlenia ul. Dębowej w miejscowości Czerńczyce" 2018-09-26 12:16:17
2 października 2018 r. o godz.11:00 posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2018-09-26 12:07:30
Zarządzenie 1064/2018 z dnia 29.08.2018 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu "Wykonanie parkingów i chodników przy świetlicach w Kamionnej i Górzycach" 2018-09-26 12:06:18
Zarządzenie 1063/2018 z dnia 23.08.2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich 2018-09-26 12:04:08
2 października 2018 r. o godz. 10:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2018-09-26 12:02:14
Zarządzenie 1062/2018 z dnia 23.08.2018 w sprawie powierzenia stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Kątach Wrocławskich 2018-09-26 11:59:32
Zarządzenie 1061/2018 z dnia 22.08.2018 w sprawie powierzenia stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Gniechowicach 2018-09-26 11:56:18
Zarządzenie 1060/2018 z dnia 22.08.2018 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Sadkowie 2018-09-26 11:55:22
Zarządzenie 1059/2018 z dnia 22.08.2018 powołanie komisji odbiorowej "Odbudowa boisk przy SP nr 1 w Kątach Wrocławskich" 2018-09-26 11:49:52
Zarządzenie 1058/2018 z dnia 22.08.2018 powołanie komisji odbiorowej "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kozłowie" 2018-09-26 11:46:57
Zarządzenie 1057/2018 z dnia 22.08.2018 powołanie komisji przetargowej " Wykonanie projektu oświetlenia ul. Dębowej w miejscowości Czerńczyce" 2018-09-26 11:44:44
Zarządzenie 1056/2018 z dnia 21.08.2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2018-09-26 11:39:52
Zarządzenie 1055/2018 z dnia 21.08.2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2018-09-26 11:38:49
Zarządzenie 1054/2018 z dnia 21.08.2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2018-09-26 11:38:12
Zarządzenie 1053/2018 z dnia 21.08.2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2018-09-26 11:37:26
Zarządzenie 1052/2018 z dnia 20.08.2018 zatwierdzenie wyników przetargu "Rewitalizacja rynku w Kątach Wrocławskich - etap II " 2018-09-26 11:35:13
Protokół nr XLIV/2018 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 23 sierpnia 2018 roku 2018-09-26 10:02:31
Maria Szul - Dyrektor 2018-09-26 09:12:23
Agnieszka Górska - Dyrektor 2018-09-26 09:11:48
Zarządzenie 1050/2018 z dnia 14.08.2018 w sprawie powołania Inspektora Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2018-09-25 13:56:18
Zarządzenie 1049/2018 z dnia 14.08.2018 powołanie komisji przetargowej "Wykonanie parkingów i chodników przy świetlicach w Kamionnej i Górzycach" 2018-09-25 13:54:13
Zarządzenie 1048/2018 z dnia 13.08.2018 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu "Budowa świetlicy wiejskiej w Pełcznicy" 2018-09-25 13:52:28
Zarządzenie 1047/2018 z dnia 13.08.2018 w sprawie unieważnienia przetargu "Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu" 2018-09-25 13:51:08
Zarządzenie 1046/2018 z dnia 10.08.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-09-25 13:49:41
Zarządzenie 1045/2018 z dnia 09.08.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-09-25 13:49:01
Zarządzenie 1044/2018 z dnia 09.08.2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kąty Wrocławskie z Organizacjami Pozarządowymi 2018-09-25 13:47:39
Zarządzenie 1043/2018 z dnia 09.08.2018 w sprawie uchylenia zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie nr 1032/2018 z dnia 31.07.2018 2018-09-25 13:44:05
Zarządzenie 1042/2018 z dnia 08.08.2018 w sprawie zatwierdzenie wyników przetargu " Budowa drogi wewnętrznej w ul. Korczaka w Kątach Wrocławskich" 2018-09-25 13:40:30
Zarządzenie 1041/2018 z dnia 08.08.2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Kąty Wrocławskie 2018-09-25 13:37:17
Zarządzenie 1040/2018 z dnia 07.08.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej "Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu- etap I" 2018-09-25 13:22:14
Zarządzenie 1039/2018 z dnia 07.08.2018 w sprawie utworzenia i zasad działania punktu potwierdzajacego profile zaufane elektronicznej platformy Usług Administracyji Publicznej 2018-09-25 13:20:12
Zarządzenie 1038/2018 z dnia 07.08.2018 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2018 r 2018-09-25 13:17:43
Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dnia 25 września 2018 r. 2018-09-25 10:49:24
Wniosek o dopisanie do rejestru wyborców 2018-09-20 10:31:41
Informacje i obwieszczenia 2018-09-20 10:20:26
Dokumenty do pobrania 2018-09-20 10:19:36
Projekt uchwały w sprawie Statutu Gminy Kąty Wrocławskie 2018-09-18 15:50:36
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości w roku 2019 2018-09-18 15:47:03
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2018-09-18 15:43:47
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-09-18 15:41:12
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu 2018-09-18 15:37:40
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Smolcu 2018-09-18 15:34:43
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Sadkowie 2018-09-18 15:32:28
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres 3 lat 2018-09-18 15:29:42
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres do 3 lat 2018-09-18 15:25:17
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek oplaty targowej i sposobu jej poboru na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie w roku 2019 2018-09-18 15:17:46
Projekt uchwały w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Kąty Wrocławskie z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku 2018-09-18 15:14:13
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Stoszyce, dla terenów złoża "Stoszyce III" 2018-09-18 15:02:07
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/427/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Nowa Wieś Kącka 2018-09-18 14:54:18
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulicy Fabrycznej, zatwierdzonego uchwałą nr XXI/279/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 sierpnia 2016 r. 2018-09-18 14:41:45
Projekt uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie 2018-09-18 14:29:17
Sesja nr XLV Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 25 września 2018 roku 2018-09-18 14:21:24
Uchwała nr V/131/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 10 września 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku 2018-09-18 11:18:48
24 września 2018 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego wspólne z Komisją Budżetu i Rozwoju 2018-09-17 14:40:25
21 września 2018 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2018-09-17 14:10:56
Harmonogram prac Miejskiej Komisji Wyborczej w Kątach Wrocławskich do dnia 26 września 2018 r. 2018-09-11 18:22:51
Uchwała Nr 3/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kątach Wrocławskich z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania pełnomocników do spraw obsługi informatycznej wyborów Miejskiej Komisji Wyborczej w Kątach Wrocławskich. 2018-09-11 18:15:04
18 września 2018 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku 2018-09-11 14:23:56
17 września 2018 roku godz.12-ta posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2018-09-11 10:23:48
17 września 2018 r. godz. 10-ta posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2018-09-11 10:21:21
Uchwała Nr 2/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kątach Wrocławskich z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Kątach Wrocławskich, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-10 17:25:50
Uchwała Nr 1/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kątach Wrocławskich z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Kątach Wrocławskich, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-10 17:21:37
Centralny Rejestr Umów UMiG Kąty Wrocławskie- Sierpień 2018 2018-09-10 15:25:30
Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-10 09:23:14
Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-10 09:22:16
13 września 2018 r. o godz. 08:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2018-09-06 14:30:19
Interpelacja radnego Łukasza Zbroszczyk z dnia 23.08.2018 r. 2018-09-06 10:38:35
Uchwała nr V/124/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Gminę Kąty Wrocławskie kredytu długoterminowego w wysokości 15.000.000 zł, wnioskowanego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku 2018-09-06 09:29:46
Ogłoszenie o czwartym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kątach Wrocławskich dz. nr 14/7, 14/5 i 14/13 AM-11 2018-09-05 10:49:07
Ogłoszenie o szóstym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Kąty Wrocławskie dz. nr 8/14 AM-12 2018-09-05 10:45:21
Ogłoszenie o szóstym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kątach Wrocławskich dz. nr 9/3 i 6/1 AM-12 2018-09-05 10:39:56
Zarządzenie 1067/2018 z dnia 31.08.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r 2018-09-05 08:50:56
Uchwała nr XLIV/571/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2018-08-29 15:17:05
Uchwała nr XLIV/570/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-08-29 15:12:57
Uchwała nr XLIV/569/18 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/207/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gniechowice, dla terenów w rejonie ulic Ogrodowej i Spokojnej 2018-08-29 15:08:01
Uchwała nr XLIV/568/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Górny, dla terenów w rejonie Alei Fiołkowej i Alei Róż 2018-08-29 15:01:47
Uchwała nr XLIV/567/18 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bogdaszowice, gmina Kąty Wrocławskie zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XLIX/509/14 z dnia 30 października 2014 r. 2018-08-29 14:55:47
Uchwała nr XLIV/566/18 w sprawie zmiany uchwały nr VII/44/11 Rady miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 31 marca 2011 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Samotwór 2018-08-29 14:49:10
Uchwała nr XLIV/565/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów sportowo-rekreacyjnych 2018-08-29 14:42:03
Uchwała nr XLIV/564/18 w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym ze środków budżetu Gminy Kąty Wrocławskie na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania 2018-08-29 14:28:35
Uchwała nr XLIV/563/18 w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/421/10 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony 2018-08-29 14:23:17
Uchwała nr XLIV/562/18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2018-08-29 14:17:11
Sesja nr XLIV Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 23 sierpnia 2018 roku 2018-08-29 14:10:26
4 września 2018 r. godz. 14-ta posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2018-08-29 12:12:32
Zarządzenie 1051/2018 z dnia 20.08.2018 w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku 2018-08-28 13:32:10
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 27 sierpnia 2018 r. 2018-08-27 20:08:14
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. 2018-08-27 20:05:35
Obwieszczenie Marszałka Województwa dolnośląskiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. 2018-08-27 20:02:18
Protokół nr XLIII/2018 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 28 czerwca 2018 roku 2018-08-24 14:18:35
Interpelacja radnego Mirosława Pawlaczyk z dnia 28.06.2018 r. 2018-08-24 10:21:49
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/207/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gniechowice, dla terenów w rejonie ulic Ogrodowej i Spokojnej 2018-08-14 15:06:48
21 sierpnia 2018 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2018-08-14 15:00:41
21 sierpnia 2018 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2018-08-14 13:14:39
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - cz. dz. nr 34/3 AM-12, obręb Kąty Wrocławskie 2018-08-14 11:22:01
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kąty Wrocławskie 2018-08-14 10:19:36
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-08-14 10:14:57
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Górny, dla terenów w rejonie alei Fiołkowej i Alei Róż 2018-08-14 10:10:02
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bogdaszowice, gmina Kąty Wrocławskie zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XLIX/509/14 z dnia 30 października 2014 r. 2018-08-14 10:08:03
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/44/11 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Samotwór 2018-08-14 10:01:17
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów sportowo-rekreacyjnych 2018-08-14 09:54:53
Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym ze środków budżetu gminy Kąty Wrocławskie na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania 2018-08-14 09:25:38
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/421/10 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony 2018-08-14 09:18:27
Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2018-08-14 09:09:31
Sesja nr XLIV Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 23 sierpnia 2018 roku 2018-08-14 09:02:01
20 sierpnia 2018 r. godz.9-ta posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2018-08-13 11:26:12
Centralny Rejestr Umów UMiG Kąty Wrocławskie- Lipiec 2018 2018-08-06 14:04:02
Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym ustnym (licytacja) na dzierżawę nieruchomości rolnych oznaczonych geodezyjnie jako dz. nr 36, dz. nr 37, dz. nr 38, dz. nr 39, dz. nr 40, dz. nr 41 AM-19 położonych w obrębie Kąty Wrocławskie 2018-08-06 12:09:53
Zarządzenie 1037/2018 z dnia 02.08.2018 zatwierdzenie wyników przetargu "Budowa parkingu przy SP 1 w Kątach Wrocławskich" 2018-08-02 14:01:03
Zarządzenie 1036/2018 z dnia 02.08.2018 zatwierdzenie wyników przetargu "Ubezpieczenie grupowe następst nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli i dyrektora w jednostkach oświatowych Gminy Kąty Wrocławskie 2018-08-02 13:57:22
Zarządzenie 1035/2018 z dnia 01.08.2018 w sprawie unieważnienia przetargu "Wykonanie projektu oświetlenia ul. Dębowej w Czerńczycach" 2018-08-02 13:54:08
Zarządzenie 1034/2018 z dnia 01.08.2018 powołanie komisji przetargowej "Budowa świetlicy wiejskiej w Pełcznicy" 2018-08-02 13:51:52
Sierpień 2018 2018-08-02 13:49:15
Zarządzenie 1033/2018 z dnia 31.07.2018 w sprawie unieważnienia przetargu "Wykonanie parkingów i chodników przy świetlicach w Kamionnej i Górzycach" 2018-08-02 13:48:24
Zarządzenie 1032/2018 z dnia 31.07.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 2018-08-02 13:39:54
Zarządzenie 1031/2018 z dnia 30.07.2018 powołanie komisji przetargowej "Ubezpieczenie grupowe następst nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli i dyrektora w jednostkach oświatowych Gminy Kąty Wrocławskie" 2018-08-02 13:38:12
Zarządzenie 1030/2018 z dnia 30.07.2018 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Sadkowie 2018-08-02 13:33:50
Zarządzenie 1029/2018 z dnia 30.07.2018 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Sadkowie 2018-08-02 13:32:47
Zarządzenie 1028/2018 z dnia 30.07.2018 powołanie komisji przetargowej "Wykonanie projektu oświetlenia ul. Dębowej w Czerńczycach" 2018-08-02 13:31:10
Zarządzenie 1027/2018 z dnia 25.07.2018 powołanie składu komisji odbiorowej Budowa budynku krytej pływani przy Szkole Podstawowej w nr 1 w Kątach Wrocławskich" 2018-08-02 13:25:25
Zarządzenie 1025/2018 z dnia 26.07.2018 zatwierdzenie wyników przetargu "Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w Gminie Kąty Wrocławskie" 2018-08-02 13:22:35
Zarządzenie 1024/2018 z dnia 25.07.2018 powołanie komisji odbiorowej "Budowa budynku krytej pływalni z częścią dydaktyczno-biurową oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich wraz zagospodarowaniem terenu" 2018-08-02 13:18:25
Zarządzenie 1023/2018 z dnia 24.07.2018 powołanie komisji odbiorowej "Dostawa i montaż sprzętu fitness na placach zabaw na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" 2018-08-02 13:05:19
Zarządzenie 1022/2018 z dnia 23.07.2018 powołanie komisji przetargowej " Budowa drogi wewnętrznej w ul. Korczaka w Kątach Wrocławskich" 2018-08-02 13:02:20
Zarządzenie 1021/2018 z dnia 23.07.2018 powołanie komisji przetargowej "Rewitalizacja rynku w Kątach Wrocławskich" 2018-08-02 12:58:24
Zarządzenie 1020/2018 z dnia 19.07.2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Kątach Wrocławskich 2018-08-02 12:55:19
Zarządzenie 1019/2018 z dnia 17.07.2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich 2018-08-02 12:54:04
Zarządzenie 1016/2018 z dnia 17.07.2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sadkowie 2018-08-02 12:50:19
Zarządzenie 1015/2018 z dnia 17.07.2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Gniechowicach 2018-08-02 12:48:46
Zarządzenie 1014/2018 z dnia 17.07.2018 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego" 2018-08-02 12:46:13
Zarządzenie 1013/2018 z dnia 17.07.2018 zatwierdzenie wyników przetargu "Modernizacja placu przy ul. Kościelnej w Smolcu" 2018-08-02 12:44:23
Zarządzenie 1012/2018 z dnia 13.07.2018 powołanie komisji odbiorowej "Budowa parkingu przy SP nr 1 w Kątach Wrocławskich" 2018-08-02 12:42:39
Zarządzenie 1011/2018 z dnia 12.07.2018 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sadkowie 2018-08-02 12:40:33
Zarządzenie 1010/2018 z dnia 10.07.2018 powołanie komisji odbiorowej "Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sadkowie" 2018-08-02 12:34:50
Zarządzenie 1009/2018 z dnia 09.07.2018 zatwierdzenie wyników przetargu "Budowa świetlicy wiejskiej w Kębłowicach" 2018-08-02 12:31:59
Zarządzenie 1008/2018 z dnia 09.07.2018 zatwierdzenie wyników przetargu "Dostawa mebli i pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Sadkowie" 2018-08-02 12:30:15
Zarządzenie 1007/2018z dnia 09.07.2018 zatwierdzenie wyników przetargu "Budowa świetlicy wiejskiej w Kamionnej" 2018-08-02 12:27:44
Zarządzenie 1006/2018z dnia 06.07.2018 zatwierdzenie wyników przetargu "Dostawa mebli do łącznika w Szkole Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich" 2018-08-02 12:25:17
Zarządzenie 1005/2018 z dnia 05.07.2018 w sprawie nabycie nieruchomości niezabudowanej w Krzeptowie 2018-08-02 12:23:08
Zarządzenie 1001/2018 z dnia 05.07.2018 w sprawie unieważnienia przetargu "Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu" 2018-08-02 12:21:01
Zarządzenie 1000/2018 z dnia 04.07.2018 w sprawie unieważnienia przetargu "Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin dworu nawodnego w Smolcu" 2018-08-02 12:19:27
Zarządzenie 999/2018z dnia 03.07.2018 w sprawie unieważnienia przetargu "Wymiana nawierzchni na placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Kątach Wrocławskich" 2018-08-02 12:17:32
Zarządzenie 998/2018z dnia 03.07.2018 powołanie składu komisji przetargowej " Budowa oświetlenia drogowego na ul. Jaskółczej i Orlej w Pełcznicy" 2018-08-02 12:15:37
Zarządzenie 997/2018 z dnia 03.07.2018 zatwierdzenie wyników przetargu Wykonanie nakładek asfaltowych w ramach zadania "Modernizacja poboczy dróg-chodniki i nakładki asfaltowe" 2018-08-02 12:12:39
Zarządzenie 996/2018 z dnia 03.07.2018 zatwierdzenie wyników przetargu "Dostawa sprzętu do łącznika w Szkole Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich" 2018-08-02 12:10:20
Zarządzenie 995/2018 z dnia 29.06.2018 powołanie komisji przetargowej "Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu - etap I" 2018-08-02 11:58:58
Zarządzenie 994/2018 z dnia 29.06.2018 powołanie komisji przetargowej "Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w Gminie Kąty Wrocławskie" 2018-08-02 11:56:09
Zarządzenie 993/2018 z dnia 29.06.2018 powołanie komisji przetargowej 'Wymiana nawierzchni na placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Kątach Wrocławskich" 2018-08-02 11:54:31
Zarządzenie 991/2018z dnia 27.06.2018 powołanie komisji przetargowej "Budowa świetlicy wiejskiej w Kilianowie" 2018-08-02 11:51:56
Zarządzenie 990/2018z dnia 27.06.2018 powołanie komisji przetargowej "Budowa świetlicy wiejskiej w Krzeptowie" 2018-08-02 11:50:57
Zarządzenie 988/2018 z dnia 25.06.2018 powołanie komisji odbiorowej "Budowa kompleksu rekreacyjnego w Krzeptowie" 2018-08-02 11:49:02
Zarządzenie 987/2018z dnia 25.06.2018 zatwierdzenie wyników przetargu "Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w Gminie Kąty Wrocławskie" 2018-08-02 11:44:23
Zarządzenie 986/2018z dnia 21.06.2018 powołanie komisji przetargowej "Dostawa mebli do łącznika w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka Kątach Wrocławskich" 2018-08-02 11:42:29
Zarządzenie 985/2018z dnia 21.06.2018 powołanie komisji przetargowej "Modernizacja placu w Smolcu przy ul. Kościelnej" 2018-08-02 11:40:52
Zarządzenie 984/2018z dnia 19.06.2018 powołanie komisji przetargowej "Dostawa mebli i pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Sadkowie" 2018-08-02 11:38:41
Zarządzenie 981/2018 z dnia 18.06.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Gniechowicach 2018-08-02 11:36:41
Zarządzenie 980/2018 z dnia 15.06.2018 powołanie komisji przetargowej "Dostawa sprzetu do łącznika w Szkole Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich" 2018-08-02 11:35:04
Zarządzenie 979/2018 z dnia 15.06.2018 unieważnienie przetargu "Rewitalizacja parku w Pietrzykowicach" 2018-08-02 11:32:11
9 sierpnia 2018 r. o godz. 11:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2018-08-02 09:52:34
9 sierpnia 2018 r. o godz. 09:30 posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2018-08-02 09:45:59
6 sierpnia 2018 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2018-08-01 08:36:30
7 sierpnia 2018 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku 2018-07-31 08:13:03
Obwieszczenie OSIR.6220.11.2018-10 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Hala produkcyjno-magazynowa DC4 (dawniej DC5) wraz z niezbędną infrastrukturą w Centrum Usługowo-Logistycznym w Kątach Wrocławskich, działka nr 64/5 AM-24 obręb Kąty Wrocławskie, część działki nr 64/1 AM-24 obręb Kąty Wrocławskie 2018-07-30 11:29:36
Zarządzenie 1024/2018 z dnia 25.07.2018 w sprawie powołania komisji konkursowej na zadanie " Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin dworu nawodnego w Smolcu" 2018-07-25 13:41:03
Zarządzenie 1020/2018 z dnia 19.07.2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Kątach Wrocławskich 2018-07-25 13:37:55
Zarządzenie 1019/2018 z dnia 19.07.2018 w sprawie odwołania Panii Marii Szul ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w nr 2 w Kątach Wrocławskich 2018-07-25 13:36:04
Zarzadzenie 1004/2018 z dnia 05.07.2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Kątach Wrocławskich 2018-07-25 13:20:50
Zarzadzenie 1003/2018 z dnia 05.07.2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sadkowie 2018-07-25 13:19:42
Zarzadzenie 1002/2018 z dnia 05.07.2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gniechowicach 2018-07-25 13:18:26
Lipiec 2018 2018-07-25 13:16:24
Zarządzenie 983/2018 z dnia 18.06.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Kątach Wrocławskich 2018-07-25 13:13:25
Zarządzenie 982/2018 z dnia 18.06.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sadkowie 2018-07-25 13:12:20
Informacja o wyborze oferenta na realizację postępowania z dnia 4 lipca 2018 r. pn.: Remont północnej strony elewacji ratusza oraz wieży zegarowej w Kątach Wrocławskich 2018-07-20 10:24:22
Zarządzenie 995/1/2018 z dnia 29.06.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy 2018-07-11 09:24:02
Centralny Rejestr Umów UMiG Kąty Wrocławskie- Czerwiec 2018 2018-07-10 15:14:39
Uchwała nr V/l 17/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Gminę Kąty Wrocławskie pożyczki długoterminowej w wysokości 200.000 zł, wnioskowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją programu pn. ?Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego" 2018-07-09 08:43:56
Informacja z sesji Rady Miejskiej - czerwiec 2018 2018-07-05 14:54:57
Uchwała nr XLIII/561/18 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doraców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze 2018-07-05 14:23:03
Uchwała nr XLIII/560/18 w sprawie nadania nazwy ulicy w Sadkowie 2018-07-05 14:19:09
Uchwała nr XLIII/559/18 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2018-07-05 14:15:17
Uchwała nr XLIII/558/18 w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego dla Rady Powiatu Wrocławskiego 2018-07-05 14:07:18
Uchwała nr XLIII/557/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2018-07-05 14:03:30
Uchwała nr XLIII/556/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-07-05 13:59:36
Uchwała nr XLIII/555/18 w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu w 2018 roku 2018-07-05 13:54:38
Uchwała nr XLIII/554/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pietrzykowice-Rybnica, dla terenów w rejonie ulic Smoleckiej i Radarowej 2018-07-05 13:51:34
Uchwała nr XLIII/553/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś Wrocławska 2018-07-05 13:46:53
Uchwała nr XLIII/552/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulicy Przemysłowej 2018-07-05 13:41:53
Uchwała nr XLIII/551/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gądów-Jaszkotle 2018-07-05 13:36:13
Uchwała nr XLIII/550/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-zachodniej części wszi Zabrodzie, zatwierdzonego uchwałą nr XXI/283/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 sierpnia 2016 r. 2018-07-05 13:31:19
Uchwała nr XLIII/549/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zabrodzie, gmina Kąty Wrocławskie, dla obszaru północno-wschodniej części obrębu, zatwierdzonego uchwałą nr XXI/282/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 sierpnia 2016 r. 2018-07-05 13:26:33
Uchwała nr XLIII/548/18 w sprawie uchylenia uchwały nr XL/428/14 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sadków 2018-07-05 13:20:54
Uchwała nr XLIII/547/18 w sprawie uchylenia uchwały nr XI/119/15 Rady Miejskiej w Kątach Wroclawskich z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Górny, w rejonie ulic Wrocławskiej i Radosnej 2018-07-05 13:16:54
Uchwała nr XLIII/546 w sprawie uchylenia uchwały nr XIII/163/15 Rady Miejskiej w Kątach Wroclawskich z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś Wrocławska, w rejonie ulicy Wrocławskiej 2018-07-05 13:12:44
Uchwała nr XLIII/545/18 w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka zo.o. w Kątach Wrocławskich 2018-07-05 13:06:02
Uchwała nr XLIII/544/18 w sprawie nadania godności Honorowego Obywatela Miasta i Gminy 2018-07-05 12:47:27
Sesja nr XLIII Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 28 czerwca 2018 roku 2018-07-05 12:42:52
Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: Remont północnej strony elewacji budynku Ratusza oraz wieży zegarowej w Kątach Wrocławskich. 2018-07-04 15:32:34
Zarządzenie 992/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-07-04 09:15:02
Izabela Dorota Senk - Kierownik GOPS 2018-07-02 11:40:55
Informacja o wyborze oferenta na realizację postępowania z dnia 19 czerwca 2018 r. pn.: Remont północnej strony elewacji ratusza oraz wieży zegarowej w Kątach Wrocławskich 2018-06-29 13:37:12
Protokół nr XLII/2018 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 24 maja 2018 roku 2018-06-29 12:16:54
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym (licytacja) na dzierżawę nieruchomości rolnych oznaczonych geodezyjnie jako dz. nr 36, dz. nr 37, dz. nr 38, dz. nr 39, dz. nr 40, dz. nr 41 AM-19 położonych w obrębie Kąty Wrocławskie 2018-06-26 10:33:54
Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze 2018-06-22 09:10:39
Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2018-06-20 12:32:53
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2018-06-19 15:32:41
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-06-19 15:27:08
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu w 2018 roku 2018-06-19 15:22:42
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pietrzykowice-Rybnica, dla terenów w rejonie ulic Smoleckiej i Radarowej 2018-06-19 15:14:02
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa wieś Wrocławska 2018-06-19 15:13:00
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulicy Przemysłowej 2018-06-19 15:06:53
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-zachodniej części wsi Zabrodzie, zatwierdzonego uchwałą nr XXI/283/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 sierpnia 2016 r. 2018-06-19 14:59:07
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zabrodzie, gmina Kąty Wrocławskie, dla obszaru w północno-wschodniej części obrębu, zatwierdzonego uchwałą nr XXI/282/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 sierpnia 2016 r. 2018-06-19 14:42:53
Trzecie zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: Remont północnej strony elewacji budynku Ratusza oraz wieży zegarowej w Kątach Wrocławskich. 2018-06-19 10:10:45
Informacja o wyborze oferenta na realizację postępowania z dnia 24 kwietnia 2018 r. pn.: Remont północnej strony elewacji ratusza oraz wieży zegarowej w Kątach Wrocławskich 2018-06-19 09:55:53
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gądów-Jaszkotle 2018-06-18 15:17:45
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XL/428/14 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sadków 2018-06-18 15:12:29
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIII/163/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś Wrocławska, w rejonie ulicy Wrocławskiej 2018-06-18 15:07:46
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XI/119/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Górny, w rejonie ulic Wrocławskiej i Radosnej 2018-06-18 14:53:15
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Sadkowie 2018-06-18 14:44:56
Projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z.o.o. w Kątach Wrocławskich 2018-06-18 14:43:50
Sesja nr XLIII Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 28 czerwca 2018 roku 2018-06-18 14:38:27
21 czerwca 2018 roku godz.13-ta posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2018-06-14 15:17:53
Uchwała nr V/78/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 rok. 2018-06-13 12:47:02
19 czerwca 2018 roku godz.13-ta posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2018-06-13 11:00:19
19 czerwca 2018 r. godz.9-ta posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku 2018-06-12 14:30:08
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE ZA ROK 2017 2018-06-12 13:19:16
Zarządzenie 969/2018 z dnia 29.05.2018 powołanie komisji odbiorowej "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wojtkowicach" 2018-06-12 10:54:58
Zarządzenie 964/2018 z dnia 23.05.2018 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastepowania Dyrektora Szkoły podstawowej w Gniechowicach podczas jego nieobecności 2018-06-12 10:36:38
18 czerwca 2018 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2018-06-11 13:06:07
Zarządzenie 963/2018 z dnia 23.05.2018 powołanie komisji odbiorowej "Budowa ul. Willowej w Smolcu" 2018-06-08 14:13:13
Zarządzenie 959/2018 z dnia 11.05.2018 zatwierdzenie wyników przetargu "Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kąty Wrocławskie" 2018-06-08 14:04:08
Zarządzenie 945/2018 z dnia 16.04.2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie 2018-06-08 13:09:51
Centralny Rejestr Umów UMiG Kąty Wrocławskie - Maj 2018 2018-06-08 11:48:21
Zarządzenie 977/2018 z dnia 06.06.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej "Rewaloryzacja Zabytkowego parku oraz ruin dworu nawodnego w Smolcu" 2018-06-07 11:34:26
Zarządzenie 978/2018 z dnia 06.06.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej "Opracowanie koncepcji architechtonicznej Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Krzeptowie przy ul. Wiśniowej na projektowanej działce nr 101/75" 2018-06-07 11:28:14
Zarządzenie 976/2018 z dnia 06.06.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej "Rewitalizacja Parku w Pietrzykowicach" 2018-06-07 11:24:46
Zarządzenie 975/2018 z dnia 06.06.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej "Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich na cele turystyczne" 2018-06-07 11:23:04
Czerwiec 2018 2018-06-07 11:17:14
Zarządzenie 973/2018 z dnia 30.05.2018 w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich 2018-06-07 11:07:12
Zarządzenie 972/2018 z dnia 30.05.2018 w sprawie powołania Sądu konkursowego "Opracowanie koncepcji archtechtonicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie przy ul. Wiśniowej na projektowanej działce nr 101/75" 2018-06-07 11:05:00
Zarządzenie 971/2018 z dnia 30.05.2018 zatwierdzenie Regulaminu konkursu :"Opracowanie koncepcji archtechtonicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie przy ul. Wiśniowej na projektowanej działce nr 101/75" 2018-06-07 11:02:10
Zarządzenie 970/2018 z dnia 29.05.2018 powołanie komisji przetargowej "Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w Gminie Kąty Wrocławskie" 2018-06-07 10:58:37
Zarządzenie 969/2018 z dnia 29.05.2018 powołanie komisji odbiorowej "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wojtkowicach, Gmina Kąty Wrocławskie" 2018-06-07 10:54:02
Zarządzenie 967/2018 z dnia 28.05.2018 powołanie komisji przetargowej "Wykonanie nakładek asfaltowych w ramach zadania pn. "Modernizacja poboczy dróg - chodniki i nakładki asfaltowe" 2018-06-07 10:51:10
Zarządzenie 962/2018 z dnia 16.05.2018 zatwierdzenia wyników postepowania przetargowego " Oczyszczanie z odpadów i dwukrotne koszenie poboczy, rowów i przeciwskarp dróg gminnych i powiatowych na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" 2018-06-07 10:43:32
Zarządzenie 961/2018 z dnia 16.05.2018 zatwierdzenie wyników przetargu " Termodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i byłego Publicznego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika przy ul. Brzozowej 6 w Kątach Wrocławskich" 2018-06-07 10:40:26
Zarządzenie 960/2018 z dnia 11.05.2018 unieważnienie przetargu "Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich na cele turystyczne" 2018-06-07 10:34:35
Zarządzenie 958/2018 z dnia 11.05.2018 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu "Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kąty Wrocławskie" 2018-06-07 10:31:30
Zarządzenie 957/2018 z dnia 07.05.2018 w sprawie unieważnienia przetargu "Rewitalizacja Parku w Pietrzykowicach" 2018-06-07 10:28:13
Zarządzenie 955/2018 z dnia 27.04.2018 w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich 2018-06-07 10:23:05
Zarządzenie 954/2018 z dnia 27.04.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej "Rewitalizacja parku w Pietrzykowicach" 2018-06-07 10:20:15
Zarządzenie 953/2018 z dnia 27.04.2018 w sprawie powołania składu komisji przetargowej "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i byłego Publicznego gimnazjum im. Mikołaja Kopernika przy ul. Brzozowej 6 w Kątach Wrocławskich" 2018-06-07 10:18:17
Zarządzenie 974/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r 2018-06-06 09:05:30
7 czerwca 2018 roku godz. 12:30 posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2018-06-04 12:39:09
7 czerwca 2018 roku godz.11-ta posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2018-05-30 14:40:54
Uchwała nr XLII/543/18 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie za 2017 rok 2018-05-30 11:30:43
Uchwała nr XLII/542/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok 2018-05-30 11:29:01
Uchwała nr XLII/541/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2018-05-30 11:27:10
Uchwała nr XLII/540/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-05-30 11:25:25
Uchwała nr XLII/539/18 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na program pn. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego 2018-05-30 11:23:50
Uchwała nr XLII/538/18 w sprawie zwiększenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu 2018-05-30 11:21:36
Uchwała nr XLII/537/18 w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz określenia kryteriów wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 2018-05-30 11:19:39
Uchwała nr XLII/536/18 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Kąty Wrocławskie 2018-05-30 11:16:14
Uchwała nr XLII/535/18 w sprawie nadania nazwy ulicy w Bogdaszowicach 2018-05-30 11:11:52
Uchwała nr XLII/534/18 w sprawie nadania nazw ulic w Zachowicach 2018-05-30 10:56:55
Uchwała nr XLII/533/18 w sprawue zmiany uchwały nr XX/270/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 czerwca 2016 roku 2018-05-30 10:55:24
Uchwała nr XLII/532/18 w sprawie wprowadzenia programu pn. "Pudełko życia w gminie Kąty Wrocławskie" 2018-05-30 10:51:44
Sesja nr XLII Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 24 maja 2018 rok 2018-05-30 10:43:34
5 czerwca 2018 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku 2018-05-30 09:43:14
Zarządzenie 968/2018 z dnia 29.05.2018 w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Kąty Wrocławskie oraz ich wyposażenia 2018-05-29 15:14:44
Maj 2018 2018-05-29 14:53:09
Interpelacja radnego Grzegorza Pacyny z dnia 26.04.2018 r. 2018-05-25 14:12:36
Protokół nr XLI/2018 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 26 kwietnia 2018 roku 2018-05-25 08:53:15
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 37/4 położonej w obrębie Nowa Wieś Wrocławska 2018-05-23 11:28:08
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 121/3 położonej w obrębie Czerńczyce 2018-05-23 11:23:13
Renata Wonskowska - GOPS 2018-05-18 13:54:26
Ewa Suchowiecka - GOPS 2018-05-18 13:51:29
Kapitaniec Grażyna - GOPS 2018-05-18 13:48:47
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na program pn. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego 2018-05-17 08:55:20
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2018-05-17 08:30:29
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-05-17 08:29:27
Projekt uchwały w sprawie zwiększenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu 2018-05-17 08:28:49
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz określenia kryteriów wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 2018-05-17 08:27:45
Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Kąty Wrocławskie 2018-05-17 08:24:02
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Bogdaszowicach 2018-05-17 08:20:33
Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w Zachowicach 2018-05-17 08:19:21
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/270/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 czerwca 2016 r. 2018-05-17 08:18:35
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia programu pn. "Pudełko Życia w gminie Kąty Wrocławskie" 2018-05-17 08:15:47
Sesja nr XLII Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 24 maja 2018 roku 2018-05-17 08:10:18
22 maja 2018 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2018-05-15 14:58:02
21 maja 2018 roku godz.09:00 posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2018-05-15 14:49:34
Mirosława Hipszer - Dyrektor 2018-05-14 11:46:53
Alicja Nawrocka - Dyrektor 2018-05-14 11:45:09
Lidia Reps - Dyrektor 2018-05-14 11:43:20
Renata Kowalczyk - Dyrektor 2018-05-14 11:41:50
Alfreda Hajdamowicz - Dyrektor 2018-05-14 11:40:53
Marzena Fedzin - Dyrektor 2018-05-14 11:39:48
Maria Szul - Dyrektor 2018-05-14 11:38:34
Bogusława Płatek - GOPS 2018-05-14 11:33:18
Danuta Rutkowska - Kierownik GOPS 2018-05-14 11:31:13
Janusz Koźminski - Prezes Zarządu ZGK Sp. z o.o. 2018-05-14 11:30:17
Marek Osiński - Dyrektor ZOJO 2018-05-14 11:29:26
Łucja Krokosz - Kierownik ZGM 2018-05-14 11:28:04
Informacja z sesji Rady Miejskiej - kwiecień 2018 2018-05-11 12:06:38
18 maja 2018 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2018-05-11 09:33:02
17 maja 2018 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2018-05-10 13:31:36
Ogłoszenie o piątym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Kąty Wrocławskie dz. nr 8/14 AM-12 2018-05-10 09:18:55
Ogłoszenie o piątym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kątach Wrocławskich dz. nr 9/3 i 6/1 AM-12 2018-05-10 09:14:53
Ogłoszenie o trzecim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kątach Wrocławskich dz. nr 14/7, 14/5 i 14/13 AM-11 2018-05-10 09:09:51
Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy - dz. nr 36, 37, 38, 39, 40, 41 AM-19, obręb Kąty Wrocławskie 2018-05-10 08:35:02
Centralny Rejestr Umów UMiG Kąty Wrocławskie- Kwiecień 2018 2018-05-09 13:49:37
16 maja 2018 r. godz.9-ta posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku 2018-05-09 10:33:29
Zarzadzenie 956/2018 z dnia 30.04.2018 w sprawie zmian w budzecie gminy na 2018 rok 2018-05-08 11:49:24
Drugie zapytania ofertowego dla realizacji zadania pt.: Remont północnej strony elewacji ratusza oraz wieży zegarowej w Kątach Wrocławskich. 2018-05-07 14:59:03
10 maja 2018 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2018-05-04 09:39:54
Zarządzenie 952/2018 z dnia 27.04.2018 w sprawie powołania składu komisji odbiorowej "Rewaloryzacja parku w Smolcu" 2018-05-02 15:38:35
Zarządzenie 951/2018 z dnia 25.04.2018 w sprawie powołania składu komisji przetargowej "Oczyszczanie z odpadów i dwukrotne koszenie poboczy, rowów i przeciwskarp dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie" 2018-05-02 15:34:40
Zarządzenie 950/2018 z dnia 25.04.2018 w sprawie powołania składu komisji "Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich" 2018-05-02 15:31:58
Zarządzenie 949/2018 z dnia 20.04.2018 w sprawie powołania składu komisji do otwarcia ofert na zakup lokali mieszkalnych z rynku pierwotnego i wtórnego 2018-05-02 15:30:04
Zarządzenie 948/2018 z dnia 20.04.2018 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Smolcu 2018-05-02 15:28:08
Zarządzenie 947/2018 z dnia 17.04.2018 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego "Budowa świetlicy wiejskiej w Kębłowiach" 2018-05-02 15:26:03
Zarządzenie 946/2018 z dnia 16.04.2018 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego "Rewitalizacja Parku w Pietrzykowicach" 2018-05-02 15:19:33
Zarządzenie 944/2018 z dnia 13.04.2018 w sprawie powołania składu komisji odbiorowej "Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie gminy Kąty Wrocławskie" 2018-05-02 15:14:56
Zarządzenie 943/2018 z dnia 12.04.2018 w sprawie powołania składu komisji przetargowej "Budowa świetlicy wiejskiej w Kębłowiach" 2018-05-02 15:12:23
Zarządzenie 942/2018 z dnia 12.04.2018 w sprawie unieważnienia Przetargu "Termodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i byłego Publicznego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika przy ul. Brzozowej 6 w Kątach Wrocławskich" 2018-05-02 15:10:28
Zarządzenie 941/2018 z dnia 11.04.2018 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Nowej Wsi Wrocławskiej 2018-05-02 15:05:16
Zarządzenie 940/2018 z dnia 11.04.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej "Rewitalizacja Parku w Pietrzykowicac" 2018-05-02 15:03:24
Zarządzenie 938/2018 z dnia 12.04.2018 w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2018-05-02 15:00:53
Zarządzenie 937/2018 z dnia 12.04.2018 w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2018-05-02 15:00:05
Zarządzenie 936/2018 z dnia 12.04.2018 w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2018-05-02 14:58:51
Zarządzenie 935/2018 z dnia 23.04.2018 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Czerńczycach 2018-05-02 14:56:06
Zarządzenie 934/2018 z dnia 23.04.2018 w sprawie zbycia lokalu użytkowego położonego w Smolcu przy ul. Dworcowej 1 2018-05-02 14:54:11
Zarządzenie 933/2018 z dnia 10.04.2018 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej polożonej w Kątach Wrocławskich 2018-05-02 14:52:17
Zarządzenie 932/2018 z dnia 06.04.2018 w sprawie przekazania lokali mieszkalnych Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich 2018-05-02 14:40:07
Zarządzenie 931/2018 z dnia 05.04.2018 w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego "Przeprowadzenie prac planistycznych i sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie" 2018-05-02 14:22:19
Zarządzenie 930/2018 z dnia 05.04.2018 w sprawie unieważnienia przetargu "Remont północnej strony elewacj ratusza, wieży zegarowej oraz toalet w budynku ratusza w Kątach Wrocławskich" 2018-05-02 14:18:04
Zarządzenie 929/2018 z dnia 03.04.2018 w sprawie zatwierdzenia bilansu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich za 2017 rok 2018-05-02 14:15:32
Zarządzenie 928/2018 z dnia 30.03.2018 w sprawie ustalenia regulaminu klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych" 2018-05-02 14:12:54
Zarządzenie 927/2018 z dnia 30.03.2018 w sprawie powołania składu komisji przetargowej "Remont połnocnej strony elewacji ratusza, wieży zegarowej oraz toalet w budynku ratusz w Kątach Wrocławskich" 2018-05-02 14:10:16
Uchwała nr XLI/531/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2018-05-02 13:36:56
Uchwała nr XLI/530/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-05-02 13:34:58
Sesja nr XLI Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 26 kwietnia 2018 roku 2018-05-02 12:41:27
8 maja 2018 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2018-05-02 11:30:56
8 maja 2018 roku godz.9:30 posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2018-05-02 11:26:38
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich 2018-04-30 11:34:36
Rok 2018 2018-04-30 08:38:22
Protokół nr XL/2018 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 27 marca 2018 roku 2018-04-27 14:31:27
Sprawozdanie z prac Komisji Budżetu i Rozwoju za kwiecień 2018 2018-04-27 11:34:46
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich 2018-04-26 14:25:03
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym 2018-04-25 14:51:12
30 kwietnia 2018 r. o godz. 12:30 posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2018-04-25 08:20:44
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu niegranicznego - dz. nr 183/1 obręb Smolec 2018-04-23 08:17:07
Zarządzenie 939/2018 w sprawie nadania Urzędowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Regulaminu Organizacyjnego 2018-04-19 14:16:15
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2018-04-18 15:38:26
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-04-18 15:32:59
Sesja nr XLI Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 26 kwietnia 2018 roku 2018-04-18 15:23:33
24 kwietnia 2018 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2018-04-17 14:05:34
24 kwietnia 2018 r. o godz. 08:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2018-04-17 14:03:48
Kwiecień 2018 2018-04-17 09:03:11
20 kwietnia 2018 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2018-04-13 11:26:28
Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego - dz. nr 37/4 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska 2018-04-13 08:22:52
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017 rok 2018-04-12 08:45:40
17 kwietnia 2018 r. godz 9-ta posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku 2018-04-10 10:49:09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania działek sąsiednich - dz. nr 9/2 i 9/3 AM-19 obręb Kąty Wrocławskie 2018-04-10 08:30:31
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego - dz. nr 121/3 AM-1 obręb Czerńczyce 2018-04-10 08:24:10
Sprawozdanie z prac Komisji Budżetu i Rozwoju za marzec 2018 2018-04-09 09:20:58
Centralny Rejestr Umów UMiG Kąty Wrocławskie- Marzec 2018 2018-04-06 14:53:03
Interpelacja radnego Grzegorza Pacyny z dnia 20.02.2018 r. 2018-04-06 13:38:50
12 kwietnia 2018 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2018-04-05 14:20:04
12 kwietnia 2018 roku godz.11:00 posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2018-04-05 14:14:47
12 kwietnia 2018 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2018-04-05 14:08:35
Zarządzenie 926/2018 z dnia 30.03.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r 2018-04-04 14:57:00
9 kwietnia 2018 r. godz.9-ta posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2018-04-03 14:53:14
9 kwietnia 2018 r. godz.9-ta posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2018-04-03 14:50:10
Informacja z sesji Rady Miejskiej - marzec 2018 2018-04-03 14:12:53
Uchwała nr XL/529/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Wrocław 2018-03-30 12:46:58
Uchwala nr XL/528/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi Wrocławskiemu 2018-03-30 12:42:44
Uchwała nr XL/527/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu 2018-03-30 12:39:58
Uchwała nr XL/526/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-03-30 12:37:21
Uchwała nr XL/525/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, dla terenów w rejonie ulicy Topolowej 2018-03-30 12:31:12
Uchwała nr XL/524/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Mokronos Dolny 2018-03-30 12:24:11
Uchwała nr XL/523/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Pietrzykowice-Rybnica, dla terenów wsi Pietrzykowice w rejonie uli Grabowej i Leśnej 2018-03-30 12:19:57
Uchwała nr XL/522/18 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Kilianów-Szymanów 2018-03-30 12:15:01
Uchwała nr XL/521/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w południowej części obrębu, zatwierdzonego uchwałą nr XIV/171/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2015 r. 2018-03-30 12:10:38
Uchwała nr XL/520/18 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie w 2018 roku" 2018-03-30 12:03:38
Sesja nr XL Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 27 marca 2018 roku 2018-03-30 11:29:51
Zarządzenie 923/2018 z dnia 28.03.2018 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie szacowania i analizy ryzyka w obszarze danych osobowych oraz oceny skutków dla osób których dane dotycza. 2018-03-30 10:04:23
Zarządzenie 922/2018 z dnia 28.03.2018 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu "Przebudowa kompleksu sportowego w Smolcu" 2018-03-30 09:43:17
Zarządzenie 921/2018 z dnia 27.03.2018 w sprawie powołania składu komisji przetargowej na zadanie " Termodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i byłeego Publicznego Gimnazjum im Mikołaja Kopernika przy ul. Brzozowej 6 w Kątach Wrocławskich" 2018-03-30 09:41:29
Zarządzenie 920/2018 z dnia 26.03.2018 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gniechowicach podczas jego nieobecności 2018-03-30 09:37:18
Zarządzenie 925/2018 z dnia 29.03.2018 w sprawie określenia regulaminu pracy komisji konkursowej powołanej do roazpatrzenia ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2018. 2018-03-30 09:00:05
Zarządzenie 924/2018 z dnia 29.03.2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw opiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w 2018 roku . 2018-03-30 08:56:12
Zarządzenie 918/2018 z dnia 22.03.2018 w sprawie aktualizacji przepisów wewnętrznych wprowadzających plan kont dla Gminy i Urzędu Kąty Wrocławskie oraz ustaleń dotyczących polityki rachunkowości w gminnych jednostkach budżetowych 2018-03-29 14:16:36
Protokół nr XXXIX/2018 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 22 lutego 2018 roku 2018-03-28 10:46:05
Zarządzenie 919/2018 z dnia 23.03.2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich 2018-03-26 09:20:11
Zarządznie 914-1/2018 w sprawie nabycia lokali mieszkalnych położonych w Gniechowicach przy ul. Kąteckiej 38 2018-03-23 11:58:47
Zarządzenie 915/2018 z dnia 20.03.2018 w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy za 2017 roku 2018-03-22 14:51:36
Zarządzenie 917/2018 z dnia 22.03.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie "Przeprowadzenie prac planistycznychi sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie" 2018-03-22 13:29:16
Zarządzenie 914/2018 z dnia 16.03.2018 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego "Budowa świetlicy wiejskiej w Kębłowicach" 2018-03-22 13:16:52
Zarządzenie 913/2018 z dnia 15.03.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie" 2018-03-22 12:57:58
Zarządzenie 912/2018 z dnia 14.03.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie "Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kąty Wrocławskie" 2018-03-22 12:54:38
Zarządzenie 911/2018 z dnia 14.03.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie "Budowa świetlicy Wiejskiej w Kębłowicach" 2018-03-22 12:52:36
Zarządzenie 909/2018 z dnia 12.03.2018 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego na zadanie Termodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i byłego Publicznego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika przy ul. Brzozowej 6 w Kątach Wrocławskich" 2018-03-22 12:39:04
Zarządzenie 906/2018 z dnia 12.03.2018 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na zadanie "Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych i urządzeń fitness na placach zabaw na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" 2018-03-22 12:34:24
Zarządzenie 905/2018 z dnia 08.03.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie "Termodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i byłego Publicznego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika przy ul.Brzozowej w Kątach Wrocławskich" 2018-03-22 12:29:52
Zarządzenie 904/2018 z dnia 05.03.2018 w sprawie przekazania Radzie Sołeckiej wsi Górzyce składników mienia komunalnego do korzystania 2018-03-22 12:26:37
Zarządzenie 903/2018 z dnia 05.03.2018 w sprawie powłania komisji przetargowej na zadanie "Przebudowa kompleksu sportowego w Smolcu" 2018-03-22 12:24:58
Zarządzenie 902/2018 z dnia 05.03.2018 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na zadanie "Budowa ul. Legionów w Kątach Wroccławskich" 2018-03-22 12:23:20
Zarządzenie 901/2018 z dnia 05.03.2018 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na zadanie "Odbudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kątach Wrocławskich" 2018-03-22 12:20:34
Zarządzenie 900/2018 z dnia 01.03.2018 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu pod nazwą "Partnerstwo Gmin" 2018-03-22 12:14:15
Zarządzenie 899/2018 z dnia 01.03.2018 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie "Organizacja wypoczynku letniego wraz z transportem i realizacją programu profilaktyki antyalkoholowej dla 120 dzieci w wieku 7-14 lat z terenu Gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości nadmorskiej na terenie kraju" 2018-03-22 12:12:20
Zarządzenie 916/2018 z dnia 20.03.2018 w sprawie przyjęcia "Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" 2018-03-21 13:27:58
Interpelacja radnego Łukasza Zbroszczyk z dnia 05.03.2018 r. 2018-03-20 13:14:43
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w południowej części obrębu, zatwierdzonego uchwałą nr XIV/171/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2015 r. 2018-03-20 09:19:19
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich - Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich - dokument stracił ważność 2018-03-16 12:45:38
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich 2018-03-16 12:42:30
Zarządzenie 907/2018 z dnia 12.03.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-03-16 12:33:08
22 marca 2018 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2018-03-16 08:59:56
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Kilianów-Szymanów 2018-03-15 13:23:26
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, dla terenów w rejonie ul. Topolowej 2018-03-15 13:12:44
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Mokronos Dolny 2018-03-15 13:02:50
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Pietrzykowice-Rybnica, dla terenów wsi Pietrzykowice w rejonie ulic Grabowej i Leśnej 2018-03-15 12:55:37
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-03-15 08:52:57
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wrocław 2018-03-15 08:44:39
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi Wrocławskiemu 2018-03-15 08:42:02
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu 2018-03-15 08:38:58
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie w 2018 roku" 2018-03-15 08:28:54
Sesja nr XL Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 27 marca 2018 roku 2018-03-15 08:21:41
20 marca 2018 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2018-03-14 13:55:55
Zarządzenie 910/2018 z dnia 14.03.2018r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie "Organizacja wypoczynku letniego (kolonii) wraz transportem i realizacją programu profilaktyki antyalkoholowej dla 120 dzieci w wieku 7-14 lat z terenu Gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości nadmorskiej na terenie kraju" 2018-03-14 09:31:21
Marzec 2018 2018-03-14 09:25:19
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - dz. nr 571/1, obręb Smolec 2018-03-12 11:50:23
19 marca 2018 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2018-03-12 11:00:05
15 marca 2018 r. o godz. 13:30 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2018-03-09 10:16:57
16 marca 2018 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku 2018-03-09 09:35:49
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2018-03-08 15:22:25
15 marca 2018 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2018-03-08 09:09:38
Interpelacja radnego Grzegorza Pacyny z dnia 20.02.2018 r. 2018-03-07 12:57:17
Odpowiedź na pytanie do zapytania ofertowego nr OR.142.2.2018-2 2018-03-06 12:06:09
13 marca 2018 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2018-03-06 10:46:32
Interpelacja radnego Łukasza Zbroszczyk z dnia 20.02.2018 r. 2018-03-06 08:37:06
Zarządzenie nr 898/2018 z dnia 28.02.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r. 2018-03-05 15:21:39
12 marca 2018 roku godz.12:30 posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2018-03-05 14:41:20
Centralny Rejestr Umów UMiG Kąty Wrocławskie- Luty 2018 2018-03-05 12:45:07
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym (licytacja) na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 72 AM-1 położonej w Sokolnikach 2018-03-05 09:41:45
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym ustnym (licytacja) na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 163 AM-1 położonej w Sokolnikach 2018-03-05 09:36:03
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zadanie Organizacja wypoczynku letniego ( kolonii)  wraz z transportem i realizacją programu profilaktyki antyalkoholowej dla 120 dzieci  w wieku 7-14 lat z terenu Gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości nadmorskiej na terenie  kraju. 2018-03-01 15:06:45
Zapytanie ofertowe nr OR.142.2.2018-2 na wykonanie usługi polegającej na weryfikacji, aktualizacji i wdrożeniu dokumentacji oraz procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w zakresie wymagań określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2018-03-01 14:59:23
Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego nr OR.142.2.2018-2 2018-03-01 14:57:25
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich. - dokument stracił ważność 2018-02-28 08:22:22
Nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich. 2018-02-28 07:59:23
Uchwała nr XXXVIII/502/18 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich na rok 2018 2018-02-26 12:09:46
Uchwała nr XXXVIII/501/18 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu 2018-02-26 12:07:36
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na weryfikacji, aktualizacji i wdrożeniu dokumentacji oraz procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w zakresie wymagań określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - dokument stracił ważność 2018-02-26 12:06:47
Uchwała nr XXXVIII/500/18 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej wschód I i II etap 2018-02-26 12:05:30
Uchwała nr XXXVIII/499/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-02-26 12:03:50
Uchwała nr XXXVIII/498/18 o zmianie uchwały w sprawie powołania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2018-02-26 11:57:18
Uchwała nr XXXVIII/497/18 o zmianie uchwały w sprawie powołania inkasentów podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2018-02-26 11:55:27
Uchwała nr XXXVIII/496/18 w sprawie nadania nazwy ulicy w Krzeptowie 2018-02-26 11:53:34
Uchwała nr XXXVIII/495/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, w rejonie ulic 1 Maja i Makowej 2018-02-26 11:50:09
Uchwała nr XXXVIII/494/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic Chabrowej i Chłopskiej 2018-02-26 11:45:22
Uchwała nr XXXVIII/493/18 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie w roku 2018 2018-02-26 11:25:05
Uchwała nr XXXVIII/492/18 w sprawie udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2018-02-26 11:23:18
Uchwała nr XXXIX/519/18 w sprawie podziału Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-02-26 11:13:58
Uchwała nr XXXIX/518/18 w sprawie podziału Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-02-26 11:06:28
Uchwała nr XXXIX/517/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2018-02-26 11:00:45
Uchwała nr XXXIX/516/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok i podziału wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy 2018-02-26 10:56:31
Uchwała nr XXXIX/515/18 w sprawie nadania nazwy ulicy w Kamionnej 2018-02-26 10:49:20
Uchwała nr XXXIX/514/18 w sprawie nadania nazwy ulicy w Pełcznicy 2018-02-26 10:45:43
Uchwała nr XXXIX/513/18 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Smolec 2018-02-26 10:39:46
Uchwała nr XXXIX/512/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gniechowice w rejonie ulic Lipowej i Porzeczkowej 2018-02-26 10:19:11
Uchwała nr XXXIX/511/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Kilianów-Szymanów 2018-02-26 10:15:22
Uchwała nr XXXIX/510/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strzeganowice w rejonie drogi powiatowej 2018-02-26 10:11:14
Uchwała nr XXXIX/509/18 w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec w rejonie ulic Oliwkowej i Jaworowej 2018-02-26 10:05:11
Uchwała na XXXIX/508/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie w rejonie ulicy ks.Jerzego Popiełuszki 2018-02-26 10:00:53
Uchwała nr XXXIX/507/18 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki komunalnej Spółka zo.o. w Kątach Wrocławskich, na lata 2018-2020 2018-02-26 09:55:02
Uchwała nr XXXIX/506/18 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2018 - 2022 2018-02-26 09:48:55
Uchwała nr XXXIX/505/18 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kąty Wrocławskie 2018-02-26 09:45:17
Uchwała nr XXXIX/504/18 zmieniająca uchwałę nr XXXI/293/09 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz innych składników wynagradzania nauczycieli 2018-02-26 09:40:17
Uchwała nr XXXIX/503/18 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania rodziny w Gminie Kąty Wrocławskie na lata 2018-2020 2018-02-26 09:35:08
Sesja nr XXXIX/18 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 22 lutego 2018 r. 2018-02-26 09:26:59
Sesja nr XXXVIII/2018 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 25 stycznia 2018 r. 2018-02-26 09:25:10
Protokół nr XXXVIII/2018 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 25 stycznia 2018 roku 2018-02-23 14:48:11
Sprawozdanie z prac Komisji Budżetu i Rozwoju za luty 2018 2018-02-23 14:31:44
Zarządzenie 860/1/2017 z dnia 29.XII.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2018-02-22 10:06:49
Zarządzenie 860/2017 z dnia 29.XII.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2018-02-22 10:03:26
Zarządzenie 896/2018 z dnia 20.02.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej "Budowa ul. Legionów w Kątach Wrocławskich" 2018-02-21 11:38:54
Zarządzenie 895/2018 z dnia 20.02.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej "Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych i urządzeń fitness na placach zabaw na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie" 2018-02-21 11:37:22
Zarządzenie 893/2018 z dnia 16.02.2018 w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za prowdzenie Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" 2018-02-21 11:34:26
Zarządzenie 892/2018 z dnia 13.02.2018 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na zadanie "Odbudowa boisk przy SP 1 w Kątach Wrocławskich" 2018-02-21 11:31:54
Zarządzenie 891/2018 z dnia 13.02.2018 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na zadanie " pełnienie nadzoru inwestorskiego "Budowa kanalizacji sanitarnej wschód etap II- Mokronos Dolny" 2018-02-21 11:29:46
Zarządzenie 890/2018 z dnia 12.02.2018 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego "Termodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i byłego Publicznego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika przy ul. brzozowej 6 w Kątach Wrocławskich" 2018-02-21 11:20:56
Zarządzenie 889/2018 z dnia 09.02.2018 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu "Dostawa kruszyw drogowych do remontu dróg na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2018 wraz z tranportem" 2018-02-21 11:09:12
Zarządzenie 888/2018 z dnia 07.02.2018 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Mokronosie Górnym 2018-02-21 11:07:00
Zarządzenie 887/2018 z dnia 06.02.2018 w sprawie powołania Komitetu Honorowego i komitetu Organizacyjnego Obchodów 100 lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Gminie Kąty Wrocławskie 2018-02-21 11:05:40
Zarządzenie 886/2018 z dnia 06.02.2018 w sprawie prowadzenia Centralnego rejestru Umów w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich" 2018-02-21 11:02:44
Zarządzenie 885/2018 z dnia 06.02.2018 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu "Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich" 2018-02-21 11:00:35
Sprawozdanie z prac Komisji Budżetu i Rozwoju za styczeń 2018 2018-02-21 11:00:31
Zarządzenie 883/2018 z dnia 05.02.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej "Termodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i byłego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika przy. ul. Brzozowej 6 w Kątach Wrocławskich" 2018-02-21 10:56:37
Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty, Kultury i Sportu za rok 2017 2018-02-21 10:56:08
Luty 2018 2018-02-21 10:53:38
Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej za rok 2017 2018-02-21 10:53:28
Zarządzenie 881/2018 z dnia 29.01.2018 w sprawie określenia harmonogramu czynności postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, szkolnych oddziałów przedszkolnychi klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kąty Wrocławskie 2018-02-21 10:52:03
Komisja Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku 2018-02-21 10:48:44
Komisja Budżetu i Rozwoju 2018-02-21 10:48:16
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 2018-02-21 10:47:59
Zarządzenie 880/2018 z dnia 23.01.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej "Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich" 2018-02-21 10:47:39
Komisja Rewizyjna 2018-02-21 10:47:37
Zarządzenie 879/2018 z dnia 16.01.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej "Dostawa kruszyw drogowych do remontów dróg na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" 2018-02-21 10:46:12
Zarządzenie 878/2018 z dnia 16.01.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej Pełnienie nadzoru inwestorskiego nada realizacją zadania "Budowa kanalizacji wschód etap II- Mokronos Dolny" 2018-02-21 10:44:35
Zarządzenie 877/2018 z dnia 15.01.2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Sokolnikach. 2018-02-21 10:42:32
Zarządzenie 876/2018 z dnia 15.01.2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Sokolnikach. 2018-02-21 10:41:43
27 lutego 2018 r. o godz.13:30 posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2018-02-20 10:22:59
Projekt uchwały w sprawie podziału Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-02-16 13:43:42
Projekt uchwały w sprawie podziału Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-02-16 13:39:46
Interpelacja radnych Sebastiana Kotlarz i Łukasza Zbroszczyk z dnia 24.01.2018 r. 2018-02-16 08:51:02
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka zo.o w Kątach Wrocławskich, na lata 2018-2020 2018-02-15 09:53:19
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kąty Wrocławskie na lata 2018 - 2022 2018-02-15 09:50:38
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2018-02-14 16:07:47
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 r. i podziału wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy 2018-02-14 09:00:36
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Kamionnej 2018-02-14 08:51:31
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Pełcznicy 2018-02-14 08:44:21
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Smolec 2018-02-13 15:41:45
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gniechowice, w rejonie ulic Lipowej i Porzeczkowej 2018-02-13 15:15:21
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego części obrębu Kilianów -Szymanów 2018-02-13 15:11:02
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strzeganowice, w rejonie drogi powiatowej 2018-02-13 15:03:24
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic Oliwkowej i Jaworowej 2018-02-13 14:56:25
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie w rejonie ulic ks.Jerzego Popiełuszki 2018-02-13 14:51:39
Projekt uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Kąty Wrocławskie 2018-02-13 14:05:08
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę ner XXXI/293/09 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługe lat, za warunki pracy oraz innych składników wynagradzania nauczycieli 2018-02-13 14:00:46
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Kąty Wrocławskie na lata 2018-2020 2018-02-13 13:47:08
Sesja nr XXXIX Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 22 lutego 2018 roku 2018-02-13 13:13:16
20 lutego 2018 r. o godz.12:00 posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2018-02-13 11:00:38
20 lutego 2018 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2018-02-13 10:57:48
19 lutego 2018 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2018-02-12 12:31:17
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich - Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - dokument stracił ważność 2018-02-12 07:56:46
16 lutego 2018 r. o godz. 10:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2018-02-09 12:45:16
Centralny Rejestr Umów UMiG Kąty Wrocławskie- Styczeń 2018 2018-02-09 10:50:17
14 lutego 2018 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku 2018-02-08 14:26:07
15 lutego 2018 r. o godz. 08:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2018-02-08 14:23:58
Zarządzenie 882/18 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 2018-02-06 15:29:00
Interpelacja radnych Sebastiana Kotlarz i Łukasza Zbroszczyk z dnia 24.01.2018 r. 2018-02-06 14:39:21
Interpelacja radnego Łukasza Zbroszczyk z dnia 18.01.2018 r. 2018-02-06 14:37:08
Interpelacja radnych Katarzyny Łapińskiej-Szymańskiej, Sebastiana Kotlarz, Piotra Sobko z dnia 30.11.2017 r. 2018-02-06 14:34:35
Interpelacja radnego Łukasza Zbroszczyk z dnia 27.09.2017 r. 2018-02-06 14:30:01
Interpelacja radnego Łukasza Zbroszczyk z dnia 27.09.2017 r. 2018-02-06 14:27:23
Interpelacja radnej Katarzyny Łapińskiej-Szymańskiej z dnia 24.08.2017 r. 2018-02-06 14:25:49
Interpelacja radnego Piotra Sobko z dnia 29.03.2017 r. 2018-02-06 14:23:54
Interpelacja radnego Czesława Pudlik z dnia 24.11.2016 r. 2018-02-06 14:22:43
Interpelacja radnego Rafała Klajber z dnia 27.04.2016 r. 2018-02-06 14:20:46
Interpelacja radnego Mirosława Pawlaczyk z dnia 18.04.2016 r. 2018-02-06 14:19:29
Interpelacja radnej Wandy Laszczyńskiej z dnia 01.02.2016 r. 2018-02-06 14:18:15
13 lutego 2018 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2018-02-06 08:48:41
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym (licytacja) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Sadowicach dz. nr 272/1 AM-1 2018-02-05 08:15:51
7 lutego 2018 r. o godz. 08:00 wspólne posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządki oraz Komisji Budżetu i Rozwoju 2018-01-31 15:45:35
Rok 2018 2018-01-31 14:29:37
Zarządzenie 875/2018 z dnia 15.01.2018 powołanie komisji odbiorowej "Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości Mokronos Dolny" 2018-01-31 13:59:36
Zarządzenie 874/2018 z dnia 15.01.2018 powołanie komisji odbiorowej "Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości Smolec" 2018-01-31 13:57:27
Zarządzenie 873/2018 z dnia 10.01.2018 w sprawie unieważnienia przetargu "Pełnienie nadzoru inwestorskiego "Budowa kanalizacji sanitarnej wschód etap II-Mokronos Dolny" 2018-01-31 13:55:13
Zarządzenie 872/2018 z dnia 04.01.2018 w sprawie powołania komisji odbiorowej " Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości Krzeptów 2018-01-31 13:52:30
Zarządzenie 871/2018 z dnia 04.01.2018 w sprawie powołania komisji odbiorowej " Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości Smolec ul. św. Floriana " 2018-01-31 13:44:25
Zarządzenie 870/2018 z dnia 04.01.2018 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego 2018-01-31 13:42:09
Zarządzenie 869/2018 z dnia 03.01.2018 w sprawie zasad udzielania i rozliczania zaliczek w 2018 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2018-01-31 13:40:24
Zarządzenie 868/2018 z dnia 03.01.2018 w sprawie planów finansowych na 2018 rok 2018-01-31 13:37:37
Zarządzenie 867/2018 z dnia 03.01.2018 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciagania zobowiazań zwiazanych z realizacją w sprawie przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2018-01-31 13:35:47
Zarządzenie 866/2018 z dnia 02.01.2018 w sprawie zmiany w Zarządzeniu nr 281/2015 z dnia 17 listopada 2015 w sprawie aktualizacji przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2018-01-31 13:32:36
Zarządzenie 865/2018 z dnia 02.01.2018 w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo ksiegowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich 2018-01-31 13:29:02
Zarządzenie 864/2018 z dnia 02.01.2018 w sprawie wprowadzenia planu kont dla Gminy i Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz ustaleń dotyczących polityki rachunkowości w gminnych jednostkach budżetowych 2018-01-31 13:18:04
Zarządzenie 863/2017 z dnia 29.12.2017 powołanie komisji "Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - etap I - Zabrodzie" 2018-01-31 13:12:42
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych 2018-01-31 13:11:05
Zarządzenie 862/2017 z dnia 29.12.2017 zatwierdzenie wyników przetargu "Budowa kanalizacji sanitarnej - etap II- Mokronos Dolny" 2018-01-31 13:08:34
Zarządzenie 858/2017 z dnia 20.12.2017 powołanie komisji przetargowej " Zakup lokali mieszkalnych wraz z przynależnym udziałem nieruchomości gruntowej i częściach wspólnych budynku 2018-01-31 13:02:45
Zarządzenie 861/2017 z dnia 29.12.2017 zatwierdzenie wyników przetargu " Dostawa energii elektrycznej na potrzeby gminy Kąty Wrocławskie" 2018-01-31 12:58:22
Zarządzenie 859/2017 z dnia 28.12.2017 powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2018-01-31 12:51:00
Zarządzenie 857/2017 z dnia 20.12.2017 zatwierdzenie wyników przetargu Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej wschód -etap-II-Mokronos Dolny" 2018-01-31 12:48:26
Zarządzenie 856/2017 z dnia 19.12.2017 zatwierdzenie wyników przetargu "Świadczenia usług pocztwoych dla Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2018" 2018-01-31 12:43:49
Zarządzenie 855/2017 z dnia 13.12.2017 powołanie komisji odbiorowej "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamoinna" 2018-01-31 12:41:43
Zarządzenie 854/2017 z dnia 13.12.2017 unieważnienie postępowania przetargoweho " remont północnej strony elewacji Ratusza oraz wieży zegarowej w Kątach Wrocławskich 2018-01-31 11:50:42
Zarządzenie 853/2017 z dnia 13.12.2017 powołanie komisji przetargowej "Dostawa energii elektrycznej na potrzeby gminy Kąty Wrocławskie" 2018-01-31 11:47:28
Zarządzenie 852/2017 z dnia 12.12.2017 o zmianie zarządzenia 823/2017 w sprawie zbycia pługa odśnieżnego 2018-01-31 11:41:25
Zarządzenie 851/2017 z dnia 12.12.2017 powołanie komisji odbiorowej "Świadczenie usług pocztowych dla gminy Kąty Wrocławskie" 2018-01-31 11:37:44
Zarządzenie 850/2017 z dnia 12.12.2017 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu "Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w gminie Kąty Wrocławskie" 2018-01-31 11:35:37
Zarządzenie 849/2017 z dnia 12.12.2017 w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego "Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu oraz na spłatę kredytów i pożyczek" 2018-01-31 11:32:15
Zarządzenie 848/2017 z dnia 11.12.2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich 2018-01-31 11:29:10
Zarządzenie 847/2017 z dnia 08.12.2017 w sprawie unieważnienia przetargu "Zakup lokali mieszklalnych wraz z przynależnym udziałem nieruchomości gruntowej i częściach wspólnych budynku" 2018-01-31 11:26:20
Zarządzenie 846/2017 z dnia 08.12.2017 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej połozonej w Sadowicach 2018-01-31 11:24:03
Zarządzenie 845/2017 z dnia 08.12.2017 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej połozonej w Kątach Wrocławskich 2018-01-31 11:23:03
Zarządzenie 844/2017 z dnia 08.12.2017 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej połozonej w Kątach Wrocławskich 2018-01-31 11:22:17
Zarządzenie 843/2017 z dnia 07.12.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla nr 4 w Kątach Wrocławskich 2018-01-31 11:20:12
Zarządzenie 842/2017 z dnia 07.12.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej "Remont północnej strohny elewacji Ratusza oraz wiezy zegarowej w Kątach Wrocławskich" 2018-01-31 11:18:34
Styczeń 2018 2018-01-30 13:17:25
Zarządzenie nr 881/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie określenia harmonogramu czynności postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, szkolnych oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kąty Wrocławskie. 2018-01-30 13:14:27
Uchwała nr V/15/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Kąty Wrocławskie przedstawionej w uchwałach Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XXXVII/475/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie oraz nr XXXVII/474/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. - Uchwała budżetowa na 2018 rok 2018-01-29 10:32:42
Uchwała nr V/14/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kąty Wrocławskie przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XXXVII/474/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. - Uchwała budżetowa na 2018 rok 2018-01-29 10:07:39
Protokół nr XXXVII/2017 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 28 grudnia 2017 roku 2018-01-26 13:22:53
Zarządzenie 860/1/2017 z dnia 29.12.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2018-01-25 08:43:45
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich na rok 2018 2018-01-19 12:02:19
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołanie inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2018-01-17 11:36:35
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania inkasentów podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2018-01-17 11:32:22
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu 2018-01-17 09:47:42
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej wschód I i II etap 2018-01-17 09:44:16
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-01-17 09:27:45
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Krzeptowie 2018-01-17 09:18:54
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, w rejonie ulic 1 Maja i Makowej 2018-01-17 09:16:53
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic Chabrowej i Chłopskiej 2018-01-17 09:08:41
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie w roku 2018 2018-01-17 09:05:39
Projekt uchwały w sprawie udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2018-01-17 08:59:42
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r. 2018-01-17 08:54:05
Sesja nr XXXVIII Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 25 stycznia 2018 roku 2018-01-17 08:47:21
22 stycznia 2018 r. o godz. 08:30 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2018-01-16 15:10:20
23 stycznia 2018 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2018-01-16 14:09:24
23 stycznia 2018 roku godz.13:30 posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2018-01-16 14:03:14
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie Sokolniki - dz. nr 72 2018-01-16 10:46:28
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie Sokolniki 2018-01-16 10:42:06
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym ustnym (licytacja) na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1 Maja 14 na rzecz mieszkańców budynku 2018-01-15 12:01:44
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym (licytacja) na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Kątach Wrocławskich przy ul. Mireckiego 4 2018-01-15 11:29:48
15 stycznia 2018 r. o godz. 10:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2018-01-11 15:13:07
18 stycznia 2018 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku 2018-01-11 15:11:33
16 stycznia 2018 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2018-01-09 14:59:29
15 stycznia 2018 r. o godz. 16:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2018-01-09 14:56:18
Protokół nr XXXVI/2017 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 30 listopada 2017 roku 2018-01-09 12:40:29
Protokół nr XXXV/2017 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 26 października 2017 roku 2018-01-09 12:38:39
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. zamówień publicznych /pełny etat - dokument stracił ważność 2018-01-05 11:00:00
Zarządzenie 860/2017 z dnia 29.12.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2018-01-05 10:15:56
Uchwała nr XXXVII/490/17 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2018-2021 z perspektywa do roku 2025 2018-01-04 13:58:36
Uchwała nr XXXVII/489/17 zmieniająca uchwałę nr XXX/466/17 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej 2018-01-04 13:49:06
Uchwała nr XXXVII/488/17 w sprawie uchwalenia miejscoweho planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie autostrady A4 2018-01-04 13:43:21
Uchwała nr XXXVII/487/17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzeptów, w rejonie ulicy Wiśniowej 2018-01-04 13:37:49
Uchwała nr XXXVII/486/17 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie 2018-01-04 13:24:45
Uchwała nr XXXVII/485/17 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotow oświatowych oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystanej dotacji 2018-01-04 13:12:58
Uchwała nr XXXVII/484/17 w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka zo.o w Kątach Wrocławskich 2018-01-04 13:05:26
Uchwała nr XXXVII/483/17 w sprawie określenia wysokości stawek oplaty targowej i sposobu jej poboru na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie w roku 2018 2018-01-04 12:50:33
Uchwała nr XXXVII/482/17 w sprawie nadania nazwy ulicy w Smolcu 2018-01-04 12:32:35
Uchwała nr XXXVII/481/17 w sprawie nadania nazwy ulicy w Smolcu 2018-01-04 12:26:21
Uchwała nr XXXVII/480/17 w sprawie uchylenia w części uchwałę nr VIII/87/17 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia nazwy ulic w Smolcu 2018-01-04 12:21:24
Uchwała nr XXXVII/479/17 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok 2018-01-04 12:14:51
Uchwała nr XXXVII/478/17 w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych 2018-01-04 12:05:04
Uchwała nr XXXVII/477/17 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za pomocą innego instrumentu platniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny 2018-01-04 11:58:57
Uchwała nr XXXVII/476/17 w sprawie wydatków, które nie wygasają w 2017 roku 2018-01-04 11:50:15
Uchwała nr XXXVII/475/17 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2018-01-04 11:42:28
11 stycznia 2018 r. o godz. 08:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2018-01-04 11:33:43
Nr XXXVII/474/17 Uchwała Budżetowa na 2018 rok 2018-01-04 11:31:39
10 stycznia 2018 r. o godz. 10:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2018-01-04 11:06:32
Sesja nr XXXVII Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 28 grudnia 2018 roku 2018-01-04 10:54:15
Rozstrzygnięcie konkursu na zadanie 'Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) Mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2018' 2018-01-02 15:12:21
Ogłoszenie o czwartym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kątach Wrocławskich dz. nr 9/3 i 6/1 AM-12 2017-12-22 08:23:03
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kątach Wrocławskich dz. nr 14/7, 14/5 i 14/13 AM-11 2017-12-22 08:17:22
Ogłoszenie o czwartym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Kąty Wrocławskie dz. nr 8/14 AM-12 2017-12-22 08:08:52
Zarzadzenie 855/17 z dnia 15.XII.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy 2017-12-20 11:01:57
27 grudnia 2017 r. o godz. 10:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2017-12-20 10:47:28
Projekt uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają w 2017 roku 2017-12-20 10:34:45
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie autostrady A4 2017-12-19 15:54:57
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzeptów, w rejonie ulicy Wiśniowej 2017-12-19 15:51:10
Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny 2017-12-19 15:45:45
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Smolcu 2017-12-19 15:40:50
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Smolcu 2017-12-19 15:40:03
Projekt uchwały w sprawie uchylenia w części uchwałę nr VIII/87/03 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia nazwy ulic w Smolcu 2017-12-19 15:39:14
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie w roku 2018 2017-12-19 15:34:55
Projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej spółka zo.o w Kątach Wrocławskich 2017-12-19 15:29:36
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet sołtysom i przewodniczącym rad osiedlowych 2017-12-19 15:14:52
Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystanej dotacji 2017-12-19 15:06:33
Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie 2017-12-19 14:59:06
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-12-19 14:44:20
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2017-12-19 14:14:59
Projekt Uchwała Budżetowa na 2018 rok 2017-12-19 13:57:04
Sesja nr XXXVII/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 28 grudnia 2017 r. 2017-12-19 13:33:29
Zarządzenie 848/2017 z dnia 11.12.2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich 2017-12-12 08:57:26
21 grudnia 2017 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2017-12-11 14:48:01
20 grudnia 2017 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 2017-12-11 12:13:34
19 grudnia 2017 roku godz.13-ta posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2017-12-11 12:10:51
19 grudnia 2017 roku godz.8-ma posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2017-12-11 12:08:36
Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Kąty Wrocławskie 2017-12-11 08:42:39
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania sąsiedniej działki - dz. nr 11/23 AM-5 obręb Kąty Wrocławskie 2017-12-11 08:39:12
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania sąsiedniej działki - dz. nr 11/25 AM-5 obręb Kąty Wrocławskie 2017-12-11 08:18:47
Zarządzenie 841/1/2017 z dnia 07.XII.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej "Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu oraz spłatę kredytów i pożyczek " 2017-12-07 13:47:31
Zarządzenie 841/2017 z dnia 06.XII.2017 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy wynikających z pięciodniowego tygodnia pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w 2018 roku 2017-12-07 13:40:20
Zarządzenie 832/2017 z dnia 22.XI.2017 w w sprawie terminu wypłaty wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2017r 2017-12-07 13:34:51
Informacje o wyborze oferty na realizację dostaw materiałów eksploatacyjnych w okresie od dnia 02.01.2018 do dnia 31.12.2018 r. 2017-12-07 08:50:59
Uchwała nr XXXVI/473/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu 2017-12-06 15:28:37
Uchwała nr XXXVI/472/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2017-12-06 15:26:22
Uchwała nr XXXVI/471/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-12-06 15:22:56
Uchwała nr XXXVI/470/17 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych ze środków pochodzących z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" 2017-12-06 15:17:25
Uchwała nr XXXVI/469/17 w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Kąty Wrocławskie z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku 2017-12-06 15:07:02
Uchwała nr XXXVI/468/17 zmieniająca uchwałę nr XXII/73/99 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 lipca 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej p.n. "Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich" 2017-12-06 15:02:59
Uchwała nr XXXVI/467/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2017 2017-12-06 14:58:02
Sesja nr XXXVI Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 30 listopada 2017 roku 2017-12-06 14:52:52
Zarządzenie 840/2017 z dnia 05.12.2017 powołnie komisji przetargowej na zadanie "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - etap II- Mokronos Dolny" 2017-12-06 14:00:46
Zarządzenie 839/2017 z dnia 05.XII.2017 w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2017-12-06 13:54:07
Zarządzenie 838/2017 z dnia 04.XII.2017 powołanie komisji odbiorowej "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pietrzykowice" 2017-12-06 13:52:24
Zarządzenie 837/2017 z dnia 04.XII.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie "Zakup lokali mieszkalnych wraz z przynależnym udziałem w nieruchomości gruntowej i częściach wspólnych budynku" 2017-12-06 13:49:35
Zarządzenie 835/2017 z dnia 30.XI.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r 2017-12-06 13:46:47
Zarządzenie 836/2017 z dnia 30.XI.2017 w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich 2017-12-06 13:45:20
Zarządzenie 834/2017 z dnia 29.XI.2017 powołanie komisji przetargowej "Budowa kanalizacji sanitarnej wschód-etap II- Mokronos Dolny" 2017-12-06 13:42:59
Zarządzenie 833/2017 z dnia 24.XI.2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grabowej w Kątach Wrocławskich " 2017-12-06 13:40:59
Zarządzenie 831/2017 z dnia 22.XI.2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2017-12-06 13:39:07
Zarządzenie 830/2017 z dnia 22.XI.2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2017-12-06 13:38:30
Zarządzenie 829/2017 z dnia 22.XI.2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2017-12-06 13:37:15
Zarządzenie 828/2017 z dnia 22.XI.2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2017-12-06 13:36:17
Zarządzenie 827/2017 z dnia 22.XI.2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2017-12-06 13:35:45
Zarządzenie 826/2017 z dnia 22.XI.2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2017-12-06 13:35:02
Zarządzenie 825/2017 z dnia 22.XI.2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2017-12-06 13:34:22
Zarządzenie 823/2017 z dnia 16.XI.2017 w sprawie zbycia pługa odśnieżnego 2017-12-06 13:29:46
Grudzień 2017 2017-12-06 08:59:34
12 grudnia 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2017-12-05 12:56:32
12 grudnia 2017 r. o godz. 12:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2017-12-05 09:23:37
Ogłoszenie konkursu na wybór realizatora programu zdrowotnego 'Rehabilitacja Lecznicza (Fizjoterapia i Kinezyterapia) Mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie' 2017-12-04 14:42:40
Zapytanie ofertowe na sukcesywną sprzedaż wraz z dostarczeniem materiałów biurowych do Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2018 2017-12-02 21:18:58
Obwieszczenie OSiR.6220.14.2017-15 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali produkcyjnej i budynku biurowego zakładu CABINPLANT Sp. z o.o., realizowanego na działkach nr ewid. 24 i 25 AM-25 obręb Kąty Wrocławskie 2017-12-01 08:12:17
Odpowiedź na zadane pytanie do zapytania ofertowego na realizację dostaw materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w okresie od 02.01.2018 do 31.12.2018 r. 2017-11-30 12:44:25
Uchwała nr V/221/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2018 rok 2017-11-30 10:13:01
Uchwała nr V/220/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2017 r.  w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Kąty Wrocławskie na rok 2018. 2017-11-30 10:03:21
Uchwała nr V/219/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie projekcie uchwały budżetowej gminy na 2018 rok 2017-11-30 09:52:35
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu na dostawę gazu ziemnego do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich w 2018 roku. 2017-11-29 11:54:08
7 grudnia 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2017-11-29 10:58:12
5 grudnia 2017 r. o godz. 11:30 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2017-11-29 10:56:12
5 grudnia 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku 2017-11-28 10:26:54
Odpowiedzi na pytania do zapytania na kompleksowe zamówienie na dostawę gazu ziemnego. 2017-11-24 14:38:58
1 grudnia 2017 r. o godz. 10:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2017-11-24 12:21:34
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby funkcjonowania UMiG Kąty Wrocławskie w okresie od 02.01.2018 do 31.12.2018. 2017-11-23 14:16:01
28 listopada 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2017-11-21 12:03:29
Zapytanie ofertowe z dnia 20.11.2017r. dotyczące kompleksowego zamówienia na dostawę gazu ziemnego 2017-11-20 15:27:20
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2017-11-20 14:04:00
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-11-20 13:59:52
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu 2017-11-20 13:54:31
Wykaz w nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokal mieszkalny nr 1 przy ul. 1 Maja 14 w Kątach Wrocławskich 2017-11-20 12:19:26
Zarządzenie 824/2017 z dnia 20.11.2017 w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 2017-11-20 12:05:42
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Smolec 2017-11-17 11:56:11
Zarządzenie 822/2017 z dnia 16.11.2017 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu "Dostawa kruszyw drogowych do remontów dróg na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2017 wraz z transportem" 2017-11-17 11:49:05
Zarządzenie 821/2017 z dnia 16.11.2017 w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 2017-11-17 11:46:17
Projekt uchwały w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025 2017-11-17 11:29:15
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych ze środków pochodzących z pożyczki z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" 2017-11-17 10:54:22
Projekt uchwały w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Kąty Wrocławskie z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku 2017-11-17 10:47:07
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXII/73/99 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 lipca 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej p.n. "Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich" 2017-11-17 10:42:41
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie w roku 2017 2017-11-17 10:37:08
Sesja nr XXXVI Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 30 listopada 2017 roku 2017-11-17 10:29:48
23 listopada 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2017-11-17 10:25:03
Zarządzenie 812/2017 w sprawie usytalenia stawki bazowej dla lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy 2017-11-16 13:11:21
788/2017 z dnia 12.10.2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej "Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości Nowa Wieś Kącka ul. Gradowa" 2017-11-16 12:28:02
Zarządzenie 820/2017 z dnia 15.11.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy 2017-11-16 12:24:09
Zarządzenie 819/2017 z dnia 15. 11.2017 w sprawie unieważnienia przetargu "Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu" 2017-11-16 12:22:45
Zarządzenie 818/2017 z dnia 15. 11.2017 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu "Rewaloryzacja zabytkowego parku w Smolcu" 2017-11-16 11:44:42
Zarządzenie 817/2017 z dnia 13.11.2017 w sprawie powołania stałej komisji ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie 2017-11-16 11:41:53
Zarządzenie 816/2017 z dnia 13.11.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu 2017-11-16 11:31:37
Zarządzenie 813/2017 z dnia 07.11.2017 w sprawie unieważnienia postępowania przetagowego "Budowa kanalizacji sanitarnej wschód" -etap II- Mokronos Dolny" 2017-11-16 11:29:29
Zarządzenie 811/2017 z dnia 02.11.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej Dostawa kruszyw drogowych do remontów dróg na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2017-11-16 11:24:41
Zarządzenie 810/2017 z dnia 02.11.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej Budowa kanalizacji sanitarnej wschód -etap II - Mokronos Dolny 2017-11-16 11:22:49
Zarządzenie 809/2017 02.11.2017 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego "Przebudowa kompleksu sportowego w Smolcu" 2017-11-16 10:37:38
Zarządzenie 808/2017 31.10.2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów Gminy Kąty Wroclawskie oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 2017-11-16 10:34:59
Zarządzenie 806/2017 31.10.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej "Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w Gminie Kąty Wrocławskie" 2017-11-16 10:31:57
Zarządzenie 805/2017 24.10.2017 w sprawie powołania członka Zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2017-11-16 10:29:18
Zarządzenie 804/2017 24.10.2017 w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2017-11-16 10:27:44
Zarządzenie 803/2017 20.10.2017 w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej 2017-11-16 10:26:06
Zarządzenie 802/2017 20.10.2017 w sprawie uniewaznienia przetargu "Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich" 2017-11-16 10:22:15
Zarządzenie 801/2017 20.10.2017 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Mokronosie Dolnym 2017-11-16 10:20:42
Zarządzenie 799/2017 20.10.2017 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Mokronosie Dolnym 2017-11-16 10:15:01
Zarządzenie 798/2017 19.10.2017 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Krzeptowie 2017-11-16 10:13:50
Zarządzenie 797/2017 19.10.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej " Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich" 2017-11-16 10:12:31
Zarządzenie 796/2017 19.10.2017 w sprawie unieważnienia przetargu na zadanie "Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu" 2017-11-16 10:10:30
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokal mieszkalny nr 1 położony w Kątach Wrocławskich przy ul. Mireckiego 4 2017-11-16 08:17:52
22 listopada 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku 2017-11-15 12:31:53
Protokół nr XXXIV/2017 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 28 września 2017 roku 2017-11-14 10:51:27
21 listopada 2017 r. o godz. 13:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2017-11-14 09:18:27
21 listopada 2017 r. o godz. 08:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2017-11-14 09:13:07
Zarządzenie 815/2017 z dnia 13.11.2017 w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy na 2018 rok i projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2017-11-13 14:23:25
Zarządzenie 323/1 z dia 15.01.2016 w sprawie ustalania zasad wynagradzania dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich dla których organizatorem jest Gmina Kąty Wrocławskie 2017-11-13 13:58:35
16 listopada 2017 roku godz.09:30 posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2017-11-09 11:44:49
16 listopada 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2017-11-09 11:42:37
Zarządzenie 814/2017 z dnia 8.11.2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-11-09 10:58:08
Listopad 2017 2017-11-09 10:51:09
15 listopada 2017 r. o godz. 10:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2017-11-08 09:02:52
Zarządzenie 807/2017 z dnia 31.10.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy 2017 rok 2017-11-03 13:11:58
Obwieszczenie OSIR.6220.19.2017-10 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw wraz z infrastrukturą i małą architekturą na działkach nr ewid. 7/4, 7/5 i 7/6 AM-9 obręb Kąty Wrocławskie 2017-11-03 11:01:35
Uchwała nr XXXV/466/17 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej 2017-11-02 15:21:13
Uchwała nr XXXV/465/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-11-02 15:19:04
Uchwała nr XXXV/464/17 w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu i spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów 2017-11-02 15:13:48
Uchwała nr XXXV/463/17 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od dnia 01.12.2017 r. do dnia 31.01.2018 r. dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Ślęża" w Gniechoowicach 2017-11-02 15:11:08
Uchwala nr XXXV/462/17 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia scieków na okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka zo.o w Kątach Wrocławskich 2017-11-02 15:06:29
Uchwała nr XXXV/461/17 w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Smolcu wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smolcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Smolcu wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smolcu 2017-11-02 15:01:32
Uchwała nr XXXV/460/17 w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Małkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Małkowicach 2017-11-02 14:55:49
Uchwała nr XXXV/459/17 w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Gniechowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Gniechowicach 2017-11-02 14:53:15
Uchwała nr XXXV/458/17 w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Sadkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Sadkowie 2017-11-02 14:49:19
Uchwała nr XXXV/457/17 w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 w Kątach Wrocławskich 2017-11-02 14:47:23
Uchwała nr XXXV/456/17 w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich 2017-11-02 14:44:21
Uchwala nr XXXV/455/17 o zmianie uchwały w sprawie powołania inkasentów podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2017-11-02 14:37:00
Uchwała nr XXXV/454/17 o zmianie uchwały w sprawie powołania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2017-11-02 14:33:30
Uchwała nr XXXV/453/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2018 2017-11-02 14:30:12
Uchwała nr XXXV/452/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2018 2017-11-02 14:26:50
Sesja nr XXXV Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 26 października 2017 roku 2017-11-02 14:22:39
Informacja OSIR.602.1.2017-8 o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025 2017-10-30 10:20:49
Zarządzenie 800/2017 z dnia 20.10.2017 w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego/najmu za nieruchomości stanowiące własność Gminy Kąty Wrocławskie 2017-10-27 11:06:32
Obwieszczenie OSIR.602.1.2017-7 o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025 2017-10-26 12:28:43
Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej 2017-10-23 10:03:29
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-10-23 10:00:49
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu i spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów 2017-10-23 09:54:50
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 01.12.2017 r. do dnia 31.01.2018 r. dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Ślęża" w Gniechowicach 2017-10-23 09:50:38
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2018 r. dla Zakładu Gospodarki komunalnej Spółka zo.o w Kątach Wrocławskich 2017-10-23 09:44:24
Projekt uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Smolcu wchodzącej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smolcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Smolcu wchodzącą w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smolcu 2017-10-23 09:38:46
Projekt uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Małkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Małkowicach 2017-10-23 09:32:10
Projekt w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Gniechowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Gniechowicach 2017-10-23 09:29:27
Projekt uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Sadkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Sadkowie 2017-10-23 09:25:17
Projekt uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 w Kątach Wrocławskich 2017-10-23 09:22:39
Projekt uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich 2017-10-23 09:19:01
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania inkasentów podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2017-10-23 09:13:29
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2017-10-23 09:10:05
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2018 2017-10-23 09:05:34
Projekt uchwały w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2018 2017-10-23 09:02:41
Sesja nr XXXV Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 26 października 2017 roku 2017-10-23 08:58:33
24 października 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2017-10-17 14:32:56
Zarządzenie 795/2017 z dnia 13.10.2017 powołanie komisji przetargowej "Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu" 2017-10-13 13:50:03
Zarządzenie 794/2017 z dnia 13.10.2017 powołanie komisji przetargowej "Rewaloryzacja zabytkowego parku w Smolcu" 2017-10-13 13:45:49
Zarządzenie 793/2017 z dnia 13.10.2017 zatwierdzenie wyników przetargu "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kozłowie" 2017-10-13 13:44:26
Zarządzenie 792/2017 z dnia 12.10.2017 zatwierdzenie wyników przetargu "Przebudowa kompleksu sportowego w Smolcu" 2017-10-13 13:41:53
Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kątach Wrocławskich dz. nr 14/7, 14/5 i 14/13 AM-11 2017-10-13 13:41:07
Ogłoszenie o trzecim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kątach Wrocławskich dz. nr 9/3 i 6/1 AM-12 2017-10-13 13:32:13
Zarządzenie 791/2017 z dnia 12.10.2017 powołanie komisji odbiorowej "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Czerńczyce" 2017-10-13 13:30:30
Zarządzenie 790/2017 z dnia 12.10.2017 powołanie komisji odbiorowej "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Smolec ul. Tulipanowa" 2017-10-13 13:28:03
Zarządzenie 789/2017 z dnia 12.10.2017 powołanie komisji odbiorowej "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mokronos Górny" 2017-10-13 13:26:25
Zarządzenie 787/2017 z dnia 12.10.2017 powołanie komisji odbiorowej "Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kąty Wrocławskie ul. Zaciszna w Kątach Wrocławskich" 2017-10-13 13:24:09
Ogłoszenie o trzecim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kątach Wrocławskich dz. nr 8/14 AM-12 2017-10-13 13:21:29
Zarządzenie 786/2017 z dnia 11.10.2017 powołanie komisji odbiorowej "Termodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kątach Wrocławskich" 2017-10-13 13:20:31
Zarządzenie 784/2017 z dnia 04.10.2017 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własnośc Gminy Kąty Wrocławskie 2017-10-13 13:17:37
Zarządzenie 785/2017 z dnia 10.10.2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej "Budowa nawierzchni chodników z dostosowaniem ich przebiegu do muru cmentarnego w Smolcu" 2017-10-13 13:15:32
Zarządzenie 781/2017 z dnia 25.09.2017 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego "Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich" 2017-10-13 13:05:24
Zarządzenie 780/2017 z dnia 20.09.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kozłowie" 2017-10-13 13:03:24
Zarządzenie 779/2017 z dnia 20.09.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej "Przebudowa kompleksu sportowego w Smolcu " 2017-10-13 13:02:14
Zarządzenie 778/2017 z dnia 20.09.2017 w sprawie zatwierdzenie wyników przetargu "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grabowej w Kątach Wrocławskich, gmina Kąty Wrocławskie" 2017-10-13 12:56:59
Zarządzenie 777/2017 z dnia 20.09.2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w gminie Kąty Wrocławskie" 2017-10-13 12:03:04
Zarządzenie 775/2017 z dnia 12.09.2017 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Pietrzykowicach 2017-10-13 11:46:38
Zarządzenie 774/2017 z dnia 12.09.2017 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własność Gminy Kąty Wrocławskie 2017-10-13 11:44:45
Zarządzenie 773/2017 z dnia 07.09.2017 w sprawie przekazania sołectwu wsi Sadków-Sadkówek składników mienia komunlnego do korzystania 2017-10-13 11:37:44
Zarządzenie 772/2017 z dnia 04.09.2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kąty Wrocławskie 2017-10-13 11:36:22
Zarządzenie 771/2017 z dnia 01.09.2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kąty Wrocławskie 2017-10-13 11:26:47
Zarządzenie 768/2017 z dnia 31.08.2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej "Zakup i montaż kontenerów na potrzeby przedszkola w Kątach Wrocławskich" 2017-10-13 11:21:56
Zarządzenie 767/2017 z dnia 31.08.2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kąty Wrocławskie 2017-10-13 11:19:59
Zarządzenie 766/2017 z dnia 30.08.2017 w sprawie unieważniania przetagu "Przebudowa kompleksu sportowego w Smolcu" 2017-10-13 11:16:47
Zarządzenie 765/2017 z dnia 29.08.2017 w sprawie unieważnienia przetagu "Rewaloryzacja zabytkowego parku w Smolcu" 2017-10-13 11:15:09
Zarządzenie 764/2017 z dnia 29.08.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego 2017-10-13 11:13:31
Obwieszczenie OSIR.6220.15.2017-15 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Zad. 3 Przebudowa zbiorników Leśnictwo Kąty Wrocławskie 1 (13-17-1.1-06), Zad. 4 Przebudowa zbiorników Leśnictwo Kąty Wrocławskie 2 (13-17-1.1-07), realizowanego na działce nr ewid. 354 AM-1 obręb Wszemiłowice - Jurczyce, gm. Kąty Wrocławskie 2017-10-13 11:12:10
Zarządzenie 763/2017 z dnia 28.08.2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat część nieruchomości stanowiącej własność gminy Kąty Wrocławskie 2017-10-13 11:10:59
Protokół nr XXXIII/2017 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 24 sierpnia 2017 roku 2017-10-13 09:22:55
19 października 2017 r. o godz. 14:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2017-10-13 09:07:43
19 października 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2017-10-13 08:59:57
Październik 2017 2017-10-11 15:35:27
18 października 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku 2017-10-11 11:02:57
17 października 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2017-10-11 11:00:28
17 października 2017 roku godz.12:00 posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2017-10-10 13:46:01
Uchwała nr XXXIV/451/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich 2017-10-05 14:07:03
Uchwała nr XXXIV/450/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-10-05 14:02:28
Uchwała nr XXXIV/449/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Czersk 2017-10-05 13:56:25
Uchwała nr XXXIV/448/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulicy Jaworowej 2017-10-05 13:51:44
Uchwała nr XXXIV/447/17 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich 2017-10-05 13:45:20
Uchwała nr XXXIV/446/17 zmieniająca uchwałę nr XXXIX/243/01 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie Miasta i Gminy Kąty Wroclawskie zmienioną uchwałą nr XX/195/12 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 kwietnia 2012 r. 2017-10-05 13:38:12
Sesja nr XXXIV Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 28 września 2017 roku 2017-10-05 13:28:42
12 października 2017 roku godz.11-ta posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2017-10-05 13:05:21
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2017 r. o przedłużeniu terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw do 31 października 2017 r. 2017-10-05 09:49:09
10 października 2017 roku godz.12-ta posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2017-10-04 10:14:01
Zarzadzenie 783/2017 z dnia 29.09.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-10-03 15:12:59
Zarządzenie 782/2017 z dnia 25.09.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi 2017-09-27 08:18:45
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich 2017-09-21 15:36:43
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-09-21 15:34:20
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk 2017-09-21 15:30:46
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Samotwór 2017-09-21 15:27:28
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulicy Jaworowej 2017-09-21 15:18:50
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich 2017-09-21 15:14:19
Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XXXIV/243/101 Rady miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie Miasta i Gminy Katy Wrocławskie zmienioną uchwałą nr XX/195/12 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 kwietnia 2012 r. 2017-09-21 15:12:59
Sesja nr XXXIV Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 28 września 2017 roku 2017-09-21 15:03:30
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Kąty Wrocławskie 2017-09-21 09:24:46
Zarządzenie 776/2017 z dnia 15.09.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. 2017-09-20 12:20:49
wrzesień 2017 2017-09-20 12:19:35
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę na cele rolne, na okres 3 lat, część dz. nr 317/2 obręb Bogdaszowice 2017-09-20 10:57:14
26 września 2017 r. godz.9-ta posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2017-09-18 15:09:40
25 września 2017 roku godz.9-ta posiedzenie komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2017-09-18 15:03:53
22 września 2017 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2017-09-18 14:59:34
21 września 2017 r. godz.9-ta posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2017-09-18 14:57:06
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę na cele rolne, na okres 3 lat, dz. nr 72/1 obręb Kamionna 2017-09-15 11:08:30
20 września br. godz. 10-ta posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2017-09-13 12:39:35
19 września br. godz.13-ta posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2017-09-13 11:38:42
18 września 2017 r. o godz.9-tej posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 2017-09-11 13:28:57
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Kąty Wrocławskie dz. nr 14/7, 14/5, 14/13 AM-11 2017-09-07 09:49:54
Leszek Janiszewski - Dyrektor 2017-09-06 14:07:36
Zarządzenie 770/2017 z dnia 31.08.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. 2017-09-05 14:55:19
Agnieszka Górska - Dyrektor 2017-09-05 13:14:28
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod bilbord reklamowy Kąty Wrocławskie część dz. nr 122/18 AM-7 2017-09-05 09:54:59
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Kozłów dz. 94 2017-09-01 14:53:03
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Kąty Wrocławskie - dokument stracił ważność 2017-08-31 14:47:54
12 września 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2017-08-31 12:32:56
12 września 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2017-08-31 12:31:18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Bogdaszowice dz. nr 315/4 i dz. nr 374/2. 2017-08-31 10:13:06
Ogłoszenie o pierwszym przetargu na oddanie w dzierżawę, na cele rolne, na okres 3 lat części działki nr 273 obręb Zachowice 2017-08-31 10:09:59
Uchwała nr XXXIII/445/17 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy kościołach dekanatu Kąty Wrocławskie 2017-08-29 13:42:37
Uchwała nr XXXIII/444/17 o zmianie uchwały w sprawie powołania inkasentów podatku rolnego, lesnego, od nieruchomości oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2017-08-29 13:38:27
Uchwała nr XXXIII/443/17 o zmianie uchwały w sprawie powołania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2017-08-29 13:30:54
Uchwała nr XXXIII/442/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2017-08-29 13:27:13
Uchwała nr XXXIII/441/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-08-29 13:21:42
Uchwała nr XXXIII/440/17 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej Województwu Dolnośląskiemu 2017-08-29 13:17:27
Uchwała nr XXXIII/439/17 w sprawie nadania nazwy ulicy w Jaszkotlu 2017-08-29 13:14:01
Uchwała nr XXXIII/438/17 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka zo.o. w Kątach Wrocławskich, na lata 2017-2019 2017-08-29 13:10:44
Uchwała nr XXXIII/437/17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś Wrocławska, w rejonie ulic Józefa Wymysłowskiego i Relaksowej 2017-08-29 13:06:15
Uchwała nr XXXIII/436/17 w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 2017-08-29 13:01:15
Sesja nr XXXIII Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 24 sierpnia 2017 r. 2017-08-29 12:51:09
Protokół nr XXXII/2017 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 29 czerwca 2017 roku 2017-08-29 11:00:47
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Bogdaszowice część dz. nr 317/2 2017-08-29 10:08:42
Zarządzenie 762/2017 z dnia 25.08.2017 w sprawie powołania składu komisji przetargowej "Rewaloryzacja zabytkowego parku w Smolcu" 2017-08-28 11:00:57
Zarządzenie 761/2017 z dnia 25.08.2017 w sprawie powołania składu komisji przetargowej "Przebudowa kompleksu sportowego w Smolcu" 2017-08-28 10:58:53
Zarządzenie 760/2017 z dnia 24.08.2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kąty Wrocławskie 2017-08-28 10:57:14
Zarządzenie 759/2017 z dnia 23.08.2017powołanie komisji odbiorowej "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Smolcu" 2017-08-28 10:55:25
Zarządzenie 757/2017 z dnia 21.08.2017 w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Gminę Kąty Wrocławskie 2017-08-25 13:49:28
Zarządzenie 754/2017 z dnia 17.08.2017 Zmieniające Zarządzenie nr 536/2016 z dnia 24.X.2017 w sprawie cantralizacji roszczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Kąty Wrocławskie i jej jednostkach podległych 2017-08-25 13:46:20
Zarządzenie 760/2017 z dnia 24.08.2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości na okres trzech lat stanowiącą własność Gminy Kąty Wrocławskie 2017-08-24 14:22:03
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Kamionna dz. 72/1 i Nowa Wieś Kącka dz. 182 2017-08-24 13:48:52
Zarządzenie 739/2017 z dnia 25.07.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej "Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich" 2017-08-24 13:39:12
Zarządzenie 737/2017 z dnia 25.07.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej "Dostawa dwóch ciężkich zestawów sprzętu do ratownictwa drogowego dla Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP Małkowice oraz OSP Zachowice" 2017-08-24 13:37:33
Zarządzenie 736/2017 z dnia 25.07.2017 w sprawie zatwierdzenia wyników prxzzetargu "Budowa ul. Willowej w Smolcu" 2017-08-24 13:34:39
Zarządzenie 735/2017 z dnia 24.07.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej "Budowa oswietlenia drogowego na terenie Gminy Kąty Wrocławskie" 2017-08-24 13:32:59
Zarządzenie 734/2017 z dnia 19.07.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie świadczenie usług pocztowych dla Gminy Kąty Wrocławskie" 2017-08-24 13:26:27
Zarządzenie 758/2017 z dnia 22.08.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie " Wyposażenie kaplicy cmentarnej w Smolcu gmina Kąty Wrocławskie" 2017-08-24 13:19:14
Zarządzenie 753/2017 z dnia 10.08.2017 w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Krzeptowie 2017-08-24 13:15:38
Zarządzenie 752/2017 z dnia 10.08.2017 zatwierdzenie wyników przeatargu "Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kąty Wrocławskie" 2017-08-24 13:14:14
Zarządzenie 751/2017 z dnia 10.08.2017 powołanie komisji odbiorowej "Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadkowie, gmina Kąty Wroclawskie" 2017-08-24 13:12:00
Zarządzenie 750/2017 z dnia 09.08.2017 powołanie komisji odbiorowej "Modernizacja poboczy dróg -chodniki i nakładki asflatowe" 2017-08-24 11:51:25
Zarządzenie 748/2017 z dnia 09.08.2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat część nieruchomości stanowiącej własność gminy Kąty Wrocławskie" 2017-08-24 11:49:12
Zarządzenie 747/2017 z dnia 07.08.2017 powołanie komisji przetyargowej "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grabowej w Kątach Wrocławskich" 2017-08-24 11:47:22
Zarządzenie 746/2017 z dnia 07.08.2017 powołanie komisji odbiorowej " Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kębłowice" 2017-08-24 11:45:23
Zarządzenie 745/2017 z dnia 02.08.2017 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu " Wykonanie nawierzchni chodników z dostosowaniem ich do przebiegu muru cmantarza oraz wykonanie połaczenia jezdni pomiędzy ul. Starowiejską a istniejącymi drogami w Smolcu w ramach zadania pn. "Moderinizacja poboczy dróg - chodniki i nakładki asfaltowe" 2017-08-24 11:43:25
Zarządzenie 744/2017 z dnia 31.07.2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej " Budowa drogi transportu rolnego Gniechowice Stary Dwór - etap II" 2017-08-24 11:37:41
Zarządzenie 743/2017 z dnia 31.07.2017 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu " Dostawa dwóch ciężkich zestawów sprzętu do ratownictwa drogowego dla Jednostek Operacyjno - technicznych OSP Małkowice oraz OSP Zachowice 2017-08-24 11:34:41
Zarządzenie 741/2017 z dnia 28.07.2017 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu " Świadczenia usług pocztowych dla Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2017r 2017-08-24 11:31:58
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Kąty Wrocławskie - dokument stracił ważność 2017-08-21 14:50:13
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej 2017-08-21 14:31:38
Zarzązenie 756/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego 2017-08-21 12:53:11
SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 2017-08-21 12:36:46
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE ZA ROK 2016 2017-08-21 12:36:17
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE 2017-08-21 12:33:56
Zarządzenie 755/17 z dnia 17.08.2017 w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017r 2017-08-21 11:13:41
Obwieszczenie OSIR.6220.36.2016-19 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn. Rozbudowa z przebudową hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zakładu CeDo Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Nowowiejskiej 32, 55-080 Kąty Wrocławskie, realizowanego na działkach nr ewid. 3/4, 3/6 i 3/12 AM-2 obręb Kąty Wrocławskie 2017-08-18 11:09:53
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania inkasentów podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2017-08-17 09:13:58
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2017-08-17 09:08:50
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2017-08-17 09:00:34
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-08-16 15:52:51
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu 2017-08-16 15:47:36
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Jaszkotlu 2017-08-16 15:43:39
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki komunalnej SpóLka zo.o w Kątach Wrocławskich, na lata 2017-2019 2017-08-16 15:37:47
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś Wrocławska, w rejonie ulic Józefa Wymysłowskiego i Relaksowej 2017-08-16 15:16:37
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Samotwór 2017-08-16 15:10:56
Projekt uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 2017-08-16 14:59:09
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich 2017-08-16 14:55:14
Sesja nr XXXIII Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 24 sierpnia 2017 roku 2017-08-16 14:49:08
23 sierpnia 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2017-08-16 14:24:03
Ogłoszenie o trzecim przetargu nieograniczonym na na najem lokalu użytkowego położonego w Kątach Wrocławskich Rynek-Ratusz. 2017-08-16 11:12:34
Zarządzenie 749/2017 z dnia 09.08.2017 w sprawie opracowania materialów planistycznych na rok budżetowy 2017 rok 2017-08-16 08:12:07
sierpień 2017 2017-08-16 08:09:25
22 sierpnia 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2017-08-14 14:45:40
22 sierpnia 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2017-08-14 14:10:56
21 sierpnia 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2017-08-14 13:58:10
21 sierpnia 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku 2017-08-14 13:42:07
Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Kąty Wrocławskie dz. nr 8/14 AM-12 2017-08-11 10:40:50
Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Kąty Wrocławskie dz. nr 8/10 AM-12 2017-08-11 10:37:24
Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Kąty Wrocławskie dz. nr 9/1 i 8/11 AM-12 2017-08-11 10:33:26
Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Kąty Wrocławskie dz. nr 9/2 AM-12 2017-08-11 10:29:14
Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Kąty Wrocławskie dz. nr 9/3 i 6/1 AM-12 2017-08-11 10:24:00
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kątach Wrocławskich przy ul. T. Kościuszki dz. nr 18/14 AM-13 2017-08-11 10:14:41
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy część dz. nr 273 Zachowice - dokument stracił ważność 2017-08-09 12:54:14
14 sierpnia 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2017-08-08 09:24:08
Obwieszczenie OSiR.6220.13.2017-8 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych zielonych w Sośnicy, realizowanego na działkach nr ewid. 185/8 i 185/7 AM-1 obręb Sośnica-Różaniec, przyłącza i wjazd przez działkę nr 185/6 AM-1 obręb Sośnica-Różaniec 2017-08-04 10:56:46
10 sierpnia 2017 roku godz.12:00 posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2017-08-03 09:17:31
10 sierpnia 2017 r. o godz. 10:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2017-08-03 08:59:54
Zarządzenie 738/2017 z dnia 27.07.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-08-02 14:43:35
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. księgowości budżetowej w Wydziale Finansowym /pełny etat - dokument stracił ważność 2017-07-31 09:32:24
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Kąty Wrocławskie - dokument stracił ważność 2017-07-28 16:54:47
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Kąty Wrocławskie 2017-07-28 16:49:57
Obwieszczenie OSIR.6220.9.2017-19 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej i budynku socjalno-biurowego, budowa budynku kotłowni wraz obiektami i infrastrukturą towarzyszącą, realizowanego na działkach nr ewid. 62/18, 62/14, 62/15, 63/4, 64/7, 115/2, 115/7 i 115/8 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska 2017-07-28 13:12:06
Zarządzenie 742/2017 z dnia 27/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego w Gminie Kąty Wrocławskie 2017-07-28 12:47:10
Zarządzenie 740/2017 z dnia 27/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego 2017-07-28 12:21:20
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017r. o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzeenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw 2017-07-25 09:42:56
Zarządzenie 733/2017 z dnia 18.07.2017 zatwierdzenie wyników przetargu na zadanie Pełnienie nadzoru ineswestorskiego nad realizacją zadnia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wschód -etap I- Zabrodzie" 2017-07-19 12:28:54
Zarządzenie 732/2017 z dnia 17.07.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej "Wykonanie chodników z dostosowaniem ich do przebiegu muru cmentarza oraz wykonanie połaczenia jezdni pomiędzy ul. Starowiejska a istniejącymi drogami wewnętrznymi w Smolcu" 2017-07-19 12:23:36
Zarządzenie 731/2017 z dnia 12.07.2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej na zadanie pn" Budowa sieci wodociagowej w ul. Szkolnej w Sadkowie, gmina Kąty Wrocławskie" 2017-07-19 12:19:43
Zarządzenie 730/2017 z dnia 12.07.2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2017-07-19 12:17:53
Zarządzenie 729/2017 z dnia 12.07.2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2017-07-19 12:16:13
Zarządzenie 728/2017 z dnia 12.07.2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2017-07-19 12:15:39
Zarządzenie 727/2017 z dnia 12.07.2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2017-07-19 12:14:55
Zarządzenie 726/2017 z dnia 11.07.2017 zatwierdzenie wyników przetargu na zadanie "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Smolec ul. Polna, Mokronos Dolny ul. Szczęśliwa, Pełcznica" 2017-07-19 12:12:44
Zarządzenie 725/1/2017 z dnia 10.07.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-07-19 12:09:24
Zarządzenie 725/2017 z dnia 10.07.2017 powołanie komisji przetargowej "Budowa ul. Willowej w Smolcu" 2017-07-19 12:07:31
Zarządzenie 724/2017 z dnia 10.07.2017 zatwierdzenie wyników przetargu na zadanie "Budowa budynku krytej pływalni z częścią dydaktyczno-biurową oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich, wraz zagospodarowaniem terenu" 2017-07-19 11:58:36
Zarządzenie 723/2017 z dnia 05.07.2017 zatwierdzenie wyników przetargu na zadanie "Budowa kompleksu reakracyjnego w miejscowości Krzeptów" 2017-07-19 11:54:27
Zarządzenie 720/2017 z dnia 30.06.2017 zatwierdzenie wyników przetargu na zadanie "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górzyce" 2017-07-19 11:33:41
Zarządzenie 719/2017 z dnia 30.06.2017 zatwierdzenie wyników przetargu na zadanie "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamionna" 2017-07-19 11:30:02
Zarządzenie 718/2017 z dnia 28.06.2017 zatwierdzenie wyników przetargu na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - etap I- Zabrodzie" 2017-07-19 11:27:57
Zarządzenie 717/2017 z dnia 23.06.2017 powołanie komisji przetargowej "Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Krzeptów" 2017-07-19 11:17:53
Zarządzenie 716/2017 z dnia 23.06.2017 w sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - Panu Mieczysławowi Repsowi prowadzenia niektórych spraw gminy Kąty Wrocławskie 2017-07-19 11:14:56
Zarządzenie 715/2017 z dnia 22.06.2017 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2017-07-19 11:11:20
Zarządzenie 714/2017 z dnia 22.06.2017 unieważnienie przetargu "Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich" 2017-07-19 11:08:09
Zarządzenie 713/2017 z dnia 20.06.2017 zatwierdzenie wyników przetargu "Wykonanie nakładek asfaltowych w ramach zadania pn. "Modernizacja poboczy dróg - chodniki i nakładki asfaltowe" 2017-07-19 11:06:01
Zarządzenie 712/2017 z dnia 20.06.2017 powołanie składu komisji przetargowej na zadanie "Budowa budynku krytej pływalni z częścią dydaktyczno-biurową oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich, wraz zagospodarowaniem terenu. 2017-07-19 10:58:14
Zarządzenie 711/2017 z dnia 13.06.2017 zatwierdzenie wyników przetargu na zadanie "Ubezpieczenie grupowe pracowników oraz członków rodzin pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kąty Wrocławskie" 2017-07-19 10:40:02
Zarządzenie 710/2017 z dnia 13.06.2017 powołanie komisji przetargowej na zadanie "Rewaloryzacja Parku Satromiejskiego w Kątach Wrocławskich" 2017-07-19 10:35:45
Zarządzenie 709/2017 z dnia 13.06.2017 " Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Smolec ul. Polna, Mokronos Dolny ul. Szczęśliwa,Pełcznica 2017-07-19 10:33:07
Zarządzenie 708/2017 z dnia 13.06.2017 w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Kąty Wrocławskie 2017-07-19 10:25:03
Zarządzenie 707/2017 z dnia 09.06.2017 w sprawie poowołania komisji przetargowej "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zdania pn. Budowa kananlizacji sanitarnej wschód-etap I- Zabrodzie" 2017-07-19 10:20:05
Zarządzenie 706/2017 z dnia 08.06.2017 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu dostawa z montażem kontenerów dla potrzeb przedszkola przy ul. Drzymały w Kątach Wrocławskich" 2017-07-19 10:16:20
Zarządzenie 705/2017 z dnia 06.06.2017 w sprawie unieważnienia przetargu "Dostawa z montażem kontenerów dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Sadkowie" 2017-07-19 09:57:43
Zarządzenie 704/2017 z dnia 06.06.2017 powołanie komisji ds. wyceny oraz zbycia zużutego sprzętu rolniczego w sołectwach Samotwór, Skałka, Rybnica 2017-07-19 09:52:10
Zarządzenie 703/2017 z dnia 02.06.2017 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu "Rozbudowa tras rowerowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie. Budowa dróg rowerowych w Smolcu. 2017-07-19 09:49:20
Zarządzenie 702/2017 z dnia 02.06.2017 w sprawie ustalenia zasad zakupu i wykorzystania sprzętu komputerowego oraz wdrożenie polityki zarządzania oprogramowaniem w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2017-07-19 09:47:20
Zarządzenie 701/2017 z dnia 02.06.2017 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Kątach Wrocławskich 2017-07-19 09:44:52
Zarządzenie 700/2017 z dnia 02.06.2017 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Kątach Wrocławskich 2017-07-19 09:44:11
Obwieszczenie OSiR.6220.11.2017-10 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej wraz z przyległą infrastrukturą na terenie Parku Prologis Wrocław V, realizowanego na działce nr ewid. 116/12 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska 2017-07-12 09:13:02
Protokół nr XXXI/2017 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 25 maja 2017 roku 2017-07-07 11:27:09
Zarządzenie 721/2017 z dnia 30.06.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-07-07 09:48:54
Uchwała nr XXXII/435/17 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze 2017-07-06 09:55:35
Uchwała nr XXXII/434/17 w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych oraz określenia kryteriów wyboru ofert 2017-07-06 09:47:58
Uchwała nr XXXII/433/17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagopsodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulicy Aroniowej 2017-07-06 09:42:27
Uchwała nr XXXII/432/17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Górny, dla terenów w rejonie ulicy Wrocławskiej 2017-07-06 09:37:18
Uchwała nr XXXII/431/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic Starowiejskiej, Dębowej, Słonecznej, Głównej, Chłopskiej i Wrocławskiej 2017-07-06 09:33:08
Uchwała nr XXXII/430/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic Ogrodowej i Starowiejskiej 2017-07-06 09:28:15
Uchwała nr XXXII/429/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic Głównej i Polnej 2017-07-06 09:24:16
Uchwała nr XXXII/428/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Nowa Wieś Kącka 2017-07-06 09:20:04
Uchwała nr XXXII/427/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Nowa Wieś Kącka 2017-07-06 09:15:19
Uchwała nr XXXII/426/17 w sprawie zmiany uchwały nr XX/272/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2015-2025 2017-07-06 09:04:52
Uchwała nr XXXII/425/17 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu 2017-07-05 15:52:20
Uchwała nr XXXII/424/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2017-07-05 15:46:21
Uchwała nr XXXII/423/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-07-05 15:42:32
Uchwała nr XXXII/422/17 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr V/56/07 z dnia 23 lutego 2007 r. zmieniającej uchwałę ne VII/81/07 z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie kierunków działania Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w zakresie realizacji inwestycji lokalnych 2017-07-05 15:37:36
Uchwała nr XXXII/421/17 o zmianie uchwały w sprawie powołania inkasentów podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2017-07-05 15:33:09
Uchwała nr XXXII/420/17 o zmianie uchwały w sprawie powołania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2017-07-05 15:29:05
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Kąty Wrocławskie - dokument stracił ważność 2017-07-05 15:28:00
Uchwała nr XXXII/419/17 w sprawie nadania nazwy ulicy w Smolcu 2017-07-05 15:25:49
Sesja nr XXXII Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 29 czerwca 2017 roku 2017-07-05 15:20:13
Zarządzenie 722/2017 z dnia 05.07.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego 2017-07-05 14:33:27
Lipiec 2017 2017-07-05 14:31:05
11 lipca 2017 r. o godz. 11:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2017-07-04 09:01:38
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych oraz określenia kryteriów wyboru ofert 2017-06-20 16:22:34
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulicy Aroniowej 2017-06-20 16:17:31
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Górny, dla terenów w rejonie ulicy Wrocławskiej 2017-06-20 16:12:21
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic Starowiejskiej, Dębowej, Słonecznej, Głównej, Chłopskiej i Wrocławskiej 2017-06-20 16:08:33
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic Ogrodowej i Starowiejskiej 2017-06-20 16:03:46
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic Głównej i Polnej 2017-06-20 16:00:23
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Nowa Wieś Kącka 2017-06-20 15:56:27
Projekt uchwały w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Nowa Wieś Kącka 2017-06-20 15:51:40
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/272/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Katy Wrocławskie na lata 2015 -2025 2017-06-20 15:47:25
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu 2017-06-20 15:42:50
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2017-06-20 15:39:47
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-06-20 15:35:40
Projekt uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 2017-06-20 15:30:48
27 czerwca 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2017-06-20 15:27:36
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr V/56/07 z dnia 23 lutego 2007 r. zmieniającej uchwałę nr VII/81/07 z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie kierunków działania Burmistrza Miasta i gminy Kąty Wrocławskie w zakresie realizacji inicjatyw lokalnych 2017-06-20 15:25:17
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania inkasentów podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2017-06-20 15:15:59
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powolania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2017-06-20 15:12:30
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Smolcu 2017-06-20 15:03:49
Sesja nr XXXII Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 29 czerwca 2017 roku 2017-06-20 14:56:46
26 czerwca 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2017-06-19 14:55:05
21 czerwca 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku 2017-06-14 12:14:33
21 czerwca 2017 r. o godz. 17:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2017-06-14 11:36:32
20 czerwca 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2017-06-13 12:41:46
20 czerwca 2017 roku godz.10:00 posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2017-06-13 12:29:45
19 czerwca 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2017-06-12 10:03:44
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie o zbyciu zużytego sprzętu rolniczego w sołectwiie Rybnica 2017-06-07 14:09:34
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie o zbyciu zużytego sprzętu rolniczego w sołectwie Skałka - dokument stracił ważność 2017-06-07 14:08:22
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie o zbyciu zużytego sprzętu rolniczego w sołectwie Samotwór - dokument stracił ważność 2017-06-07 14:06:51
Obwieszczenie Zarządu Marszałka Województwa Dolnosląskiego o opracowaniu Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu oraz zmiany Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego 2017-06-07 12:48:09
Protokół nr XXX/2017 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 27 kwietnia 2017 roku 2017-06-06 13:15:34
Protokół nr XXIX/2017 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 30 marca 2017 roku 2017-06-06 13:08:54
13 czerwca 2017 r. o godz. 10:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2017-06-06 12:54:11
Zarządzenie 697/2017 z dnia 31.05.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-06-06 10:19:31
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr 124/41 położonej w Krzeptowie. 2017-06-06 10:01:52
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr 8/14 AM-12 położonej w Kątach Wrocławskich ul, Spacerowa 2017-06-06 09:50:02
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr 8/10 AM-12 położonej w Kątach Wrocławskich ul. Spacerowa 2017-06-06 09:43:09
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż działek nr 9/1 i 8/11 AM-12 położonych w Kątach Wrocławskich ul. Spacerowa 2017-06-06 09:36:30
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr 9/2 AM-12 położonej w Kątach Wrocławskich ul. Spacerowa. 2017-06-06 08:58:35
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż działek nr 9/3 i nr 6/1 AM-12 położonych w Kątach Wrocławskich ul. Spacerowa 2017-06-06 08:48:37
12 czerwca 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku 2017-06-05 13:46:09
Obwieszczenie OSIR.6220.1.2017-12 o wydaniu decyzji o środowiskowych warunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowa drogi gminnej ulica Ryszarda Chomicza wraz z budową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 348 w Nowej Wsi Wrocławskiej 2017-06-05 13:21:45
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Kąty Wrocławskie dz. 3/1 AM-17 2017-06-05 09:06:52
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Kąty Wrocławskie dz. nr 18/14 AM-13 2017-06-05 09:00:57
Zarządzenie 699/2017 z dnia 01.06.2017 powołanie komisji przetargowej "Wykonanie nakładek asfaltowych w ramach zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wschód- etap I- Zabrodzie" 2017-06-02 10:40:06
Zarządzenie 698/2017 z dnia 01.06.2017 powołanie komisji przetargowej "Wykonanie nakładek asfaltowych w ramach zadania pn. "Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe" 2017-06-02 10:37:35
Czerwiec 2017 2017-06-02 10:34:40
Zarządzenie 686/2017 z dnia 23.05.2017 powołanie komisji odbiorowej "Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kąty Wrocławskie" 2017-06-02 10:18:49
Zarządzenie 672/2017 z dnia 10.05.2017 powołanie komisji odbiorowej "Budowa oswietlenia drogowego na terenie gminy Katy Wrocławskie w miejscowości Kąty Wrocławskie osiedle Debowe etap II" 2017-06-02 10:17:12
Uchwała nr XXXI/418/17 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie za 2016 rok 2017-05-31 14:46:55
Uchwała nr XXXI/417/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok 2017-05-31 14:40:27
Zarządzenie 696/2017 z dnia 30.05.2017 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu " Budowa drogi transportu rolnego Gniechoice Stary Dwór- etap II" 2017-05-31 14:38:46
Uchwała nr XXXI/416/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-05-31 14:36:51
Uchwała nr XXI/415/17 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze 2017-05-31 14:31:17
Uchwała nr XXXI/414/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pietrzykowice 2017-05-31 14:23:39
Uchwała nr XXXI/413/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-zachodniej części wsi Cesarzowice 2017-05-31 14:18:46
Uchwała nr XXXI/412/17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, w rejonie ulic Legionów i Sybiraków 2017-05-31 14:14:59
Uchwała nr XXXI/411/17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Kilianów-Szymanów dla działki nr 201 2017-05-31 14:09:08
Uchwała nr XXXI/410/17 w sprawie uchylenia uchwały nr X/93/11 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przystapienia do sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Górny, dla obszaru w rejonie ul.Radosnej 2017-05-31 13:57:36
Sesja nr XXXXI Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 25 maja 2017 roku 2017-05-31 13:49:21
Zarządzenie 695/2017 z dnia 29.05.2017 w sprawie powołania składu komisji przetargowej "Ubezpieczenie pracowników oraz członków rodzin prcowników Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich" 2017-05-31 13:10:56
Zarządzenie 694/2017 z dnia 29.05.2017 w sprawie powołania składu komisji przetargowej "Budowa świetlicy w miejscowości Kamionna" 2017-05-31 13:03:44
Zarządzenie 693/2017 z dnia 29.05.2017 w sprawie powołania składu komisji przetargowej "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górzyce" 2017-05-31 12:55:12
Zarządzenie 692/2017 z dnia 29.05.2017 w sprawie powołania składu komisji przetargowej " Dostawa z montażem kontenerów dla potrzeb szkoły podstawowej w Sadkowie" 2017-05-31 12:48:44
Zarządzenie 691/2017 z dnia 29.05.2017 w sprawie powołania składu komisji przetargowej "Dostawa z montażem kontenerów dla potrzeb przedszkola przy ul. Drzymały w Kątach Wrocławskich" 2017-05-31 12:46:02
Zarządzenie 690/2017 z dnia 26.05.2017 w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Gimnazjum w Jaszkotlu 2017-05-31 12:43:48
Uchwała Nr V/71/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 kwietnia 2017r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 rok. 2017-05-31 11:18:11
Obwieszczenie OSIR.6220.34.2016-6 o wydaniu decyzji nr 10/2017 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1950D w miejscowości Pietrzykowice 2017-05-29 12:51:06
Zarządzenie 689/2017 z dnia 24.05.2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej na zadanie związane z doposażeniem placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2017-05-26 13:59:49
Zarządzenie 688/2017 z dnia 23.05.2017 w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmiatrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 668/2017 z dnia 28.04.2017 2017-05-26 13:56:57
Zarządzenie 687/2017 z dnia 23.05.2017 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w Sadkowie z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym wraz z infrastrukturą techniczną - dokończenie 2017-05-26 13:55:32
Zarządzenie 685/2017 z dnia 22.05.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Smolcu 2017-05-26 13:52:21
Zarządzenie 684/2017 z dnia 22.05.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kardynała Bolesława kominka w Kątach Wrocławskich 2017-05-26 13:51:10
Zarządzenie 683/2017 z dnia 22.05.2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smolcu 2017-05-26 13:49:23
Zarządzenie 682/2017 z dnia 22.05.2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich 2017-05-26 13:46:29
Zarządzenie 681/2017 z dnia 18.05.2017 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu "Modernizacja chodników na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" 2017-05-26 13:44:34
Zarządzenie 680/2017 z dnia 15.05.2017 w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej 2017-05-26 13:34:41
Zarządzenie 679/2017 z dnia 15.05.2017 w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Miasta i Gminy w Katach Wrocławskich 2017-05-26 13:32:05
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na `Zorganizowanie i przeprowadzenie loterii promocyjnej`. 2017-05-26 13:31:49
Zarządzenie 678/2017 z dnia 11.05.2017 w sprawie powołania komisji konkursowej na kandydata na stanoisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smolcu oraz wyznaczenia Przwodniczącego komisji 2017-05-26 13:29:00
Zarządzenie 677/2017 z dnia 11.05.2017 w sprawie powołania komisji konkursowej na kandydata na stanoisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kardynała Kominka w Kątach Wrocławskich oraz wyznaczenia Przewodniczącego komisji 2017-05-26 13:19:16
Zarządzenie 676/2017 z dnia 11.05.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej "Rozbudowa tras rowerowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie. Budowa dróg rowerowych w Smolcu" 2017-05-26 13:08:37
Zarządzenie 675/2017 z dnia 11.05.2017 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu "Rwitalizacja rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich" 2017-05-26 12:56:24
Zarządzenie 674/2017 z dnia 11.05.2017 w sprawie powołania składu komisji przetargowej " budowa drogi transportu rolnego Gniechowice- Stary Dwór- etap II" 2017-05-26 12:54:02
Zarządzenie 658/2017 z dnia 19.04.2017 powołanie komisji przetargowej "Budowa kanlizacji sanitarnej w Sadkoie, gmina Katy Wrocławskie" 2017-05-26 09:04:23
Obwieszczenie OSIR.6220.36.2016-15 o uzupełnienuiu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Rozbudowa z przebudową hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zakładu CeDo Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Nowowiejskiej 32, 55-080 Kąty Wrocławskie 2017-05-25 09:03:27
I Ogłoszenie o przetargu na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat terenu przeznaczonego do korzystania z istniejących ujęć wodnych z dopuszczeniem zmiany przeznaczenia na cele rekreacyjne nieruchomości gruntowej obejmującej działkę ewidencyjną nr 43/10 o pow. 0,0551 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Gądów-Jaszkotle. 2017-05-23 13:06:53
II Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Kątach Wrocławskich Rynek-Ratusz. 2017-05-19 13:58:14
Zarządzenie 662/2017 z dnia 24.05.2017 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Krzeptowie 2017-05-19 10:11:31
Odpowiedzi na pytania oferentów z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zapytania ofertowego na 'Zorganizowanie i przeprowadzenie loterii promocyjnej'. 2017-05-19 09:36:25
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-05-18 12:26:19
Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli zajmujących kierownicze stanowiska 2017-05-18 12:18:36
Odpowiedzi na pytania oferentów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zapytania ofertowego na 'Zorganizowanie i przeprowadzenie loterii promocyjnej'. 2017-05-18 12:11:46
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pietrzykowice 2017-05-18 12:10:55
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Smolec 2017-05-18 12:04:29
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś Kącka 2017-05-18 11:57:17
Zarządzenie 673/2017 z dnia 11.05.2017 zatwierdzenie wyników postępowania przetargowego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadkowie" 2017-05-18 11:55:00
Zarządzenie 672/2017 z dnia 11.05.2017 powołanie komisji odbiorowej "Budowa bocznej drogi z kostki brukowej przy ul. Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich" 2017-05-18 11:53:01
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-zachodniej części wsi Cesarzowice 2017-05-18 11:53:00
Zarządzenie 670/2017 z dnia 10.05.2017 powołanie komisji przetargowej "Moderniazacja chodników na terenie miasta i gminy Katy Wrocławskie" 2017-05-18 11:50:05
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, w rejonie ulic Legionów i Sybiraków 2017-05-18 11:49:13
Zarządzenie 671/2017 z dnia 10.05.2017 zatwierdzenie wyników przetargu "Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kąty Wrocławskie na terenie gminy Katy Wrocławskie" 2017-05-18 11:46:46
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Kilianów-Szymanów dla działki nr 201 2017-05-18 11:44:22
Zarządzenie 669/2017 z dnia 08.05.2017 powołanie komisji przetargowej "Przebudowa Szkoły Podstawowej w Sadkowie z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej" 2017-05-18 11:41:35
Maj 2017 2017-05-18 11:38:30
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr X/93/11 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Górny, dla obszaru w rejonie ul. Radosnej 2017-05-18 11:37:24
Zarządzenie 665/2017 z dnia 26.04.2017 w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego "Oczyszczanie z odppadów i dwukrotne koszenie poboczy, rowów i przeciwskarp dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie" 2017-05-18 11:35:05
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Katy Wrocławskie, dla terenów położonych w obrębie Smolec 2017-05-18 11:31:38
Sesja nr XXXI Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 25 maja 2017 roku 2017-05-18 11:17:26
Zarządzenie 667/2017 z dnia 28.04.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r 2017-05-18 09:17:20
Zarządzenie 668/2017 z dnia 28.04.2017 w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego/najmu za nieruchomości stanowiące własność Gminy Kąty Wrocławskie 2017-05-18 09:13:07
Mirosława Hipszer - Dyrektor 2017-05-16 13:55:26
Leszek Janiszewski - Dyrektor 2017-05-16 13:54:42
Alicja Nawrocka - Dyrektor 2017-05-16 13:54:06
Agnieszka Górska - Dyrektor 2017-05-16 13:53:18
Lidia Reps - Dyrektor 2017-05-16 13:52:27
Renata Kowalczyk - Dyrektor 2017-05-16 13:51:34
Alfreda Hajdamowicz - Dyrektor 2017-05-16 13:50:40
Marzena Fedzin - Dyrektor 2017-05-16 13:48:49
Maria Szul - Dyrektor 2017-05-16 13:47:33
Łucja Krokosz - Kierownik ZGM 2017-05-16 13:08:14
Marek Osiński - Dyrektor ZOJO 2017-05-16 13:07:36
Janusz Koźminski - Prezes Zarządu ZGK Sp. z o.o. 2017-05-16 13:06:31
Danuta Rutkowska - Kierownik GOPS 2017-05-16 13:05:48
Kapitaniec Grażyna - GOPS 2017-05-16 13:04:40
Bogusława Płatek - GOPS 2017-05-16 13:03:49
Ewa Suchowiecka - GOPS 2017-05-16 13:02:47
Maria Mach - Dyrektor GOKiS 2017-05-16 13:01:43
Mieczysław Reps - Zastępca Burmistrza 2017-05-16 12:21:05
23 maja 2017 roku godz.10:00 posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2017-05-16 09:14:08
23 maja 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2017-05-16 09:10:22
Zapytanie ofertowe na wybór organizatora loterii promocyjnej - dokument stracił ważność 2017-05-15 15:30:45
22 maja 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2017-05-15 12:32:25
19 maja 2017 roku godz.09:00 posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2017-05-12 12:31:42
18 maja 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2017-05-12 12:28:06
16 maja 2017 r. o godz. 11:00 posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku 2017-05-09 12:31:37
Uchwała nr 409/17 w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Spraw Społecznych i Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 2017-05-08 11:00:07
Uchwała nr XXX/408/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2017-05-08 10:57:29
Uchwała nr XXX/407/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-05-08 10:52:31
Uchwała nr XXX/406/17 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na "Budowę kanalizacji sanitarnej wschód - I etap-Zabrodzie" oraz na "Budowę kanalizacji sanitarnej wschód - Mokronos Dolny" 2017-05-08 10:11:06
Uchwała nr XXX/405/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu 2017-05-08 10:08:10
Uchwała nr XXX/404/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szymanów 2017-05-08 10:04:21
Uchwała nr XXX/403/17 w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kozłów 2017-05-08 09:26:22
Uchwała nr XXX/402/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kilianów 2017-05-05 14:53:01
Uchwała nr XXX/401/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzeptów, dla terenów w rejonie ulic Dębowej, Jarzębinowej i Głównej 2017-05-05 14:49:36
Uchwała nr XXX/400/17 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieści Kąty Wrocławskie 2017-05-05 14:41:49
Uchwała XXX/399/17 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gniechowice 2017-05-05 14:37:21
Uchwała nr XXX/398/17 w sprawie zmiany uchwały na XIV/174/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich i nadania jej Statutu 2017-05-05 14:31:17
Sesja nr XXX Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 27 kwietnia roku 2017-05-05 14:20:18
11 maja 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2017-05-05 09:47:03
11 maja 2017 r. o godz. 12:30 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2017-05-05 09:43:31
9 maja 2017 r. o godz. 10:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2017-05-04 11:59:40
9 maja 2017 r. o godz. 13:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2017-05-04 11:52:21
Obwieszczenie OSiR.6220.13.2015-50 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Kilianów III", realizowanego na działce nr ewid. 31/1 AM-1 obręb Kilianów-Szymanów 2017-05-04 11:36:21
Obwieszczenie OSIR 6220.42.2016-12 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Panattoni Park Nowa Wieś Wrocławska II: centrum logistyczno-przemysłowe z infrastrukturą techniczną 2017-05-04 11:32:47
Zarządzenie 664/2017 z dnia 25.04.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanoiwsko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smolcu 2017-04-25 14:51:55
Zarządzenie 663/2017 z dnia 25.04.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanoiwsko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich 2017-04-25 14:50:28
Zarządzenie 658/2017 z dnia 19.04.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej "Budowa kanaliacji sanitarnej w Sadkowie, gmina Kąty Wrocławskie" 2017-04-25 13:27:50
Zarządzenie 661/2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej na zadanie "Doposażenia placu zabaw w miejscości Kąty Wrocławskie 2017-04-25 11:35:29
Zarządzenie 660/2017 z dnia 21.04.2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 10 lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kąty Wrocławskie położoną w obrębach geodezyjnych Kilianów Szymnów i Zachowice. 2017-04-25 11:32:55
Zarządzenie 659/2017 z dnia 20.04.2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 10 lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kąty Wrocławskie położoną w obrębie geodezyjnym Gądów Jaszkotle 2017-04-25 11:23:17
Zarządzenie 657/2017 z dnia 18.04.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej "Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kąty Wrocławskie" 2017-04-25 11:17:34
Zarządzenie 656/2017 z dnia 18.04.2017 w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Mokronosie Dolnym 2017-04-25 11:15:32
Zarządzenie 655/2017 z dnia 18.04.2017 zatwierdzenie wyników przetargowego "Prowadzenie prac plasnitycznych i sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie " 2017-04-25 11:12:53
Zarządzenie 654/2017 z dnia 18.04.2017 w sprawie powłania komisji przetargowej "Rewitalizacja rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich -etap I" 2017-04-25 11:09:49
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Krzeptów dz. 124/41 2017-04-25 07:40:09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy obręby Zachowice część dz. 437/7 oraz Kilianów-Szymanów dz. 481/10 2017-04-21 14:54:36
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy obręb Gądów-Jaszkotle dz. 43/13 2017-04-21 09:27:53
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Kąty Wrocławskie dz. 9/3 i 6/1 AM-12 2017-04-21 08:21:25
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Kąty Wrocławskie dz. 9/2 AM-12 2017-04-21 08:17:07
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Kąty Wrocławskie dz. 9/1 i 8/11 AM-12 2017-04-21 08:13:02
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Kąty Wrocławskie dz. 8/14 AM-12 2017-04-21 08:08:33
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Kąty Wrocławskie dz. 8/10 AM-12 2017-04-21 08:00:37
Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Spraw Społecznych i Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 2017-04-20 15:20:49
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2017-04-20 15:12:24
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-04-20 15:05:29
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na "Budowę kanalizacji sanitarnej wschód-I-etap - Zabrodzie" oraz na "Budowę kanalizacji sanitarnej wschód-Mokronos Dolny" 2017-04-20 14:59:28
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu 2017-04-20 14:55:00
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Górny, dla obszaru w rejonie ulicy Radosnej 2017-04-20 14:47:58
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś Wrocławska, w rejonie ulic Józefa Wymysłowskiego i Relaksowej 2017-04-20 14:46:39
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szymanów 2017-04-20 14:44:31
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kozłów 2017-04-20 14:44:22
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kilianów 2017-04-20 14:43:31
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzeptów, dla terenów w rejonie ulic Dębowej, Jarzębinowej i Głównej 2017-04-20 14:42:35
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Kątach Wrocławskich 2017-04-20 14:33:22
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Kąty Wrocławskie 2017-04-20 14:29:26
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gniechowice 2017-04-20 14:26:08
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/174/15 Rady Miejskiej w Katach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2015 r. zmianiająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich i nadania jej Statutu 2017-04-20 14:21:37
Projekt uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 2017-04-20 14:17:12
Sesja nr XXX Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 27 kwietnia 2017 roku 2017-04-20 14:08:45
25 kwietnia 2017 r. godz.9-ta posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2017-04-20 08:47:26
Rok 2017 2017-04-19 08:47:30
21 kwietnia 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku 2017-04-14 09:47:20
20 kwietnia 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2017-04-14 08:04:40
Zarządzenie 651/2017 z dnia 12.04.2017 w sprawie powołania komisji przeatargowej " Oczyszczanie z odpadów i dwukrotne koszenie poboczy, rowów i przeciwskarp dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie przy użyciu sprzętu mechanicznego. 2017-04-13 13:25:03
Zarządzenie 652/2017 z dnia 12.04.2017 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w 2017 r 2017-04-13 13:06:53
Zarządzenie 653/2017 z dnia 13.04.2017 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełaniającym do publicznych przedszkoli, szkolnych oddziałów w przedszkolnych i klas pierwszych szkól podstawowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie na rok szkolny 2017/2018 2017-04-13 13:04:10
Zarządzenie 649/2017 z dnia 07.04.2017 w sprawie zatwierdzenia bilansu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich za 2016 rok. 2017-04-13 12:57:54
18 kwietnia 2017 roku godz.12:00 posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2017-04-11 10:18:43
Zarządzenie 636/2017 z dnia 31.03.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy 2017-04-07 08:47:38
Zapytanie ofertowe na zadanie 2017-04-06 14:44:36
Zarzązenie 646/2017 z dnia 04.04.2017 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Smolcu" 2017-04-06 14:24:15
Zarządzenie 644/2017 z dnia 04.04.2017 w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Smolcu 2017-04-06 14:23:25
Zarządzenie 643/2017 z dnia 04.04.2017 w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Smolcu 2017-04-06 14:22:40
Zarządzenie 642/2017 z dnia 04.04.2017 w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Smolcu 2017-04-06 14:21:58
Zarządzenie 641/2017 z dnia 04.04.2017 w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Smolcu 2017-04-06 14:21:18
Zarządzenie 640/2017 z dnia 04.04.2017 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej polożonej w Smolcu 2017-04-06 14:16:19
Zarządzenie 639/2017 z dnia 03.04.2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej "Budowa uzupełniającej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Baranowice-Bliż" 2017-04-06 14:14:42
Zarządzenie 638/2017 z dnia 03.04.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia 585/1/2016 z dnia 31.12.2016 dotyczącego składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2017-04-06 14:12:40
Zarządzenie 635/2017 z dnia 30.03.2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw opiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w 2017 r. 2017-04-06 14:00:50
Zarządzenie 634/2017 z dnia 29.03.2017 w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego " Termodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kątach Wrocławskich" 2017-04-06 13:58:22
Zarządzenie 633/2017 z dnia 28.03.2017 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własność Gminy Kąty Wrocławskie 2017-04-06 13:56:12
Zarządzenie 632/2017 z dnia 28.03.2017 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości niezabudowanej na własność Gminy Kąty Wrocławskie 2017-04-06 13:54:24
Zarządzenie 631/2017 z dnia 27.03.2017 w sprawie uchylenia zapisu w Zarządzeniu nr 611/17 z dnia 28.02.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy 2017-04-06 13:52:44
Zarządzenie 630/2017 z dnia 27.03.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej "Przeprowadzenie prac planistycznych i sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie" 2017-04-06 13:50:32
Zarządzenie 629/2017 z dnia 24.03.2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kąty Wrocławskie 2017-04-06 13:47:10
Zarządzenie 628/2017 z dnia 23.03.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej " Sporządzanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków, zagospodarowania przestrzennego gminy Katy Wrocławskie, dla terenu połozonego w obrębie Gniechowice" 2017-04-06 13:24:53
Zarządzenie 627/2017 z dnia 23.03.2017 w sprawie powołanie członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2017-04-06 13:19:31
Zarządzenie 626/2017 z dnia 23.03.2017 w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2017-04-06 13:18:22
Zarządzenie 625/2017 z dnia 23.03.2017 powołanie składu komisji przetargowej "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Smolcu" 2017-04-06 13:16:06
Zarządzenie 624/2017 z dnia 22.03.2017 zatwierdzenie wyników przetargu "Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie" 2017-04-06 13:14:08
Zarządzenie 623/2017 z dnia 20.03.2017 powołanie komisji przetargowej "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nowa Wieś Kącka ul. Gradowa" 2017-04-06 13:08:05
Zarządzenie 622/2017 z dnia 17.03.2017 powołanie komisji przetargowej " Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Smolec ul. Tulipanowa " 2017-04-06 13:05:58
Uchwała nr XXIX/397/17 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości w formie aportu do spółki pn. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kątach Wrocławskich 2017-04-06 10:05:45
Uchwała nr XXIX/396/17 w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego 2017-04-06 10:00:18
Uchwała nr XXIX/395/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu 2017-04-06 09:56:05
Uchwała nr XXIX/394/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich 2017-04-06 09:52:49
Uchwała nr XXIX/393/17 w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego i Komisji Rewizyjnej 2017-04-06 09:48:47
Uchwała nr XXIX/392/17 w sprawie uchylenia §2 ust.1 pkt 12 uchwały nr XLVII/343/02 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 marca 202 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec 2017-04-06 09:44:16
13 kwietnia 2017 r. o godz. 10:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2017-04-06 08:00:41
Uchwała nr XXIX/391/17 w sprawie uwzględnienia skargi 2017-04-05 15:51:32
Uchwała nr XXIX/390/17 w sprawie uchylenia uchwały nr V/32/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestyrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulic Mireckiego i Imbirowej 2017-04-05 15:49:01
Uchwała nr XXIX/389/17 zmieniająca uchwałę nr XII/141/15 Rady Miejskiej w Kątach Wroclawskich z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pietrzykowice - Rybnica w rejonie ulicy Fabrycznej i rzeki Kasiny 2017-04-05 15:45:03
Uchwała nr XXIX/388/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Górny, dla terenów w rejonie Alei fiołkowej i Alei Róż 2017-04-05 15:39:51
Uchwała nr XXIX/387/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Sadków 2017-04-05 15:33:11
Uchwała nr XXIX/386/17 w sprawie przejęcia od Powiatu Wrocławskiego zadania zarządzania odcinkiem publicznej drogi powiatowej - ulicy Chłopskiej w miejscowości Smolec, gm. Kąty Wrocławskie w związku z planowaną budową ścieżki rowerowej 2017-04-05 15:29:03
Uchwała nr XXIX/385/17 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie w 2017 roku" 2017-04-05 15:24:51
Uchwała nr XXIX/384/17 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kąty Wrocławskie oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów 2017-04-05 15:19:58
Uchwała nr XXIX/383/17 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie 2017-04-05 15:07:59
Uchwała nr XXIX/382/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe 2017-04-05 14:59:01
Sesja nr XXIX Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 30 marca 2017 roku 2017-04-05 14:51:56
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Kąty Wrocławskie dz. 99/29 AM-13. 2017-04-04 14:24:16
Zarządzenie Nr 637/2017 z dnia 03.04.2017 r. w sprawie określenia regulaminu pracy komisji konkursowej powołanej do rozpatrzenia ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2017 2017-04-04 11:25:30
Kwiecień 2017 2017-04-04 11:20:34
10 kwietnia 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2017-04-03 14:42:49
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016 rok 2017-04-03 10:03:11
Protokół nr XXVIII/2016 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 23 lutego 2017 roku 2017-03-31 14:13:40
6 kwietnia 2017 r. o godz. 13:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2017-03-29 15:30:10
6 kwietnia 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku 2017-03-29 15:24:56
4 kwietnia 2017 r. o godz. 10:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2017-03-27 14:57:41
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pt.: Audyt bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. 2017-03-27 13:08:30
Wykaz Nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy część dz. nr 11/9 AM-5 i dz. nr 42/1 AM-12 Kąty Wrocławskie - dokument stracił ważność 2017-03-27 09:55:35
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XII/141/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pietrzykowice-Rybnica w rejonie ulicy Fabrycznej i rzeki Kasina 2017-03-23 14:45:39
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości w formie aportu do spółki pn. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kątach Wrocławskich 2017-03-23 12:34:50
Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wrocławskiego zadania zarządzania odcinkiem publicznej drogi powiatowej - ulicy Chlopskiej w miejscowości Smolec, gm.Kąty Wrocławskie w związku z planowaną budową ścieżki rowerowej 2017-03-23 12:14:34
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich 2017-03-23 11:29:20
Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego i Komisji Rewizyjnej 2017-03-23 11:24:09
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu 2017-03-23 11:04:27
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego 2017-03-23 10:48:51
Projekt uchwały w sprawie uchylenia §2 ust.1 pkt 12 uchwały nr XLVII/343/02 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec 2017-03-23 10:44:14
Projekt uchwały w sprawie uwzględnienia skargi 2017-03-23 10:35:45
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr V/32/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulic Mireckiego i Imbirowej 2017-03-23 10:30:10
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Górny, dla terenów w rejonie Alei Fiołkowej i Alei Róż 2017-03-23 10:23:24
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Sadków 2017-03-23 10:14:47
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kąty Wrocławskie oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów 2017-03-23 10:01:12
Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie 2017-03-23 09:49:20
Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 2017-03-23 09:35:24
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzetami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w 2017 roku" 2017-03-23 09:26:41
Sesja nr XXIX Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 30 marca 2017 roku 2017-03-23 09:17:08
Obwieszczenie OSIR.6220.36.2016-9 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postepowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji pn. Rozbudowa z przebudową hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zakładu CeDo Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Nowowiejskiej 32, 55-080 Kąty Wrocławskie 2017-03-22 14:44:29
Zmiana treści zapytania ofertowego na wykonanie audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta i Gminy Katy Wrocławskie 2017-03-22 10:47:35
28 marca 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2017-03-21 09:03:37
27 marca 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2017-03-21 08:53:25
23 marca 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2017-03-21 08:49:08
Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Kątach Wrocławskich Rynek-Ratusz. 2017-03-21 08:14:25
Zarządzenie 621/2017 z dnia 17.03.2017 w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy 2016 r 2017-03-20 14:33:53
Zapytanie ofertowe na wykonanie audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta i Gminy Katy Wrocławskie. 2017-03-17 13:34:49
23 marca 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku 2017-03-17 09:39:53
Zarządzenie 620/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie 2017-03-15 09:37:16
Zarządzenie 617/2017 z dnia 02.03.2017 w sprawie zmiany w Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie nr 5/201r z dnia 15.XII.2014 w sprawie wzajemnych rozliczeń między jednostkami w ewidencji i łącznym sprawdzaniu finansowym 2017-03-09 13:18:42
Zarządzenie 616/2017 z dnia 02.03.2017 w sprawie zmiany w Zarządzeniu nr 27/2010 z dnia 27.XII.2010r, w Zarządzeniu 423/2012 z dnia 22.06.2012r, w Zarządzeniu nr 212/2015 z dnia 25.08.2015r oraz w Zarządzeniu nr 282/2015 z dnia 18.11.2015 r w sprawie wprowadzenia planu kont dla Gminy i Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz ustaleń dotyczących polityki rachunkowości w gminnych jednostkach budżetowych 2017-03-09 13:15:45
SYSTEM POWIADAMIANIA MIESZKAŃCÓW 2017-03-09 12:19:57
MONITORING W BUDYNKU UMIG 2017-03-09 12:15:29
DOTACJE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA 2017-03-09 12:08:47
Zarządzenie 619/2017 z dnia 07.03.2017 w sprawie osob odpowiedzialnych za prowadzenia Biuletynu Informacji publicznej w urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz ustalenie zasad publikacji aktualm=nych danych w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2017-03-09 11:35:25
16 marca 2017 roku godz.14-ta posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2017-03-09 10:42:56
16 marca 2017 roku godz.9-ta posiedzenie wspólne Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z Komisją Budżetu i Rozwoju 2017-03-09 10:09:31
Zarządzenie 600/2017 z dnia 23.01.2017 w sprawie przyjęcia procedury wydania decyzji nakazującej przyłączenie nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej 2017-03-08 11:52:56
Zarządzenie 618/2017 z dnia 07.03.2017 zatwierdzenie wyników postepowania przetargowego " Przebudowa drogi o nawierzchni brukowej bocznej ul. Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich 2017-03-08 11:19:25
Zarządzenie 615/2017 z dnia 02.03.2017 w powołania komisji przetargowej " Termodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kątach Wrocławskich " 2017-03-08 11:17:24
Zarządzenie 614/2017 z dnia 02.03.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej " Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2017-03-08 11:15:15
Zarządzenie 613/2017 z dnia 01.03.2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat część nieruchomości stanowiacej własność Gminy Kąty Wrocławskie położoną w obrębie geodezyjnym Bpogdaszowice 2017-03-08 11:01:02
Marzec 2017 2017-03-08 10:56:43
Zarządzenie 612/2017 z dnia 28.02.2017 w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej 2017-03-08 10:55:58
Zarządzenie 611/2017 z dnia 28.02.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy 2017-03-08 10:44:09
Zarządzenie 610/2017 z dnia 27.02.2017 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Gadów-Jaszkotle 2017-03-08 10:42:59
Zarządzenie 608/2017 z dnia 17.02.2017 powołanie komisji przetargowej "Przebudowa drogi o nawierzchni brukowej bocznej ul. Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich" 2017-03-08 10:38:02
Zarządzenie 607/2017 z dnia 10.02.2017 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Smolcu 2017-03-08 10:12:59
Zarządzenie 606/2017 z dnia 03.02.2017 w sprawie przeznaczenia lokalu uzytkowego na wynajem w drodze przetargu. 2017-03-08 10:10:29
Zarządzenie 605/2017 z dnia 30.01.2017 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu "Dostawa kruszyw drogowych do remontu dróg" 2017-03-08 10:07:46
Luty 2017 2017-03-08 10:04:07
Zarządzenie 603/2017 z dnia 30.01.2017 w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w Kamionnej. 2017-03-08 10:03:06
Zarządzenie 602/2017 z dnia 27.01.2017 w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w Zachowicach 2017-03-08 10:02:02
Zarządzenie 601/2017 z dnia 23.01.2017 w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Województwa Dolnośląskiego 2017-03-08 10:00:39
Zarządzenie 599/2017 z dnia 22.01.2017 powołanie komisji przetargowej "Dostaw kruszyw drogowych do remontów dróg na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" 2017-03-08 09:57:06
Zarządzenie 598/2017 z dnia 18.01.2017 zatwierdzenie wyników przetargu " Wykonanie prac z zakresu oczyszczania jezdni i chodników na terenie miasta Kąty Wrocławskie" 2017-03-08 09:54:32
Zarządzenie 597/2017 z dnia 11.01.2017 powołanie komisji przetargowej na zadanie "Wykonanie prac z zakresu oczyszczania jezdni i chodników na terenie miasta Kąty Wrocławskie" 2017-03-08 09:52:24
Zarządzenie 596/2017 z dnia 09.01.2017 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu "Dostawa energii elektrycznej na potrzeby gminy Kąty Wrocławskie" 2017-03-08 09:50:01
Zarządzenie 595/2017 z dnia 09.01.2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej " Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Górzyce" 2017-03-08 09:46:48
Zarządzenie 594/2017 z dnia 05.01.2017 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań 2017-03-08 09:44:06
14 marca 2017 roku godz.10 ta posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2017-03-07 13:50:08
14 marca 2017 roku godz. 10-ta posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2017-03-07 13:47:57
13 marca 2017 roku godz.9:30 posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2017-03-06 14:06:25
Protokół nr XXVII/2017 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 26 stycznia 2017 roku 2017-03-06 12:55:13
Uchwała nr XXVIII/381/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2017-03-06 09:21:48
Uchwała nr XXVIII/380/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych 2017-03-06 09:18:29
Uchwała nr XXVIII/379/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2017-03-06 09:13:36
Uchwała nr XXVIII/378/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok i podziału wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy 2017-03-06 08:56:51
Uchwała nr XXVIII/377/17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kębłowice, dla działek 3/57 i 3/58 2017-03-06 08:47:46
Uchwała nr XXVIII/376/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Smolec 2017-03-06 08:41:16
Uchwała nr XXVIII/375/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, w rejonie ulic 1 Maja i Makowej 2017-03-03 15:00:05
Uchwała nr XXVIII/374/17 w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Pietrzykowice-Rybnica, dla terenów wsi Pietrzykowice w rejonie ulic Grabowej i Leśnej 2017-03-03 14:50:56
Uchwała nr XXVIII/373/17 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/219/08 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2017-03-03 14:44:55
Uchwała nr XXVIII/372/17 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mokronos Dolny 2017-03-03 14:41:16
Uchwała nr XXVIII/371/17 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/330/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie olejowe i odnawialne źródło energii" 2017-03-03 14:36:51
Uchwała nr XXVIII/370/17 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/329/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących instalację odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kąty Wrocławskie" 2017-03-03 14:29:19
Uchwała nr XXVIII/369/17 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/328/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztow powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Kąty Wrocławskie" 2017-03-03 14:23:41
Uchwała nr XXVIII/368/17 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/327/16 Rady Miejskiej w Kątach wrocławskich z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kąty Wrocławskie 2017-03-03 14:15:45
Sesja nr XXVIII Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 23 lutego 2017 roku 2017-03-03 14:01:30
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy część dz. nr 13/5 obręb Bogdaszowice 2017-03-01 12:48:35
Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży obręb Gądów-Jaszkotle dz. nr 43/10. 2017-02-28 12:03:59
2 marca 2017 roku godz. 12-ta posiedzenie Komisji Oświaty,Kultury i Sportu 2017-02-24 13:25:25
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulic Mireckiego i Imbirowej 2017-02-17 11:55:53
22 lutego 2017 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 2017-02-16 10:58:04
21 lutego 2017 roku godz.12-ta posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2017-02-15 09:16:34
21 lutego 2017 r.oku godz.10-ta posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2017-02-15 09:12:51
21 lutego 2017 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2017-02-15 08:58:33
Obwieszczenie OSiR.6220.13.2015-44 o złożeniu uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Kilianów III, realizowanego na działce nr ewid. 31/1 AM-1 obręb Kilianów-Szymanów 2017-02-14 16:50:11
Sesja nr XXVIII Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 23 lutego 2017 roku 2017-02-14 09:45:58
20 luty 2017 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2017-02-13 14:50:09
16 luty 2017 r. godz.13-ta posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2017-02-13 09:17:23
Obwieszczenie OSiR.6220.13.2016-14 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji wydobywania kruszywa w związku ze zmianą granic złoża kruszywa Siedlakowice I i projektowanym poszerzeniem granic eksploatacji, realizowanego na działkach nr ewid. 437/31, 437/40, 437/41, 437/43, 437/44, 437/45, 437/46, 437/47, 437/48, 437/49, 437/50, 437/51, 437/52, 437/42 dr, 437/38 dr, 507/dr AM-1 obręb Zachowice, gmina Kąty Wrocławskie i działkach nr ewid. 21/1, 21/2 AM-1 obręb Siedlakowice, gmina Sobótka 2017-02-10 14:30:43
14 lutego 2017 roku godz.12-ta posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2017-02-10 10:53:31
Zarządzenie 604/2017 z dnia 31.01.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy 2017-02-09 15:01:14
Wykaz nieruchomości przeznaczonej na wynajem na okres 7 lat w drodze przetagu. 2017-02-07 13:23:25
9 luty 2017 r. o godz. 14:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2017-02-02 12:07:21
8 luty 2017 r. o godz. 17:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2017-02-02 12:04:50
Protokół nr XXVI/2016 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 29 grudnia 2016 roku 2017-02-01 15:48:08
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. - dokument stracił ważność 2017-02-01 14:07:14
Plan pracy Rady Miejskiej - Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Wojciechowski 2017-02-01 13:51:33
Plan pracy Komisji Rewizyjnej - Przewodnicząca komisji radna Danuta Drożdż 2017-02-01 13:47:08
Plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju - Przewodniczący komisji radny Grzegorz Pacyna 2017-02-01 13:46:17
Komisja Dróg Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - Przewodniczący komisji radny Mirosław Pawlaczyk 2017-02-01 13:45:29
Komisja Spraw Społecznych - Przewodnicząca komisji radna Irena Salwowska-Hajdasz 2017-02-01 13:44:31
Komisja Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego - Przewodniczący komisji radny Janusz Terlecki 2017-02-01 13:43:31
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - Przewodnicząca komisji radna Katarzyna Łapińska-Szymańska 2017-02-01 13:42:31
Uchwała Nr V/23/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu miasta i gminy Kąty Wrocławskie przedstawionej w uchwałach Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XXVI/340/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie oraz nr XXVI/341/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. - Uchwała budżetowa na 2017 rok. 2017-02-01 12:25:46
Uchwała Nr V/22/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kąty Wrocławskie przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XXVI/341/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. - Uchwała budżetowa na 2017 rok. 2017-02-01 09:47:47
Sesja nr XXVII Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 26 stycznia 2017 roku 2017-01-31 08:51:02
Rok 2017 2017-01-31 08:49:41
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich 2017-01-25 10:41:25
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2017-01-25 08:57:23
Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe 2017-01-25 08:00:09
Zawiadomienie z 10 stycznia 2017r., o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu decyzji z dnia 28 grudnia 2016r. (SKO 4136/15/16) utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 1 marca 2016 r. (Nr 4/2016) ustalającej na rzecz Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwziecia polegającego na Pracach przedprojektowych w zakresie połączenia dróg wojewódzkich nr 347 i 346 w ramach zadania: Koncepcja skomunikowania A4 z S5 wraz z obwodnicą Obornik Śląskich 2017-01-23 10:56:41
Obwieszczenie OSIR.6220.23.2016-14 o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie nr 7/2016, znak OSIR.6220.37.2015-10 z dnia 08 kwietnia 2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa parku logistycznego Nowa Wieś Wrocławska wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zapleczem biurowo-socjalnym w Nowej Wsi Wrocławskiej, na działkach ewidencyjnych 52/12, 52/10 53/15, 53/5, 53/13, 53/17, 88/11 obręb Nowa Wieś Wrocławska 2017-01-20 11:09:18
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-01-18 11:07:35
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu 2017-01-18 11:02:23
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wrocław 2017-01-18 10:58:56
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego 2017-01-18 10:55:14
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości w formie aportu do spółki pn. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kątach Wrocławskich 2017-01-18 10:50:21
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sokolniki 2017-01-18 10:43:48
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Pietrzykowice - Rybnica, dla terenów wsi Pietrzykowice w rejonie ulic Grabowej i Leśnej 2017-01-18 10:30:14
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pietrzykowice 2017-01-18 10:16:29
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zachowice, dla rejonu złoża "Zachowice" 2017-01-18 10:12:40
Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich 2017-01-18 09:54:23
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kąty Wroclawskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 2017-01-17 15:20:07
Projekt uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 2017-01-17 15:09:04
Projekt uchwały w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy Kościołach dekanatu Kąty Wrocławskie 2017-01-17 15:07:35
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. 2017-01-17 14:54:31
Sesja nr XXVII Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 26 stycznia 2017 roku 2017-01-17 14:46:11
24 stycznia 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2017-01-17 13:33:40
23 stycznia 2017 r. o godz. 12:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2017-01-16 10:16:10
23 stycznia 2017 r. o godz. 12:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2017-01-16 10:12:41
23 stycznia 2017 r. o godz. 9:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2017-01-16 10:10:22
19 stycznia 2017 roku godz.8-ma posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu wspólnie z Komisją Budżetu i Rozwoju 2017-01-13 09:01:53
19 stycznia 2017 r. o godz. 08:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2017-01-13 09:01:14
20 stycznia 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku 2017-01-13 08:59:17
19 stycznia 2017 roku godz. 9-ta posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju wspólnie z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu 2017-01-13 08:58:05
Danuta Sasiela - GOPS 2017-01-10 15:48:35
Protokół nr XXV/2016 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 24 listopada 2016 roku 2017-01-10 13:31:38
17 stycznia 2017 r. o godz. 10:00 posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2017-01-10 13:25:31
16 stycznia 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2017-01-09 14:02:55
Uchwała nr XXVI/353/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich 2017-01-05 12:31:58
Uchwała nr XXVI/352/16 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/191/04 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w Kątach Wrocławskich 2017-01-05 12:27:58
Uchwała nr XXVI/351/16 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zmiany przebiegu ulicy Spacerowej w mieście Kąty Wrocławskie 2017-01-05 12:23:00
Uchwała nr XXVI/350/16 w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/178/08 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie nadania nazwy Aleja Jodłowa w miejscowości Mokronos Górny 2017-01-05 12:20:10
Uchwała nr XXVI/349/16 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zmiany przebiegu Alei Jodłowej w miejscowości Mokronos Górny 2017-01-05 12:15:32
Uchwała nr XXVI/348/16 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kębłowice 2017-01-05 12:12:20
Uchwała nr XXVI/347/16 w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka zo.o w Kątach Wrocławskich 2017-01-05 12:06:49
Uchwała nr XXVI/346/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bogdaszowice, gmina Kąty Wrocławskie, zatwierdzonego uchwałą nr XLIX/509/14 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 października 2014 r. 2017-01-05 12:00:20
Uchwała nr XXVI/345/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulicy Przemysłowej 2017-01-05 11:48:21
Uchwała nr XXVI/344/16 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie 2017-01-05 11:39:34
Uchwała nr XXVI/343/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2017-01-05 11:34:22
12 stycznia 2017 r. o godz. 08:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2017-01-05 10:41:48
Uchwała nr XXVI/342/w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku 2017-01-04 15:40:39
Uchwała nr XXVI/341/16 Uchwała Budżetowa na 2017 rok 2017-01-04 14:52:39
Uchwała nr XXVI/340/16 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2017-01-04 14:47:33
Zarządzenie 593/2016 z dnia 04.01.2017 w sprawie planów finansowych 2017-01-04 14:37:14
Styczeń 2017 2017-01-04 14:35:47
Zarządzenie 592/2016 z dnia 30.12.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy za 2016 2017-01-04 14:34:41
Sesja nr XXVI Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 29 grudnia 2016 roku 2017-01-04 14:32:29
Obwieszczenie OSiR.6220.22.2016-10 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 15 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu, realizowanego na działkach nr ewid. od 4/10 do 4/97 AM-1 obręb Krzeptów 2017-01-02 13:02:17
Protokół nr XXIV/2016 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 15 listopada 2016 roku 2016-12-28 11:22:48
Protokół nr XXIII/2016 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 27 października 2016 roku 2016-12-28 11:12:12
Wybór wykonawcy na realizację zadania: Sukcesywna sprzedaż wraz z dostawą materiałów biurowych do Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich w 2017 r. 2016-12-22 14:21:39
29 grudnia 2016 r. o godz. 8:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2016-12-22 08:11:43
27 grudnia 2016 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2016-12-22 07:56:21
Rozstrzygnięcie postępowania na świadczenie usług pocztowych 2016-12-21 12:52:54
Projekt uchwały budżetowej na 2017 rok 2016-12-21 12:19:26
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2016-12-21 10:18:26
Projekt uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku 2016-12-21 10:09:02
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-12-21 10:03:51
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie 2016-12-21 09:50:33
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/191/04 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w Kątach Wrocławskich 2016-12-21 09:24:52
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zmiany przebiegu ulicy Spacerowej w mieście Kąty Wrocławskie 2016-12-21 09:16:41
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/178/08 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie nadania nazwy Aleja Jodłowa w miejscowości Mokronos Gorny 2016-12-21 09:10:09
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zmiany przebiegu Alei Jodłowej w miejscowości Mokronos Górny 2016-12-21 08:59:50
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kębłowice 2016-12-21 08:52:41
Projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej spółka zo.o w Kątach Wrocławskich 2016-12-20 15:31:06
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bogdaszowice, gmina Kąty Wrocławskie, zatwierdzonego uchwałą nr XLIX/509/14 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 października 2014 roku 2016-12-20 15:22:12
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulicy Przemysłowej 2016-12-20 15:13:14
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie 2016-12-20 15:07:26
Sesja nr XXVI Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 29 grudnia 201 roku 2016-12-20 14:46:49
Zapytanie ofertowe na realizację zadania pt. Sukcesywna sprzedaż wraz z dostawą materiałów biurowych do Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich w 2017r. 2016-12-19 08:30:51
Zarządzenie 574/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-12-16 14:03:25
Zarządzenie 574/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-12-16 14:03:23
Zarządzenie 560/2016 z dnia 30.XI.2016 w sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów Gminy Kąty Wrocławskie oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 2016-12-16 13:59:42
Zapytanie ofertowe nr OR.271.2.2016-1 dotyczące świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w roku 2017. 2016-12-15 14:07:48
Obwieszczenie OSiR.6220.13.2015-40 o złożeniu uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Kilianów III, realizowanego na działce nr ewid. 31/1 AM-1 obręb Kilianów-Szymanów 2016-12-15 13:54:28
Uchwała Nr V/210/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2017 rok. 2016-12-15 13:10:17
Uchwała Nr V/209/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Kąty Wrocławskie na rok 2017 2016-12-15 11:42:26
Unieważnienie postępowania na świadczenie usług pocztowych 2016-12-15 08:59:39
Informacja o wyborze Oferenta na realizację dostaw materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby funkcjonowania UMiG Kąty Wrocławskie w okresie od 02.01.2017 do 31.12.2017. 2016-12-14 14:54:26
Zarządzenie 573/2016 z dnia 13.12.2016 w sprawie terminu wypłaty wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2016 r 2016-12-14 13:25:03
Zarządzenie 572/2016 z dnia 13.12.2016 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy wynikających z pięciodniowego tygonia pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w 2017 roku 2016-12-14 13:23:07
Zarządzenie 571/2016 z dnia 12.12.2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2016-12-14 13:20:41
Zarządzenie 570/2016 z dnia 12.12.2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2016-12-14 13:19:22
Zarządzenie 569/2016 z dnia 12.12.2016 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu "Zimowe utrzymanie dróg na obszarze pozamiejskim Gminy Kąty Wrocławskie" 2016-12-14 13:17:28
Zarządzenie 568/2016 z dnia 08.12.2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej " montaż klimatyzacji w Prezedszkolu Publicznym przy ul. Drzymały w Kątach Wrocławskich " 2016-12-14 13:15:05
Zarządzenie 566/2016 z dnia 06.12.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej Zimowe utrzymanie dróg na obszrze pozamiejskim Gminy Kąty Wrocławskie" 2016-12-14 13:13:16
21 grudnia 2016 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku 2016-12-14 13:04:51
Zarządzenie 565/2016 z dnia 02.12.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej "Wykonanie prac z zakresu utrzymania zieleni miejskiej na terenie miasta Kąty Wrocławskie" 2016-12-14 13:01:44
Zarządzenie 564/2016 z dnia 02.12.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej "Wykonanie prac z zakresu oczyszczania jezdni i chodników na terenie miasta Kąty Wrocławskie" 2016-12-14 12:59:08
Zarządzenie 563/2016 z dnia 01.12.2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej " Modernizacja płyty boiska wraz z montażem bramek i płkochwytów we wsi Wszemiłowice" 2016-12-14 12:52:50
Grudzień 2016 2016-12-14 12:50:49
Zarządzenie 562/2016 z dnia 30.11.2016 powołanie komisji przetargowej " budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kąty Wrocławskie 2016-12-14 12:04:50
19 grudnia 2016 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2016-12-12 12:15:26
15 grudnia 2016 r. o godz. 08:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2016-12-08 11:44:25
15 grudnia 2016 r. o godz. 12:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2016-12-08 10:50:16
Zarządzenie 561/2016 z dnia 30.11.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r 2016-12-08 10:17:43
14 grudnia 2016 r. o godz. 10:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2016-12-07 15:48:36
13 grudnia 2016 roku godz.10:00 posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2016-12-07 15:29:06
Zarządzenie 536/2015 z dnia 24.X.2016 w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Kąty Wrocławskie i jej jednostkach budżetowych. 2016-12-05 11:31:09
Zarządzenie 535/2016 z dnia 25.X.2016 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej właśność Gminy Kąty Wrocławskie" 2016-12-02 13:33:04
Zarządzenie 559/2016 z dnia 29.XI.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej "Modernizacja chodników na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie" 2016-12-02 13:25:43
Zarządzenie 558/2016 z dnia 29.XI.2016 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu "Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Kąty Wrocławskie" 2016-12-02 13:20:54
Zarządzenie 557/2016 z dnia 29.XI.2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej "Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości Gniechowice ul. Radosna" 2016-12-02 13:14:17
Zarządzenie 555/2016 z dnia 29.XI.2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej "Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości Samotwór ul. Dębowa" 2016-12-02 13:10:07
Zarządzenie 556/2016 z dnia 29.XI.2016 powołanie komisji odbiorowej "Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kąty Wrocławskie w miesjcowości Pietrzykowice ul. Fabryczna" 2016-12-02 13:01:08
Zarządzenie 554/2016 z dnia 25.XI.2016 powołanie komisji odbiorowej "Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości Mokronos Górny ul. Fiołkowa" 2016-12-02 12:57:43
Zarządzenie 553/2016 z dnia 23.XI.2016 zatwierdzenie wyników przetargu "Budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z linią kablową średniego napięcia na działce 11/25 w Sadkowie w związku z rozbudową i przebudową szkoły podstawowej w Sadkowie" 2016-12-02 12:54:59
Zarządzenie 552/2016 z dnia 23.XI.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej " Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Kąty Wrocławskie" 2016-12-02 12:50:34
Zarządzenie 546/2016 z dnia 16.XI.2016 w sprawie wyzanczenia osób odpowiedzialnych za prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2016-12-02 12:48:19
OGŁOSZENIE KONKURSU NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU ZDROWOTNEGO: Rehabilitacja Lecznicza (Fizjoterapia i Kinezyterapia) Mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2016-12-02 12:03:31
Uchwała nr XXV/339/16 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Kąty Wroclawskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania 2016-12-01 15:35:21
Uchwała nr XXV/338/16 w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Kąty Wrocławskie 2016-12-01 15:31:49
Uchwała nr XXV/337/16 w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej nr XXII/302/16 z dnia 29 września w sprawie wniesienia nieruchomości w formie aportu do spółki pn. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kątach Wrocławskich 2016-12-01 15:29:15
Uchwała nr XXV/336/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Katy Wrocławskie 2016-12-01 15:25:31
Uchwała XXV/335/16 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XVI/214/16 z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu 2016-12-01 15:17:27
Uchwała nr XXV/334/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-12-01 15:11:20
Uchwała nr XXV/333/16 w sprawie zmiany regulaminu targowiska miejskiego "Mój Rynek" w Kątach Wrocławskich 2016-12-01 15:08:40
Uchwała nr XXV/332/16 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie w roku 2017. 2016-12-01 15:06:32
Uchwała nr XXV/331/16 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Gądów 2016-12-01 15:04:33
Uchwała nr XXV/330/16 w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie olejowe i odnawialne źródło energii" 2016-12-01 15:03:19
Uchwała nr XXV/329/16 w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących instalację odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kąty Wrocławskie 2016-12-01 15:00:29
Uchwała nr XXV/328/16 w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Kąty Wrocławskie" 2016-12-01 14:57:45
Uchwała nr XXV/327/16 w sprawie "Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kąty Wrocławskie" 2016-12-01 14:53:36
Uchwała nr XXV/326/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Mokronos Dolny i Zabrodzie 2016-12-01 14:45:55
Uchwała nr XXV/325/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wszemiłowice 2016-12-01 14:40:28
Uchwała nr XXV/324/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jurczyce 2016-12-01 14:38:57
Uchwała nr XXV/323/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś Wrocławska, w rejonie ulicy Ryszarda Chomicza 2016-12-01 14:36:01
Uchwała nr XXV/322/16 w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pietrzykowice-Rybnica, dla terenów w rejonie ulic Smoleckiej i Radarowej 2016-12-01 14:32:45
Uchwała nr XXV/321/16 w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kąty Wrocławskie". Aktualizacja 2016 r. 2016-12-01 14:19:49
Sesja nr XXV Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 24 listopada 2016 roku 2016-12-01 14:03:29
5 grudnia 2016 roku godz. 10-ta posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2016-11-30 12:22:01
5 grudnia 2016 roku godz.8:30 posiedzenie komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku 2016-11-30 12:18:35
Zmiany do zapytania ofertowego nr OR.271.1.2016-1 dotyczące świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w roku 2017 2016-11-29 11:34:43
Odpowiedzi na zadane pytania do zapytania ofertowego nr OR.271.1.2016-1 dotyczące świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w roku 2017. 2016-11-29 10:05:52
5 grudnia 2016 roku godz. 8-ma posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2016-11-25 09:54:24
22 listopada 2016 roku godz. 9-ta posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2016-11-25 09:52:05
17 listopada 2016 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2016-11-25 09:42:25
1 grudnia 2016 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2016-11-25 09:35:33
Zapytanie ofertowe nr OR.271.1.2016-1 dotyczące świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w roku 2017 2016-11-23 12:21:04
Zarządzenie 551/2016 z dnia 21.XI.2016 nabycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Pietrzykowice - Rybnica na właśność Gminy Kąty Wrocławskie 2016-11-23 10:41:23
Zarządzenie 550/2016 z dnia 21.XI.2016 w sprawie ustalenia sieci i granic obwodów szkół podstawowych zgodnie z projektami przepisów wprowadzających prawo oświatowe" 2016-11-23 10:38:28
Zarządzenie 549/2016 z dnia 18.XI.2016 powołanie składu komisji przetargowej "Zimowe utrzymanie dróg na obszarze pozamiejskim ( obszar 1 i 2 ) Gminy Kąty Wrocławskie w sezonie 2016/2018" 2016-11-23 10:33:45
Zarządzenie 548/2016 z dnia 17.XI.2016 powołanie komisji odbiorowej " Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych " 2016-11-23 10:31:22
Zarządzenie 547/2016 z dnia 17.XI.2016 powołanie komisji przetargowej "Budowa sieci wodowciagowej w ul. Szkolnej w Sadkowie" 2016-11-23 10:22:43
Zarządzenie 545/2016 z dnia 15.XI.2016 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego "Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Kąty Wrocławskie" 2016-11-23 10:20:49
Zarządzenie 544/2016 z dnia 14.XI.2016 powołanie komisji przetargowej "Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Kąty Wrocławskie" 2016-11-23 10:18:04
Zarządzenie 543/2016 z dnia 09.XI.2016 w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy na 2017 i projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2016-11-23 09:50:57
Zarządzenie 542/2016 z dnia 02.XI.2016 zatwierdzenie wyników przetargu Udzielenie Kredytu długotermoinowego na sfinansowanie deficytu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Sadkowie" 2016-11-23 09:46:39
Zarządzenie 541/2016 z dnia 31.X.2016 powołanie komisji odbiorowej Gniechowice droga dojazdowa do gruntów rolnych 2016-11-23 09:23:24
Zarządzenie 539/2016 z dnia 25.X.2016 powołanie komisji przetargowej "Budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz linią kablową średniego napięcia na działce nr 11/25 w Sadkowie wraz z rozbudową i przebudową szkoły podstawowej w Sadkowie" 2016-11-23 09:15:32
Zarządzenie 538/2016 z dnia 25.X.2016 w sprawie zatwierdzenia wyników przeatrgu " Modernizacja poboczy dróg-chodniki i nakładki asfaltowe i plac w Gniechowicach" 2016-11-23 09:09:49
Zarządzenie 537/2016 z dnia 25.X.2016 w sprawie nabycia działki położonej w Pietrzykowicach 2016-11-23 09:07:29
Zapytanie ofertowe na realizację zadania "Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby funkcjonowania UMiG Kąty Wrocławskie w okresie od 02.01.2017 do 31.12.2017". 2016-11-22 08:39:27
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 rok 2016-11-21 12:40:05
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XVI/214/16 z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu 2016-11-16 15:37:08
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2016-11-16 15:35:10
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-11-16 15:33:38
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kąty Wrocławskie" Aktualizacja 2016 r. 2016-11-16 15:32:41
Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu targowiska miejskiego "Mój Rynek" w Kątach Wrocławskich 2016-11-16 15:29:50
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek oplaty targowej i sposobu jej poboru na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie w roku 2017 2016-11-16 15:28:25
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od dnia 01.01.2017 r.. do dnia 31.12.2017 r. realizowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka zo.o w Kątach Wrocławskich 2016-11-16 15:25:09
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kębłowice 2016-11-16 15:22:48
Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Gądów 2016-11-16 15:22:03
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie olejowe i odnawialne źródło energii" 2016-11-16 15:20:40
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących instalację odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kąty Wrocławskie 2016-11-16 15:15:39
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów powstałych przy likwidacji pokreć dachowych i elewacji zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Kąty Wrocławskie 2016-11-16 15:13:11
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowania części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kąty Wrocławskie" 2016-11-16 15:11:04
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Mokronos Dolny i Zabrodzie 2016-11-16 15:09:14
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wszemiłowice 2016-11-16 15:07:00
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jurczyce 2016-11-16 15:05:27
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś Wrocławska, w rejonie ulicy Ryszarda Chomicza 2016-11-16 15:04:08
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pietrzykowice-Rybnica, dla terenów w rejonie ulic Smoleckiej i Radarowej 2016-11-16 15:02:28
Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Kąty Wrocławskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 2016-11-16 15:00:18
Sesja nr XXV Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 24 listopada 2016 roku 2016-11-16 14:56:49
Protokół nr XXII/2016 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 29 września 2016 roku 2016-11-14 15:21:12
18 listopada 2016 roku godz. 9-ta posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2016-11-14 14:59:02
22 listopada 2016 roku godz. 9-ta posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów 2016-11-14 14:56:45
17 listoapada 2016 roku godz.13-ta posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2016-11-14 14:54:06
21 listopada 2016 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku 2016-11-14 14:43:34
Listopad 2016 2016-11-10 11:39:30
16 listopada 2016 roku godz.10-ta posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2016-11-09 13:28:40
Obwieszczenie OSiR.6220.22.2016-9 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Logistycznego Panattoni Park Wrocław II: zespołu hal magazynowo-usługowo-produkcyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, realizowanego na działkach nr ewid. 3/11, 3/9, 4/12, 4/10, 4/8, 5/6 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska 2016-11-09 12:12:09
Uchwała nr XXIII/320/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-11-08 10:34:19
Uchwała nr XXIII/319/16 w sprawie zmiany uchwały nr IX/87/15 Rady Miejskiej w Katach Wrocławskich z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Kątach Wrocławskich oraz nadania jej Statutu 2016-11-08 10:08:22
Uchwała nr XXIII/318/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2017 2016-11-08 09:48:19
15 listopada 2016 roku godz.10-ta posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2016-11-08 09:10:10
Uchwała nr XXIII/317/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2017 2016-11-07 15:44:00
Uchwała nr XXIII/316/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie dla terenów w rejonie ulic ks.Jerzego Popiełuszki, Sobótki i Wrocławskiej 2016-11-07 15:39:59
Uchwała nr XXIII/315/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulic Brzozowej, Mireckiego i Platanowej 2016-11-07 15:23:06
Uchwała nr XXIII/314/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie dla terenów w rejonie ulicy Grunwaldzkiej 2016-11-07 15:16:41
Uchwała nr XXIII/313/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, dla terenów w rejonie ulicy Topolowej 2016-11-07 15:10:20
Uchwała nr XXIII/312/16 w sprawie zmiany przebiegu Alei Jodłowej w miejscowości Mokronos Gorny 2016-11-07 15:03:29
Uchwała nr XXIII/311/16 w sprawie zmiany przebiegu ulicy Spacerowej w mieście Kąty Wrocławskie 2016-11-07 14:59:42
Uchwała nr XXIII/310/16 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gądów 2016-11-07 14:55:37
Uchwała nr XXIII/309/16 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 01.12.2016 r. do dnia 31.11.2017 r. dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Ślęża" w Gniechowicach 2016-11-07 14:51:39
Uchwała nr XXIII/308/16 w sprawie przyjęcia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Kąty Wrocławskie 2016-11-07 14:44:52
Uchwała nr XXIII/307/16 w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Kąty Wrocławskie z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku 2016-11-07 14:37:49
Zarządzenie 540/2016 z dnia 28.X.2016 w sprawie zamian w bużecie gminy 2016-11-07 10:26:03
Sesja nr XXIII Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 27 października 2016 roku 2016-11-04 12:08:28
Protokół nr XXI/2016 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 25 sierpnia 2016 roku 2016-10-28 14:37:02
Obwieszczenie OSIR.6220.34.2016-2 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1950D w miejscowości Pietrzykowice, gmina Kąty Wrocławskie 2016-10-28 13:48:04
Informacja o wyborze Wykonawcy na realizacje dostawy i wdrożenia systemu informatycznego wspomagania prac Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich oraz Biura Rady 2016-10-24 12:30:39
Zarządzenie 534/2016 z dnia 21.10.2016 w sprawie powołania składu komisji przetargowej na "Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu w związku z reazlizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Sadkowie" 2016-10-24 11:36:10
Zarządzenie 533/2016 z dnia 20.10.2016 w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego na zadanie "Dostawa dwóch ciężkich zestawów sprzętu do ratowania drogowego dla Jednostek Operacyjno - Technicznych OSP Gniechowice oraz Smolec" 2016-10-24 11:31:07
Zarządzenie 532/2016 z dnia 18.10.2016 w sprawie powołania składu komisji przetargowej na zadanie " Dostawa dwóch ciężkich zestawów sprzętu do ratownictwa drogowego dla jednostek Operacyjno- Technicznych OSP Gniechowice oraz Smolca" 2016-10-24 11:25:30
Zarządzenie 531/2016 z dnia 13.10.2016 w sprawie powołania składu komisji przetargowej na zadanie " Modernizacji poboczy dróg-chodników i nakładek asfaltowych i plac w Gniechowicach" 2016-10-24 11:14:26
Zarządzenie 530/2016 z dnia 10.10.2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej na zadanie " Bdowa Kanalizacji sanitarnej przy ul. Parkowej 1 w Sadkowie " 2016-10-24 11:08:49
Zarządzenie 529/2016 z dnia 07.10.2016 w sprawie nabycia działki położonej w Kątach Wrocławskich 2016-10-24 11:06:17
Zarządzenie 528/2016 z dnia 06.10.2016 w sprawie nabycia nieruchomości na właśność Gminy Kąty Wrocławskie 2016-10-24 11:05:14
Zarządzenie 527/2016 z dnia 05.10.2016 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Kąty Wrocławskie 2016-10-24 11:03:45
Zarządzenie 526/2016 z dnia 04.10.2016 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 2 lat nieruchomość stanowiącą właśność Gminy Kąty Wrocławskie 2016-10-24 11:00:32
Zarządzenie 526/2016 z dnia 04.10.2016 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 2 lat nieruchomość stanowiącą właśność gminy Kąty Wrocławskie 2016-10-24 11:00:31
Zarządzenie 525/2016 z dnia 03.10.2016 w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania ze świetlic będących w użytkowaniu Ochotniczych Straży Pożarnych 2016-10-24 10:56:13
Zarządzenie 524/2016 z dnia 03.10.2016 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Kąty Wrocławskie 2016-10-24 10:51:47
Październik 2016 2016-10-24 10:50:04
Zarządzenie 522/2016 z dnia 26.09.2016 w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa 2016-10-24 10:47:45
Odpowiedzi na zadane pytania przez Oferentów do ogłoszonego zapytania ofertowe nr OR.1333.29.2016-2 na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego wspomagania prac Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich oraz Biura Rady. 2016-10-19 19:01:52
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/87/15 Rady miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Kątach Wrocławskich oraz nadania jej Statutu 2016-10-19 14:43:14
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-10-19 14:40:30
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2017 2016-10-19 14:37:35
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2017 2016-10-19 14:36:15
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie dla terenów w rejonie ulic ks.Jerzego Popiełuszki, Sobótki i Wrocławskiej 2016-10-19 14:33:27
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulic Brzozowej, Mireckiego i Platanowej 2016-10-19 14:31:22
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie dla terenów w rejonie ulicy Grunwaldzkiej 2016-10-19 14:29:25
Projekt uchwały w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sadków 2016-10-19 14:28:04
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, dla terenów w rejonie ulicy Topolowej 2016-10-19 14:26:51
Projekt uchwały w sprawie zmiany przebiegu Alei Jodłowej w miejscowości Mokronos Górny 2016-10-19 14:23:35
Projekt uchwały w sprawie zmiany przebiegu ulicy Spacerowej w mieście Kąty Wrocławskie 2016-10-19 14:21:22
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gądów 2016-10-19 14:19:16
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od dnia 01.12.2016 r. do dnia 30.11.2017 r. dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Ślęża" w Gniechowicach 2016-10-19 14:18:27
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu zrownoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Kąty Wrocławskie 2016-10-19 14:15:14
Projekt uchwały w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Kąty Wrocławskie z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku 2016-10-19 14:13:31
Sesja nr XXIII Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 27 października 2016 roku 2016-10-19 14:10:06
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 36/6 AM-1 Nowej Wsi Wrocławskiej 2016-10-19 12:37:43
Informacja o zmianie w zapytaniu ofertowym na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego wspomagania prac Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich oraz Biura Rady 2016-10-18 13:21:37
Zapytanie ofertowe na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego wspomagania prac Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich oraz Biura Rady 2016-10-14 15:00:31
Obwieszczenie OSiR.6220.13.2015-36 o uzupełnieniu informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Kilianów III, realizowanego na działce nr ewid. 31/1 AM-1 obręb Kilianów-Szymanów 2016-10-14 08:24:56
Obwieszczenie OSiR.6220.13.2016-9 o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji wydobywania kruszywa w związku ze zmianą granic złoża kruszywa Siedlakowice I i projektowanym poszerzeniem granic eksploatacji 2016-10-14 08:18:20
Uchwała nr XVIII/254/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwał w sprawie statutów Sołectw Smolca. 2016-10-13 22:03:55
Uchwała nr XI/112/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Smolec-Zatorze. 2016-10-13 22:03:30
Uchwała nr XVIII/254/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwał w sprawie statutów Sołectw Smolca. 2016-10-13 22:01:35
Uchwała nr XI/112/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Smolec-Osiedle Leśne. 2016-10-13 22:00:58
Uchwała nr XVIII/254/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwał w sprawie statutów Sołectw Smolca. 2016-10-13 21:59:06
Uchwała nr XI/112/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Smolec-Centrum. 2016-10-13 21:58:32
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 21:52:34
Uchwała nr XV/233/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Zybiszów. 2016-10-13 21:52:12
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 21:50:28
Uchwała nr XV/232/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Zachowice-Stradów. 2016-10-13 21:50:02
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 21:48:53
Uchwała nr XV/231/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Zabrodzie. 2016-10-13 21:48:30
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 21:47:02
Uchwała nr XV/230/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Wszemiłowice-Jurczyce. 2016-10-13 21:46:39
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 21:45:22
Uchwała nr XV/229/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Wojtkowice-Krobielowice. 2016-10-13 21:44:59
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 21:43:48
Uchwała nr XV/228/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Szymanów. 2016-10-13 21:43:23
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 21:42:30
Uchwała nr XV/227/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Strzeganowice. 2016-10-13 21:42:03
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 21:40:52
Uchwała nr XV/226/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Stoszyce. 2016-10-13 21:40:14
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 21:38:31
Uchwała nr XV/225/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Sośnica-Różaniec. 2016-10-13 21:38:03
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 21:36:49
Uchwała nr XV/224/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Sokolniki. 2016-10-13 21:36:21
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 21:35:02
Uchwała nr XV/223/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Skałka. 2016-10-13 21:34:38
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 21:33:27
Uchwała nr XV/222/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Samotwór. 2016-10-13 21:32:59
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 21:30:25
Uchwała nr XV/221/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Sadowice. 2016-10-13 21:29:59
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 21:27:43
Uchwała nr XV/220/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Sadków-Sadkówek. 2016-10-13 21:27:15
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 21:20:35
Uchwała nr XV/219/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Rybnica. 2016-10-13 21:20:06
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 21:16:39
Uchwała nr XV/201/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Romnów. 2016-10-13 21:16:15
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 21:15:01
Uchwała nr XV/200/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Pietrzykowice. 2016-10-13 21:14:35
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 21:13:29
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 21:12:57
Uchwała nr XV/199/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Pełcznica. 2016-10-13 21:12:18
Uchwała nr XV/198/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Nowa Wieś Wrocławska. 2016-10-13 21:11:06
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 21:10:00
Uchwała nr XV/197/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Nowa Wieś Kącka. 2016-10-13 21:09:33
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 20:43:09
Uchwała nr XV/196/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Mokronos Górny. 2016-10-13 20:42:41
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 20:41:32
Uchwała nr XV/195/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Mokronos Dolny. 2016-10-13 20:41:06
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 20:39:51
Uchwała nr XV/194/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Małkowice. 2016-10-13 20:39:26
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 20:38:16
Uchwała nr XV/193/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Krzeptów. 2016-10-13 20:37:48
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 20:36:21
Uchwała nr XV/192/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Kozłów. 2016-10-13 20:35:36
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 20:12:59
Uchwała nr XV/191/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Kilianów. 2016-10-13 20:12:32
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 20:10:57
Uchwała nr XV/190/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Kęblowice. 2016-10-13 20:10:13
Uchwała nr XVI/218/16/ Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów osiedli. 2016-10-13 20:07:02
Uchwała nr XI/111/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 września 2015 roku w sprawie nadania Statutu "Osiedla Nr 5 w Kątach Wrocławskich". 2016-10-13 20:06:33
Uchwała nr XVI/218/16/ Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów osiedli. 2016-10-13 20:05:16
Uchwała nr XI/110/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 września 2015 roku w sprawie nadania Statutu "Osiedla Nr 4 w Kątach Wrocławskich". 2016-10-13 20:04:40
Uchwała nr XVI/218/16/ Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów osiedli. 2016-10-13 19:46:20
Uchwała nr XI/109/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 września 2015 roku w sprawie nadania Statutu "Osiedla Nr 3 w Kątach Wrocławskich". 2016-10-13 19:45:39
Uchwała nr XVI/218/16/ Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów osiedli. 2016-10-13 19:43:19
Uchwała nr XI/108/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 września 2015 roku w sprawie nadania Statutu "Osiedla Nr 2 w Kątach Wrocławskich". 2016-10-13 19:42:37
Uchwała nr XVI/218/16/ Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów osiedli. 2016-10-13 19:41:03
Uchwała nr XI/107/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 września 2015 roku w sprawie nadania Statutu "Osiedla Nr 1 w Kątach Wrocławskich". 2016-10-13 19:40:20
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 18:47:51
Uchwała nr XV/189/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Kamionna. 2016-10-13 18:46:54
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 18:45:03
Uchwała nr XV/188/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Górzyce. 2016-10-13 18:44:10
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 18:35:32
Uchwała nr XV/187/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Gniechowice-Stary Dwór. 2016-10-13 18:34:53
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 18:08:06
Uchwała nr XV/186/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Gądów-Jaszkotle. 2016-10-13 18:07:25
Uchwała nr XV/184/16 w sprawie nadania statutu Sołectwa Cesarzowice 2016-10-13 11:44:07
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 11:25:53
Uchwała nr XV/184/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Cesarzowice. 2016-10-13 11:24:56
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 11:12:15
Uchwała nr XV/185/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Czerńczyce. 2016-10-13 11:10:41
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 08:53:51
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 08:46:06
Uchwała nr XV/182/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Baranowice-Bliż. 2016-10-13 08:05:46
Uchwała nr XV/183/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Bogdaszowice. 2016-10-13 07:42:14
20 października 2016 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2016-10-12 12:04:21
18 października 2016 roku godz.12-ta posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2016-10-12 12:01:30
18 października 2016 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2016-10-12 11:58:17
17 października 2016 roku godz. 12-ta posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2016-10-12 11:52:40
17 października 2016 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2016-10-12 11:45:13
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym (licytacja) nieruchomości niezabudowanej położonej w Kątach Wrocławskich - dz. nr 8/14 AM-12 2016-10-11 14:02:20
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym (licytacja) nieruchomości niezabudowanej położonej w Kątach Wrocławskich - dz. nr 8/10 AM-12 2016-10-11 13:59:09
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym (licytacja) nieruchomości niezabudowanej położonej w Kątach Wrocławskich - dz. nr 9/1 i 8/11 AM-12 2016-10-11 13:54:33
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym (licytacja) nieruchomości niezabudowanej położonej w Kątach Wrocławskich - dz. nr 9/2 AM-12 2016-10-11 13:48:23
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym (licytacja) nieruchomości niezabudowanej położonej w Kątach Wrocławskich - dz. nr 9/3 i 6/1 AM-12 2016-10-11 13:43:21
Uchwała nr XXII/306/16 w sprawie nie zakwalifikowania pisma mieszkańców miejscowości Skałka jako petycji 2016-10-07 12:23:16
Uchwała nr XXII/305/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i gminy Kąty Wrocławskie 2016-10-07 12:21:49
Uchwała nr XXII/304 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego 2016-10-07 12:16:44
Uchwała nr XXII/303/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-10-07 12:15:33
Uchwała nr XXII/302/16 w sprawie wniesienia nieruchomości w formie aportu do spółki pn. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kątach Wrocławskich 2016-10-07 12:14:22
Uchwała nr XXII/301/16 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Jurczyce 2016-10-07 12:09:42
Uchwała nr XXII/300/16 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pełcznica 2016-10-07 12:08:13
Zarządzenie 523/2016 z dnia 30.09.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy 2016-10-07 12:07:13
Uchwała nr XXII/299/16 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mokronos Górny 2016-10-07 12:04:16
Uchwała nr XXII/298/16 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od dnia 01.10.2016 r. do dnia 30.11.2016 r. dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Ślęża" w Gniechowicach 2016-10-07 12:02:47
Uchwała nr XXII/297/16 w sprawie zmiany uchwały nr V/31/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy 2016-10-07 11:59:20
Uchwała nr XXII/296/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Baranowice-Bliż 2016-10-07 11:57:06
Uchwała nr XXII/295/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Górny, dla terenów w rejonie ulicy Wrocławskiej 2016-10-07 11:55:04
Uchwała nr XXII/294/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie autostrady A4 2016-10-07 11:52:14
Uchwała nr XXII/293/16 w sprawie zmiany uchwały nr XI/105/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Stoszyce, dla terenów złoża "Stoszyce III" 2016-10-07 11:50:01
Uchwała nr XXII/292/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Stoszyce i Wszemiłowice-Jurczyce, dla terenów złoża "Stoszyce II" 2016-10-07 11:44:14
Sesja nr XXII Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 29 września 2016 roku 2016-10-07 11:40:46
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Bogdaszowice dz. 146 i 156 i Cesarzowice dz. 86 - dokument stracił ważność 2016-10-05 14:24:30
Ogłoszenie o przetargu na oddanie w dzierżawę na cele rolne Skałka dz. nr 199 - dokument stracił ważność 2016-10-05 12:25:57
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy część dz. nr 1/9 AM-1 Kąty Wrocławskie - dokument stracił ważność 2016-10-05 12:19:53
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - cz. dz. nr 42 o pow. 0,49 ha położona w obrębie Krobielowice, dz. nr 15 AM-9 o pow. 1,5218 ha i cz. dz. nr 38/1 AM-12 o pow. 1,3500 ha położone w obrębie Kąty Wrocławskie 2016-10-03 11:48:01
Zarządzenie 521/2016 z dnia 27.09.2016 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu "Montaż klimatyzacji w Przedszkolu Publicznym przy ul. Drzymały w Kątach Wrocławskich" 2016-09-30 10:39:40
Zarządzenie 520/2016 z dnia 27.09.2016 w sprawie powołanie komisji odbiorowej " Przebudowa kotłowni wraz z wewnętrzną instalcją gazu w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich" 2016-09-30 10:36:55
Zarządzenie 519/2016 z dnia 15.09.2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej w celu odebrania zadania " nagłosnienie sali sportowej budynku hali widowiskowo- sportowej przy. ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich 2016-09-30 10:33:24
Zarządzenie 518/2016 z dnia 14.09.2016 w sprawie przezmaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości stanowiącą własność Gminy Kąty Wrocławskie 2016-09-30 10:30:35
Zarządzenie 516/2016 z dnia 12.09.2016 w sprawie zatwierdzenie wyników przetargu " Budowa cmentarza w Smolcu" 2016-09-30 10:27:53
Zarządzenie 517/2016 z dnia 14.09.2016 zatwierdzenie wyników postepowania przetargowego " Gniechowice droga dojazdowa do gruntów rolnych" 2016-09-30 10:19:57
Zarządzenie 515/2016 z dnia 12.09.2016 w sprawie nabycia działki położonej w Zachowicach 2016-09-30 09:52:21
Zarządzenie 514/2016 z dnia 12.10.2016 w sprawie nabycia działki położonej w Zachowicach 2016-09-30 09:47:54
Zarządzenie 513/2016 z dnia 09.10.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej "Montaż klimatyzacji w Przedszkolu Publicznym przy. ul. Drzymały w Kątach Wrocławskich" 2016-09-30 09:40:30
Zarządzenie 512/2016 z dnia 09.10.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej "Budowa cmentarza w Smolcu" 2016-09-30 09:36:36
Zarządzenie 512/2016 z dnia 09.10.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej "Budowa cmentarza w Smolcu" 2016-09-30 09:36:35
Zarządzenie 511/2016 z dnia 06.10.2016 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Kąty Wrocławskie 2016-09-30 09:33:17
Zarządzenie 510/2016 z dnia 06.10.2016 w sprawie unieważnienienia przetargu "Budowa kompleksu boisk w miejscowości Zabrodzie" 2016-09-30 09:31:04
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż działki nr 36/6 AM-1 Nowej Wsi Wrocławskiej 2016-09-27 15:17:22
Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 2016-09-26 08:57:55
Uchwała Nr V/175/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty prze Gminę Kąty Wrocławskie kredytu długoterminowego, wnioskowanego w wysokości 5.000.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2016 roku (w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Sadkowie" oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 2016-09-22 13:23:55
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego 2016-09-20 13:27:08
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-09-20 13:25:36
Projekt uchwały w sprawie wniesienia nieruchomości w formie aportu do spółki pn. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kątach Wrocławskich 2016-09-20 13:24:18
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Stoszyce i Wszemiłowice - Jurczyce, dla terenów złoża "Stoszyce II" 2016-09-20 13:13:57
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Baranowice - Bliż 2016-09-20 13:11:19
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/105/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Stoszyce, dla terenów złoża "Stoszyce III" 2016-09-20 13:09:38
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Górny, dla terenów w rejonie ulicy Wrocławskiej 2016-09-20 13:07:16
Projekt uchwały w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie autostrady A4 2016-09-20 13:05:24
Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Jurczyce 2016-09-20 13:03:39
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pełcznica 2016-09-20 13:02:15
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mokronos Górny 2016-09-20 13:01:10
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od dnia 01.10.2016 r. do dnia 30.11.2016 r. dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Ślęża" w Gniechowicach 2016-09-20 13:00:01
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/31/03 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy 2016-09-20 12:54:45
Sesja nr XXII Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 29 września 2016 roku 2016-09-20 12:53:23
27 września 2016 roku godz.9-ta posiedzenie wspólne Komisji Budżetu i Rozwoju z Komisją Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2016-09-20 12:20:19
26 września 2016 roku godz.11:30 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2016-09-20 12:16:21
23 września 2016 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2016-09-14 13:59:42
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym (licytacja) na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w Wojtkowicach - dz. nr 96 AM-1 o pow. 1,3000 ha 2016-09-14 12:54:02
22 września 2016 roku godz.12-ta posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2016-09-14 10:56:26
22 września 2016 roku godz. 10-ta posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2016-09-14 10:49:59
20 września 2016 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku 2016-09-13 10:31:52
Protokół nr XX/2016 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 30 czerwca 2016 roku 2016-09-12 09:12:20
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - dz. nr 16/23 położona w Kątach Wrocłaskich 2016-09-06 13:22:52
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym ustnym (licytacja) nieruchomości niezabudowanej położonej w Nowej Wsi Wrocławskiej - dz. nr 36/6 AM-1 2016-09-06 13:09:03
Zarządzenie 505/2016 z dnia 01.09.2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej na zadanie "Budowa oświetlenia drogowego ul. Piwnej w miejscowości Zachowice" 2016-09-06 11:49:27
Zarządzenie 509/2016 z dnia 05.09.2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej "Wykonanie bezpiecznej nawierzchni przy placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich" 2016-09-06 11:34:44
Zarządzenie 508/2016 z dnia 05.09.2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej w celu odebrania zadania " Budowa bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy SP nr 2 przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich" 2016-09-06 11:31:28
Zarządzenie 507/2016 z dnia 02.09.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie "Budowa kompleksu boisk w miejscowości Zabrodzie" 2016-09-06 11:26:01
Zarządzenie 506/2016 z dnia 02.09.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie "Gniechowice droga dojazdowa do gruntów rolnych" 2016-09-06 11:23:15
Zarządzenie 504/1/2016 z dnia 01.09.2016 w sprawie zmiany powołanie członkow Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kątach Wrocławskich 2016-09-06 11:16:41
Zarządzenie 504/2016 z dnia 01.09.2016 w sprawie nabycia działki położonej w Kątach Wrocławskich 2016-09-06 11:14:27
Wrzesień 2016 2016-09-06 11:09:46
Zarządzenie 503/2016 z dnia 31.08.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy 2016-09-06 11:08:42
Zarządzenie 501/2016 z dnia 24.08.2016 w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz ustalenia zasad publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2016-09-06 11:06:23
Zarządzenie 500/2016 z dnia 23.08.2016 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego na zadanie "Montaż klimatyzacji w Przedszkolu Publicznym przy ul. Drzymały w Kątach Wrocławskich" 2016-09-06 11:01:18
Zarządzenie 499/2016 z dnia 22.08.2016 w sprawie rozstrzygnięcia naboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kąty Wrocławskie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w II półroczu 2016 2016-09-06 10:38:31
8 września 2016 roku godz.8-ma posiedzenie wspólne Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z Komisją Budżetu i Rozwoju 2016-09-02 14:01:48
Obwieszczenie OSIR.6220.17.2016-7 o wydaniu decyzji o środowiskowycyh uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych, o zdolności poboru wody powyżej 10 m3/h w nowoodwierconej studni awaryjnej nr 8a na ujęciu wód podziemnych Torf Corporation Fabryka Leków w Kątach Wrocławskich, realizowanego na działce nr ewid. 1/5 AM-17 obręb Kąty Wrocławskie 2016-09-02 13:00:50
Uchwała nr XXI/291/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-09-01 13:15:54
Uchwała nr XXI/290/16 w sprawie wniesienia nieruchomości w formie aportu do spółki pn. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kątach Wrocławskich 2016-09-01 13:13:51
Uchwała nr XXI/289/16 w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadanie "Budowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Sadkowie" 2016-09-01 13:10:27
Uchwała nr XXI/288/16 w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osięgnięte wyniki sportowe 2016-09-01 13:08:00
Uchwała nr XXI/287/16 w sprawie nadania nazwy ulicy w Kątach Wrocławskich 2016-09-01 13:05:22
Uchwała nr XXI/286/16 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka zo.o w Kątach Wrocławskich, na lata 2016-2019 2016-09-01 13:03:48
Uchwała nr XXI/285/16 zmieniająca uchwałę nr XII/73//99 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 lipca 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej p.n. "Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich" 2016-09-01 13:00:44
Uchwała nr XXI/284/16 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie 2016-09-01 12:56:36
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-zachodniej części wsi Zabrodzie 2016-09-01 12:53:20
Uchwała nr XXI/282/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zabrodzie, gmina Kąty Wrocławskie, dla obszaru w północno-wschodniej części obrębu 2016-09-01 12:44:25
Uchwała nr XXI/281/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich 2016-09-01 12:41:17
Uchwała nr XXI/280/16 w sprawie uchwalenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, dla terenów w rejonie ulicy Jaworowej i Oliwkowej 2016-09-01 12:34:25
Uchwała nr XXI/279/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulicy Fabrycznej 2016-09-01 12:32:18
Uchwała nr XXI/278/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Katy Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulicy Cypriana Kamila Norwida 2016-09-01 12:30:10
Sesja nr XXI Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 25 sierpnia 2016 roku 2016-09-01 12:27:56
Uchwała Nr V/157/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 rok. 2016-08-19 14:09:52
Zarządzenie 498/2016 z dnia 19.08.2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2016-08-19 11:50:55
Zarządzenie 497/2016 z dnia 18.08.2016 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego na zadanie " Budowa cmentarza w smolcu- przebudowa drogi pomiędzy nowym i starym cmentarzem" 2016-08-18 14:27:25
Zarządzenie 496/2016 z dnia 11.08.2016 w sprawie powołania składu komisji przetargowej na zadanie "Budowa cmentarza w Smolcu- przebudowa drogi pomiędzy nowym i starym cmentarzem" 2016-08-18 14:22:14
Zarządzenie 494/2016 z dnia 05.08.2016 w sprawie powołania składu komisji przetargowej na zadanie " Montaż klimatyzacji w Przedszkolu Publicznym przy ul. Drzymały w Kątach Wroclawskich 2016-08-18 14:18:06
Zarządzenie 492/2016 z dnia 03.08.2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej " budowa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy SP w Małkowicach" 2016-08-18 14:15:53
Zarządzenie 490/2016 z dnia 02.08.2016 w sprawie nieoodpłatnego nabycia nieruchomości na własność Gminy Kąty Wrocławskie 2016-08-18 14:14:03
Zarządzenie 489/2016 z dnia 01.08.2016 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Kąty Wrocławskie 2016-08-18 14:10:51
Zarządzenie 487/2016 z dnia 29.07.2016 w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego "Budowa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2, przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich" 2016-08-18 14:05:54
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy- dz. nr 199 o pow. 2,4400 ha położona w obrębie Skałka 2016-08-18 10:22:07
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy- dz. nr 96 o pow. 1,3000 ha położona w obrębie Wojtkowice 2016-08-18 10:15:35
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-08-17 15:44:46
Projekt uchwały w sprawie wniesienia nieruchomości w formie aportu do spółki pn. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kątach Wrocławskich 2016-08-17 15:43:45
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadanie " Budowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Sadkowie" 2016-08-17 15:41:56
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych , nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe 2016-08-17 15:40:00
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Kątach Wrocławskich 2016-08-17 15:38:47
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki komunalnej Spólka zo.o w Kątach Wrocławskich, na lata 2016-2019 2016-08-17 15:37:56
Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XII/73/99 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 lipca 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej p.n "Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich" 2016-08-17 15:35:55
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie 2016-08-17 15:31:44
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-zachodniej części wsi Zabrodzie 2016-08-17 15:29:36
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zabrodzie, gmina Kąty Wrocławskie, dla obszaru w północno-wschodniej części obrębu 2016-08-17 15:28:20
Projekt uchwały w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie sieci komunikacyjnej wsi Zabrodzie 2016-08-17 15:26:28
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, dla terenów w rejonie ulicy Jaworowej i Oliwkowej 2016-08-17 15:25:20
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulicy Fabrycznej 2016-08-17 15:23:34
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Katy Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulicy Cypriana Kamila Norwida 2016-08-17 15:21:08
Sesja nr XXI Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 25 sierpnia 2016 roku 2016-08-17 15:19:15
23 sierpnia 2016 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju wspólnie z Komisją Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2016-08-17 13:47:27
24 sierpnia 2016 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2016-08-17 13:41:50
19 sierpnia 2016 roku godz.12-ta posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2016-08-17 13:32:36
Obwieszczenie OSiR.6220.36.2015-17 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji hali przemysłowej, w której prowadzona będzie produkcja elementów do turbinowych silników lotniczych, realizowanego na działkach nr ewid. 75/12, 75/14 i 75/15 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska. 2016-08-11 14:06:48
19 sierpnia 2016 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2016-08-11 12:25:53
18 sierpnia 2016 roku godz.12-ta posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2016-08-11 09:35:31
29 czerwca 2016 roku o godz.10-tej posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2016-08-11 09:33:30
Zarządzenie 495/2016 z dnia 08.08.2016 w sprawie otwartego konkursu ofert dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego. 2016-08-09 14:04:24
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. remontów i ochrony dróg 2016-08-09 13:04:47
18 sierpnia 2016 roku godz.10-ta posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2016-08-08 14:36:26
18 sierpnia 2016 roku godz.10-ta posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2016-08-08 14:36:26
16 sierpnia 2016 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku 2016-08-05 11:39:34
Zarządzenie 486/2016 z dnia 29.07.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy 2016-08-05 11:29:36
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym (licytacja) nieruchomości niezabudowanej położonej w Kątach Wrocławskich - dz. nr 8/14 AM-12 2016-08-05 09:38:43
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym (licytacja) nieruchomości niezabudowanej położonej w Kątach Wrocławskich - dz. nr 8/12 AM-12 2016-08-05 09:32:37
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym (licytacja) nieruchomości niezabudowanej położonej w Kątach Wrocławskich - dz. nr 8/10 AM-12 2016-08-05 09:27:53
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym (licytacja) nieruchomości niezabudowanej położonej w Kątach Wrocławskich - dz. nr 9/1 i 8/11 AM-12 2016-08-05 09:21:53
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym (licytacja) nieruchomości niezabudowanej położonej w Kątach Wrocławskich - dz. nr 9/2 AM-12 2016-08-05 09:16:21
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym (licytacja) nieruchomości niezabudowanej położonej w Kątach Wrocławskich - dz. nr 9/3 i 6/1 AM-12 2016-08-05 09:13:04
Zarządzenie 491/2016 z dnia 02.08.2016 w sprawie aktualizacji przepisów wewnetrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Kąty Wrocławskie 2016-08-04 12:22:00
Zarządzenie 493/2016 z dnia 04.08.2016 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2017 2016-08-04 12:16:03
Zarządzenie 488/16 z dnia 01.08.2016 w sprawie przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Osiedla nr 4 w Kątach Wrocławskich dotyczącego projektu pn. "Budowa drogi w ul. Legionów w Kątach Wriocławskich" 2016-08-02 11:47:17
Sierpień 2016 2016-08-02 11:44:51
Zarządzenie 487/16 z dnia 29.07.2016 w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego "m Budowa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich 2016-08-02 11:44:16
Zarządzenie 485/16 z dnia 28.07.2016 w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 2016-08-02 11:41:39
Zarządzenie 484/2016 z dnia 29.07.2016 powołnie komisji odbiorowej Przebudowa klatek schodowych znajdujących się w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich " 2016-08-02 11:25:09
Zarządzenie 483/2016 z dnia 26.07.2016 zatwierdzenie wyników przetargu nagłośnienie sali sportowej budynku Hali Widowiskowe przy ul. Brzowej w Kątach Wrocławskich 2016-08-02 11:02:19
Zarządzenie 482/2016 z dnia 21.07.2016 powołanie komisji przetargowej " nagłośnienie sali sportowej budynku Hali widowiskowo Sportowej przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich 2016-08-02 10:58:16
Zarządzenie 481/2016 z dnia 20.07.2016 w sprawie powołanie komisji odbiorowej Budowa oświetlenia drogowego ul. Poziomkowej w miejscowości w Mokrons Dolny" 2016-08-02 10:35:13
Zarządzenie 480/2016 z dnia 19.07.2016 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego "Montaż klimatyzacji w Przedszkolu Publicznym przy ul. Drzymały w Kątach Wrocławskich" 2016-08-02 10:28:40
Protokół nr XIX/2016 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 24 maja 2016 roku 2016-08-02 10:25:20
Zarządzenie 479/2016 z dnia 19.07.2016 zwtwierdzenie wyników przetargu Modernizacja poboczy dróg-chodników i nakładek asfaltowych i plac w Gniechowicach 2016-08-02 10:21:53
Obwieszczenie OSiR.6220.13.2016-6 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji wydobywania kruszywa w związku ze zmianą granic złoża kruszywa ?Siedlakowice I? i projektowanym poszerzeniem granic eksploatacji, realizowanego na działkach nr ewid. 437/31, 437/40, 437/41, 437/43,437/44, 437/45, 437/46, 437/47, 437/48, 437/49, 437/50, 437/51, 437/52, 437/42 dr, 437/38 dr, 507/dr AM-1 obręb Zachowice i działkach nr ewid. 21/1, 21/2 AM-1 obręb Siedlakowice 2016-08-02 09:16:07
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - Kąty Wrocławskie dz. nr 16/20 i dz. nr 16/22 AM-16 2016-07-26 08:25:43
Zarządzenie 478/2016 z dnia 18.07. 2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej "Budowa sieci wodociągowej w ul. Starowiejskiej w Smolcu" 2016-07-19 11:56:47
Zarządzenia 477/2016 z dnia 15.07.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej "Budowa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2, przy ul. Brzozowej w Kątch Wrocławskich" 2016-07-19 11:38:47
Zarządzenia 476/2016 z dnia 12.07.2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2016-07-19 11:38:45
Zarządzenia 475/2016 z dnia 12.07.2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2016-07-19 11:38:08
Zarządzenia 475/2016 z dnia 12.07.2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2016-07-19 11:38:06
Zarządzenia 474/2016 z dnia 12.07.2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2016-07-19 11:36:55
Zarządzenia 473/2016 z dnia 12.07.2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2016-07-19 11:35:59
Zarządzenia 472/2016 z dnia 12.07.2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2016-07-19 11:32:57
Zarządzenie 471/2016 z dnia 12.07.2016 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 2016-07-19 11:30:46
Zarządzenie 470/2016 z dnia 11.07.2016 w sprawie otwartego konkursu ofert dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego" 2016-07-19 11:28:58
Zarządzenie 469/2016 z dnia 11.07.2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej "Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kąty Wrocławskie" 2016-07-19 11:24:09
Zarządzenie 468/2016 z dnia 08.07.2016 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu "Przeprowadzenie prac planistycznych i sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kąty Wrocławskie" 2016-07-19 11:20:30
Zarządzenie 467.1.2016 z dnia 07.06.2016 w sprawie upważnienia Sekretarza Gminy do załatwiania indywidulalnych spraw z zakresu administracji publicznej 2016-07-19 11:17:09
Zarządzenie 466/2016 z dnia 04.07.2016 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu "Montaż klimatyzacji w Przedszkolu publicznym przy ul. Drzymały w Kątach Wrocławskich 2016-07-19 11:12:48
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. remontów i ochrony dróg w Wydziale Dróg i Transportu /pełny etat 2016-07-18 16:19:52
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży - Nowa Wieś Wrocławska dz. nr 36/6 AM-1 o pow. 0,0200 ha 2016-07-18 09:45:06
Zarządzenie 465/2016 z dnia 01.07.2016 w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2016-07-11 11:13:27
Zarządzenie 464/2016 z dnia 01.07.2016 w sprawie upoważniania pracownika urzędu gminy do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznych 2016-07-11 11:10:12
Lipiec 2016 2016-07-11 10:59:16
Zarządzenie 462/2016 z dnia 29.06.2016 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Małkowicach 2016-07-11 10:58:14
461/2016 z dnia 23.06.2016 w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej 2016-07-11 10:55:10
Zarządzenie 460/2016 z dnia 23.06.2016 w sprawie zasad przyjmowania , przechowywania oraz zwrotu weksli otrzymywanych przez Gminę Katy Wrocławskie 2016-07-11 10:47:25
Zarządzenie 459/2016 z dnia 20.06.2016 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu "Przeprowadzenie prac planistycznych i sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie" 2016-07-11 10:44:43
Zarządzenie 458/2016 z dnia 20.06.2016 w sprawie rozstrzygnięcia naboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kąty Wrocławskie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie koszykówki w II lidze 2016-07-11 10:34:27
Zarządzenie 457/2016 z dnia 16.06.2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Mokronos Górny, Mokronos Dolny, Zabrodzie, Nowa Wieś Wrcławska, Gadów, Cesarzowice, Jaszkotle, Zybiszów 2016-07-11 10:22:34
Zarządzenie 456/2016 z dnia 16.06.2016 w sprawie powołania czlonka Zespołu Interdyzcyplinanrnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2016-07-11 10:15:16
Zarządzenie 455/2016 z dnia 15.06.2016 w sprawie odwołania członka Zespołi Interdyscyplinanrnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2016-07-11 10:14:15
Zarządzenie 454/2016 z dnia 15.06.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej " Przeprowadzanie prac planistyczych i sporządzanie m.p.z.p gminy Kąty Wrocławskie 2016-07-11 10:12:30
Zarządzenie 453/1/2016 z dnia 15.06.2016 w sprawie powołania komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania majątku ruchomego 2016-07-11 10:09:39
Zarządzenie 453/2016 z dnia 15.06.2016 w sprawie powołania kimisji odbiorowej na odebranie zadań "Budowa oświetlenia drogowego" 2016-07-11 10:04:38
Zarządzenie 452/2016 z dnia 15.06.2016 w sprawie powołania kimisji odbiorowej "Budowa oświetlenia drogowego na dz. 438/11, 451/1, 438/3" 2016-07-11 10:01:23
Zarządzenie 451/2016 z dnia 14.06.2016 w sprawie powołania kimisji odbiorowej "Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na palcach zabaw na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie 2016-07-11 09:59:10
Zarządzenie 450/2016 z dnia 09.06.2016 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu " Budowa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy SP Małkowice 2016-07-11 09:56:48
Zarządzenie 443/2016 z dnia 30.05.2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 " 2016-07-11 09:51:09
Zarządzenie 463/2016 z dnia 30.06.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy 2016-07-08 11:41:13
Uchwała nr XX/272/16 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2015-2025 2016-07-07 12:40:27
Uchwała nr XX/277/16 zmieniająca uchwałę nr XI/120/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulicy Aroniowej 2016-07-06 14:50:30
Uchwała nr XX/276/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2016-07-06 14:47:24
Uchwała nr XX/275/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-07-06 14:45:42
Uchwała nr XX/274/16 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 2016-07-06 14:44:34
Uchwała nr XX/273/16 w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego 2016-07-06 14:43:20
Uchwała nr XX/271/16 w sprawie uchylenia uchwały nr IV/25/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sadowice, w rejonie Alei Świerkowej 2016-07-06 14:41:31
Uchwała nr XX/270/16 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Stoszycach poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych i użytkowych 2016-07-06 14:39:04
Uchwała nr XX/269/16 w sprawie nadania nazwy ulicy Cynamonowa w miejscowości Smolec 2016-07-06 14:37:05
Uchwała nr XX/268/16 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sadowice 2016-07-06 14:35:31
Uchwała nr XX/267/16 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Smolcu 2016-07-06 14:34:14
Uchwała nr XX/266/16 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-07-06 14:32:51
Uchwała nr XX/265/16 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-07-06 14:30:54
Sesja nr XX Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 30 czerwca 2016 roku 2016-07-06 14:12:55
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XI/120/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulicy Aroniowej 2016-06-28 14:31:27
Obwieszczenie OSiR.6220.1.2016-11 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum logistyczno-przemysłowego z infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach nr ewid. 68/4, 69/2, 68/2, 67/6, 67/7, 66/7, 66/14, 65/3, 65/5, 66/12, 66/10, 66/8, 66/3, 66/17, 66/19, 67/9, 67/4, 67/3, 67/11, 65/7, 96, 100, 101, 99, 97/3, 97/2, 93/6, 66/9, 66/11, 66/13, 66/15, 98 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska 2016-06-28 07:59:14
Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz innych składników wynagradzania nauczycieli 2016-06-22 13:04:08
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-06-22 13:01:59
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2016-06-21 14:47:42
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 2016-06-21 14:45:27
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego 2016-06-21 14:44:35
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Kąty Wrocławskie na lata 2015-2025 2016-06-21 14:43:11
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Kąty Wrocławskie na lata 2015-2025 2016-06-21 14:42:54
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr IV/25/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sadowice, w rejonie Alei Świerkowej 2016-06-21 14:41:13
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Stoszycach poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych i użytkowych 2016-06-21 14:38:57
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Cynamonowa w miejscowości Smolec 2016-06-21 14:36:25
Projekt uchwały w sprawie nadania na zwy ulicy w miejscowości Sadowice 2016-06-21 14:35:17
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Smolec 2016-06-21 14:33:51
Preojekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-06-21 14:32:33
Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresuświadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od włąścicieli nieruchomości i zagopspodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-06-21 14:31:04
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych , nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe 2016-06-21 14:27:59
Sesja nr XX Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 30 czerwca 2016 roku 2016-06-21 14:22:58
Obwieszczenie OSiR.6220.13.2015-32 o uzupełnieniu informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Kilianów III w ramach przeprowadzanej oceny oddziaływania na środowisko 2016-06-20 15:17:17
22 czerwca 2016 roku godz.17-ta w świetlicy wiejskiej w Sośnicy posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2016-06-14 13:03:00
16 czerwca 2016 roku godz.8-ma posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2016-06-14 12:55:10
21 czerwca 2016 roku godz.9-ta posiedzenie komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku 2016-06-14 09:01:31
18 maja 2016 roku godz. 9-ta posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku 2016-06-14 08:58:22
20 czerwca 2016 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2016-06-14 08:52:40
Zarządzenie 441/2016 z dnia 25.05.2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie w sprawie opracowanego dokumentu "Lokalny Program Rewiatalizacji Gminy Kąty Wrocławskie" 2016-06-09 10:03:24
Zarządzenie 440/2016 z dnia 20.05.2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej "Budowa boiska z nawierzchni pliuretynowej w Nowej Wsi Kąckiej" 2016-06-09 09:48:07
Zarządzenie 439/2016 z dnia 20.05.2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej " Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Okrzei w Kątach Wrocławskich" 2016-06-09 09:45:22
Zarządzenie 449/2016 z dnia 08.06.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej "Montaż klimatyzacji w Przedszkolu Publicznym przy ul. Drzymały w Kątach Wrocławskich" 2016-06-09 09:39:13
Zarządzenie 448/2016 z dnia 03.06.2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej "Dostawa i montaż urządzeń fitnnes na placach zabaw na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie" 2016-06-09 09:37:13
Zarządzenie 447/2016 z dnia 01.06.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej " Budowa nawierzchni bezpiecznej na plac zabaw przy SP Małkowicach 2016-06-09 09:35:21
Czerwiec 2016 2016-06-09 09:32:54
Zarządzenie 445/2016 z dnia 31.05.2016 w sprawie powołania komisji Przetargowej na zadanie "Przeprowadzenie prac planistycznych i sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie" 2016-06-09 09:30:11
Zarządzenie 446/2016 z dnia 31.05.2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla nr 2 w Kątach Wrocławskich w sprawie realizacji "Przebudowy drogi w ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich" 2016-06-09 09:27:21
Zarządzenie 443/2016 z dnia 30.05.2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej "Rozbudowa drogi Wojeówdzkiej nr 347 polegająca na budowie chodników i ścieżki rowerowej" 2016-06-09 09:24:31
Zarządzenie 442/2016 z dnia 30.05.2016 w sprawie przekazania sołectwu wsi Zachowice składników mienia komunalnego do korzystania 2016-06-09 09:22:14
Zarządzenie 431/2016 z dnia 25.05.2016 w sprawie przeprowadzenia konsulatcji społecznych z mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie w sprawie opracowywanego dokumentu " Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2015-2025" 2016-06-09 09:19:43
Zarządzenie 438/2016 z dnia 20.05.2016 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu "Modernizacja chodników na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie" 2016-06-09 09:15:03
Zarządzenie 437/2016 z dnia 18.05.2016 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanej na własność Gminy Kąty Wrocławskie 2016-06-09 09:13:03
Zarządzenie 433/2016 z dnia 17.05.2016 w sprawie uchylenia części Zarządzenia nr 387/2016 z dnia 31.03.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy i Zarządzenia nr 419/ 2016 w sprawie zmian w budżecie gminy 2016-06-09 09:10:14
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu WPN.6320.60.2016.JZ w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Żwirownie w Starej Olesznej PLH020049, Przeplatki nad Bystrzycą PLH020055 i Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej PLH020066 2016-06-08 11:14:48
14 czerwca 2016 roku godz. 10-ta posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2016-06-07 14:08:38
Interpelacja nr 7 2016-06-07 13:47:55
Interpelacja nr 6 2016-06-07 13:47:24
Interpelacja nr 5 2016-06-07 13:46:58
Interpelacja nr 4 2016-06-07 13:46:18
Interpelacja nr 3 2016-06-07 13:45:50
Interpelacja nr 2 2016-06-07 13:45:10
Interpelacja nr 1 2016-06-07 13:44:29
Protokół nr XVIII/2016 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 28 kwietnia 2016 roku 2016-06-07 12:42:14
Zarządzenie 444/2016 z dnia 31.05.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy 2016-06-07 07:41:34
Uchwała nr XIX/264/16 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie za 2015 rok 2016-06-01 13:27:23
Uchwała nr XIX/263/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok 2016-06-01 13:25:51
Uchwała nr XIX/262/16 w sprawie przyjęcia Starategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kąty Wrocławskie na lata 2016-2022 2016-06-01 13:23:30
Uchwała nr XIX/261/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-06-01 13:17:55
Uchwała nr XIX/260/16 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół o uprawnieniach szkól publicznych prowadzonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 2016-06-01 13:16:09
Uchwała nr XIX/259/16 w sprawie przyjęcia Regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli lub niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert 2016-06-01 12:16:25
Uchwała nr XIX/258/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Miasta i gminy Kąty Wrocławskie 2016-06-01 12:10:40
Uchwała nr XIX/257/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulic Mireckiego i Tęczowej 2016-06-01 12:06:58
Uchwała nr XIX/256/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzeptów, w rejonie ulicy Wiśniowej 2016-06-01 12:04:47
Sesja nr XIX Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 24 maja 2016 roku 2016-06-01 11:57:48
Mirosława Hipszer - Dyrektor 2016-05-24 15:31:40
Leszek Janiszewski - Dyrektor 2016-05-24 15:30:53
Alicja Nawrocka - Dyrektor 2016-05-24 15:30:07
Agnieszka Górska - Dyrektor 2016-05-24 15:29:16
Lidia Reps - Dyrektor 2016-05-24 15:28:16
Renata Kowalczyk - Dyrektor 2016-05-24 15:27:38
Alfreda Hajdamowicz - Dyrektor 2016-05-24 15:26:58
Marzena Fedzin - Dyrektor 2016-05-24 15:26:18
Maria Szul - Dyrektor 2016-05-24 15:25:15
Łucja Krokosz - Kierownik ZGM 2016-05-24 14:48:06
Marek Osiński - Dyrektor ZOJO 2016-05-24 14:47:18
Janusz Koźminski - Prezes Zarządu ZGK Sp. z o.o. 2016-05-24 14:46:28
Danuta Rutkowska - Kierownik GOPS 2016-05-24 14:45:46
Bogusława Płatek - GOPS 2016-05-24 14:44:42
Danuta Sasiela - GOPS 2016-05-24 14:43:56
Ewa Suchowiecka - GOPS 2016-05-24 14:42:39
Maria Mach - Dyrektor GOKiS 2016-05-24 14:31:45
Zarządzenie 435/2016 z dnia 17.05.2016 w sprawie kwalifikacji dzieci z terenu Gminy Kąty Wrocławskie na jednodniowe wycieczki profilaktyczo-krajoznawcze. 2016-05-18 10:35:19
Zarządzenie 434/2016 z dnia 17.05.2016 w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego " Oczyszczanie odpadów i koszenie na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie" 2016-05-18 09:51:29
Zarządzenie 432/2016 z dnia 17.05.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej " Modernizacja chodników na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie" 2016-05-18 09:47:54
Zarządzenie 431/2016 z dnia 12.05.2016 w sprawie zbycia loklu mieszkalnego 2016-05-18 09:41:14
Zarządzenie 430/2016 z dnia 11.05.2016 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej 2016-05-18 09:39:42
Zarządzenie 429/2016 z dnia 11.05.2016 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na zadanie "Oczyszczanie z odpadów i dwukrotne koszenie poboczy, rowów i przeciwskarp dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" 2016-05-18 09:37:30
Zarządzenie 428/2016 z dnia 10.05.2016 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na zadanie "Budowa oświetlenia drogowego ul. Piwna w Zachowicach" 2016-05-18 09:33:37
Zarządzenie 427/2016 z dnia 10.05.2016 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu Budowa oświetlenia drogowego ul. Poziomkowej w miejscowości Mokronos Dolny" 2016-05-18 09:30:50
Zarządzenie 426/2016 z dnia 09.05.2016 w sprawie nabycia działki położonej w Mokronosie Dolnym 2016-05-18 09:28:53
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym (licytacja) - Zachowice- Stradów dz. nr 444/10 AM-1 2016-05-17 15:08:49
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Kąty Wrocławskie dz. nr 8/10 AM-12 2016-05-17 15:03:32
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Kąty Wrocławskie dz. nr 9/1 i 8/11 AM-12 2016-05-17 14:59:42
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Kąty Wrocławskie dz. nr 8/12 AM-12 2016-05-17 14:55:03
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Kąty Wrocławskie dz. nr 8/14 AM-12 2016-05-17 14:50:29
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Kąty Wrocławskie dz. nr 9/2 AM-12 2016-05-17 14:47:06
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Kąty Wrocławskie dz. nr 9/3 i 6/1 AM-12 2016-05-17 14:43:37
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2016 - 2022 2016-05-16 15:26:40
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-05-16 15:22:20
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 2016-05-16 15:20:59
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli lub niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert 2016-05-16 15:16:25
Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz innych składników wynagradzania nauczycieli 2016-05-16 15:11:59
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2016-05-16 15:04:11
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulic Mireckiego i Tęczowej 2016-05-16 14:57:31
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzeptów, w rejonie ulicy Wiśniowej 2016-05-16 14:42:41
Sesja nr XIX Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 24 maja 2016 roku</