Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Maria Mach - Dyrektor GOKiS 2018-05-14 11:34:51
Antoni Kopeć - Burmistrz Miasta i Gminy 2018-04-30 08:47:45
Antoni Kopeć - Burmistrz Miasta i Gminy 2017-04-19 08:46:02
Zarządzenie 995/1/2018 z dnia 29.06.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy 2018-07-11 09:24:02
Centralny Rejestr Umów UMiG Kąty Wrocławskie- Czerwiec 2018 2018-07-10 15:14:39
Uchwała nr V/l 17/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Gminę Kąty Wrocławskie pożyczki długoterminowej w wysokości 200.000 zł, wnioskowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją programu pn. ?Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego" 2018-07-09 08:43:56
Informacja z sesji Rady Miejskiej - czerwiec 2018 2018-07-05 14:54:57
Uchwała nr XLIII/561/18 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doraców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze 2018-07-05 14:23:03
Uchwała nr XLIII/560/18 w sprawie nadania nazwy ulicy w Sadkowie 2018-07-05 14:19:09
Uchwała nr XLIII/559/18 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2018-07-05 14:15:17
Uchwała nr XLIII/558/18 w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego dla Rady Powiatu Wrocławskiego 2018-07-05 14:07:18
Uchwała nr XLIII/557/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2018-07-05 14:03:30
Uchwała nr XLIII/556/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-07-05 13:59:36
Uchwała nr XLIII/555/18 w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu w 2018 roku 2018-07-05 13:54:38
Uchwała nr XLIII/554/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pietrzykowice-Rybnica, dla terenów w rejonie ulic Smoleckiej i Radarowej 2018-07-05 13:51:34
Uchwała nr XLIII/553/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś Wrocławska 2018-07-05 13:46:53
Uchwała nr XLIII/552/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulicy Przemysłowej 2018-07-05 13:41:53
Uchwała nr XLIII/551/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gądów-Jaszkotle 2018-07-05 13:36:13
Uchwała nr XLIII/550/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-zachodniej części wszi Zabrodzie, zatwierdzonego uchwałą nr XXI/283/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 sierpnia 2016 r. 2018-07-05 13:31:19
Uchwała nr XLIII/549/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zabrodzie, gmina Kąty Wrocławskie, dla obszaru północno-wschodniej części obrębu, zatwierdzonego uchwałą nr XXI/282/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 sierpnia 2016 r. 2018-07-05 13:26:33
Uchwała nr XLIII/548/18 w sprawie uchylenia uchwały nr XL/428/14 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sadków 2018-07-05 13:20:54
Uchwała nr XLIII/547/18 w sprawie uchylenia uchwały nr XI/119/15 Rady Miejskiej w Kątach Wroclawskich z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Górny, w rejonie ulic Wrocławskiej i Radosnej 2018-07-05 13:16:54
Uchwała nr XLIII/546 w sprawie uchylenia uchwały nr XIII/163/15 Rady Miejskiej w Kątach Wroclawskich z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś Wrocławska, w rejonie ulicy Wrocławskiej 2018-07-05 13:12:44
Uchwała nr XLIII/545/18 w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka zo.o. w Kątach Wrocławskich 2018-07-05 13:06:02
Uchwała nr XLIII/544/18 w sprawie nadania godności Honorowego Obywatela Miasta i Gminy 2018-07-05 12:47:27
Sesja nr XLIII Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 28 czerwca 2018 roku 2018-07-05 12:42:52
Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Dróg, Bezpieczeństwa, Porządku w dniu 3 lipca 2018 2018-07-04 11:54:45
Zarządzenie 992/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-07-04 09:15:02
Izabela Dorota Senk - Kierownik GOPS 2018-07-02 11:40:55
Informacja o wyborze oferenta na realizację postępowania z dnia 19 czerwca 2018 r. pn.: Remont północnej strony elewacji ratusza oraz wieży zegarowej w Kątach Wrocławskich 2018-06-29 13:37:12
Protokół nr XLII/2018 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 24 maja 2018 roku 2018-06-29 12:16:54
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym (licytacja) na dzierżawę nieruchomości rolnych oznaczonych geodezyjnie jako dz. nr 36, dz. nr 37, dz. nr 38, dz. nr 39, dz. nr 40, dz. nr 41 AM-19 położonych w obrębie Kąty Wrocławskie 2018-06-26 10:33:54
Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze 2018-06-22 09:10:39
Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2018-06-20 12:32:53
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2018-06-19 15:32:41
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-06-19 15:27:08
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu w 2018 roku 2018-06-19 15:22:42
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pietrzykowice-Rybnica, dla terenów w rejonie ulic Smoleckiej i Radarowej 2018-06-19 15:14:02
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa wieś Wrocławska 2018-06-19 15:13:00
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulicy Przemysłowej 2018-06-19 15:06:53
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-zachodniej części wsi Zabrodzie, zatwierdzonego uchwałą nr XXI/283/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 sierpnia 2016 r. 2018-06-19 14:59:07
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zabrodzie, gmina Kąty Wrocławskie, dla obszaru w północno-wschodniej części obrębu, zatwierdzonego uchwałą nr XXI/282/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 sierpnia 2016 r. 2018-06-19 14:42:53
Trzecie zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: Remont północnej strony elewacji budynku Ratusza oraz wieży zegarowej w Kątach Wrocławskich. 2018-06-19 10:10:45
Informacja o wyborze oferenta na realizację postępowania z dnia 24 kwietnia 2018 r. pn.: Remont północnej strony elewacji ratusza oraz wieży zegarowej w Kątach Wrocławskich 2018-06-19 09:55:53
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gądów-Jaszkotle 2018-06-18 15:17:45
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XL/428/14 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sadków 2018-06-18 15:12:29
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIII/163/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś Wrocławska, w rejonie ulicy Wrocławskiej 2018-06-18 15:07:46
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XI/119/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Górny, w rejonie ulic Wrocławskiej i Radosnej 2018-06-18 14:53:15
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Sadkowie 2018-06-18 14:44:56
Projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z.o.o. w Kątach Wrocławskich 2018-06-18 14:43:50
Sesja nr XLIII Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 28 czerwca 2018 roku 2018-06-18 14:38:27
21 czerwca 2018 roku godz.13-ta posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2018-06-14 15:17:53
Uchwała nr V/78/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 rok. 2018-06-13 12:47:02
19 czerwca 2018 roku godz.13-ta posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2018-06-13 11:00:19
19 czerwca 2018 r. godz.9-ta posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku 2018-06-12 14:30:08
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE ZA ROK 2017 2018-06-12 13:19:16
Zarządzenie 969/2018 z dnia 29.05.2018 powołanie komisji odbiorowej "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wojtkowicach" 2018-06-12 10:54:58
Zarządzenie 964/2018 z dnia 23.05.2018 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastepowania Dyrektora Szkoły podstawowej w Gniechowicach podczas jego nieobecności 2018-06-12 10:36:38
18 czerwca 2018 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2018-06-11 13:06:07
Zarządzenie 963/2018 z dnia 23.05.2018 powołanie komisji odbiorowej "Budowa ul. Willowej w Smolcu" 2018-06-08 14:13:13
Zarządzenie 959/2018 z dnia 11.05.2018 zatwierdzenie wyników przetargu "Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kąty Wrocławskie" 2018-06-08 14:04:08
Zarządzenie 945/2018 z dnia 16.04.2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie 2018-06-08 13:09:51
Centralny Rejestr Umów UMiG Kąty Wrocławskie - Maj 2018 2018-06-08 11:48:21
Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Dróg, Bezpieczeństwa, Porządku w dniu 5 czerwca 2018 2018-06-07 12:01:37
Zarządzenie 977/2018 z dnia 06.06.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej "Rewaloryzacja Zabytkowego parku oraz ruin dworu nawodnego w Smolcu" 2018-06-07 11:34:26
Zarządzenie 978/2018 z dnia 06.06.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej "Opracowanie koncepcji architechtonicznej Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Krzeptowie przy ul. Wiśniowej na projektowanej działce nr 101/75" 2018-06-07 11:28:14
Zarządzenie 976/2018 z dnia 06.06.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej "Rewitalizacja Parku w Pietrzykowicach" 2018-06-07 11:24:46
Zarządzenie 975/2018 z dnia 06.06.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej "Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich na cele turystyczne" 2018-06-07 11:23:04
Czerwiec 2018 2018-06-07 11:17:14
Zarządzenie 973/2018 z dnia 30.05.2018 w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich 2018-06-07 11:07:12
Zarządzenie 972/2018 z dnia 30.05.2018 w sprawie powołania Sądu konkursowego "Opracowanie koncepcji archtechtonicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie przy ul. Wiśniowej na projektowanej działce nr 101/75" 2018-06-07 11:05:00
Zarządzenie 971/2018 z dnia 30.05.2018 zatwierdzenie Regulaminu konkursu :"Opracowanie koncepcji archtechtonicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie przy ul. Wiśniowej na projektowanej działce nr 101/75" 2018-06-07 11:02:10
Zarządzenie 970/2018 z dnia 29.05.2018 powołanie komisji przetargowej "Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w Gminie Kąty Wrocławskie" 2018-06-07 10:58:37
Zarządzenie 969/2018 z dnia 29.05.2018 powołanie komisji odbiorowej "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wojtkowicach, Gmina Kąty Wrocławskie" 2018-06-07 10:54:02
Zarządzenie 967/2018 z dnia 28.05.2018 powołanie komisji przetargowej "Wykonanie nakładek asfaltowych w ramach zadania pn. "Modernizacja poboczy dróg - chodniki i nakładki asfaltowe" 2018-06-07 10:51:10
Zarządzenie 962/2018 z dnia 16.05.2018 zatwierdzenia wyników postepowania przetargowego " Oczyszczanie z odpadów i dwukrotne koszenie poboczy, rowów i przeciwskarp dróg gminnych i powiatowych na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" 2018-06-07 10:43:32
Zarządzenie 961/2018 z dnia 16.05.2018 zatwierdzenie wyników przetargu " Termodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i byłego Publicznego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika przy ul. Brzozowej 6 w Kątach Wrocławskich" 2018-06-07 10:40:26
Zarządzenie 960/2018 z dnia 11.05.2018 unieważnienie przetargu "Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich na cele turystyczne" 2018-06-07 10:34:35
Zarządzenie 958/2018 z dnia 11.05.2018 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu "Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kąty Wrocławskie" 2018-06-07 10:31:30
Zarządzenie 957/2018 z dnia 07.05.2018 w sprawie unieważnienia przetargu "Rewitalizacja Parku w Pietrzykowicach" 2018-06-07 10:28:13
Zarządzenie 955/2018 z dnia 27.04.2018 w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich 2018-06-07 10:23:05
Zarządzenie 954/2018 z dnia 27.04.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej "Rewitalizacja parku w Pietrzykowicach" 2018-06-07 10:20:15
Zarządzenie 953/2018 z dnia 27.04.2018 w sprawie powołania składu komisji przetargowej "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i byłego Publicznego gimnazjum im. Mikołaja Kopernika przy ul. Brzozowej 6 w Kątach Wrocławskich" 2018-06-07 10:18:17
Zarządzenie 974/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r 2018-06-06 09:05:30
7 czerwca 2018 roku godz. 12:30 posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2018-06-04 12:39:09
7 czerwca 2018 roku godz.11-ta posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2018-05-30 14:40:54
Uchwała nr XLII/543/18 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie za 2017 rok 2018-05-30 11:30:43
Uchwała nr XLII/542/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok 2018-05-30 11:29:01
Uchwała nr XLII/541/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2018-05-30 11:27:10
Uchwała nr XLII/540/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-05-30 11:25:25
Uchwała nr XLII/539/18 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na program pn. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego 2018-05-30 11:23:50
Uchwała nr XLII/538/18 w sprawie zwiększenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu 2018-05-30 11:21:36
Uchwała nr XLII/537/18 w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz określenia kryteriów wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 2018-05-30 11:19:39
Uchwała nr XLII/536/18 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Kąty Wrocławskie 2018-05-30 11:16:14
Uchwała nr XLII/535/18 w sprawie nadania nazwy ulicy w Bogdaszowicach 2018-05-30 11:11:52
Uchwała nr XLII/534/18 w sprawie nadania nazw ulic w Zachowicach 2018-05-30 10:56:55
Uchwała nr XLII/533/18 w sprawue zmiany uchwały nr XX/270/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 czerwca 2016 roku 2018-05-30 10:55:24
Uchwała nr XLII/532/18 w sprawie wprowadzenia programu pn. "Pudełko życia w gminie Kąty Wrocławskie" 2018-05-30 10:51:44
Sesja nr XLII Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 24 maja 2018 rok 2018-05-30 10:43:34
5 czerwca 2018 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku 2018-05-30 09:43:14
Zarządzenie 968/2018 z dnia 29.05.2018 w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Kąty Wrocławskie oraz ich wyposażenia 2018-05-29 15:14:44
Maj 2018 2018-05-29 14:53:09
Interpelacja radnego Grzegorza Pacyny z dnia 26.04.2018 r. 2018-05-25 14:12:36
Protokół nr XLI/2018 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 26 kwietnia 2018 roku 2018-05-25 08:53:15
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 37/4 położonej w obrębie Nowa Wieś Wrocławska 2018-05-23 11:28:08
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 121/3 położonej w obrębie Czerńczyce 2018-05-23 11:23:13
Renata Wonskowska - GOPS 2018-05-18 13:54:26
Ewa Suchowiecka - GOPS 2018-05-18 13:51:29
Kapitaniec Grażyna - GOPS 2018-05-18 13:48:47
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na program pn. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego 2018-05-17 08:55:20
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2018-05-17 08:30:29
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-05-17 08:29:27
Projekt uchwały w sprawie zwiększenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu 2018-05-17 08:28:49
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz określenia kryteriów wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 2018-05-17 08:27:45
Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Kąty Wrocławskie 2018-05-17 08:24:02
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Bogdaszowicach 2018-05-17 08:20:33
Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w Zachowicach 2018-05-17 08:19:21
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/270/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 czerwca 2016 r. 2018-05-17 08:18:35
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia programu pn. "Pudełko Życia w gminie Kąty Wrocławskie" 2018-05-17 08:15:47
Sesja nr XLII Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 24 maja 2018 roku 2018-05-17 08:10:18
22 maja 2018 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2018-05-15 14:58:02
21 maja 2018 roku godz.09:00 posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2018-05-15 14:49:34
Mirosława Hipszer - Dyrektor 2018-05-14 11:46:53
Alicja Nawrocka - Dyrektor 2018-05-14 11:45:09
Lidia Reps - Dyrektor 2018-05-14 11:43:20
Renata Kowalczyk - Dyrektor 2018-05-14 11:41:50
Alfreda Hajdamowicz - Dyrektor 2018-05-14 11:40:53
Marzena Fedzin - Dyrektor 2018-05-14 11:39:48
Maria Szul - Dyrektor 2018-05-14 11:38:34
Bogusława Płatek - GOPS 2018-05-14 11:33:18
Danuta Rutkowska - Kierownik GOPS 2018-05-14 11:31:13
Janusz Koźminski - Prezes Zarządu ZGK Sp. z o.o. 2018-05-14 11:30:17
Marek Osiński - Dyrektor ZOJO 2018-05-14 11:29:26
Łucja Krokosz - Kierownik ZGM 2018-05-14 11:28:04
Informacja z sesji Rady Miejskiej - kwiecień 2018 2018-05-11 12:06:38
18 maja 2018 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2018-05-11 09:33:02
17 maja 2018 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2018-05-10 13:31:36
Ogłoszenie o piątym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Kąty Wrocławskie dz. nr 8/14 AM-12 2018-05-10 09:18:55
Ogłoszenie o piątym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kątach Wrocławskich dz. nr 9/3 i 6/1 AM-12 2018-05-10 09:14:53
Ogłoszenie o trzecim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kątach Wrocławskich dz. nr 14/7, 14/5 i 14/13 AM-11 2018-05-10 09:09:51
Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy - dz. nr 36, 37, 38, 39, 40, 41 AM-19, obręb Kąty Wrocławskie 2018-05-10 08:35:02
Centralny Rejestr Umów UMiG Kąty Wrocławskie- Kwiecień 2018 2018-05-09 13:49:37
16 maja 2018 r. godz.9-ta posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku 2018-05-09 10:33:29
Zarzadzenie 956/2018 z dnia 30.04.2018 w sprawie zmian w budzecie gminy na 2018 rok 2018-05-08 11:49:24
Drugie zapytania ofertowego dla realizacji zadania pt.: Remont północnej strony elewacji ratusza oraz wieży zegarowej w Kątach Wrocławskich. 2018-05-07 14:59:03
Mieczysław Reps - Zastępca Burmistrza 2018-05-04 14:23:53
10 maja 2018 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2018-05-04 09:39:54
Zarządzenie 952/2018 z dnia 27.04.2018 w sprawie powołania składu komisji odbiorowej "Rewaloryzacja parku w Smolcu" 2018-05-02 15:38:35
Zarządzenie 951/2018 z dnia 25.04.2018 w sprawie powołania składu komisji przetargowej "Oczyszczanie z odpadów i dwukrotne koszenie poboczy, rowów i przeciwskarp dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie" 2018-05-02 15:34:40
Zarządzenie 950/2018 z dnia 25.04.2018 w sprawie powołania składu komisji "Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich" 2018-05-02 15:31:58
Zarządzenie 949/2018 z dnia 20.04.2018 w sprawie powołania składu komisji do otwarcia ofert na zakup lokali mieszkalnych z rynku pierwotnego i wtórnego 2018-05-02 15:30:04
Zarządzenie 948/2018 z dnia 20.04.2018 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Smolcu 2018-05-02 15:28:08
Zarządzenie 947/2018 z dnia 17.04.2018 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego "Budowa świetlicy wiejskiej w Kębłowiach" 2018-05-02 15:26:03
Zarządzenie 946/2018 z dnia 16.04.2018 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego "Rewitalizacja Parku w Pietrzykowicach" 2018-05-02 15:19:33
Zarządzenie 944/2018 z dnia 13.04.2018 w sprawie powołania składu komisji odbiorowej "Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie gminy Kąty Wrocławskie" 2018-05-02 15:14:56
Zarządzenie 943/2018 z dnia 12.04.2018 w sprawie powołania składu komisji przetargowej "Budowa świetlicy wiejskiej w Kębłowiach" 2018-05-02 15:12:23
Zarządzenie 942/2018 z dnia 12.04.2018 w sprawie unieważnienia Przetargu "Termodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i byłego Publicznego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika przy ul. Brzozowej 6 w Kątach Wrocławskich" 2018-05-02 15:10:28
Zarządzenie 941/2018 z dnia 11.04.2018 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Nowej Wsi Wrocławskiej 2018-05-02 15:05:16
Zarządzenie 940/2018 z dnia 11.04.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej "Rewitalizacja Parku w Pietrzykowicac" 2018-05-02 15:03:24
Zarządzenie 938/2018 z dnia 12.04.2018 w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2018-05-02 15:00:53
Zarządzenie 937/2018 z dnia 12.04.2018 w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2018-05-02 15:00:05
Zarządzenie 936/2018 z dnia 12.04.2018 w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2018-05-02 14:58:51
Zarządzenie 935/2018 z dnia 23.04.2018 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Czerńczycach 2018-05-02 14:56:06
Zarządzenie 934/2018 z dnia 23.04.2018 w sprawie zbycia lokalu użytkowego położonego w Smolcu przy ul. Dworcowej 1 2018-05-02 14:54:11
Zarządzenie 933/2018 z dnia 10.04.2018 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej polożonej w Kątach Wrocławskich 2018-05-02 14:52:17
Zarządzenie 932/2018 z dnia 06.04.2018 w sprawie przekazania lokali mieszkalnych Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich 2018-05-02 14:40:07
Zarządzenie 931/2018 z dnia 05.04.2018 w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego "Przeprowadzenie prac planistycznych i sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie" 2018-05-02 14:22:19
Zarządzenie 930/2018 z dnia 05.04.2018 w sprawie unieważnienia przetargu "Remont północnej strony elewacj ratusza, wieży zegarowej oraz toalet w budynku ratusza w Kątach Wrocławskich" 2018-05-02 14:18:04
Zarządzenie 929/2018 z dnia 03.04.2018 w sprawie zatwierdzenia bilansu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich za 2017 rok 2018-05-02 14:15:32
Zarządzenie 928/2018 z dnia 30.03.2018 w sprawie ustalenia regulaminu klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych" 2018-05-02 14:12:54
Zarządzenie 927/2018 z dnia 30.03.2018 w sprawie powołania składu komisji przetargowej "Remont połnocnej strony elewacji ratusza, wieży zegarowej oraz toalet w budynku ratusz w Kątach Wrocławskich" 2018-05-02 14:10:16
Uchwała nr XLI/531/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2018-05-02 13:36:56
Uchwała nr XLI/530/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-05-02 13:34:58
Sesja nr XLI Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 26 kwietnia 2018 roku 2018-05-02 12:41:27
8 maja 2018 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2018-05-02 11:30:56
8 maja 2018 roku godz.9:30 posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2018-05-02 11:26:38
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich 2018-04-30 11:34:36
Rok 2018 2018-04-30 08:38:22
Protokół nr XL/2018 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 27 marca 2018 roku 2018-04-27 14:31:27
Sprawozdanie z prac Komisji Dróg, Bezpieczeństwa, Porządku za kwiecień 2018 2018-04-27 12:58:15
Sprawozdanie z prac Komisji Budżetu i Rozwoju za kwiecień 2018 2018-04-27 11:34:46
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich 2018-04-26 14:25:03
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym 2018-04-25 14:51:12
30 kwietnia 2018 r. o godz. 12:30 posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2018-04-25 08:20:44
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu niegranicznego - dz. nr 183/1 obręb Smolec 2018-04-23 08:17:07
Zarządzenie 939/2018 w sprawie nadania Urzędowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Regulaminu Organizacyjnego 2018-04-19 14:16:15
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2018-04-18 15:38:26
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-04-18 15:32:59
Sesja nr XLI Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 26 kwietnia 2018 roku 2018-04-18 15:23:33
24 kwietnia 2018 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2018-04-17 14:05:34
24 kwietnia 2018 r. o godz. 08:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2018-04-17 14:03:48
Zarządzenie 945/2018 z dnia 16.04.2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w 2018 roku 2018-04-17 09:06:29
Kwiecień 2018 2018-04-17 09:03:11
20 kwietnia 2018 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2018-04-13 11:26:28
Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego - dz. nr 37/4 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska 2018-04-13 08:22:52
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017 rok 2018-04-12 08:45:40
17 kwietnia 2018 r. godz 9-ta posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku 2018-04-10 10:49:09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania działek sąsiednich - dz. nr 9/2 i 9/3 AM-19 obręb Kąty Wrocławskie 2018-04-10 08:30:31
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego - dz. nr 121/3 AM-1 obręb Czerńczyce 2018-04-10 08:24:10
Sprawozdanie z prac Komisji Budżetu i Rozwoju za marzec 2018 2018-04-09 09:20:58
Centralny Rejestr Umów UMiG Kąty Wrocławskie- Marzec 2018 2018-04-06 14:53:03
Interpelacja radnego Grzegorza Pacyny z dnia 20.02.2018 r. 2018-04-06 13:38:50
12 kwietnia 2018 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2018-04-05 14:20:04
12 kwietnia 2018 roku godz.11:00 posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2018-04-05 14:14:47
12 kwietnia 2018 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2018-04-05 14:08:35
Zarządzenie 926/2018 z dnia 30.03.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r 2018-04-04 14:57:00
9 kwietnia 2018 r. godz.9-ta posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2018-04-03 14:53:14
9 kwietnia 2018 r. godz.9-ta posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2018-04-03 14:50:10
Informacja z sesji Rady Miejskiej - marzec 2018 2018-04-03 14:12:53
Uchwała nr XL/529/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Wrocław 2018-03-30 12:46:58
Uchwala nr XL/528/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi Wrocławskiemu 2018-03-30 12:42:44
Uchwała nr XL/527/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu 2018-03-30 12:39:58
Uchwała nr XL/526/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-03-30 12:37:21
Uchwała nr XL/525/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, dla terenów w rejonie ulicy Topolowej 2018-03-30 12:31:12
Uchwała nr XL/524/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Mokronos Dolny 2018-03-30 12:24:11
Uchwała nr XL/523/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Pietrzykowice-Rybnica, dla terenów wsi Pietrzykowice w rejonie uli Grabowej i Leśnej 2018-03-30 12:19:57
Uchwała nr XL/522/18 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Kilianów-Szymanów 2018-03-30 12:15:01
Uchwała nr XL/521/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w południowej części obrębu, zatwierdzonego uchwałą nr XIV/171/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2015 r. 2018-03-30 12:10:38
Uchwała nr XL/520/18 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie w 2018 roku" 2018-03-30 12:03:38
Sesja nr XL Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 27 marca 2018 roku 2018-03-30 11:29:51
Zarządzenie 923/2018 z dnia 28.03.2018 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie szacowania i analizy ryzyka w obszarze danych osobowych oraz oceny skutków dla osób których dane dotycza. 2018-03-30 10:04:23
Zarządzenie 922/2018 z dnia 28.03.2018 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu "Przebudowa kompleksu sportowego w Smolcu" 2018-03-30 09:43:17
Zarządzenie 921/2018 z dnia 27.03.2018 w sprawie powołania składu komisji przetargowej na zadanie " Termodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i byłeego Publicznego Gimnazjum im Mikołaja Kopernika przy ul. Brzozowej 6 w Kątach Wrocławskich" 2018-03-30 09:41:29
Zarządzenie 920/2018 z dnia 26.03.2018 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gniechowicach podczas jego nieobecności 2018-03-30 09:37:18
Zarządzenie 925/2018 z dnia 29.03.2018 w sprawie określenia regulaminu pracy komisji konkursowej powołanej do roazpatrzenia ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2018. 2018-03-30 09:00:05
Zarządzenie 924/2018 z dnia 29.03.2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw opiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w 2018 roku . 2018-03-30 08:56:12
Zarządzenie 918/2018 z dnia 22.03.2018 w sprawie aktualizacji przepisów wewnętrznych wprowadzających plan kont dla Gminy i Urzędu Kąty Wrocławskie oraz ustaleń dotyczących polityki rachunkowości w gminnych jednostkach budżetowych 2018-03-29 14:16:36
Informacja w sprawie oceny bezpieczeństwa i porządku na terenie gminy Kąty Wrocławskie 2018-03-28 10:51:22
Sprawozdanie z prac Komisji Dróg, Bezpieczeństwa, Porządku za marzec 2018 2018-03-28 10:48:47
Protokół nr XXXIX/2018 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 22 lutego 2018 roku 2018-03-28 10:46:05
Zarządzenie 919/2018 z dnia 23.03.2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich 2018-03-26 09:20:11
Zarządznie 914-1/2018 w sprawie nabycia lokali mieszkalnych położonych w Gniechowicach przy ul. Kąteckiej 38 2018-03-23 11:58:47
Zarządzenie 915/2018 z dnia 20.03.2018 w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy za 2017 roku 2018-03-22 14:51:36
Zarządzenie 917/2018 z dnia 22.03.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie "Przeprowadzenie prac planistycznychi sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie" 2018-03-22 13:29:16
Zarządzenie 914/2018 z dnia 16.03.2018 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego "Budowa świetlicy wiejskiej w Kębłowicach" 2018-03-22 13:16:52
Zarządzenie 913/2018 z dnia 15.03.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie" 2018-03-22 12:57:58
Zarządzenie 912/2018 z dnia 14.03.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie "Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kąty Wrocławskie" 2018-03-22 12:54:38
Zarządzenie 911/2018 z dnia 14.03.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie "Budowa świetlicy Wiejskiej w Kębłowicach" 2018-03-22 12:52:36
Zarządzenie 909/2018 z dnia 12.03.2018 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego na zadanie Termodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i byłego Publicznego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika przy ul. Brzozowej 6 w Kątach Wrocławskich" 2018-03-22 12:39:04
Zarządzenie 906/2018 z dnia 12.03.2018 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na zadanie "Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych i urządzeń fitness na placach zabaw na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" 2018-03-22 12:34:24
Zarządzenie 905/2018 z dnia 08.03.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie "Termodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i byłego Publicznego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika przy ul.Brzozowej w Kątach Wrocławskich" 2018-03-22 12:29:52
Zarządzenie 904/2018 z dnia 05.03.2018 w sprawie przekazania Radzie Sołeckiej wsi Górzyce składników mienia komunalnego do korzystania 2018-03-22 12:26:37
Zarządzenie 903/2018 z dnia 05.03.2018 w sprawie powłania komisji przetargowej na zadanie "Przebudowa kompleksu sportowego w Smolcu" 2018-03-22 12:24:58
Zarządzenie 902/2018 z dnia 05.03.2018 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na zadanie "Budowa ul. Legionów w Kątach Wroccławskich" 2018-03-22 12:23:20
Zarządzenie 901/2018 z dnia 05.03.2018 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na zadanie "Odbudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kątach Wrocławskich" 2018-03-22 12:20:34
Zarządzenie 900/2018 z dnia 01.03.2018 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu pod nazwą "Partnerstwo Gmin" 2018-03-22 12:14:15
Zarządzenie 899/2018 z dnia 01.03.2018 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie "Organizacja wypoczynku letniego wraz z transportem i realizacją programu profilaktyki antyalkoholowej dla 120 dzieci w wieku 7-14 lat z terenu Gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości nadmorskiej na terenie kraju" 2018-03-22 12:12:20
Zarządzenie 916/2018 z dnia 20.03.2018 w sprawie przyjęcia "Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" 2018-03-21 13:27:58
Interpelacja radnego Łukasza Zbroszczyk z dnia 05.03.2018 r. 2018-03-20 13:14:43
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w południowej części obrębu, zatwierdzonego uchwałą nr XIV/171/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2015 r. 2018-03-20 09:19:19
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich - Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich - dokument stracił ważność 2018-03-16 12:45:38
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich 2018-03-16 12:42:30
Zarządzenie 907/2018 z dnia 12.03.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-03-16 12:33:08
22 marca 2018 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2018-03-16 08:59:56
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Kilianów-Szymanów 2018-03-15 13:23:26
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, dla terenów w rejonie ul. Topolowej 2018-03-15 13:12:44
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Mokronos Dolny 2018-03-15 13:02:50
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Pietrzykowice-Rybnica, dla terenów wsi Pietrzykowice w rejonie ulic Grabowej i Leśnej 2018-03-15 12:55:37
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-03-15 08:52:57
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wrocław 2018-03-15 08:44:39
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi Wrocławskiemu 2018-03-15 08:42:02
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu 2018-03-15 08:38:58
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie w 2018 roku" 2018-03-15 08:28:54
Sesja nr XL Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 27 marca 2018 roku 2018-03-15 08:21:41
20 marca 2018 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2018-03-14 13:55:55
Zarządzenie 910/2018 z dnia 14.03.2018r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie "Organizacja wypoczynku letniego (kolonii) wraz transportem i realizacją programu profilaktyki antyalkoholowej dla 120 dzieci w wieku 7-14 lat z terenu Gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości nadmorskiej na terenie kraju" 2018-03-14 09:31:21
Marzec 2018 2018-03-14 09:25:19
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - dz. nr 571/1, obręb Smolec 2018-03-12 11:50:23
19 marca 2018 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2018-03-12 11:00:05
15 marca 2018 r. o godz. 13:30 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2018-03-09 10:16:57
16 marca 2018 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku 2018-03-09 09:35:49
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2018-03-08 15:22:25
15 marca 2018 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2018-03-08 09:09:38
Interpelacja radnego Grzegorza Pacyny z dnia 20.02.2018 r. 2018-03-07 12:57:17
Odpowiedź na pytanie do zapytania ofertowego nr OR.142.2.2018-2 2018-03-06 12:06:09
13 marca 2018 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2018-03-06 10:46:32
Interpelacja radnego Łukasza Zbroszczyk z dnia 20.02.2018 r. 2018-03-06 08:37:06
Zarządzenie nr 898/2018 z dnia 28.02.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r. 2018-03-05 15:21:39
12 marca 2018 roku godz.12:30 posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2018-03-05 14:41:20
Centralny Rejestr Umów UMiG Kąty Wrocławskie- Luty 2018 2018-03-05 12:45:07
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym (licytacja) na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 72 AM-1 położonej w Sokolnikach 2018-03-05 09:41:45
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym ustnym (licytacja) na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 163 AM-1 położonej w Sokolnikach 2018-03-05 09:36:03
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zadanie Organizacja wypoczynku letniego ( kolonii)  wraz z transportem i realizacją programu profilaktyki antyalkoholowej dla 120 dzieci  w wieku 7-14 lat z terenu Gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości nadmorskiej na terenie  kraju. 2018-03-01 15:06:45
Zapytanie ofertowe nr OR.142.2.2018-2 na wykonanie usługi polegającej na weryfikacji, aktualizacji i wdrożeniu dokumentacji oraz procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w zakresie wymagań określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2018-03-01 14:59:23
Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego nr OR.142.2.2018-2 2018-03-01 14:57:25
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich. - dokument stracił ważność 2018-02-28 08:22:22
Nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich. 2018-02-28 07:59:23
Uchwała nr XXXVIII/502/18 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich na rok 2018 2018-02-26 12:09:46
Uchwała nr XXXVIII/501/18 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu 2018-02-26 12:07:36
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na weryfikacji, aktualizacji i wdrożeniu dokumentacji oraz procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w zakresie wymagań określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - dokument stracił ważność 2018-02-26 12:06:47
Uchwała nr XXXVIII/500/18 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej wschód I i II etap 2018-02-26 12:05:30
Uchwała nr XXXVIII/499/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-02-26 12:03:50
Uchwała nr XXXVIII/498/18 o zmianie uchwały w sprawie powołania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2018-02-26 11:57:18
Uchwała nr XXXVIII/497/18 o zmianie uchwały w sprawie powołania inkasentów podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2018-02-26 11:55:27
Uchwała nr XXXVIII/496/18 w sprawie nadania nazwy ulicy w Krzeptowie 2018-02-26 11:53:34
Uchwała nr XXXVIII/495/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, w rejonie ulic 1 Maja i Makowej 2018-02-26 11:50:09
Uchwała nr XXXVIII/494/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic Chabrowej i Chłopskiej 2018-02-26 11:45:22
Uchwała nr XXXVIII/493/18 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie w roku 2018 2018-02-26 11:25:05
Uchwała nr XXXVIII/492/18 w sprawie udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2018-02-26 11:23:18
Uchwała nr XXXIX/519/18 w sprawie podziału Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-02-26 11:13:58
Uchwała nr XXXIX/518/18 w sprawie podziału Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-02-26 11:06:28
Uchwała nr XXXIX/517/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2018-02-26 11:00:45
Uchwała nr XXXIX/516/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok i podziału wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy 2018-02-26 10:56:31
Uchwała nr XXXIX/515/18 w sprawie nadania nazwy ulicy w Kamionnej 2018-02-26 10:49:20
Uchwała nr XXXIX/514/18 w sprawie nadania nazwy ulicy w Pełcznicy 2018-02-26 10:45:43
Uchwała nr XXXIX/513/18 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Smolec 2018-02-26 10:39:46
Uchwała nr XXXIX/512/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gniechowice w rejonie ulic Lipowej i Porzeczkowej 2018-02-26 10:19:11
Uchwała nr XXXIX/511/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Kilianów-Szymanów 2018-02-26 10:15:22
Uchwała nr XXXIX/510/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strzeganowice w rejonie drogi powiatowej 2018-02-26 10:11:14
Uchwała nr XXXIX/509/18 w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec w rejonie ulic Oliwkowej i Jaworowej 2018-02-26 10:05:11
Uchwała na XXXIX/508/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie w rejonie ulicy ks.Jerzego Popiełuszki 2018-02-26 10:00:53
Uchwała nr XXXIX/507/18 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki komunalnej Spółka zo.o. w Kątach Wrocławskich, na lata 2018-2020 2018-02-26 09:55:02
Uchwała nr XXXIX/506/18 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2018 - 2022 2018-02-26 09:48:55
Uchwała nr XXXIX/505/18 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kąty Wrocławskie 2018-02-26 09:45:17
Uchwała nr XXXIX/504/18 zmieniająca uchwałę nr XXXI/293/09 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz innych składników wynagradzania nauczycieli 2018-02-26 09:40:17
Uchwała nr XXXIX/503/18 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania rodziny w Gminie Kąty Wrocławskie na lata 2018-2020 2018-02-26 09:35:08
Sesja nr XXXIX/18 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 22 lutego 2018 r. 2018-02-26 09:26:59
Sesja nr XXXVIII/2018 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 25 stycznia 2018 r. 2018-02-26 09:25:10
Sprawozdanie z prac Komisji Dróg, Bezpieczeństwa, Porządku za luty 2018 2018-02-23 14:57:18
Protokół nr XXXVIII/2018 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 25 stycznia 2018 roku 2018-02-23 14:48:11
Sprawozdanie z prac Komisji Budżetu i Rozwoju za luty 2018 2018-02-23 14:31:44
Zarządzenie 860/1/2017 z dnia 29.XII.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2018-02-22 10:06:49
Zarządzenie 860/2017 z dnia 29.XII.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2018-02-22 10:03:26
Zarządzenie 896/2018 z dnia 20.02.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej "Budowa ul. Legionów w Kątach Wrocławskich" 2018-02-21 11:38:54
Zarządzenie 895/2018 z dnia 20.02.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej "Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych i urządzeń fitness na placach zabaw na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie" 2018-02-21 11:37:22
Zarządzenie 893/2018 z dnia 16.02.2018 w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za prowdzenie Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" 2018-02-21 11:34:26
Zarządzenie 892/2018 z dnia 13.02.2018 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na zadanie "Odbudowa boisk przy SP 1 w Kątach Wrocławskich" 2018-02-21 11:31:54
Zarządzenie 891/2018 z dnia 13.02.2018 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na zadanie " pełnienie nadzoru inwestorskiego "Budowa kanalizacji sanitarnej wschód etap II- Mokronos Dolny" 2018-02-21 11:29:46
Zarządzenie 890/2018 z dnia 12.02.2018 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego "Termodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i byłego Publicznego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika przy ul. brzozowej 6 w Kątach Wrocławskich" 2018-02-21 11:20:56
Zarządzenie 889/2018 z dnia 09.02.2018 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu "Dostawa kruszyw drogowych do remontu dróg na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2018 wraz z tranportem" 2018-02-21 11:09:12
Zarządzenie 888/2018 z dnia 07.02.2018 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Mokronosie Górnym 2018-02-21 11:07:00
Zarządzenie 887/2018 z dnia 06.02.2018 w sprawie powołania Komitetu Honorowego i komitetu Organizacyjnego Obchodów 100 lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Gminie Kąty Wrocławskie 2018-02-21 11:05:40
Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Dróg, Bezpieczeństwa, Porządku w dniu 7 lutego 2018 2018-02-21 11:04:36
Zarządzenie 886/2018 z dnia 06.02.2018 w sprawie prowadzenia Centralnego rejestru Umów w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich" 2018-02-21 11:02:44
Zarządzenie 885/2018 z dnia 06.02.2018 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu "Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich" 2018-02-21 11:00:35
Sprawozdanie z prac Komisji Budżetu i Rozwoju za styczeń 2018 2018-02-21 11:00:31
Zarządzenie 883/2018 z dnia 05.02.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej "Termodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i byłego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika przy. ul. Brzozowej 6 w Kątach Wrocławskich" 2018-02-21 10:56:37
Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty, Kultury i Sportu za rok 2017 2018-02-21 10:56:08
Luty 2018 2018-02-21 10:53:38
Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej za rok 2017 2018-02-21 10:53:28
Zarządzenie 881/2018 z dnia 29.01.2018 w sprawie określenia harmonogramu czynności postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, szkolnych oddziałów przedszkolnychi klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kąty Wrocławskie 2018-02-21 10:52:03
Zarządzenie 880/2018 z dnia 23.01.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej "Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich" 2018-02-21 10:47:39
Zarządzenie 879/2018 z dnia 16.01.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej "Dostawa kruszyw drogowych do remontów dróg na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" 2018-02-21 10:46:12
Zarządzenie 878/2018 z dnia 16.01.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej Pełnienie nadzoru inwestorskiego nada realizacją zadania "Budowa kanalizacji wschód etap II- Mokronos Dolny" 2018-02-21 10:44:35
Zarządzenie 877/2018 z dnia 15.01.2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Sokolnikach. 2018-02-21 10:42:32
Zarządzenie 876/2018 z dnia 15.01.2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Sokolnikach. 2018-02-21 10:41:43
27 lutego 2018 r. o godz.13:30 posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2018-02-20 10:22:59
Projekt uchwały w sprawie podziału Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-02-16 13:43:42
Projekt uchwały w sprawie podziału Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-02-16 13:39:46
Interpelacja radnych Sebastiana Kotlarz i Łukasza Zbroszczyk z dnia 24.01.2018 r. 2018-02-16 08:51:02
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka zo.o w Kątach Wrocławskich, na lata 2018-2020 2018-02-15 09:53:19
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kąty Wrocławskie na lata 2018 - 2022 2018-02-15 09:50:38
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2018-02-14 16:07:47
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 r. i podziału wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy 2018-02-14 09:00:36
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Kamionnej 2018-02-14 08:51:31
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Pełcznicy 2018-02-14 08:44:21
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Smolec 2018-02-13 15:41:45
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gniechowice, w rejonie ulic Lipowej i Porzeczkowej 2018-02-13 15:15:21
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego części obrębu Kilianów -Szymanów 2018-02-13 15:11:02
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strzeganowice, w rejonie drogi powiatowej 2018-02-13 15:03:24
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic Oliwkowej i Jaworowej 2018-02-13 14:56:25
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie w rejonie ulic ks.Jerzego Popiełuszki 2018-02-13 14:51:39
Projekt uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Kąty Wrocławskie 2018-02-13 14:05:08
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę ner XXXI/293/09 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługe lat, za warunki pracy oraz innych składników wynagradzania nauczycieli 2018-02-13 14:00:46
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Kąty Wrocławskie na lata 2018-2020 2018-02-13 13:47:08
Sesja nr XXXIX Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 22 lutego 2018 roku 2018-02-13 13:13:16
20 lutego 2018 r. o godz.12:00 posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2018-02-13 11:00:38
20 lutego 2018 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2018-02-13 10:57:48
19 lutego 2018 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2018-02-12 12:31:17
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich - Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - dokument stracił ważność 2018-02-12 07:56:46
16 lutego 2018 r. o godz. 10:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2018-02-09 12:45:16
Centralny Rejestr Umów UMiG Kąty Wrocławskie- Styczeń 2018 2018-02-09 10:50:17
14 lutego 2018 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku 2018-02-08 14:26:07
15 lutego 2018 r. o godz. 08:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2018-02-08 14:23:58
Zarządzenie 882/18 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 2018-02-06 15:29:00
Interpelacja radnych Sebastiana Kotlarz i Łukasza Zbroszczyk z dnia 24.01.2018 r. 2018-02-06 14:39:21
Interpelacja radnego Łukasza Zbroszczyk z dnia 18.01.2018 r. 2018-02-06 14:37:08
Interpelacja radnych Katarzyny Łapińskiej-Szymańskiej, Sebastiana Kotlarz, Piotra Sobko z dnia 30.11.2017 r. 2018-02-06 14:34:35
Interpelacja radnego Łukasza Zbroszczyk z dnia 27.09.2017 r. 2018-02-06 14:30:01
Interpelacja radnego Łukasza Zbroszczyk z dnia 27.09.2017 r. 2018-02-06 14:27:23
Interpelacja radnej Katarzyny Łapińskiej-Szymańskiej z dnia 24.08.2017 r. 2018-02-06 14:25:49
Interpelacja radnego Piotra Sobko z dnia 29.03.2017 r. 2018-02-06 14:23:54
Interpelacja radnego Czesława Pudlik z dnia 24.11.2016 r. 2018-02-06 14:22:43
Interpelacja radnego Rafała Klajber z dnia 27.04.2016 r. 2018-02-06 14:20:46
Interpelacja radnego Mirosława Pawlaczyk z dnia 18.04.2016 r. 2018-02-06 14:19:29
Interpelacja radnej Wandy Laszczyńskiej z dnia 01.02.2016 r. 2018-02-06 14:18:15
13 lutego 2018 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2018-02-06 08:48:41
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym (licytacja) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Sadowicach dz. nr 272/1 AM-1 2018-02-05 08:15:51
7 lutego 2018 r. o godz. 08:00 wspólne posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządki oraz Komisji Budżetu i Rozwoju 2018-01-31 15:45:35
Rok 2018 2018-01-31 14:29:37
Zarządzenie 875/2018 z dnia 15.01.2018 powołanie komisji odbiorowej "Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości Mokronos Dolny" 2018-01-31 13:59:36
Zarządzenie 874/2018 z dnia 15.01.2018 powołanie komisji odbiorowej "Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości Smolec" 2018-01-31 13:57:27
Zarządzenie 873/2018 z dnia 10.01.2018 w sprawie unieważnienia przetargu "Pełnienie nadzoru inwestorskiego "Budowa kanalizacji sanitarnej wschód etap II-Mokronos Dolny" 2018-01-31 13:55:13
Zarządzenie 872/2018 z dnia 04.01.2018 w sprawie powołania komisji odbiorowej " Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości Krzeptów 2018-01-31 13:52:30
Zarządzenie 871/2018 z dnia 04.01.2018 w sprawie powołania komisji odbiorowej " Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości Smolec ul. św. Floriana " 2018-01-31 13:44:25
Zarządzenie 870/2018 z dnia 04.01.2018 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego 2018-01-31 13:42:09
Zarządzenie 869/2018 z dnia 03.01.2018 w sprawie zasad udzielania i rozliczania zaliczek w 2018 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2018-01-31 13:40:24
Zarządzenie 868/2018 z dnia 03.01.2018 w sprawie planów finansowych na 2018 rok 2018-01-31 13:37:37
Zarządzenie 867/2018 z dnia 03.01.2018 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciagania zobowiazań zwiazanych z realizacją w sprawie przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2018-01-31 13:35:47
Zarządzenie 866/2018 z dnia 02.01.2018 w sprawie zmiany w Zarządzeniu nr 281/2015 z dnia 17 listopada 2015 w sprawie aktualizacji przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2018-01-31 13:32:36
Zarządzenie 865/2018 z dnia 02.01.2018 w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo ksiegowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich 2018-01-31 13:29:02
Zarządzenie 864/2018 z dnia 02.01.2018 w sprawie wprowadzenia planu kont dla Gminy i Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz ustaleń dotyczących polityki rachunkowości w gminnych jednostkach budżetowych 2018-01-31 13:18:04
Zarządzenie 863/2017 z dnia 29.12.2017 powołanie komisji "Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - etap I - Zabrodzie" 2018-01-31 13:12:42
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych 2018-01-31 13:11:05
Zarządzenie 862/2017 z dnia 29.12.2017 zatwierdzenie wyników przetargu "Budowa kanalizacji sanitarnej - etap II- Mokronos Dolny" 2018-01-31 13:08:34
Zarządzenie 858/2017 z dnia 20.12.2017 powołanie komisji przetargowej " Zakup lokali mieszkalnych wraz z przynależnym udziałem nieruchomości gruntowej i częściach wspólnych budynku 2018-01-31 13:02:45
Zarządzenie 861/2017 z dnia 29.12.2017 zatwierdzenie wyników przetargu " Dostawa energii elektrycznej na potrzeby gminy Kąty Wrocławskie" 2018-01-31 12:58:22
Zarządzenie 859/2017 z dnia 28.12.2017 powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2018-01-31 12:51:00
Zarządzenie 857/2017 z dnia 20.12.2017 zatwierdzenie wyników przetargu Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej wschód -etap-II-Mokronos Dolny" 2018-01-31 12:48:26
Zarządzenie 856/2017 z dnia 19.12.2017 zatwierdzenie wyników przetargu "Świadczenia usług pocztwoych dla Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2018" 2018-01-31 12:43:49
Zarządzenie 855/2017 z dnia 13.12.2017 powołanie komisji odbiorowej "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamoinna" 2018-01-31 12:41:43
Zarządzenie 854/2017 z dnia 13.12.2017 unieważnienie postępowania przetargoweho " remont północnej strony elewacji Ratusza oraz wieży zegarowej w Kątach Wrocławskich 2018-01-31 11:50:42
Zarządzenie 853/2017 z dnia 13.12.2017 powołanie komisji przetargowej "Dostawa energii elektrycznej na potrzeby gminy Kąty Wrocławskie" 2018-01-31 11:47:28
Zarządzenie 852/2017 z dnia 12.12.2017 o zmianie zarządzenia 823/2017 w sprawie zbycia pługa odśnieżnego 2018-01-31 11:41:25
Zarządzenie 851/2017 z dnia 12.12.2017 powołanie komisji odbiorowej "Świadczenie usług pocztowych dla gminy Kąty Wrocławskie" 2018-01-31 11:37:44
Zarządzenie 850/2017 z dnia 12.12.2017 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu "Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w gminie Kąty Wrocławskie" 2018-01-31 11:35:37
Zarządzenie 849/2017 z dnia 12.12.2017 w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego "Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu oraz na spłatę kredytów i pożyczek" 2018-01-31 11:32:15
Zarządzenie 848/2017 z dnia 11.12.2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich 2018-01-31 11:29:10
Zarządzenie 847/2017 z dnia 08.12.2017 w sprawie unieważnienia przetargu "Zakup lokali mieszklalnych wraz z przynależnym udziałem nieruchomości gruntowej i częściach wspólnych budynku" 2018-01-31 11:26:20
Zarządzenie 846/2017 z dnia 08.12.2017 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej połozonej w Sadowicach 2018-01-31 11:24:03
Zarządzenie 845/2017 z dnia 08.12.2017 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej połozonej w Kątach Wrocławskich 2018-01-31 11:23:03
Zarządzenie 844/2017 z dnia 08.12.2017 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej połozonej w Kątach Wrocławskich 2018-01-31 11:22:17
Zarządzenie 843/2017 z dnia 07.12.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla nr 4 w Kątach Wrocławskich 2018-01-31 11:20:12
Zarządzenie 842/2017 z dnia 07.12.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej "Remont północnej strohny elewacji Ratusza oraz wiezy zegarowej w Kątach Wrocławskich" 2018-01-31 11:18:34
Styczeń 2018 2018-01-30 13:17:25
Zarządzenie nr 881/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie określenia harmonogramu czynności postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, szkolnych oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kąty Wrocławskie. 2018-01-30 13:14:27
Uchwała nr V/15/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Kąty Wrocławskie przedstawionej w uchwałach Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XXXVII/475/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie oraz nr XXXVII/474/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. - Uchwała budżetowa na 2018 rok 2018-01-29 10:32:42
Uchwała nr V/14/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kąty Wrocławskie przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XXXVII/474/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. - Uchwała budżetowa na 2018 rok 2018-01-29 10:07:39
Protokół nr XXXVII/2017 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 28 grudnia 2017 roku 2018-01-26 13:22:53
Zarządzenie 860/1/2017 z dnia 29.12.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2018-01-25 08:43:45
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich na rok 2018 2018-01-19 12:02:19
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołanie inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2018-01-17 11:36:35
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania inkasentów podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2018-01-17 11:32:22
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu 2018-01-17 09:47:42
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej wschód I i II etap 2018-01-17 09:44:16
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-01-17 09:27:45
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Krzeptowie 2018-01-17 09:18:54
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, w rejonie ulic 1 Maja i Makowej 2018-01-17 09:16:53
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic Chabrowej i Chłopskiej 2018-01-17 09:08:41
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie w roku 2018 2018-01-17 09:05:39
Projekt uchwały w sprawie udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2018-01-17 08:59:42
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r. 2018-01-17 08:54:05
Sesja nr XXXVIII Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 25 stycznia 2018 roku 2018-01-17 08:47:21
22 stycznia 2018 r. o godz. 08:30 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2018-01-16 15:10:20
23 stycznia 2018 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2018-01-16 14:09:24
23 stycznia 2018 roku godz.13:30 posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2018-01-16 14:03:14
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie Sokolniki - dz. nr 72 2018-01-16 10:46:28
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie Sokolniki 2018-01-16 10:42:06
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym ustnym (licytacja) na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1 Maja 14 na rzecz mieszkańców budynku 2018-01-15 12:01:44
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym (licytacja) na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Kątach Wrocławskich przy ul. Mireckiego 4 2018-01-15 11:29:48
15 stycznia 2018 r. o godz. 10:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2018-01-11 15:13:07
18 stycznia 2018 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku 2018-01-11 15:11:33
16 stycznia 2018 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2018-01-09 14:59:29
15 stycznia 2018 r. o godz. 16:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2018-01-09 14:56:18
Protokół nr XXXVI/2017 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 30 listopada 2017 roku 2018-01-09 12:40:29
Protokół nr XXXV/2017 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 26 października 2017 roku 2018-01-09 12:38:39
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. zamówień publicznych /pełny etat - dokument stracił ważność 2018-01-05 11:00:00
Zarządzenie 860/2017 z dnia 29.12.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2018-01-05 10:15:56
Uchwała nr XXXVII/490/17 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2018-2021 z perspektywa do roku 2025 2018-01-04 13:58:36
Uchwała nr XXXVII/489/17 zmieniająca uchwałę nr XXX/466/17 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej 2018-01-04 13:49:06
Uchwała nr XXXVII/488/17 w sprawie uchwalenia miejscoweho planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie autostrady A4 2018-01-04 13:43:21
Uchwała nr XXXVII/487/17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzeptów, w rejonie ulicy Wiśniowej 2018-01-04 13:37:49
Uchwała nr XXXVII/486/17 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie 2018-01-04 13:24:45
Uchwała nr XXXVII/485/17 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotow oświatowych oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystanej dotacji 2018-01-04 13:12:58
Uchwała nr XXXVII/484/17 w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka zo.o w Kątach Wrocławskich 2018-01-04 13:05:26
Uchwała nr XXXVII/483/17 w sprawie określenia wysokości stawek oplaty targowej i sposobu jej poboru na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie w roku 2018 2018-01-04 12:50:33
Uchwała nr XXXVII/482/17 w sprawie nadania nazwy ulicy w Smolcu 2018-01-04 12:32:35
Uchwała nr XXXVII/481/17 w sprawie nadania nazwy ulicy w Smolcu 2018-01-04 12:26:21
Uchwała nr XXXVII/480/17 w sprawie uchylenia w części uchwałę nr VIII/87/17 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia nazwy ulic w Smolcu 2018-01-04 12:21:24
Uchwała nr XXXVII/479/17 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok 2018-01-04 12:14:51
Uchwała nr XXXVII/478/17 w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych 2018-01-04 12:05:04
Uchwała nr XXXVII/477/17 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za pomocą innego instrumentu platniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny 2018-01-04 11:58:57
Uchwała nr XXXVII/476/17 w sprawie wydatków, które nie wygasają w 2017 roku 2018-01-04 11:50:15
Uchwała nr XXXVII/475/17 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2018-01-04 11:42:28
11 stycznia 2018 r. o godz. 08:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2018-01-04 11:33:43
Nr XXXVII/474/17 Uchwała Budżetowa na 2018 rok 2018-01-04 11:31:39
10 stycznia 2018 r. o godz. 10:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2018-01-04 11:06:32
Sesja nr XXXVII Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 28 grudnia 2018 roku 2018-01-04 10:54:15
Rozstrzygnięcie konkursu na zadanie 'Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) Mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2018' 2018-01-02 15:12:21
Ogłoszenie o czwartym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kątach Wrocławskich dz. nr 9/3 i 6/1 AM-12 2017-12-22 08:23:03
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kątach Wrocławskich dz. nr 14/7, 14/5 i 14/13 AM-11 2017-12-22 08:17:22
Ogłoszenie o czwartym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Kąty Wrocławskie dz. nr 8/14 AM-12 2017-12-22 08:08:52
Zarzadzenie 855/17 z dnia 15.XII.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy 2017-12-20 11:01:57
27 grudnia 2017 r. o godz. 10:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2017-12-20 10:47:28
Projekt uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają w 2017 roku 2017-12-20 10:34:45
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie autostrady A4 2017-12-19 15:54:57
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzeptów, w rejonie ulicy Wiśniowej 2017-12-19 15:51:10
Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny 2017-12-19 15:45:45
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Smolcu 2017-12-19 15:40:50
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Smolcu 2017-12-19 15:40:03
Projekt uchwały w sprawie uchylenia w części uchwałę nr VIII/87/03 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia nazwy ulic w Smolcu 2017-12-19 15:39:14
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie w roku 2018 2017-12-19 15:34:55
Projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej spółka zo.o w Kątach Wrocławskich 2017-12-19 15:29:36
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet sołtysom i przewodniczącym rad osiedlowych 2017-12-19 15:14:52
Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystanej dotacji 2017-12-19 15:06:33
Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie 2017-12-19 14:59:06
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-12-19 14:44:20
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2017-12-19 14:14:59
Projekt Uchwała Budżetowa na 2018 rok 2017-12-19 13:57:04
Sesja nr XXXVII/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 28 grudnia 2017 r. 2017-12-19 13:33:29
Zarządzenie 848/2017 z dnia 11.12.2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich 2017-12-12 08:57:26
21 grudnia 2017 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2017-12-11 14:48:01
20 grudnia 2017 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 2017-12-11 12:13:34
19 grudnia 2017 roku godz.13-ta posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2017-12-11 12:10:51
19 grudnia 2017 roku godz.8-ma posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2017-12-11 12:08:36
Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Kąty Wrocławskie 2017-12-11 08:42:39
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania sąsiedniej działki - dz. nr 11/23 AM-5 obręb Kąty Wrocławskie 2017-12-11 08:39:12
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania sąsiedniej działki - dz. nr 11/25 AM-5 obręb Kąty Wrocławskie 2017-12-11 08:18:47
Zarządzenie 841/1/2017 z dnia 07.XII.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej "Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu oraz spłatę kredytów i pożyczek " 2017-12-07 13:47:31
Zarządzenie 841/2017 z dnia 06.XII.2017 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy wynikających z pięciodniowego tygodnia pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w 2018 roku 2017-12-07 13:40:20
Zarządzenie 832/2017 z dnia 22.XI.2017 w w sprawie terminu wypłaty wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2017r 2017-12-07 13:34:51
Informacje o wyborze oferty na realizację dostaw materiałów eksploatacyjnych w okresie od dnia 02.01.2018 do dnia 31.12.2018 r. 2017-12-07 08:50:59
Uchwała nr XXXVI/473/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu 2017-12-06 15:28:37
Uchwała nr XXXVI/472/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2017-12-06 15:26:22
Uchwała nr XXXVI/471/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-12-06 15:22:56
Uchwała nr XXXVI/470/17 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych ze środków pochodzących z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" 2017-12-06 15:17:25
Uchwała nr XXXVI/469/17 w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Kąty Wrocławskie z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku 2017-12-06 15:07:02
Uchwała nr XXXVI/468/17 zmieniająca uchwałę nr XXII/73/99 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 lipca 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej p.n. "Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich" 2017-12-06 15:02:59
Uchwała nr XXXVI/467/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2017 2017-12-06 14:58:02
Sesja nr XXXVI Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 30 listopada 2017 roku 2017-12-06 14:52:52
Zarządzenie 840/2017 z dnia 05.12.2017 powołnie komisji przetargowej na zadanie "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - etap II- Mokronos Dolny" 2017-12-06 14:00:46
Zarządzenie 839/2017 z dnia 05.XII.2017 w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2017-12-06 13:54:07
Zarządzenie 838/2017 z dnia 04.XII.2017 powołanie komisji odbiorowej "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pietrzykowice" 2017-12-06 13:52:24
Zarządzenie 837/2017 z dnia 04.XII.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie "Zakup lokali mieszkalnych wraz z przynależnym udziałem w nieruchomości gruntowej i częściach wspólnych budynku" 2017-12-06 13:49:35
Zarządzenie 835/2017 z dnia 30.XI.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r 2017-12-06 13:46:47
Zarządzenie 836/2017 z dnia 30.XI.2017 w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich 2017-12-06 13:45:20
Zarządzenie 834/2017 z dnia 29.XI.2017 powołanie komisji przetargowej "Budowa kanalizacji sanitarnej wschód-etap II- Mokronos Dolny" 2017-12-06 13:42:59
Zarządzenie 833/2017 z dnia 24.XI.2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grabowej w Kątach Wrocławskich " 2017-12-06 13:40:59
Zarządzenie 831/2017 z dnia 22.XI.2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2017-12-06 13:39:07
Zarządzenie 830/2017 z dnia 22.XI.2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2017-12-06 13:38:30
Zarządzenie 829/2017 z dnia 22.XI.2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2017-12-06 13:37:15
Zarządzenie 828/2017 z dnia 22.XI.2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2017-12-06 13:36:17
Zarządzenie 827/2017 z dnia 22.XI.2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2017-12-06 13:35:45
Zarządzenie 826/2017 z dnia 22.XI.2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2017-12-06 13:35:02
Zarządzenie 825/2017 z dnia 22.XI.2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2017-12-06 13:34:22
Zarządzenie 823/2017 z dnia 16.XI.2017 w sprawie zbycia pługa odśnieżnego 2017-12-06 13:29:46
Grudzień 2017 2017-12-06 08:59:34
12 grudnia 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2017-12-05 12:56:32
12 grudnia 2017 r. o godz. 12:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2017-12-05 09:23:37
Ogłoszenie konkursu na wybór realizatora programu zdrowotnego 'Rehabilitacja Lecznicza (Fizjoterapia i Kinezyterapia) Mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie' 2017-12-04 14:42:40
Zapytanie ofertowe na sukcesywną sprzedaż wraz z dostarczeniem materiałów biurowych do Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2018 2017-12-02 21:18:58
Obwieszczenie OSiR.6220.14.2017-15 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali produkcyjnej i budynku biurowego zakładu CABINPLANT Sp. z o.o., realizowanego na działkach nr ewid. 24 i 25 AM-25 obręb Kąty Wrocławskie 2017-12-01 08:12:17
Odpowiedź na zadane pytanie do zapytania ofertowego na realizację dostaw materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w okresie od 02.01.2018 do 31.12.2018 r. 2017-11-30 12:44:25
Uchwała nr V/221/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2018 rok 2017-11-30 10:13:01
Uchwała nr V/220/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2017 r.  w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Kąty Wrocławskie na rok 2018. 2017-11-30 10:03:21
Uchwała nr V/219/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie projekcie uchwały budżetowej gminy na 2018 rok 2017-11-30 09:52:35
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu na dostawę gazu ziemnego do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich w 2018 roku. 2017-11-29 11:54:08
7 grudnia 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2017-11-29 10:58:12
5 grudnia 2017 r. o godz. 11:30 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2017-11-29 10:56:12
5 grudnia 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku 2017-11-28 10:26:54
Odpowiedzi na pytania do zapytania na kompleksowe zamówienie na dostawę gazu ziemnego. 2017-11-24 14:38:58
1 grudnia 2017 r. o godz. 10:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2017-11-24 12:21:34
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby funkcjonowania UMiG Kąty Wrocławskie w okresie od 02.01.2018 do 31.12.2018. 2017-11-23 14:16:01
28 listopada 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2017-11-21 12:03:29
Zapytanie ofertowe z dnia 20.11.2017r. dotyczące kompleksowego zamówienia na dostawę gazu ziemnego 2017-11-20 15:27:20
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2017-11-20 14:04:00
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-11-20 13:59:52
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu 2017-11-20 13:54:31
Wykaz w nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokal mieszkalny nr 1 przy ul. 1 Maja 14 w Kątach Wrocławskich 2017-11-20 12:19:26
Zarządzenie 824/2017 z dnia 20.11.2017 w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 2017-11-20 12:05:42
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Smolec 2017-11-17 11:56:11
Zarządzenie 822/2017 z dnia 16.11.2017 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu "Dostawa kruszyw drogowych do remontów dróg na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2017 wraz z transportem" 2017-11-17 11:49:05
Zarządzenie 821/2017 z dnia 16.11.2017 w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 2017-11-17 11:46:17
Projekt uchwały w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025 2017-11-17 11:29:15
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych ze środków pochodzących z pożyczki z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" 2017-11-17 10:54:22
Projekt uchwały w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Kąty Wrocławskie z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku 2017-11-17 10:47:07
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXII/73/99 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 lipca 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej p.n. "Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich" 2017-11-17 10:42:41
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie w roku 2017 2017-11-17 10:37:08
Sesja nr XXXVI Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 30 listopada 2017 roku 2017-11-17 10:29:48
23 listopada 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2017-11-17 10:25:03
Zarządzenie 812/2017 w sprawie usytalenia stawki bazowej dla lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy 2017-11-16 13:11:21
788/2017 z dnia 12.10.2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej "Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości Nowa Wieś Kącka ul. Gradowa" 2017-11-16 12:28:02
Zarządzenie 820/2017 z dnia 15.11.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy 2017-11-16 12:24:09
Zarządzenie 819/2017 z dnia 15. 11.2017 w sprawie unieważnienia przetargu "Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu" 2017-11-16 12:22:45
Zarządzenie 818/2017 z dnia 15. 11.2017 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu "Rewaloryzacja zabytkowego parku w Smolcu" 2017-11-16 11:44:42
Zarządzenie 817/2017 z dnia 13.11.2017 w sprawie powołania stałej komisji ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie 2017-11-16 11:41:53
Zarządzenie 816/2017 z dnia 13.11.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu 2017-11-16 11:31:37
Zarządzenie 813/2017 z dnia 07.11.2017 w sprawie unieważnienia postępowania przetagowego "Budowa kanalizacji sanitarnej wschód" -etap II- Mokronos Dolny" 2017-11-16 11:29:29
Zarządzenie 811/2017 z dnia 02.11.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej Dostawa kruszyw drogowych do remontów dróg na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2017-11-16 11:24:41
Zarządzenie 810/2017 z dnia 02.11.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej Budowa kanalizacji sanitarnej wschód -etap II - Mokronos Dolny 2017-11-16 11:22:49
Zarządzenie 809/2017 02.11.2017 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego "Przebudowa kompleksu sportowego w Smolcu" 2017-11-16 10:37:38
Zarządzenie 808/2017 31.10.2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów Gminy Kąty Wroclawskie oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 2017-11-16 10:34:59
Zarządzenie 806/2017 31.10.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej "Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w Gminie Kąty Wrocławskie" 2017-11-16 10:31:57
Zarządzenie 805/2017 24.10.2017 w sprawie powołania członka Zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2017-11-16 10:29:18
Zarządzenie 804/2017 24.10.2017 w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2017-11-16 10:27:44
Zarządzenie 803/2017 20.10.2017 w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej 2017-11-16 10:26:06
Zarządzenie 802/2017 20.10.2017 w sprawie uniewaznienia przetargu "Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich" 2017-11-16 10:22:15
Zarządzenie 801/2017 20.10.2017 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Mokronosie Dolnym 2017-11-16 10:20:42
Zarządzenie 799/2017 20.10.2017 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Mokronosie Dolnym 2017-11-16 10:15:01
Zarządzenie 798/2017 19.10.2017 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Krzeptowie 2017-11-16 10:13:50
Zarządzenie 797/2017 19.10.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej " Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich" 2017-11-16 10:12:31
Zarządzenie 796/2017 19.10.2017 w sprawie unieważnienia przetargu na zadanie "Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu" 2017-11-16 10:10:30
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokal mieszkalny nr 1 położony w Kątach Wrocławskich przy ul. Mireckiego 4 2017-11-16 08:17:52
22 listopada 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku 2017-11-15 12:31:53
Protokół nr XXXIV/2017 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 28 września 2017 roku 2017-11-14 10:51:27
21 listopada 2017 r. o godz. 13:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2017-11-14 09:18:27
21 listopada 2017 r. o godz. 08:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2017-11-14 09:13:07
Zarządzenie 815/2017 z dnia 13.11.2017 w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy na 2018 rok i projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2017-11-13 14:23:25
Zarządzenie 323/1 z dia 15.01.2016 w sprawie ustalania zasad wynagradzania dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich dla których organizatorem jest Gmina Kąty Wrocławskie 2017-11-13 13:58:35
16 listopada 2017 roku godz.09:30 posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2017-11-09 11:44:49
16 listopada 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2017-11-09 11:42:37
Zarządzenie 814/2017 z dnia 8.11.2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-11-09 10:58:08
Listopad 2017 2017-11-09 10:51:09
15 listopada 2017 r. o godz. 10:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2017-11-08 09:02:52
Zarządzenie 807/2017 z dnia 31.10.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy 2017 rok 2017-11-03 13:11:58
Obwieszczenie OSIR.6220.19.2017-10 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw wraz z infrastrukturą i małą architekturą na działkach nr ewid. 7/4, 7/5 i 7/6 AM-9 obręb Kąty Wrocławskie 2017-11-03 11:01:35
Uchwała nr XXXV/466/17 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej 2017-11-02 15:21:13
Uchwała nr XXXV/465/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-11-02 15:19:04
Uchwała nr XXXV/464/17 w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu i spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów 2017-11-02 15:13:48
Uchwała nr XXXV/463/17 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od dnia 01.12.2017 r. do dnia 31.01.2018 r. dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Ślęża" w Gniechoowicach 2017-11-02 15:11:08
Uchwala nr XXXV/462/17 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia scieków na okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka zo.o w Kątach Wrocławskich 2017-11-02 15:06:29
Uchwała nr XXXV/461/17 w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Smolcu wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smolcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Smolcu wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smolcu 2017-11-02 15:01:32
Uchwała nr XXXV/460/17 w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Małkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Małkowicach 2017-11-02 14:55:49
Uchwała nr XXXV/459/17 w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Gniechowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Gniechowicach 2017-11-02 14:53:15
Uchwała nr XXXV/458/17 w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Sadkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Sadkowie 2017-11-02 14:49:19
Uchwała nr XXXV/457/17 w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 w Kątach Wrocławskich 2017-11-02 14:47:23
Uchwała nr XXXV/456/17 w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich 2017-11-02 14:44:21
Uchwala nr XXXV/455/17 o zmianie uchwały w sprawie powołania inkasentów podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2017-11-02 14:37:00
Uchwała nr XXXV/454/17 o zmianie uchwały w sprawie powołania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2017-11-02 14:33:30
Uchwała nr XXXV/453/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2018 2017-11-02 14:30:12
Uchwała nr XXXV/452/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2018 2017-11-02 14:26:50
Sesja nr XXXV Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 26 października 2017 roku 2017-11-02 14:22:39
Informacja OSIR.602.1.2017-8 o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025 2017-10-30 10:20:49
Zarządzenie 800/2017 z dnia 20.10.2017 w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego/najmu za nieruchomości stanowiące własność Gminy Kąty Wrocławskie 2017-10-27 11:06:32
Obwieszczenie OSIR.602.1.2017-7 o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025 2017-10-26 12:28:43
Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej 2017-10-23 10:03:29
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-10-23 10:00:49
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu i spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów 2017-10-23 09:54:50
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 01.12.2017 r. do dnia 31.01.2018 r. dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Ślęża" w Gniechowicach 2017-10-23 09:50:38
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2018 r. dla Zakładu Gospodarki komunalnej Spółka zo.o w Kątach Wrocławskich 2017-10-23 09:44:24
Projekt uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Smolcu wchodzącej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smolcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Smolcu wchodzącą w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smolcu 2017-10-23 09:38:46
Projekt uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Małkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Małkowicach 2017-10-23 09:32:10
Projekt w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Gniechowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Gniechowicach 2017-10-23 09:29:27
Projekt uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Sadkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Sadkowie 2017-10-23 09:25:17
Projekt uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 w Kątach Wrocławskich 2017-10-23 09:22:39
Projekt uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich 2017-10-23 09:19:01
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania inkasentów podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2017-10-23 09:13:29
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2017-10-23 09:10:05
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2018 2017-10-23 09:05:34
Projekt uchwały w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2018 2017-10-23 09:02:41
Sesja nr XXXV Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 26 października 2017 roku 2017-10-23 08:58:33
24 października 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2017-10-17 14:32:56
Zarządzenie 795/2017 z dnia 13.10.2017 powołanie komisji przetargowej "Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu" 2017-10-13 13:50:03
Zarządzenie 794/2017 z dnia 13.10.2017 powołanie komisji przetargowej "Rewaloryzacja zabytkowego parku w Smolcu" 2017-10-13 13:45:49
Zarządzenie 793/2017 z dnia 13.10.2017 zatwierdzenie wyników przetargu "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kozłowie" 2017-10-13 13:44:26
Zarządzenie 792/2017 z dnia 12.10.2017 zatwierdzenie wyników przetargu "Przebudowa kompleksu sportowego w Smolcu" 2017-10-13 13:41:53
Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kątach Wrocławskich dz. nr 14/7, 14/5 i 14/13 AM-11 2017-10-13 13:41:07
Ogłoszenie o trzecim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kątach Wrocławskich dz. nr 9/3 i 6/1 AM-12 2017-10-13 13:32:13
Zarządzenie 791/2017 z dnia 12.10.2017 powołanie komisji odbiorowej "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Czerńczyce" 2017-10-13 13:30:30
Zarządzenie 790/2017 z dnia 12.10.2017 powołanie komisji odbiorowej "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Smolec ul. Tulipanowa" 2017-10-13 13:28:03
Zarządzenie 789/2017 z dnia 12.10.2017 powołanie komisji odbiorowej "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mokronos Górny" 2017-10-13 13:26:25
Zarządzenie 787/2017 z dnia 12.10.2017 powołanie komisji odbiorowej "Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kąty Wrocławskie ul. Zaciszna w Kątach Wrocławskich" 2017-10-13 13:24:09
Ogłoszenie o trzecim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kątach Wrocławskich dz. nr 8/14 AM-12 2017-10-13 13:21:29
Zarządzenie 786/2017 z dnia 11.10.2017 powołanie komisji odbiorowej "Termodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kątach Wrocławskich" 2017-10-13 13:20:31
Zarządzenie 784/2017 z dnia 04.10.2017 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własnośc Gminy Kąty Wrocławskie 2017-10-13 13:17:37
Zarządzenie 785/2017 z dnia 10.10.2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej "Budowa nawierzchni chodników z dostosowaniem ich przebiegu do muru cmentarnego w Smolcu" 2017-10-13 13:15:32
Zarządzenie 781/2017 z dnia 25.09.2017 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego "Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich" 2017-10-13 13:05:24
Zarządzenie 780/2017 z dnia 20.09.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kozłowie" 2017-10-13 13:03:24
Zarządzenie 779/2017 z dnia 20.09.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej "Przebudowa kompleksu sportowego w Smolcu " 2017-10-13 13:02:14
Zarządzenie 778/2017 z dnia 20.09.2017 w sprawie zatwierdzenie wyników przetargu "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grabowej w Kątach Wrocławskich, gmina Kąty Wrocławskie" 2017-10-13 12:56:59
Zarządzenie 777/2017 z dnia 20.09.2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w gminie Kąty Wrocławskie" 2017-10-13 12:03:04
Zarządzenie 775/2017 z dnia 12.09.2017 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Pietrzykowicach 2017-10-13 11:46:38
Zarządzenie 774/2017 z dnia 12.09.2017 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własność Gminy Kąty Wrocławskie 2017-10-13 11:44:45
Zarządzenie 773/2017 z dnia 07.09.2017 w sprawie przekazania sołectwu wsi Sadków-Sadkówek składników mienia komunlnego do korzystania 2017-10-13 11:37:44
Zarządzenie 772/2017 z dnia 04.09.2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kąty Wrocławskie 2017-10-13 11:36:22
Zarządzenie 771/2017 z dnia 01.09.2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kąty Wrocławskie 2017-10-13 11:26:47
Zarządzenie 768/2017 z dnia 31.08.2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej "Zakup i montaż kontenerów na potrzeby przedszkola w Kątach Wrocławskich" 2017-10-13 11:21:56
Zarządzenie 767/2017 z dnia 31.08.2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kąty Wrocławskie 2017-10-13 11:19:59
Zarządzenie 766/2017 z dnia 30.08.2017 w sprawie unieważniania przetagu "Przebudowa kompleksu sportowego w Smolcu" 2017-10-13 11:16:47
Zarządzenie 765/2017 z dnia 29.08.2017 w sprawie unieważnienia przetagu "Rewaloryzacja zabytkowego parku w Smolcu" 2017-10-13 11:15:09
Zarządzenie 764/2017 z dnia 29.08.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego 2017-10-13 11:13:31
Obwieszczenie OSIR.6220.15.2017-15 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Zad. 3 Przebudowa zbiorników Leśnictwo Kąty Wrocławskie 1 (13-17-1.1-06), Zad. 4 Przebudowa zbiorników Leśnictwo Kąty Wrocławskie 2 (13-17-1.1-07), realizowanego na działce nr ewid. 354 AM-1 obręb Wszemiłowice - Jurczyce, gm. Kąty Wrocławskie 2017-10-13 11:12:10
Zarządzenie 763/2017 z dnia 28.08.2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat część nieruchomości stanowiącej własność gminy Kąty Wrocławskie 2017-10-13 11:10:59
Protokół nr XXXIII/2017 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 24 sierpnia 2017 roku 2017-10-13 09:22:55
19 października 2017 r. o godz. 14:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2017-10-13 09:07:43
19 października 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2017-10-13 08:59:57
Październik 2017 2017-10-11 15:35:27
18 października 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku 2017-10-11 11:02:57
17 października 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2017-10-11 11:00:28
17 października 2017 roku godz.12:00 posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2017-10-10 13:46:01
Uchwała nr XXXIV/451/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich 2017-10-05 14:07:03
Uchwała nr XXXIV/450/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-10-05 14:02:28
Uchwała nr XXXIV/449/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Czersk 2017-10-05 13:56:25
Uchwała nr XXXIV/448/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulicy Jaworowej 2017-10-05 13:51:44
Uchwała nr XXXIV/447/17 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich 2017-10-05 13:45:20
Uchwała nr XXXIV/446/17 zmieniająca uchwałę nr XXXIX/243/01 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie Miasta i Gminy Kąty Wroclawskie zmienioną uchwałą nr XX/195/12 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 kwietnia 2012 r. 2017-10-05 13:38:12
Sesja nr XXXIV Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 28 września 2017 roku 2017-10-05 13:28:42
12 października 2017 roku godz.11-ta posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2017-10-05 13:05:21
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2017 r. o przedłużeniu terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw do 31 października 2017 r. 2017-10-05 09:49:09
10 października 2017 roku godz.12-ta posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2017-10-04 10:14:01
Zarzadzenie 783/2017 z dnia 29.09.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-10-03 15:12:59
Zarządzenie 782/2017 z dnia 25.09.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi 2017-09-27 08:18:45
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich 2017-09-21 15:36:43
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-09-21 15:34:20
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk 2017-09-21 15:30:46
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Samotwór 2017-09-21 15:27:28
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulicy Jaworowej 2017-09-21 15:18:50
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich 2017-09-21 15:14:19
Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XXXIV/243/101 Rady miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie Miasta i Gminy Katy Wrocławskie zmienioną uchwałą nr XX/195/12 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 kwietnia 2012 r. 2017-09-21 15:12:59
Sesja nr XXXIV Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 28 września 2017 roku 2017-09-21 15:03:30
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Kąty Wrocławskie 2017-09-21 09:24:46
Zarządzenie 776/2017 z dnia 15.09.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. 2017-09-20 12:20:49
wrzesień 2017 2017-09-20 12:19:35
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę na cele rolne, na okres 3 lat, część dz. nr 317/2 obręb Bogdaszowice 2017-09-20 10:57:14
26 września 2017 r. godz.9-ta posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2017-09-18 15:09:40
25 września 2017 roku godz.9-ta posiedzenie komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2017-09-18 15:03:53
22 września 2017 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2017-09-18 14:59:34
21 września 2017 r. godz.9-ta posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2017-09-18 14:57:06
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę na cele rolne, na okres 3 lat, dz. nr 72/1 obręb Kamionna 2017-09-15 11:08:30
20 września br. godz. 10-ta posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2017-09-13 12:39:35
19 września br. godz.13-ta posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2017-09-13 11:38:42
18 września 2017 r. o godz.9-tej posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 2017-09-11 13:28:57
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Kąty Wrocławskie dz. nr 14/7, 14/5, 14/13 AM-11 2017-09-07 09:49:54
Leszek Janiszewski - Dyrektor 2017-09-06 14:07:36
Zarządzenie 770/2017 z dnia 31.08.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. 2017-09-05 14:55:19
Agnieszka Górska - Dyrektor 2017-09-05 13:14:28
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod bilbord reklamowy Kąty Wrocławskie część dz. nr 122/18 AM-7 2017-09-05 09:54:59
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Kozłów dz. 94 2017-09-01 14:53:03
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Kąty Wrocławskie - dokument stracił ważność 2017-08-31 14:47:54
12 września 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2017-08-31 12:32:56
12 września 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2017-08-31 12:31:18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Bogdaszowice dz. nr 315/4 i dz. nr 374/2. 2017-08-31 10:13:06
Ogłoszenie o pierwszym przetargu na oddanie w dzierżawę, na cele rolne, na okres 3 lat części działki nr 273 obręb Zachowice 2017-08-31 10:09:59
Uchwała nr XXXIII/445/17 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy kościołach dekanatu Kąty Wrocławskie 2017-08-29 13:42:37
Uchwała nr XXXIII/444/17 o zmianie uchwały w sprawie powołania inkasentów podatku rolnego, lesnego, od nieruchomości oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2017-08-29 13:38:27
Uchwała nr XXXIII/443/17 o zmianie uchwały w sprawie powołania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2017-08-29 13:30:54
Uchwała nr XXXIII/442/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2017-08-29 13:27:13
Uchwała nr XXXIII/441/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-08-29 13:21:42
Uchwała nr XXXIII/440/17 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej Województwu Dolnośląskiemu 2017-08-29 13:17:27
Uchwała nr XXXIII/439/17 w sprawie nadania nazwy ulicy w Jaszkotlu 2017-08-29 13:14:01
Uchwała nr XXXIII/438/17 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka zo.o. w Kątach Wrocławskich, na lata 2017-2019 2017-08-29 13:10:44
Uchwała nr XXXIII/437/17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś Wrocławska, w rejonie ulic Józefa Wymysłowskiego i Relaksowej 2017-08-29 13:06:15
Uchwała nr XXXIII/436/17 w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 2017-08-29 13:01:15
Sesja nr XXXIII Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 24 sierpnia 2017 r. 2017-08-29 12:51:09
Protokół nr XXXII/2017 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 29 czerwca 2017 roku 2017-08-29 11:00:47
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Bogdaszowice część dz. nr 317/2 2017-08-29 10:08:42
Zarządzenie 762/2017 z dnia 25.08.2017 w sprawie powołania składu komisji przetargowej "Rewaloryzacja zabytkowego parku w Smolcu" 2017-08-28 11:00:57
Zarządzenie 761/2017 z dnia 25.08.2017 w sprawie powołania składu komisji przetargowej "Przebudowa kompleksu sportowego w Smolcu" 2017-08-28 10:58:53
Zarządzenie 760/2017 z dnia 24.08.2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kąty Wrocławskie 2017-08-28 10:57:14
Zarządzenie 759/2017 z dnia 23.08.2017powołanie komisji odbiorowej "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Smolcu" 2017-08-28 10:55:25
Zarządzenie 757/2017 z dnia 21.08.2017 w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Gminę Kąty Wrocławskie 2017-08-25 13:49:28
Zarządzenie 754/2017 z dnia 17.08.2017 Zmieniające Zarządzenie nr 536/2016 z dnia 24.X.2017 w sprawie cantralizacji roszczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Kąty Wrocławskie i jej jednostkach podległych 2017-08-25 13:46:20
Zarządzenie 760/2017 z dnia 24.08.2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości na okres trzech lat stanowiącą własność Gminy Kąty Wrocławskie 2017-08-24 14:22:03
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Kamionna dz. 72/1 i Nowa Wieś Kącka dz. 182 2017-08-24 13:48:52
Zarządzenie 739/2017 z dnia 25.07.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej "Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich" 2017-08-24 13:39:12
Zarządzenie 737/2017 z dnia 25.07.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej "Dostawa dwóch ciężkich zestawów sprzętu do ratownictwa drogowego dla Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP Małkowice oraz OSP Zachowice" 2017-08-24 13:37:33
Zarządzenie 736/2017 z dnia 25.07.2017 w sprawie zatwierdzenia wyników prxzzetargu "Budowa ul. Willowej w Smolcu" 2017-08-24 13:34:39
Zarządzenie 735/2017 z dnia 24.07.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej "Budowa oswietlenia drogowego na terenie Gminy Kąty Wrocławskie" 2017-08-24 13:32:59
Zarządzenie 734/2017 z dnia 19.07.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie świadczenie usług pocztowych dla Gminy Kąty Wrocławskie" 2017-08-24 13:26:27
Zarządzenie 758/2017 z dnia 22.08.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie " Wyposażenie kaplicy cmentarnej w Smolcu gmina Kąty Wrocławskie" 2017-08-24 13:19:14
Zarządzenie 753/2017 z dnia 10.08.2017 w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Krzeptowie 2017-08-24 13:15:38
Zarządzenie 752/2017 z dnia 10.08.2017 zatwierdzenie wyników przeatargu "Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kąty Wrocławskie" 2017-08-24 13:14:14
Zarządzenie 751/2017 z dnia 10.08.2017 powołanie komisji odbiorowej "Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadkowie, gmina Kąty Wroclawskie" 2017-08-24 13:12:00
Zarządzenie 750/2017 z dnia 09.08.2017 powołanie komisji odbiorowej "Modernizacja poboczy dróg -chodniki i nakładki asflatowe" 2017-08-24 11:51:25
Zarządzenie 748/2017 z dnia 09.08.2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat część nieruchomości stanowiącej własność gminy Kąty Wrocławskie" 2017-08-24 11:49:12
Zarządzenie 747/2017 z dnia 07.08.2017 powołanie komisji przetyargowej "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grabowej w Kątach Wrocławskich" 2017-08-24 11:47:22
Zarządzenie 746/2017 z dnia 07.08.2017 powołanie komisji odbiorowej " Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kębłowice" 2017-08-24 11:45:23
Zarządzenie 745/2017 z dnia 02.08.2017 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu " Wykonanie nawierzchni chodników z dostosowaniem ich do przebiegu muru cmantarza oraz wykonanie połaczenia jezdni pomiędzy ul. Starowiejską a istniejącymi drogami w Smolcu w ramach zadania pn. "Moderinizacja poboczy dróg - chodniki i nakładki asfaltowe" 2017-08-24 11:43:25
Zarządzenie 744/2017 z dnia 31.07.2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej " Budowa drogi transportu rolnego Gniechowice Stary Dwór - etap II" 2017-08-24 11:37:41
Zarządzenie 743/2017 z dnia 31.07.2017 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu " Dostawa dwóch ciężkich zestawów sprzętu do ratownictwa drogowego dla Jednostek Operacyjno - technicznych OSP Małkowice oraz OSP Zachowice 2017-08-24 11:34:41
Zarządzenie 741/2017 z dnia 28.07.2017 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu " Świadczenia usług pocztowych dla Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2017r 2017-08-24 11:31:58
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Kąty Wrocławskie - dokument stracił ważność 2017-08-21 14:50:13
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej 2017-08-21 14:31:38
Zarzązenie 756/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego 2017-08-21 12:53:11
SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 2017-08-21 12:36:46
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE ZA ROK 2016 2017-08-21 12:36:17
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE 2017-08-21 12:33:56
Zarządzenie 755/17 z dnia 17.08.2017 w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017r 2017-08-21 11:13:41
Obwieszczenie OSIR.6220.36.2016-19 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn. Rozbudowa z przebudową hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zakładu CeDo Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Nowowiejskiej 32, 55-080 Kąty Wrocławskie, realizowanego na działkach nr ewid. 3/4, 3/6 i 3/12 AM-2 obręb Kąty Wrocławskie 2017-08-18 11:09:53
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania inkasentów podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2017-08-17 09:13:58
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2017-08-17 09:08:50
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2017-08-17 09:00:34
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-08-16 15:52:51
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu 2017-08-16 15:47:36
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Jaszkotlu 2017-08-16 15:43:39
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki komunalnej SpóLka zo.o w Kątach Wrocławskich, na lata 2017-2019 2017-08-16 15:37:47
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś Wrocławska, w rejonie ulic Józefa Wymysłowskiego i Relaksowej 2017-08-16 15:16:37
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Samotwór 2017-08-16 15:10:56
Projekt uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 2017-08-16 14:59:09
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich 2017-08-16 14:55:14
Sesja nr XXXIII Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 24 sierpnia 2017 roku 2017-08-16 14:49:08
23 sierpnia 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2017-08-16 14:24:03
Ogłoszenie o trzecim przetargu nieograniczonym na na najem lokalu użytkowego położonego w Kątach Wrocławskich Rynek-Ratusz. 2017-08-16 11:12:34
Zarządzenie 749/2017 z dnia 09.08.2017 w sprawie opracowania materialów planistycznych na rok budżetowy 2017 rok 2017-08-16 08:12:07
sierpień 2017 2017-08-16 08:09:25
22 sierpnia 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2017-08-14 14:45:40
22 sierpnia 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2017-08-14 14:10:56
21 sierpnia 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2017-08-14 13:58:10
21 sierpnia 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku 2017-08-14 13:42:07
Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Kąty Wrocławskie dz. nr 8/14 AM-12 2017-08-11 10:40:50
Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Kąty Wrocławskie dz. nr 8/10 AM-12 2017-08-11 10:37:24
Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Kąty Wrocławskie dz. nr 9/1 i 8/11 AM-12 2017-08-11 10:33:26
Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Kąty Wrocławskie dz. nr 9/2 AM-12 2017-08-11 10:29:14
Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Kąty Wrocławskie dz. nr 9/3 i 6/1 AM-12 2017-08-11 10:24:00
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kątach Wrocławskich przy ul. T. Kościuszki dz. nr 18/14 AM-13 2017-08-11 10:14:41
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy część dz. nr 273 Zachowice - dokument stracił ważność 2017-08-09 12:54:14
14 sierpnia 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2017-08-08 09:24:08
Obwieszczenie OSiR.6220.13.2017-8 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych zielonych w Sośnicy, realizowanego na działkach nr ewid. 185/8 i 185/7 AM-1 obręb Sośnica-Różaniec, przyłącza i wjazd przez działkę nr 185/6 AM-1 obręb Sośnica-Różaniec 2017-08-04 10:56:46
10 sierpnia 2017 roku godz.12:00 posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2017-08-03 09:17:31
10 sierpnia 2017 r. o godz. 10:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2017-08-03 08:59:54
Zarządzenie 738/2017 z dnia 27.07.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-08-02 14:43:35
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. księgowości budżetowej w Wydziale Finansowym /pełny etat - dokument stracił ważność 2017-07-31 09:32:24
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Kąty Wrocławskie - dokument stracił ważność 2017-07-28 16:54:47
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Kąty Wrocławskie 2017-07-28 16:49:57
Obwieszczenie OSIR.6220.9.2017-19 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej i budynku socjalno-biurowego, budowa budynku kotłowni wraz obiektami i infrastrukturą towarzyszącą, realizowanego na działkach nr ewid. 62/18, 62/14, 62/15, 63/4, 64/7, 115/2, 115/7 i 115/8 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska 2017-07-28 13:12:06
Zarządzenie 742/2017 z dnia 27/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego w Gminie Kąty Wrocławskie 2017-07-28 12:47:10
Zarządzenie 740/2017 z dnia 27/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego 2017-07-28 12:21:20
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017r. o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzeenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw 2017-07-25 09:42:56
Zarządzenie 733/2017 z dnia 18.07.2017 zatwierdzenie wyników przetargu na zadanie Pełnienie nadzoru ineswestorskiego nad realizacją zadnia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wschód -etap I- Zabrodzie" 2017-07-19 12:28:54
Zarządzenie 732/2017 z dnia 17.07.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej "Wykonanie chodników z dostosowaniem ich do przebiegu muru cmentarza oraz wykonanie połaczenia jezdni pomiędzy ul. Starowiejska a istniejącymi drogami wewnętrznymi w Smolcu" 2017-07-19 12:23:36
Zarządzenie 731/2017 z dnia 12.07.2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej na zadanie pn" Budowa sieci wodociagowej w ul. Szkolnej w Sadkowie, gmina Kąty Wrocławskie" 2017-07-19 12:19:43
Zarządzenie 730/2017 z dnia 12.07.2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2017-07-19 12:17:53
Zarządzenie 729/2017 z dnia 12.07.2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2017-07-19 12:16:13
Zarządzenie 728/2017 z dnia 12.07.2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2017-07-19 12:15:39
Zarządzenie 727/2017 z dnia 12.07.2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2017-07-19 12:14:55
Zarządzenie 726/2017 z dnia 11.07.2017 zatwierdzenie wyników przetargu na zadanie "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Smolec ul. Polna, Mokronos Dolny ul. Szczęśliwa, Pełcznica" 2017-07-19 12:12:44
Zarządzenie 725/1/2017 z dnia 10.07.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-07-19 12:09:24
Zarządzenie 725/2017 z dnia 10.07.2017 powołanie komisji przetargowej "Budowa ul. Willowej w Smolcu" 2017-07-19 12:07:31
Zarządzenie 724/2017 z dnia 10.07.2017 zatwierdzenie wyników przetargu na zadanie "Budowa budynku krytej pływalni z częścią dydaktyczno-biurową oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich, wraz zagospodarowaniem terenu" 2017-07-19 11:58:36
Zarządzenie 723/2017 z dnia 05.07.2017 zatwierdzenie wyników przetargu na zadanie "Budowa kompleksu reakracyjnego w miejscowości Krzeptów" 2017-07-19 11:54:27
Zarządzenie 720/2017 z dnia 30.06.2017 zatwierdzenie wyników przetargu na zadanie "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górzyce" 2017-07-19 11:33:41
Zarządzenie 719/2017 z dnia 30.06.2017 zatwierdzenie wyników przetargu na zadanie "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamionna" 2017-07-19 11:30:02
Zarządzenie 718/2017 z dnia 28.06.2017 zatwierdzenie wyników przetargu na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - etap I- Zabrodzie" 2017-07-19 11:27:57
Zarządzenie 717/2017 z dnia 23.06.2017 powołanie komisji przetargowej "Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Krzeptów" 2017-07-19 11:17:53
Zarządzenie 716/2017 z dnia 23.06.2017 w sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - Panu Mieczysławowi Repsowi prowadzenia niektórych spraw gminy Kąty Wrocławskie 2017-07-19 11:14:56
Zarządzenie 715/2017 z dnia 22.06.2017 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2017-07-19 11:11:20
Zarządzenie 714/2017 z dnia 22.06.2017 unieważnienie przetargu "Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich" 2017-07-19 11:08:09
Zarządzenie 713/2017 z dnia 20.06.2017 zatwierdzenie wyników przetargu "Wykonanie nakładek asfaltowych w ramach zadania pn. "Modernizacja poboczy dróg - chodniki i nakładki asfaltowe" 2017-07-19 11:06:01
Zarządzenie 712/2017 z dnia 20.06.2017 powołanie składu komisji przetargowej na zadanie "Budowa budynku krytej pływalni z częścią dydaktyczno-biurową oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich, wraz zagospodarowaniem terenu. 2017-07-19 10:58:14
Zarządzenie 711/2017 z dnia 13.06.2017 zatwierdzenie wyników przetargu na zadanie "Ubezpieczenie grupowe pracowników oraz członków rodzin pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kąty Wrocławskie" 2017-07-19 10:40:02
Zarządzenie 710/2017 z dnia 13.06.2017 powołanie komisji przetargowej na zadanie "Rewaloryzacja Parku Satromiejskiego w Kątach Wrocławskich" 2017-07-19 10:35:45
Zarządzenie 709/2017 z dnia 13.06.2017 " Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Smolec ul. Polna, Mokronos Dolny ul. Szczęśliwa,Pełcznica 2017-07-19 10:33:07
Zarządzenie 708/2017 z dnia 13.06.2017 w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Kąty Wrocławskie 2017-07-19 10:25:03
Zarządzenie 707/2017 z dnia 09.06.2017 w sprawie poowołania komisji przetargowej "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zdania pn. Budowa kananlizacji sanitarnej wschód-etap I- Zabrodzie" 2017-07-19 10:20:05
Zarządzenie 706/2017 z dnia 08.06.2017 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu dostawa z montażem kontenerów dla potrzeb przedszkola przy ul. Drzymały w Kątach Wrocławskich" 2017-07-19 10:16:20
Zarządzenie 705/2017 z dnia 06.06.2017 w sprawie unieważnienia przetargu "Dostawa z montażem kontenerów dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Sadkowie" 2017-07-19 09:57:43
Zarządzenie 704/2017 z dnia 06.06.2017 powołanie komisji ds. wyceny oraz zbycia zużutego sprzętu rolniczego w sołectwach Samotwór, Skałka, Rybnica 2017-07-19 09:52:10
Zarządzenie 703/2017 z dnia 02.06.2017 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu "Rozbudowa tras rowerowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie. Budowa dróg rowerowych w Smolcu. 2017-07-19 09:49:20
Zarządzenie 702/2017 z dnia 02.06.2017 w sprawie ustalenia zasad zakupu i wykorzystania sprzętu komputerowego oraz wdrożenie polityki zarządzania oprogramowaniem w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2017-07-19 09:47:20
Zarządzenie 701/2017 z dnia 02.06.2017 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Kątach Wrocławskich 2017-07-19 09:44:52
Zarządzenie 700/2017 z dnia 02.06.2017 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Kątach Wrocławskich 2017-07-19 09:44:11
Obwieszczenie OSiR.6220.11.2017-10 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej wraz z przyległą infrastrukturą na terenie Parku Prologis Wrocław V, realizowanego na działce nr ewid. 116/12 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska 2017-07-12 09:13:02
Protokół nr XXXI/2017 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 25 maja 2017 roku 2017-07-07 11:27:09
Zarządzenie 721/2017 z dnia 30.06.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-07-07 09:48:54
Uchwała nr XXXII/435/17 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze 2017-07-06 09:55:35
Uchwała nr XXXII/434/17 w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych oraz określenia kryteriów wyboru ofert 2017-07-06 09:47:58
Uchwała nr XXXII/433/17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagopsodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulicy Aroniowej 2017-07-06 09:42:27
Uchwała nr XXXII/432/17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Górny, dla terenów w rejonie ulicy Wrocławskiej 2017-07-06 09:37:18
Uchwała nr XXXII/431/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic Starowiejskiej, Dębowej, Słonecznej, Głównej, Chłopskiej i Wrocławskiej 2017-07-06 09:33:08
Uchwała nr XXXII/430/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic Ogrodowej i Starowiejskiej 2017-07-06 09:28:15
Uchwała nr XXXII/429/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic Głównej i Polnej 2017-07-06 09:24:16
Uchwała nr XXXII/428/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Nowa Wieś Kącka 2017-07-06 09:20:04
Uchwała nr XXXII/427/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Nowa Wieś Kącka 2017-07-06 09:15:19
Uchwała nr XXXII/426/17 w sprawie zmiany uchwały nr XX/272/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2015-2025 2017-07-06 09:04:52
Uchwała nr XXXII/425/17 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu 2017-07-05 15:52:20
Uchwała nr XXXII/424/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2017-07-05 15:46:21
Uchwała nr XXXII/423/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-07-05 15:42:32
Uchwała nr XXXII/422/17 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr V/56/07 z dnia 23 lutego 2007 r. zmieniającej uchwałę ne VII/81/07 z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie kierunków działania Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w zakresie realizacji inwestycji lokalnych 2017-07-05 15:37:36
Uchwała nr XXXII/421/17 o zmianie uchwały w sprawie powołania inkasentów podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2017-07-05 15:33:09
Uchwała nr XXXII/420/17 o zmianie uchwały w sprawie powołania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2017-07-05 15:29:05
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Kąty Wrocławskie - dokument stracił ważność 2017-07-05 15:28:00
Uchwała nr XXXII/419/17 w sprawie nadania nazwy ulicy w Smolcu 2017-07-05 15:25:49
Sesja nr XXXII Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 29 czerwca 2017 roku 2017-07-05 15:20:13
Zarządzenie 722/2017 z dnia 05.07.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego 2017-07-05 14:33:27
Lipiec 2017 2017-07-05 14:31:05
11 lipca 2017 r. o godz. 11:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2017-07-04 09:01:38
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych oraz określenia kryteriów wyboru ofert 2017-06-20 16:22:34
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulicy Aroniowej 2017-06-20 16:17:31
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Górny, dla terenów w rejonie ulicy Wrocławskiej 2017-06-20 16:12:21
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic Starowiejskiej, Dębowej, Słonecznej, Głównej, Chłopskiej i Wrocławskiej 2017-06-20 16:08:33
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic Ogrodowej i Starowiejskiej 2017-06-20 16:03:46
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic Głównej i Polnej 2017-06-20 16:00:23
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Nowa Wieś Kącka 2017-06-20 15:56:27
Projekt uchwały w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Nowa Wieś Kącka 2017-06-20 15:51:40
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/272/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Katy Wrocławskie na lata 2015 -2025 2017-06-20 15:47:25
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu 2017-06-20 15:42:50
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2017-06-20 15:39:47
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-06-20 15:35:40
Projekt uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 2017-06-20 15:30:48
27 czerwca 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2017-06-20 15:27:36
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr V/56/07 z dnia 23 lutego 2007 r. zmieniającej uchwałę nr VII/81/07 z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie kierunków działania Burmistrza Miasta i gminy Kąty Wrocławskie w zakresie realizacji inicjatyw lokalnych 2017-06-20 15:25:17
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania inkasentów podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2017-06-20 15:15:59
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powolania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2017-06-20 15:12:30
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Smolcu 2017-06-20 15:03:49
Sesja nr XXXII Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 29 czerwca 2017 roku 2017-06-20 14:56:46
26 czerwca 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2017-06-19 14:55:05
21 czerwca 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku 2017-06-14 12:14:33
21 czerwca 2017 r. o godz. 17:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2017-06-14 11:36:32
20 czerwca 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2017-06-13 12:41:46
20 czerwca 2017 roku godz.10:00 posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2017-06-13 12:29:45
19 czerwca 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2017-06-12 10:03:44
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie o zbyciu zużytego sprzętu rolniczego w sołectwiie Rybnica 2017-06-07 14:09:34
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie o zbyciu zużytego sprzętu rolniczego w sołectwie Skałka - dokument stracił ważność 2017-06-07 14:08:22
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie o zbyciu zużytego sprzętu rolniczego w sołectwie Samotwór - dokument stracił ważność 2017-06-07 14:06:51
Obwieszczenie Zarządu Marszałka Województwa Dolnosląskiego o opracowaniu Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu oraz zmiany Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego 2017-06-07 12:48:09
Protokół nr XXX/2017 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 27 kwietnia 2017 roku 2017-06-06 13:15:34
Protokół nr XXIX/2017 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 30 marca 2017 roku 2017-06-06 13:08:54
13 czerwca 2017 r. o godz. 10:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2017-06-06 12:54:11
Zarządzenie 697/2017 z dnia 31.05.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-06-06 10:19:31
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr 124/41 położonej w Krzeptowie. 2017-06-06 10:01:52
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr 8/14 AM-12 położonej w Kątach Wrocławskich ul, Spacerowa 2017-06-06 09:50:02
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr 8/10 AM-12 położonej w Kątach Wrocławskich ul. Spacerowa 2017-06-06 09:43:09
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż działek nr 9/1 i 8/11 AM-12 położonych w Kątach Wrocławskich ul. Spacerowa 2017-06-06 09:36:30
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr 9/2 AM-12 położonej w Kątach Wrocławskich ul. Spacerowa. 2017-06-06 08:58:35
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż działek nr 9/3 i nr 6/1 AM-12 położonych w Kątach Wrocławskich ul. Spacerowa 2017-06-06 08:48:37
12 czerwca 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku 2017-06-05 13:46:09
Obwieszczenie OSIR.6220.1.2017-12 o wydaniu decyzji o środowiskowych warunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowa drogi gminnej ulica Ryszarda Chomicza wraz z budową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 348 w Nowej Wsi Wrocławskiej 2017-06-05 13:21:45
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Kąty Wrocławskie dz. 3/1 AM-17 2017-06-05 09:06:52
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Kąty Wrocławskie dz. nr 18/14 AM-13 2017-06-05 09:00:57
Zarządzenie 699/2017 z dnia 01.06.2017 powołanie komisji przetargowej "Wykonanie nakładek asfaltowych w ramach zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wschód- etap I- Zabrodzie" 2017-06-02 10:40:06
Zarządzenie 698/2017 z dnia 01.06.2017 powołanie komisji przetargowej "Wykonanie nakładek asfaltowych w ramach zadania pn. "Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe" 2017-06-02 10:37:35
Czerwiec 2017 2017-06-02 10:34:40
Zarządzenie 686/2017 z dnia 23.05.2017 powołanie komisji odbiorowej "Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kąty Wrocławskie" 2017-06-02 10:18:49
Zarządzenie 672/2017 z dnia 10.05.2017 powołanie komisji odbiorowej "Budowa oswietlenia drogowego na terenie gminy Katy Wrocławskie w miejscowości Kąty Wrocławskie osiedle Debowe etap II" 2017-06-02 10:17:12
Uchwała nr XXXI/418/17 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie za 2016 rok 2017-05-31 14:46:55
Uchwała nr XXXI/417/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok 2017-05-31 14:40:27
Zarządzenie 696/2017 z dnia 30.05.2017 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu " Budowa drogi transportu rolnego Gniechoice Stary Dwór- etap II" 2017-05-31 14:38:46
Uchwała nr XXXI/416/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-05-31 14:36:51
Uchwała nr XXI/415/17 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze 2017-05-31 14:31:17
Uchwała nr XXXI/414/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pietrzykowice 2017-05-31 14:23:39
Uchwała nr XXXI/413/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-zachodniej części wsi Cesarzowice 2017-05-31 14:18:46
Uchwała nr XXXI/412/17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, w rejonie ulic Legionów i Sybiraków 2017-05-31 14:14:59
Uchwała nr XXXI/411/17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Kilianów-Szymanów dla działki nr 201 2017-05-31 14:09:08
Uchwała nr XXXI/410/17 w sprawie uchylenia uchwały nr X/93/11 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przystapienia do sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Górny, dla obszaru w rejonie ul.Radosnej 2017-05-31 13:57:36
Sesja nr XXXXI Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 25 maja 2017 roku 2017-05-31 13:49:21
Zarządzenie 695/2017 z dnia 29.05.2017 w sprawie powołania składu komisji przetargowej "Ubezpieczenie pracowników oraz członków rodzin prcowników Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich" 2017-05-31 13:10:56
Zarządzenie 694/2017 z dnia 29.05.2017 w sprawie powołania składu komisji przetargowej "Budowa świetlicy w miejscowości Kamionna" 2017-05-31 13:03:44
Zarządzenie 693/2017 z dnia 29.05.2017 w sprawie powołania składu komisji przetargowej "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górzyce" 2017-05-31 12:55:12
Zarządzenie 692/2017 z dnia 29.05.2017 w sprawie powołania składu komisji przetargowej " Dostawa z montażem kontenerów dla potrzeb szkoły podstawowej w Sadkowie" 2017-05-31 12:48:44
Zarządzenie 691/2017 z dnia 29.05.2017 w sprawie powołania składu komisji przetargowej "Dostawa z montażem kontenerów dla potrzeb przedszkola przy ul. Drzymały w Kątach Wrocławskich" 2017-05-31 12:46:02
Zarządzenie 690/2017 z dnia 26.05.2017 w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Gimnazjum w Jaszkotlu 2017-05-31 12:43:48
Uchwała Nr V/71/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 kwietnia 2017r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 rok. 2017-05-31 11:18:11
Obwieszczenie OSIR.6220.34.2016-6 o wydaniu decyzji nr 10/2017 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1950D w miejscowości Pietrzykowice 2017-05-29 12:51:06
Zarządzenie 689/2017 z dnia 24.05.2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej na zadanie związane z doposażeniem placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2017-05-26 13:59:49
Zarządzenie 688/2017 z dnia 23.05.2017 w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmiatrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 668/2017 z dnia 28.04.2017 2017-05-26 13:56:57
Zarządzenie 687/2017 z dnia 23.05.2017 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w Sadkowie z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym wraz z infrastrukturą techniczną - dokończenie 2017-05-26 13:55:32
Zarządzenie 685/2017 z dnia 22.05.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Smolcu 2017-05-26 13:52:21
Zarządzenie 684/2017 z dnia 22.05.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kardynała Bolesława kominka w Kątach Wrocławskich 2017-05-26 13:51:10
Zarządzenie 683/2017 z dnia 22.05.2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smolcu 2017-05-26 13:49:23
Zarządzenie 682/2017 z dnia 22.05.2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich 2017-05-26 13:46:29
Zarządzenie 681/2017 z dnia 18.05.2017 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu "Modernizacja chodników na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" 2017-05-26 13:44:34
Zarządzenie 680/2017 z dnia 15.05.2017 w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej 2017-05-26 13:34:41
Zarządzenie 679/2017 z dnia 15.05.2017 w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Miasta i Gminy w Katach Wrocławskich 2017-05-26 13:32:05
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na `Zorganizowanie i przeprowadzenie loterii promocyjnej`. 2017-05-26 13:31:49
Zarządzenie 678/2017 z dnia 11.05.2017 w sprawie powołania komisji konkursowej na kandydata na stanoisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smolcu oraz wyznaczenia Przwodniczącego komisji 2017-05-26 13:29:00
Zarządzenie 677/2017 z dnia 11.05.2017 w sprawie powołania komisji konkursowej na kandydata na stanoisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kardynała Kominka w Kątach Wrocławskich oraz wyznaczenia Przewodniczącego komisji 2017-05-26 13:19:16
Zarządzenie 676/2017 z dnia 11.05.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej "Rozbudowa tras rowerowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie. Budowa dróg rowerowych w Smolcu" 2017-05-26 13:08:37
Zarządzenie 675/2017 z dnia 11.05.2017 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu "Rwitalizacja rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich" 2017-05-26 12:56:24
Zarządzenie 674/2017 z dnia 11.05.2017 w sprawie powołania składu komisji przetargowej " budowa drogi transportu rolnego Gniechowice- Stary Dwór- etap II" 2017-05-26 12:54:02
Zarządzenie 658/2017 z dnia 19.04.2017 powołanie komisji przetargowej "Budowa kanlizacji sanitarnej w Sadkoie, gmina Katy Wrocławskie" 2017-05-26 09:04:23
Obwieszczenie OSIR.6220.36.2016-15 o uzupełnienuiu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Rozbudowa z przebudową hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zakładu CeDo Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Nowowiejskiej 32, 55-080 Kąty Wrocławskie 2017-05-25 09:03:27
I Ogłoszenie o przetargu na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat terenu przeznaczonego do korzystania z istniejących ujęć wodnych z dopuszczeniem zmiany przeznaczenia na cele rekreacyjne nieruchomości gruntowej obejmującej działkę ewidencyjną nr 43/10 o pow. 0,0551 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Gądów-Jaszkotle. 2017-05-23 13:06:53
II Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Kątach Wrocławskich Rynek-Ratusz. 2017-05-19 13:58:14
Zarządzenie 662/2017 z dnia 24.05.2017 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Krzeptowie 2017-05-19 10:11:31
Odpowiedzi na pytania oferentów z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zapytania ofertowego na 'Zorganizowanie i przeprowadzenie loterii promocyjnej'. 2017-05-19 09:36:25
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-05-18 12:26:19
Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli zajmujących kierownicze stanowiska 2017-05-18 12:18:36
Odpowiedzi na pytania oferentów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zapytania ofertowego na 'Zorganizowanie i przeprowadzenie loterii promocyjnej'. 2017-05-18 12:11:46
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pietrzykowice 2017-05-18 12:10:55
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Smolec 2017-05-18 12:04:29
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś Kącka 2017-05-18 11:57:17
Zarządzenie 673/2017 z dnia 11.05.2017 zatwierdzenie wyników postępowania przetargowego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadkowie" 2017-05-18 11:55:00
Zarządzenie 672/2017 z dnia 11.05.2017 powołanie komisji odbiorowej "Budowa bocznej drogi z kostki brukowej przy ul. Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich" 2017-05-18 11:53:01
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-zachodniej części wsi Cesarzowice 2017-05-18 11:53:00
Zarządzenie 670/2017 z dnia 10.05.2017 powołanie komisji przetargowej "Moderniazacja chodników na terenie miasta i gminy Katy Wrocławskie" 2017-05-18 11:50:05
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, w rejonie ulic Legionów i Sybiraków 2017-05-18 11:49:13
Zarządzenie 671/2017 z dnia 10.05.2017 zatwierdzenie wyników przetargu "Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kąty Wrocławskie na terenie gminy Katy Wrocławskie" 2017-05-18 11:46:46
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Kilianów-Szymanów dla działki nr 201 2017-05-18 11:44:22
Zarządzenie 669/2017 z dnia 08.05.2017 powołanie komisji przetargowej "Przebudowa Szkoły Podstawowej w Sadkowie z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej" 2017-05-18 11:41:35
Maj 2017 2017-05-18 11:38:30
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr X/93/11 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Górny, dla obszaru w rejonie ul. Radosnej 2017-05-18 11:37:24
Zarządzenie 665/2017 z dnia 26.04.2017 w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego "Oczyszczanie z odppadów i dwukrotne koszenie poboczy, rowów i przeciwskarp dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie" 2017-05-18 11:35:05
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Katy Wrocławskie, dla terenów położonych w obrębie Smolec 2017-05-18 11:31:38
Sesja nr XXXI Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 25 maja 2017 roku 2017-05-18 11:17:26
Zarządzenie 667/2017 z dnia 28.04.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r 2017-05-18 09:17:20
Zarządzenie 668/2017 z dnia 28.04.2017 w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego/najmu za nieruchomości stanowiące własność Gminy Kąty Wrocławskie 2017-05-18 09:13:07
Mirosława Hipszer - Dyrektor 2017-05-16 13:55:26
Leszek Janiszewski - Dyrektor 2017-05-16 13:54:42
Alicja Nawrocka - Dyrektor 2017-05-16 13:54:06
Agnieszka Górska - Dyrektor 2017-05-16 13:53:18
Lidia Reps - Dyrektor 2017-05-16 13:52:27
Renata Kowalczyk - Dyrektor 2017-05-16 13:51:34
Alfreda Hajdamowicz - Dyrektor 2017-05-16 13:50:40
Marzena Fedzin - Dyrektor 2017-05-16 13:48:49
Maria Szul - Dyrektor 2017-05-16 13:47:33
Łucja Krokosz - Kierownik ZGM 2017-05-16 13:08:14
Marek Osiński - Dyrektor ZOJO 2017-05-16 13:07:36
Janusz Koźminski - Prezes Zarządu ZGK Sp. z o.o. 2017-05-16 13:06:31
Danuta Rutkowska - Kierownik GOPS 2017-05-16 13:05:48
Kapitaniec Grażyna - GOPS 2017-05-16 13:04:40
Bogusława Płatek - GOPS 2017-05-16 13:03:49
Ewa Suchowiecka - GOPS 2017-05-16 13:02:47
Maria Mach - Dyrektor GOKiS 2017-05-16 13:01:43
Mieczysław Reps - Zastępca Burmistrza 2017-05-16 12:21:05
23 maja 2017 roku godz.10:00 posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2017-05-16 09:14:08
23 maja 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2017-05-16 09:10:22
Zapytanie ofertowe na wybór organizatora loterii promocyjnej - dokument stracił ważność 2017-05-15 15:30:45
22 maja 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2017-05-15 12:32:25
19 maja 2017 roku godz.09:00 posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2017-05-12 12:31:42
18 maja 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2017-05-12 12:28:06
16 maja 2017 r. o godz. 11:00 posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku 2017-05-09 12:31:37
Uchwała nr 409/17 w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Spraw Społecznych i Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 2017-05-08 11:00:07
Uchwała nr XXX/408/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2017-05-08 10:57:29
Uchwała nr XXX/407/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-05-08 10:52:31
Uchwała nr XXX/406/17 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na "Budowę kanalizacji sanitarnej wschód - I etap-Zabrodzie" oraz na "Budowę kanalizacji sanitarnej wschód - Mokronos Dolny" 2017-05-08 10:11:06
Uchwała nr XXX/405/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu 2017-05-08 10:08:10
Uchwała nr XXX/404/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szymanów 2017-05-08 10:04:21
Uchwała nr XXX/403/17 w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kozłów 2017-05-08 09:26:22
Uchwała nr XXX/402/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kilianów 2017-05-05 14:53:01
Uchwała nr XXX/401/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzeptów, dla terenów w rejonie ulic Dębowej, Jarzębinowej i Głównej 2017-05-05 14:49:36
Uchwała nr XXX/400/17 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieści Kąty Wrocławskie 2017-05-05 14:41:49
Uchwała XXX/399/17 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gniechowice 2017-05-05 14:37:21
Uchwała nr XXX/398/17 w sprawie zmiany uchwały na XIV/174/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich i nadania jej Statutu 2017-05-05 14:31:17
Sesja nr XXX Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 27 kwietnia roku 2017-05-05 14:20:18
11 maja 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2017-05-05 09:47:03
11 maja 2017 r. o godz. 12:30 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2017-05-05 09:43:31
9 maja 2017 r. o godz. 10:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2017-05-04 11:59:40
9 maja 2017 r. o godz. 13:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2017-05-04 11:52:21
Obwieszczenie OSiR.6220.13.2015-50 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Kilianów III", realizowanego na działce nr ewid. 31/1 AM-1 obręb Kilianów-Szymanów 2017-05-04 11:36:21
Obwieszczenie OSIR 6220.42.2016-12 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Panattoni Park Nowa Wieś Wrocławska II: centrum logistyczno-przemysłowe z infrastrukturą techniczną 2017-05-04 11:32:47
Zarządzenie 664/2017 z dnia 25.04.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanoiwsko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smolcu 2017-04-25 14:51:55
Zarządzenie 663/2017 z dnia 25.04.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanoiwsko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich 2017-04-25 14:50:28
Zarządzenie 658/2017 z dnia 19.04.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej "Budowa kanaliacji sanitarnej w Sadkowie, gmina Kąty Wrocławskie" 2017-04-25 13:27:50
Zarządzenie 661/2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej na zadanie "Doposażenia placu zabaw w miejscości Kąty Wrocławskie 2017-04-25 11:35:29
Zarządzenie 660/2017 z dnia 21.04.2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 10 lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kąty Wrocławskie położoną w obrębach geodezyjnych Kilianów Szymnów i Zachowice. 2017-04-25 11:32:55
Zarządzenie 659/2017 z dnia 20.04.2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 10 lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kąty Wrocławskie położoną w obrębie geodezyjnym Gądów Jaszkotle 2017-04-25 11:23:17
Zarządzenie 657/2017 z dnia 18.04.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej "Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kąty Wrocławskie" 2017-04-25 11:17:34
Zarządzenie 656/2017 z dnia 18.04.2017 w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Mokronosie Dolnym 2017-04-25 11:15:32
Zarządzenie 655/2017 z dnia 18.04.2017 zatwierdzenie wyników przetargowego "Prowadzenie prac plasnitycznych i sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie " 2017-04-25 11:12:53
Zarządzenie 654/2017 z dnia 18.04.2017 w sprawie powłania komisji przetargowej "Rewitalizacja rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich -etap I" 2017-04-25 11:09:49
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Krzeptów dz. 124/41 2017-04-25 07:40:09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy obręby Zachowice część dz. 437/7 oraz Kilianów-Szymanów dz. 481/10 2017-04-21 14:54:36
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy obręb Gądów-Jaszkotle dz. 43/13 2017-04-21 09:27:53
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Kąty Wrocławskie dz. 9/3 i 6/1 AM-12 2017-04-21 08:21:25
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Kąty Wrocławskie dz. 9/2 AM-12 2017-04-21 08:17:07
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Kąty Wrocławskie dz. 9/1 i 8/11 AM-12 2017-04-21 08:13:02
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Kąty Wrocławskie dz. 8/14 AM-12 2017-04-21 08:08:33
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Kąty Wrocławskie dz. 8/10 AM-12 2017-04-21 08:00:37
Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Spraw Społecznych i Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 2017-04-20 15:20:49
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2017-04-20 15:12:24
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-04-20 15:05:29
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na "Budowę kanalizacji sanitarnej wschód-I-etap - Zabrodzie" oraz na "Budowę kanalizacji sanitarnej wschód-Mokronos Dolny" 2017-04-20 14:59:28
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu 2017-04-20 14:55:00
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Górny, dla obszaru w rejonie ulicy Radosnej 2017-04-20 14:47:58
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś Wrocławska, w rejonie ulic Józefa Wymysłowskiego i Relaksowej 2017-04-20 14:46:39
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szymanów 2017-04-20 14:44:31
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kozłów 2017-04-20 14:44:22
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kilianów 2017-04-20 14:43:31
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzeptów, dla terenów w rejonie ulic Dębowej, Jarzębinowej i Głównej 2017-04-20 14:42:35
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Kątach Wrocławskich 2017-04-20 14:33:22
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Kąty Wrocławskie 2017-04-20 14:29:26
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gniechowice 2017-04-20 14:26:08
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/174/15 Rady Miejskiej w Katach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2015 r. zmianiająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich i nadania jej Statutu 2017-04-20 14:21:37
Projekt uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 2017-04-20 14:17:12
Sesja nr XXX Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 27 kwietnia 2017 roku 2017-04-20 14:08:45
25 kwietnia 2017 r. godz.9-ta posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2017-04-20 08:47:26
Rok 2017 2017-04-19 08:47:30
21 kwietnia 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku 2017-04-14 09:47:20
20 kwietnia 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2017-04-14 08:04:40
Zarządzenie 651/2017 z dnia 12.04.2017 w sprawie powołania komisji przeatargowej " Oczyszczanie z odpadów i dwukrotne koszenie poboczy, rowów i przeciwskarp dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie przy użyciu sprzętu mechanicznego. 2017-04-13 13:25:03
Zarządzenie 652/2017 z dnia 12.04.2017 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w 2017 r 2017-04-13 13:06:53
Zarządzenie 653/2017 z dnia 13.04.2017 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełaniającym do publicznych przedszkoli, szkolnych oddziałów w przedszkolnych i klas pierwszych szkól podstawowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie na rok szkolny 2017/2018 2017-04-13 13:04:10
Zarządzenie 649/2017 z dnia 07.04.2017 w sprawie zatwierdzenia bilansu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich za 2016 rok. 2017-04-13 12:57:54
18 kwietnia 2017 roku godz.12:00 posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2017-04-11 10:18:43
Zarządzenie 636/2017 z dnia 31.03.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy 2017-04-07 08:47:38
Zapytanie ofertowe na zadanie 2017-04-06 14:44:36
Zarzązenie 646/2017 z dnia 04.04.2017 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Smolcu" 2017-04-06 14:24:15
Zarządzenie 644/2017 z dnia 04.04.2017 w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Smolcu 2017-04-06 14:23:25
Zarządzenie 643/2017 z dnia 04.04.2017 w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Smolcu 2017-04-06 14:22:40
Zarządzenie 642/2017 z dnia 04.04.2017 w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Smolcu 2017-04-06 14:21:58
Zarządzenie 641/2017 z dnia 04.04.2017 w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Smolcu 2017-04-06 14:21:18
Zarządzenie 640/2017 z dnia 04.04.2017 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej polożonej w Smolcu 2017-04-06 14:16:19
Zarządzenie 639/2017 z dnia 03.04.2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej "Budowa uzupełniającej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Baranowice-Bliż" 2017-04-06 14:14:42
Zarządzenie 638/2017 z dnia 03.04.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia 585/1/2016 z dnia 31.12.2016 dotyczącego składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2017-04-06 14:12:40
Zarządzenie 635/2017 z dnia 30.03.2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw opiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w 2017 r. 2017-04-06 14:00:50
Zarządzenie 634/2017 z dnia 29.03.2017 w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego " Termodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kątach Wrocławskich" 2017-04-06 13:58:22
Zarządzenie 633/2017 z dnia 28.03.2017 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własność Gminy Kąty Wrocławskie 2017-04-06 13:56:12
Zarządzenie 632/2017 z dnia 28.03.2017 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości niezabudowanej na własność Gminy Kąty Wrocławskie 2017-04-06 13:54:24
Zarządzenie 631/2017 z dnia 27.03.2017 w sprawie uchylenia zapisu w Zarządzeniu nr 611/17 z dnia 28.02.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy 2017-04-06 13:52:44
Zarządzenie 630/2017 z dnia 27.03.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej "Przeprowadzenie prac planistycznych i sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie" 2017-04-06 13:50:32
Zarządzenie 629/2017 z dnia 24.03.2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kąty Wrocławskie 2017-04-06 13:47:10
Zarządzenie 628/2017 z dnia 23.03.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej " Sporządzanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków, zagospodarowania przestrzennego gminy Katy Wrocławskie, dla terenu połozonego w obrębie Gniechowice" 2017-04-06 13:24:53
Zarządzenie 627/2017 z dnia 23.03.2017 w sprawie powołanie członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2017-04-06 13:19:31
Zarządzenie 626/2017 z dnia 23.03.2017 w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2017-04-06 13:18:22
Zarządzenie 625/2017 z dnia 23.03.2017 powołanie składu komisji przetargowej "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Smolcu" 2017-04-06 13:16:06
Zarządzenie 624/2017 z dnia 22.03.2017 zatwierdzenie wyników przetargu "Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie" 2017-04-06 13:14:08
Zarządzenie 623/2017 z dnia 20.03.2017 powołanie komisji przetargowej "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nowa Wieś Kącka ul. Gradowa" 2017-04-06 13:08:05
Zarządzenie 622/2017 z dnia 17.03.2017 powołanie komisji przetargowej " Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Smolec ul. Tulipanowa " 2017-04-06 13:05:58
Uchwała nr XXIX/397/17 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości w formie aportu do spółki pn. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kątach Wrocławskich 2017-04-06 10:05:45
Uchwała nr XXIX/396/17 w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego 2017-04-06 10:00:18
Uchwała nr XXIX/395/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu 2017-04-06 09:56:05
Uchwała nr XXIX/394/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich 2017-04-06 09:52:49
Uchwała nr XXIX/393/17 w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego i Komisji Rewizyjnej 2017-04-06 09:48:47
Uchwała nr XXIX/392/17 w sprawie uchylenia §2 ust.1 pkt 12 uchwały nr XLVII/343/02 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 marca 202 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec 2017-04-06 09:44:16
13 kwietnia 2017 r. o godz. 10:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2017-04-06 08:00:41
Uchwała nr XXIX/391/17 w sprawie uwzględnienia skargi 2017-04-05 15:51:32
Uchwała nr XXIX/390/17 w sprawie uchylenia uchwały nr V/32/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestyrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulic Mireckiego i Imbirowej 2017-04-05 15:49:01
Uchwała nr XXIX/389/17 zmieniająca uchwałę nr XII/141/15 Rady Miejskiej w Kątach Wroclawskich z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pietrzykowice - Rybnica w rejonie ulicy Fabrycznej i rzeki Kasiny 2017-04-05 15:45:03
Uchwała nr XXIX/388/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Górny, dla terenów w rejonie Alei fiołkowej i Alei Róż 2017-04-05 15:39:51
Uchwała nr XXIX/387/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Sadków 2017-04-05 15:33:11
Uchwała nr XXIX/386/17 w sprawie przejęcia od Powiatu Wrocławskiego zadania zarządzania odcinkiem publicznej drogi powiatowej - ulicy Chłopskiej w miejscowości Smolec, gm. Kąty Wrocławskie w związku z planowaną budową ścieżki rowerowej 2017-04-05 15:29:03
Uchwała nr XXIX/385/17 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie w 2017 roku" 2017-04-05 15:24:51
Uchwała nr XXIX/384/17 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kąty Wrocławskie oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów 2017-04-05 15:19:58
Uchwała nr XXIX/383/17 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie 2017-04-05 15:07:59
Uchwała nr XXIX/382/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe 2017-04-05 14:59:01
Sesja nr XXIX Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 30 marca 2017 roku 2017-04-05 14:51:56
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Kąty Wrocławskie dz. 99/29 AM-13. 2017-04-04 14:24:16
Zarządzenie Nr 637/2017 z dnia 03.04.2017 r. w sprawie określenia regulaminu pracy komisji konkursowej powołanej do rozpatrzenia ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2017 2017-04-04 11:25:30
Kwiecień 2017 2017-04-04 11:20:34
10 kwietnia 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2017-04-03 14:42:49
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016 rok 2017-04-03 10:03:11
Protokół nr XXVIII/2016 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 23 lutego 2017 roku 2017-03-31 14:13:40
6 kwietnia 2017 r. o godz. 13:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2017-03-29 15:30:10
6 kwietnia 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku 2017-03-29 15:24:56
4 kwietnia 2017 r. o godz. 10:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2017-03-27 14:57:41
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pt.: Audyt bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. 2017-03-27 13:08:30
Wykaz Nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy część dz. nr 11/9 AM-5 i dz. nr 42/1 AM-12 Kąty Wrocławskie - dokument stracił ważność 2017-03-27 09:55:35
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XII/141/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pietrzykowice-Rybnica w rejonie ulicy Fabrycznej i rzeki Kasina 2017-03-23 14:45:39
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości w formie aportu do spółki pn. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kątach Wrocławskich 2017-03-23 12:34:50
Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wrocławskiego zadania zarządzania odcinkiem publicznej drogi powiatowej - ulicy Chlopskiej w miejscowości Smolec, gm.Kąty Wrocławskie w związku z planowaną budową ścieżki rowerowej 2017-03-23 12:14:34
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich 2017-03-23 11:29:20
Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego i Komisji Rewizyjnej 2017-03-23 11:24:09
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu 2017-03-23 11:04:27
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego 2017-03-23 10:48:51
Projekt uchwały w sprawie uchylenia §2 ust.1 pkt 12 uchwały nr XLVII/343/02 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec 2017-03-23 10:44:14
Projekt uchwały w sprawie uwzględnienia skargi 2017-03-23 10:35:45
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr V/32/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulic Mireckiego i Imbirowej 2017-03-23 10:30:10
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Górny, dla terenów w rejonie Alei Fiołkowej i Alei Róż 2017-03-23 10:23:24
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Sadków 2017-03-23 10:14:47
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kąty Wrocławskie oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów 2017-03-23 10:01:12
Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie 2017-03-23 09:49:20
Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 2017-03-23 09:35:24
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzetami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w 2017 roku" 2017-03-23 09:26:41
Sesja nr XXIX Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 30 marca 2017 roku 2017-03-23 09:17:08
Obwieszczenie OSIR.6220.36.2016-9 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postepowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji pn. Rozbudowa z przebudową hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zakładu CeDo Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Nowowiejskiej 32, 55-080 Kąty Wrocławskie 2017-03-22 14:44:29
Zmiana treści zapytania ofertowego na wykonanie audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta i Gminy Katy Wrocławskie 2017-03-22 10:47:35
28 marca 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2017-03-21 09:03:37
27 marca 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2017-03-21 08:53:25
23 marca 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2017-03-21 08:49:08
Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Kątach Wrocławskich Rynek-Ratusz. 2017-03-21 08:14:25
Zarządzenie 621/2017 z dnia 17.03.2017 w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy 2016 r 2017-03-20 14:33:53
Zapytanie ofertowe na wykonanie audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta i Gminy Katy Wrocławskie. 2017-03-17 13:34:49
23 marca 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku 2017-03-17 09:39:53
Zarządzenie 620/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie 2017-03-15 09:37:16
Zarządzenie 617/2017 z dnia 02.03.2017 w sprawie zmiany w Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie nr 5/201r z dnia 15.XII.2014 w sprawie wzajemnych rozliczeń między jednostkami w ewidencji i łącznym sprawdzaniu finansowym 2017-03-09 13:18:42
Zarządzenie 616/2017 z dnia 02.03.2017 w sprawie zmiany w Zarządzeniu nr 27/2010 z dnia 27.XII.2010r, w Zarządzeniu 423/2012 z dnia 22.06.2012r, w Zarządzeniu nr 212/2015 z dnia 25.08.2015r oraz w Zarządzeniu nr 282/2015 z dnia 18.11.2015 r w sprawie wprowadzenia planu kont dla Gminy i Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz ustaleń dotyczących polityki rachunkowości w gminnych jednostkach budżetowych 2017-03-09 13:15:45
SYSTEM POWIADAMIANIA MIESZKAŃCÓW 2017-03-09 12:19:57
MONITORING W BUDYNKU UMIG 2017-03-09 12:15:29
DOTACJE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA 2017-03-09 12:08:47
Zarządzenie 619/2017 z dnia 07.03.2017 w sprawie osob odpowiedzialnych za prowadzenia Biuletynu Informacji publicznej w urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz ustalenie zasad publikacji aktualm=nych danych w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2017-03-09 11:35:25
16 marca 2017 roku godz.14-ta posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2017-03-09 10:42:56
16 marca 2017 roku godz.9-ta posiedzenie wspólne Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z Komisją Budżetu i Rozwoju 2017-03-09 10:09:31
Zarządzenie 600/2017 z dnia 23.01.2017 w sprawie przyjęcia procedury wydania decyzji nakazującej przyłączenie nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej 2017-03-08 11:52:56
Zarządzenie 618/2017 z dnia 07.03.2017 zatwierdzenie wyników postepowania przetargowego " Przebudowa drogi o nawierzchni brukowej bocznej ul. Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich 2017-03-08 11:19:25
Zarządzenie 615/2017 z dnia 02.03.2017 w powołania komisji przetargowej " Termodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kątach Wrocławskich " 2017-03-08 11:17:24
Zarządzenie 614/2017 z dnia 02.03.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej " Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2017-03-08 11:15:15
Zarządzenie 613/2017 z dnia 01.03.2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat część nieruchomości stanowiacej własność Gminy Kąty Wrocławskie położoną w obrębie geodezyjnym Bpogdaszowice 2017-03-08 11:01:02
Marzec 2017 2017-03-08 10:56:43
Zarządzenie 612/2017 z dnia 28.02.2017 w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej 2017-03-08 10:55:58
Zarządzenie 611/2017 z dnia 28.02.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy 2017-03-08 10:44:09
Zarządzenie 610/2017 z dnia 27.02.2017 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Gadów-Jaszkotle 2017-03-08 10:42:59
Zarządzenie 608/2017 z dnia 17.02.2017 powołanie komisji przetargowej "Przebudowa drogi o nawierzchni brukowej bocznej ul. Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich" 2017-03-08 10:38:02
Zarządzenie 607/2017 z dnia 10.02.2017 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Smolcu 2017-03-08 10:12:59
Zarządzenie 606/2017 z dnia 03.02.2017 w sprawie przeznaczenia lokalu uzytkowego na wynajem w drodze przetargu. 2017-03-08 10:10:29
Zarządzenie 605/2017 z dnia 30.01.2017 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu "Dostawa kruszyw drogowych do remontu dróg" 2017-03-08 10:07:46
Luty 2017 2017-03-08 10:04:07
Zarządzenie 603/2017 z dnia 30.01.2017 w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w Kamionnej. 2017-03-08 10:03:06
Zarządzenie 602/2017 z dnia 27.01.2017 w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w Zachowicach 2017-03-08 10:02:02
Zarządzenie 601/2017 z dnia 23.01.2017 w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Województwa Dolnośląskiego 2017-03-08 10:00:39
Zarządzenie 599/2017 z dnia 22.01.2017 powołanie komisji przetargowej "Dostaw kruszyw drogowych do remontów dróg na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" 2017-03-08 09:57:06
Zarządzenie 598/2017 z dnia 18.01.2017 zatwierdzenie wyników przetargu " Wykonanie prac z zakresu oczyszczania jezdni i chodników na terenie miasta Kąty Wrocławskie" 2017-03-08 09:54:32
Zarządzenie 597/2017 z dnia 11.01.2017 powołanie komisji przetargowej na zadanie "Wykonanie prac z zakresu oczyszczania jezdni i chodników na terenie miasta Kąty Wrocławskie" 2017-03-08 09:52:24
Zarządzenie 596/2017 z dnia 09.01.2017 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu "Dostawa energii elektrycznej na potrzeby gminy Kąty Wrocławskie" 2017-03-08 09:50:01
Zarządzenie 595/2017 z dnia 09.01.2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej " Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Górzyce" 2017-03-08 09:46:48
Zarządzenie 594/2017 z dnia 05.01.2017 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań 2017-03-08 09:44:06
14 marca 2017 roku godz.10 ta posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2017-03-07 13:50:08
14 marca 2017 roku godz. 10-ta posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2017-03-07 13:47:57
13 marca 2017 roku godz.9:30 posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2017-03-06 14:06:25
Protokół nr XXVII/2017 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 26 stycznia 2017 roku 2017-03-06 12:55:13
Uchwała nr XXVIII/381/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2017-03-06 09:21:48
Uchwała nr XXVIII/380/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych 2017-03-06 09:18:29
Uchwała nr XXVIII/379/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2017-03-06 09:13:36
Uchwała nr XXVIII/378/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok i podziału wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy 2017-03-06 08:56:51
Uchwała nr XXVIII/377/17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kębłowice, dla działek 3/57 i 3/58 2017-03-06 08:47:46
Uchwała nr XXVIII/376/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Smolec 2017-03-06 08:41:16
Uchwała nr XXVIII/375/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, w rejonie ulic 1 Maja i Makowej 2017-03-03 15:00:05
Uchwała nr XXVIII/374/17 w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Pietrzykowice-Rybnica, dla terenów wsi Pietrzykowice w rejonie ulic Grabowej i Leśnej 2017-03-03 14:50:56
Uchwała nr XXVIII/373/17 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/219/08 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2017-03-03 14:44:55
Uchwała nr XXVIII/372/17 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mokronos Dolny 2017-03-03 14:41:16
Uchwała nr XXVIII/371/17 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/330/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie olejowe i odnawialne źródło energii" 2017-03-03 14:36:51
Uchwała nr XXVIII/370/17 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/329/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących instalację odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kąty Wrocławskie" 2017-03-03 14:29:19
Uchwała nr XXVIII/369/17 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/328/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztow powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Kąty Wrocławskie" 2017-03-03 14:23:41
Uchwała nr XXVIII/368/17 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/327/16 Rady Miejskiej w Kątach wrocławskich z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kąty Wrocławskie 2017-03-03 14:15:45
Sesja nr XXVIII Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 23 lutego 2017 roku 2017-03-03 14:01:30
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy część dz. nr 13/5 obręb Bogdaszowice 2017-03-01 12:48:35
Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży obręb Gądów-Jaszkotle dz. nr 43/10. 2017-02-28 12:03:59
2 marca 2017 roku godz. 12-ta posiedzenie Komisji Oświaty,Kultury i Sportu 2017-02-24 13:25:25
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulic Mireckiego i Imbirowej 2017-02-17 11:55:53
22 lutego 2017 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 2017-02-16 10:58:04
21 lutego 2017 roku godz.12-ta posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2017-02-15 09:16:34
21 lutego 2017 r.oku godz.10-ta posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2017-02-15 09:12:51
21 lutego 2017 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2017-02-15 08:58:33
Obwieszczenie OSiR.6220.13.2015-44 o złożeniu uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Kilianów III, realizowanego na działce nr ewid. 31/1 AM-1 obręb Kilianów-Szymanów 2017-02-14 16:50:11
Sesja nr XXVIII Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 23 lutego 2017 roku 2017-02-14 09:45:58
20 luty 2017 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2017-02-13 14:50:09
16 luty 2017 r. godz.13-ta posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2017-02-13 09:17:23
Obwieszczenie OSiR.6220.13.2016-14 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji wydobywania kruszywa w związku ze zmianą granic złoża kruszywa Siedlakowice I i projektowanym poszerzeniem granic eksploatacji, realizowanego na działkach nr ewid. 437/31, 437/40, 437/41, 437/43, 437/44, 437/45, 437/46, 437/47, 437/48, 437/49, 437/50, 437/51, 437/52, 437/42 dr, 437/38 dr, 507/dr AM-1 obręb Zachowice, gmina Kąty Wrocławskie i działkach nr ewid. 21/1, 21/2 AM-1 obręb Siedlakowice, gmina Sobótka 2017-02-10 14:30:43
14 lutego 2017 roku godz.12-ta posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2017-02-10 10:53:31
Zarządzenie 604/2017 z dnia 31.01.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy 2017-02-09 15:01:14
Wykaz nieruchomości przeznaczonej na wynajem na okres 7 lat w drodze przetagu. 2017-02-07 13:23:25
9 luty 2017 r. o godz. 14:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2017-02-02 12:07:21
8 luty 2017 r. o godz. 17:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2017-02-02 12:04:50
Protokół nr XXVI/2016 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 29 grudnia 2016 roku 2017-02-01 15:48:08
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. - dokument stracił ważność 2017-02-01 14:07:14
Plan pracy Rady Miejskiej - Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Wojciechowski 2017-02-01 13:51:33
Plan pracy Komisji Rewizyjnej - Przewodnicząca komisji radna Danuta Drożdż 2017-02-01 13:47:08
Plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju - Przewodniczący komisji radny Grzegorz Pacyna 2017-02-01 13:46:17
Komisja Dróg Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - Przewodniczący komisji radny Mirosław Pawlaczyk 2017-02-01 13:45:29
Komisja Spraw Społecznych - Przewodnicząca komisji radna Irena Salwowska-Hajdasz 2017-02-01 13:44:31
Komisja Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego - Przewodniczący komisji radny Janusz Terlecki 2017-02-01 13:43:31
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - Przewodnicząca komisji radna Katarzyna Łapińska-Szymańska 2017-02-01 13:42:31
Uchwała Nr V/23/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu miasta i gminy Kąty Wrocławskie przedstawionej w uchwałach Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XXVI/340/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie oraz nr XXVI/341/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. - Uchwała budżetowa na 2017 rok. 2017-02-01 12:25:46
Uchwała Nr V/22/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kąty Wrocławskie przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XXVI/341/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. - Uchwała budżetowa na 2017 rok. 2017-02-01 09:47:47
Sesja nr XXVII Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 26 stycznia 2017 roku 2017-01-31 08:51:02
Rok 2017 2017-01-31 08:49:41
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich 2017-01-25 10:41:25
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2017-01-25 08:57:23
Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe 2017-01-25 08:00:09
Zawiadomienie z 10 stycznia 2017r., o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu decyzji z dnia 28 grudnia 2016r. (SKO 4136/15/16) utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 1 marca 2016 r. (Nr 4/2016) ustalającej na rzecz Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwziecia polegającego na Pracach przedprojektowych w zakresie połączenia dróg wojewódzkich nr 347 i 346 w ramach zadania: Koncepcja skomunikowania A4 z S5 wraz z obwodnicą Obornik Śląskich 2017-01-23 10:56:41
Obwieszczenie OSIR.6220.23.2016-14 o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie nr 7/2016, znak OSIR.6220.37.2015-10 z dnia 08 kwietnia 2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa parku logistycznego Nowa Wieś Wrocławska wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zapleczem biurowo-socjalnym w Nowej Wsi Wrocławskiej, na działkach ewidencyjnych 52/12, 52/10 53/15, 53/5, 53/13, 53/17, 88/11 obręb Nowa Wieś Wrocławska 2017-01-20 11:09:18
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-01-18 11:07:35
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu 2017-01-18 11:02:23
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wrocław 2017-01-18 10:58:56
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego 2017-01-18 10:55:14
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości w formie aportu do spółki pn. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kątach Wrocławskich 2017-01-18 10:50:21
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sokolniki 2017-01-18 10:43:48
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Pietrzykowice - Rybnica, dla terenów wsi Pietrzykowice w rejonie ulic Grabowej i Leśnej 2017-01-18 10:30:14
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pietrzykowice 2017-01-18 10:16:29
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zachowice, dla rejonu złoża "Zachowice" 2017-01-18 10:12:40
Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich 2017-01-18 09:54:23
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kąty Wroclawskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 2017-01-17 15:20:07
Projekt uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 2017-01-17 15:09:04
Projekt uchwały w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy Kościołach dekanatu Kąty Wrocławskie 2017-01-17 15:07:35
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. 2017-01-17 14:54:31
Sesja nr XXVII Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 26 stycznia 2017 roku 2017-01-17 14:46:11
24 stycznia 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2017-01-17 13:33:40
23 stycznia 2017 r. o godz. 12:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2017-01-16 10:16:10
23 stycznia 2017 r. o godz. 12:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2017-01-16 10:12:41
23 stycznia 2017 r. o godz. 9:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2017-01-16 10:10:22
19 stycznia 2017 roku godz.8-ma posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu wspólnie z Komisją Budżetu i Rozwoju 2017-01-13 09:01:53
19 stycznia 2017 r. o godz. 08:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2017-01-13 09:01:14
20 stycznia 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku 2017-01-13 08:59:17
19 stycznia 2017 roku godz. 9-ta posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju wspólnie z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu 2017-01-13 08:58:05
Danuta Sasiela - GOPS 2017-01-10 15:48:35
Protokół nr XXV/2016 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 24 listopada 2016 roku 2017-01-10 13:31:38
17 stycznia 2017 r. o godz. 10:00 posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2017-01-10 13:25:31
16 stycznia 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2017-01-09 14:02:55
Uchwała nr XXVI/353/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich 2017-01-05 12:31:58
Uchwała nr XXVI/352/16 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/191/04 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w Kątach Wrocławskich 2017-01-05 12:27:58
Uchwała nr XXVI/351/16 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zmiany przebiegu ulicy Spacerowej w mieście Kąty Wrocławskie 2017-01-05 12:23:00
Uchwała nr XXVI/350/16 w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/178/08 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie nadania nazwy Aleja Jodłowa w miejscowości Mokronos Górny 2017-01-05 12:20:10
Uchwała nr XXVI/349/16 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zmiany przebiegu Alei Jodłowej w miejscowości Mokronos Górny 2017-01-05 12:15:32
Uchwała nr XXVI/348/16 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kębłowice 2017-01-05 12:12:20
Uchwała nr XXVI/347/16 w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka zo.o w Kątach Wrocławskich 2017-01-05 12:06:49
Uchwała nr XXVI/346/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bogdaszowice, gmina Kąty Wrocławskie, zatwierdzonego uchwałą nr XLIX/509/14 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 października 2014 r. 2017-01-05 12:00:20
Uchwała nr XXVI/345/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulicy Przemysłowej 2017-01-05 11:48:21
Uchwała nr XXVI/344/16 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie 2017-01-05 11:39:34
Uchwała nr XXVI/343/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2017-01-05 11:34:22
12 stycznia 2017 r. o godz. 08:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2017-01-05 10:41:48
Uchwała nr XXVI/342/w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku 2017-01-04 15:40:39
Uchwała nr XXVI/341/16 Uchwała Budżetowa na 2017 rok 2017-01-04 14:52:39
Uchwała nr XXVI/340/16 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2017-01-04 14:47:33
Zarządzenie 593/2016 z dnia 04.01.2017 w sprawie planów finansowych 2017-01-04 14:37:14
Styczeń 2017 2017-01-04 14:35:47
Zarządzenie 592/2016 z dnia 30.12.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy za 2016 2017-01-04 14:34:41
Sesja nr XXVI Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 29 grudnia 2016 roku 2017-01-04 14:32:29
Obwieszczenie OSiR.6220.22.2016-10 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 15 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu, realizowanego na działkach nr ewid. od 4/10 do 4/97 AM-1 obręb Krzeptów 2017-01-02 13:02:17
Protokół nr XXIV/2016 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 15 listopada 2016 roku 2016-12-28 11:22:48
Protokół nr XXIII/2016 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 27 października 2016 roku 2016-12-28 11:12:12
Wybór wykonawcy na realizację zadania: Sukcesywna sprzedaż wraz z dostawą materiałów biurowych do Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich w 2017 r. 2016-12-22 14:21:39
29 grudnia 2016 r. o godz. 8:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2016-12-22 08:11:43
27 grudnia 2016 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2016-12-22 07:56:21
Rozstrzygnięcie postępowania na świadczenie usług pocztowych 2016-12-21 12:52:54
Projekt uchwały budżetowej na 2017 rok 2016-12-21 12:19:26
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2016-12-21 10:18:26
Projekt uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku 2016-12-21 10:09:02
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-12-21 10:03:51
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie 2016-12-21 09:50:33
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/191/04 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w Kątach Wrocławskich 2016-12-21 09:24:52
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zmiany przebiegu ulicy Spacerowej w mieście Kąty Wrocławskie 2016-12-21 09:16:41
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/178/08 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie nadania nazwy Aleja Jodłowa w miejscowości Mokronos Gorny 2016-12-21 09:10:09
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zmiany przebiegu Alei Jodłowej w miejscowości Mokronos Górny 2016-12-21 08:59:50
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kębłowice 2016-12-21 08:52:41
Projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej spółka zo.o w Kątach Wrocławskich 2016-12-20 15:31:06
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bogdaszowice, gmina Kąty Wrocławskie, zatwierdzonego uchwałą nr XLIX/509/14 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 października 2014 roku 2016-12-20 15:22:12
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulicy Przemysłowej 2016-12-20 15:13:14
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie 2016-12-20 15:07:26
Sesja nr XXVI Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 29 grudnia 201 roku 2016-12-20 14:46:49
Zapytanie ofertowe na realizację zadania pt. Sukcesywna sprzedaż wraz z dostawą materiałów biurowych do Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich w 2017r. 2016-12-19 08:30:51
Zarządzenie 574/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-12-16 14:03:25
Zarządzenie 574/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-12-16 14:03:23
Zarządzenie 560/2016 z dnia 30.XI.2016 w sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów Gminy Kąty Wrocławskie oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 2016-12-16 13:59:42
Zapytanie ofertowe nr OR.271.2.2016-1 dotyczące świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w roku 2017. 2016-12-15 14:07:48
Obwieszczenie OSiR.6220.13.2015-40 o złożeniu uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Kilianów III, realizowanego na działce nr ewid. 31/1 AM-1 obręb Kilianów-Szymanów 2016-12-15 13:54:28
Uchwała Nr V/210/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2017 rok. 2016-12-15 13:10:17
Uchwała Nr V/209/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Kąty Wrocławskie na rok 2017 2016-12-15 11:42:26
Unieważnienie postępowania na świadczenie usług pocztowych 2016-12-15 08:59:39
Informacja o wyborze Oferenta na realizację dostaw materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby funkcjonowania UMiG Kąty Wrocławskie w okresie od 02.01.2017 do 31.12.2017. 2016-12-14 14:54:26
Zarządzenie 573/2016 z dnia 13.12.2016 w sprawie terminu wypłaty wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2016 r 2016-12-14 13:25:03
Zarządzenie 572/2016 z dnia 13.12.2016 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy wynikających z pięciodniowego tygonia pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w 2017 roku 2016-12-14 13:23:07
Zarządzenie 571/2016 z dnia 12.12.2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2016-12-14 13:20:41
Zarządzenie 570/2016 z dnia 12.12.2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2016-12-14 13:19:22
Zarządzenie 569/2016 z dnia 12.12.2016 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu "Zimowe utrzymanie dróg na obszarze pozamiejskim Gminy Kąty Wrocławskie" 2016-12-14 13:17:28
Zarządzenie 568/2016 z dnia 08.12.2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej " montaż klimatyzacji w Prezedszkolu Publicznym przy ul. Drzymały w Kątach Wrocławskich " 2016-12-14 13:15:05
Zarządzenie 566/2016 z dnia 06.12.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej Zimowe utrzymanie dróg na obszrze pozamiejskim Gminy Kąty Wrocławskie" 2016-12-14 13:13:16
21 grudnia 2016 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku 2016-12-14 13:04:51
Zarządzenie 565/2016 z dnia 02.12.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej "Wykonanie prac z zakresu utrzymania zieleni miejskiej na terenie miasta Kąty Wrocławskie" 2016-12-14 13:01:44
Zarządzenie 564/2016 z dnia 02.12.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej "Wykonanie prac z zakresu oczyszczania jezdni i chodników na terenie miasta Kąty Wrocławskie" 2016-12-14 12:59:08
Zarządzenie 563/2016 z dnia 01.12.2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej " Modernizacja płyty boiska wraz z montażem bramek i płkochwytów we wsi Wszemiłowice" 2016-12-14 12:52:50
Grudzień 2016 2016-12-14 12:50:49
Zarządzenie 562/2016 z dnia 30.11.2016 powołanie komisji przetargowej " budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kąty Wrocławskie 2016-12-14 12:04:50
19 grudnia 2016 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2016-12-12 12:15:26
15 grudnia 2016 r. o godz. 08:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2016-12-08 11:44:25
15 grudnia 2016 r. o godz. 12:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2016-12-08 10:50:16
Zarządzenie 561/2016 z dnia 30.11.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r 2016-12-08 10:17:43
14 grudnia 2016 r. o godz. 10:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2016-12-07 15:48:36
13 grudnia 2016 roku godz.10:00 posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2016-12-07 15:29:06
Zarządzenie 536/2015 z dnia 24.X.2016 w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Kąty Wrocławskie i jej jednostkach budżetowych. 2016-12-05 11:31:09
Zarządzenie 535/2016 z dnia 25.X.2016 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej właśność Gminy Kąty Wrocławskie" 2016-12-02 13:33:04
Zarządzenie 559/2016 z dnia 29.XI.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej "Modernizacja chodników na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie" 2016-12-02 13:25:43
Zarządzenie 558/2016 z dnia 29.XI.2016 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu "Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Kąty Wrocławskie" 2016-12-02 13:20:54
Zarządzenie 557/2016 z dnia 29.XI.2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej "Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości Gniechowice ul. Radosna" 2016-12-02 13:14:17
Zarządzenie 555/2016 z dnia 29.XI.2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej "Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości Samotwór ul. Dębowa" 2016-12-02 13:10:07
Zarządzenie 556/2016 z dnia 29.XI.2016 powołanie komisji odbiorowej "Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kąty Wrocławskie w miesjcowości Pietrzykowice ul. Fabryczna" 2016-12-02 13:01:08
Zarządzenie 554/2016 z dnia 25.XI.2016 powołanie komisji odbiorowej "Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości Mokronos Górny ul. Fiołkowa" 2016-12-02 12:57:43
Zarządzenie 553/2016 z dnia 23.XI.2016 zatwierdzenie wyników przetargu "Budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z linią kablową średniego napięcia na działce 11/25 w Sadkowie w związku z rozbudową i przebudową szkoły podstawowej w Sadkowie" 2016-12-02 12:54:59
Zarządzenie 552/2016 z dnia 23.XI.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej " Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Kąty Wrocławskie" 2016-12-02 12:50:34
Zarządzenie 546/2016 z dnia 16.XI.2016 w sprawie wyzanczenia osób odpowiedzialnych za prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2016-12-02 12:48:19
OGŁOSZENIE KONKURSU NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU ZDROWOTNEGO: Rehabilitacja Lecznicza (Fizjoterapia i Kinezyterapia) Mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2016-12-02 12:03:31
Uchwała nr XXV/339/16 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Kąty Wroclawskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania 2016-12-01 15:35:21
Uchwała nr XXV/338/16 w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Kąty Wrocławskie 2016-12-01 15:31:49
Uchwała nr XXV/337/16 w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej nr XXII/302/16 z dnia 29 września w sprawie wniesienia nieruchomości w formie aportu do spółki pn. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kątach Wrocławskich 2016-12-01 15:29:15
Uchwała nr XXV/336/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Katy Wrocławskie 2016-12-01 15:25:31
Uchwała XXV/335/16 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XVI/214/16 z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu 2016-12-01 15:17:27
Uchwała nr XXV/334/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-12-01 15:11:20
Uchwała nr XXV/333/16 w sprawie zmiany regulaminu targowiska miejskiego "Mój Rynek" w Kątach Wrocławskich 2016-12-01 15:08:40
Uchwała nr XXV/332/16 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie w roku 2017. 2016-12-01 15:06:32
Uchwała nr XXV/331/16 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Gądów 2016-12-01 15:04:33
Uchwała nr XXV/330/16 w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie olejowe i odnawialne źródło energii" 2016-12-01 15:03:19
Uchwała nr XXV/329/16 w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących instalację odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kąty Wrocławskie 2016-12-01 15:00:29
Uchwała nr XXV/328/16 w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Kąty Wrocławskie" 2016-12-01 14:57:45
Uchwała nr XXV/327/16 w sprawie "Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kąty Wrocławskie" 2016-12-01 14:53:36
Uchwała nr XXV/326/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Mokronos Dolny i Zabrodzie 2016-12-01 14:45:55
Uchwała nr XXV/325/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wszemiłowice 2016-12-01 14:40:28
Uchwała nr XXV/324/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jurczyce 2016-12-01 14:38:57
Uchwała nr XXV/323/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś Wrocławska, w rejonie ulicy Ryszarda Chomicza 2016-12-01 14:36:01
Uchwała nr XXV/322/16 w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pietrzykowice-Rybnica, dla terenów w rejonie ulic Smoleckiej i Radarowej 2016-12-01 14:32:45
Uchwała nr XXV/321/16 w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kąty Wrocławskie". Aktualizacja 2016 r. 2016-12-01 14:19:49
Sesja nr XXV Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 24 listopada 2016 roku 2016-12-01 14:03:29
5 grudnia 2016 roku godz. 10-ta posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2016-11-30 12:22:01
5 grudnia 2016 roku godz.8:30 posiedzenie komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku 2016-11-30 12:18:35
Zmiany do zapytania ofertowego nr OR.271.1.2016-1 dotyczące świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w roku 2017 2016-11-29 11:34:43
Odpowiedzi na zadane pytania do zapytania ofertowego nr OR.271.1.2016-1 dotyczące świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w roku 2017. 2016-11-29 10:05:52
5 grudnia 2016 roku godz. 8-ma posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2016-11-25 09:54:24
22 listopada 2016 roku godz. 9-ta posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2016-11-25 09:52:05
17 listopada 2016 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2016-11-25 09:42:25
1 grudnia 2016 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2016-11-25 09:35:33
Zapytanie ofertowe nr OR.271.1.2016-1 dotyczące świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w roku 2017 2016-11-23 12:21:04
Zarządzenie 551/2016 z dnia 21.XI.2016 nabycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Pietrzykowice - Rybnica na właśność Gminy Kąty Wrocławskie 2016-11-23 10:41:23
Zarządzenie 550/2016 z dnia 21.XI.2016 w sprawie ustalenia sieci i granic obwodów szkół podstawowych zgodnie z projektami przepisów wprowadzających prawo oświatowe" 2016-11-23 10:38:28
Zarządzenie 549/2016 z dnia 18.XI.2016 powołanie składu komisji przetargowej "Zimowe utrzymanie dróg na obszarze pozamiejskim ( obszar 1 i 2 ) Gminy Kąty Wrocławskie w sezonie 2016/2018" 2016-11-23 10:33:45
Zarządzenie 548/2016 z dnia 17.XI.2016 powołanie komisji odbiorowej " Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych " 2016-11-23 10:31:22
Zarządzenie 547/2016 z dnia 17.XI.2016 powołanie komisji przetargowej "Budowa sieci wodowciagowej w ul. Szkolnej w Sadkowie" 2016-11-23 10:22:43
Zarządzenie 545/2016 z dnia 15.XI.2016 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego "Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Kąty Wrocławskie" 2016-11-23 10:20:49
Zarządzenie 544/2016 z dnia 14.XI.2016 powołanie komisji przetargowej "Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Kąty Wrocławskie" 2016-11-23 10:18:04
Zarządzenie 543/2016 z dnia 09.XI.2016 w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy na 2017 i projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2016-11-23 09:50:57
Zarządzenie 542/2016 z dnia 02.XI.2016 zatwierdzenie wyników przetargu Udzielenie Kredytu długotermoinowego na sfinansowanie deficytu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Sadkowie" 2016-11-23 09:46:39
Zarządzenie 541/2016 z dnia 31.X.2016 powołanie komisji odbiorowej Gniechowice droga dojazdowa do gruntów rolnych 2016-11-23 09:23:24
Zarządzenie 539/2016 z dnia 25.X.2016 powołanie komisji przetargowej "Budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz linią kablową średniego napięcia na działce nr 11/25 w Sadkowie wraz z rozbudową i przebudową szkoły podstawowej w Sadkowie" 2016-11-23 09:15:32
Zarządzenie 538/2016 z dnia 25.X.2016 w sprawie zatwierdzenia wyników przeatrgu " Modernizacja poboczy dróg-chodniki i nakładki asfaltowe i plac w Gniechowicach" 2016-11-23 09:09:49
Zarządzenie 537/2016 z dnia 25.X.2016 w sprawie nabycia działki położonej w Pietrzykowicach 2016-11-23 09:07:29
Zapytanie ofertowe na realizację zadania "Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby funkcjonowania UMiG Kąty Wrocławskie w okresie od 02.01.2017 do 31.12.2017". 2016-11-22 08:39:27
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 rok 2016-11-21 12:40:05
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XVI/214/16 z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu 2016-11-16 15:37:08
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2016-11-16 15:35:10
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-11-16 15:33:38
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kąty Wrocławskie" Aktualizacja 2016 r. 2016-11-16 15:32:41
Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu targowiska miejskiego "Mój Rynek" w Kątach Wrocławskich 2016-11-16 15:29:50
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek oplaty targowej i sposobu jej poboru na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie w roku 2017 2016-11-16 15:28:25
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od dnia 01.01.2017 r.. do dnia 31.12.2017 r. realizowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka zo.o w Kątach Wrocławskich 2016-11-16 15:25:09
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kębłowice 2016-11-16 15:22:48
Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Gądów 2016-11-16 15:22:03
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie olejowe i odnawialne źródło energii" 2016-11-16 15:20:40
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących instalację odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kąty Wrocławskie 2016-11-16 15:15:39
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów powstałych przy likwidacji pokreć dachowych i elewacji zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Kąty Wrocławskie 2016-11-16 15:13:11
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowania części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kąty Wrocławskie" 2016-11-16 15:11:04
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Mokronos Dolny i Zabrodzie 2016-11-16 15:09:14
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wszemiłowice 2016-11-16 15:07:00
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jurczyce 2016-11-16 15:05:27
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś Wrocławska, w rejonie ulicy Ryszarda Chomicza 2016-11-16 15:04:08
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pietrzykowice-Rybnica, dla terenów w rejonie ulic Smoleckiej i Radarowej 2016-11-16 15:02:28
Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Kąty Wrocławskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 2016-11-16 15:00:18
Sesja nr XXV Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 24 listopada 2016 roku 2016-11-16 14:56:49
Protokół nr XXII/2016 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 29 września 2016 roku 2016-11-14 15:21:12
18 listopada 2016 roku godz. 9-ta posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2016-11-14 14:59:02
22 listopada 2016 roku godz. 9-ta posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów 2016-11-14 14:56:45
17 listoapada 2016 roku godz.13-ta posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2016-11-14 14:54:06
21 listopada 2016 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku 2016-11-14 14:43:34
Listopad 2016 2016-11-10 11:39:30
16 listopada 2016 roku godz.10-ta posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2016-11-09 13:28:40
Obwieszczenie OSiR.6220.22.2016-9 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Logistycznego Panattoni Park Wrocław II: zespołu hal magazynowo-usługowo-produkcyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, realizowanego na działkach nr ewid. 3/11, 3/9, 4/12, 4/10, 4/8, 5/6 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska 2016-11-09 12:12:09
Uchwała nr XXIII/320/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-11-08 10:34:19
Uchwała nr XXIII/319/16 w sprawie zmiany uchwały nr IX/87/15 Rady Miejskiej w Katach Wrocławskich z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Kątach Wrocławskich oraz nadania jej Statutu 2016-11-08 10:08:22
Uchwała nr XXIII/318/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2017 2016-11-08 09:48:19
15 listopada 2016 roku godz.10-ta posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2016-11-08 09:10:10
Uchwała nr XXIII/317/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2017 2016-11-07 15:44:00
Uchwała nr XXIII/316/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie dla terenów w rejonie ulic ks.Jerzego Popiełuszki, Sobótki i Wrocławskiej 2016-11-07 15:39:59
Uchwała nr XXIII/315/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulic Brzozowej, Mireckiego i Platanowej 2016-11-07 15:23:06
Uchwała nr XXIII/314/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie dla terenów w rejonie ulicy Grunwaldzkiej 2016-11-07 15:16:41
Uchwała nr XXIII/313/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, dla terenów w rejonie ulicy Topolowej 2016-11-07 15:10:20
Uchwała nr XXIII/312/16 w sprawie zmiany przebiegu Alei Jodłowej w miejscowości Mokronos Gorny 2016-11-07 15:03:29
Uchwała nr XXIII/311/16 w sprawie zmiany przebiegu ulicy Spacerowej w mieście Kąty Wrocławskie 2016-11-07 14:59:42
Uchwała nr XXIII/310/16 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gądów 2016-11-07 14:55:37
Uchwała nr XXIII/309/16 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 01.12.2016 r. do dnia 31.11.2017 r. dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Ślęża" w Gniechowicach 2016-11-07 14:51:39
Uchwała nr XXIII/308/16 w sprawie przyjęcia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Kąty Wrocławskie 2016-11-07 14:44:52
Uchwała nr XXIII/307/16 w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Kąty Wrocławskie z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku 2016-11-07 14:37:49
Zarządzenie 540/2016 z dnia 28.X.2016 w sprawie zamian w bużecie gminy 2016-11-07 10:26:03
Sesja nr XXIII Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 27 października 2016 roku 2016-11-04 12:08:28
Protokół nr XXI/2016 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 25 sierpnia 2016 roku 2016-10-28 14:37:02
Obwieszczenie OSIR.6220.34.2016-2 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1950D w miejscowości Pietrzykowice, gmina Kąty Wrocławskie 2016-10-28 13:48:04
Informacja o wyborze Wykonawcy na realizacje dostawy i wdrożenia systemu informatycznego wspomagania prac Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich oraz Biura Rady 2016-10-24 12:30:39
Zarządzenie 534/2016 z dnia 21.10.2016 w sprawie powołania składu komisji przetargowej na "Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu w związku z reazlizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Sadkowie" 2016-10-24 11:36:10
Zarządzenie 533/2016 z dnia 20.10.2016 w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego na zadanie "Dostawa dwóch ciężkich zestawów sprzętu do ratowania drogowego dla Jednostek Operacyjno - Technicznych OSP Gniechowice oraz Smolec" 2016-10-24 11:31:07
Zarządzenie 532/2016 z dnia 18.10.2016 w sprawie powołania składu komisji przetargowej na zadanie " Dostawa dwóch ciężkich zestawów sprzętu do ratownictwa drogowego dla jednostek Operacyjno- Technicznych OSP Gniechowice oraz Smolca" 2016-10-24 11:25:30
Zarządzenie 531/2016 z dnia 13.10.2016 w sprawie powołania składu komisji przetargowej na zadanie " Modernizacji poboczy dróg-chodników i nakładek asfaltowych i plac w Gniechowicach" 2016-10-24 11:14:26
Zarządzenie 530/2016 z dnia 10.10.2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej na zadanie " Bdowa Kanalizacji sanitarnej przy ul. Parkowej 1 w Sadkowie " 2016-10-24 11:08:49
Zarządzenie 529/2016 z dnia 07.10.2016 w sprawie nabycia działki położonej w Kątach Wrocławskich 2016-10-24 11:06:17
Zarządzenie 528/2016 z dnia 06.10.2016 w sprawie nabycia nieruchomości na właśność Gminy Kąty Wrocławskie 2016-10-24 11:05:14
Zarządzenie 527/2016 z dnia 05.10.2016 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Kąty Wrocławskie 2016-10-24 11:03:45
Zarządzenie 526/2016 z dnia 04.10.2016 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 2 lat nieruchomość stanowiącą właśność Gminy Kąty Wrocławskie 2016-10-24 11:00:32
Zarządzenie 526/2016 z dnia 04.10.2016 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 2 lat nieruchomość stanowiącą właśność gminy Kąty Wrocławskie 2016-10-24 11:00:31
Zarządzenie 525/2016 z dnia 03.10.2016 w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania ze świetlic będących w użytkowaniu Ochotniczych Straży Pożarnych 2016-10-24 10:56:13
Zarządzenie 524/2016 z dnia 03.10.2016 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Kąty Wrocławskie 2016-10-24 10:51:47
Październik 2016 2016-10-24 10:50:04
Zarządzenie 522/2016 z dnia 26.09.2016 w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa 2016-10-24 10:47:45
Odpowiedzi na zadane pytania przez Oferentów do ogłoszonego zapytania ofertowe nr OR.1333.29.2016-2 na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego wspomagania prac Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich oraz Biura Rady. 2016-10-19 19:01:52
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/87/15 Rady miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Kątach Wrocławskich oraz nadania jej Statutu 2016-10-19 14:43:14
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-10-19 14:40:30
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2017 2016-10-19 14:37:35
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2017 2016-10-19 14:36:15
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie dla terenów w rejonie ulic ks.Jerzego Popiełuszki, Sobótki i Wrocławskiej 2016-10-19 14:33:27
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulic Brzozowej, Mireckiego i Platanowej 2016-10-19 14:31:22
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie dla terenów w rejonie ulicy Grunwaldzkiej 2016-10-19 14:29:25
Projekt uchwały w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sadków 2016-10-19 14:28:04
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, dla terenów w rejonie ulicy Topolowej 2016-10-19 14:26:51
Projekt uchwały w sprawie zmiany przebiegu Alei Jodłowej w miejscowości Mokronos Górny 2016-10-19 14:23:35
Projekt uchwały w sprawie zmiany przebiegu ulicy Spacerowej w mieście Kąty Wrocławskie 2016-10-19 14:21:22
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gądów 2016-10-19 14:19:16
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od dnia 01.12.2016 r. do dnia 30.11.2017 r. dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Ślęża" w Gniechowicach 2016-10-19 14:18:27
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu zrownoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Kąty Wrocławskie 2016-10-19 14:15:14
Projekt uchwały w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Kąty Wrocławskie z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku 2016-10-19 14:13:31
Sesja nr XXIII Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 27 października 2016 roku 2016-10-19 14:10:06
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 36/6 AM-1 Nowej Wsi Wrocławskiej 2016-10-19 12:37:43
Informacja o zmianie w zapytaniu ofertowym na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego wspomagania prac Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich oraz Biura Rady 2016-10-18 13:21:37
Zapytanie ofertowe na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego wspomagania prac Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich oraz Biura Rady 2016-10-14 15:00:31
Obwieszczenie OSiR.6220.13.2015-36 o uzupełnieniu informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Kilianów III, realizowanego na działce nr ewid. 31/1 AM-1 obręb Kilianów-Szymanów 2016-10-14 08:24:56
Obwieszczenie OSiR.6220.13.2016-9 o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji wydobywania kruszywa w związku ze zmianą granic złoża kruszywa Siedlakowice I i projektowanym poszerzeniem granic eksploatacji 2016-10-14 08:18:20
Uchwała nr XVIII/254/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwał w sprawie statutów Sołectw Smolca. 2016-10-13 22:03:55
Uchwała nr XI/112/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Smolec-Zatorze. 2016-10-13 22:03:30
Uchwała nr XVIII/254/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwał w sprawie statutów Sołectw Smolca. 2016-10-13 22:01:35
Uchwała nr XI/112/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Smolec-Osiedle Leśne. 2016-10-13 22:00:58
Uchwała nr XVIII/254/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwał w sprawie statutów Sołectw Smolca. 2016-10-13 21:59:06
Uchwała nr XI/112/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Smolec-Centrum. 2016-10-13 21:58:32
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 21:52:34
Uchwała nr XV/233/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Zybiszów. 2016-10-13 21:52:12
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 21:50:28
Uchwała nr XV/232/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Zachowice-Stradów. 2016-10-13 21:50:02
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 21:48:53
Uchwała nr XV/231/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Zabrodzie. 2016-10-13 21:48:30
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 21:47:02
Uchwała nr XV/230/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Wszemiłowice-Jurczyce. 2016-10-13 21:46:39
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 21:45:22
Uchwała nr XV/229/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Wojtkowice-Krobielowice. 2016-10-13 21:44:59
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 21:43:48
Uchwała nr XV/228/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Szymanów. 2016-10-13 21:43:23
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 21:42:30
Uchwała nr XV/227/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Strzeganowice. 2016-10-13 21:42:03
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 21:40:52
Uchwała nr XV/226/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Stoszyce. 2016-10-13 21:40:14
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 21:38:31
Uchwała nr XV/225/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Sośnica-Różaniec. 2016-10-13 21:38:03
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 21:36:49
Uchwała nr XV/224/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Sokolniki. 2016-10-13 21:36:21
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 21:35:02
Uchwała nr XV/223/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Skałka. 2016-10-13 21:34:38
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 21:33:27
Uchwała nr XV/222/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Samotwór. 2016-10-13 21:32:59
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 21:30:25
Uchwała nr XV/221/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Sadowice. 2016-10-13 21:29:59
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 21:27:43
Uchwała nr XV/220/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Sadków-Sadkówek. 2016-10-13 21:27:15
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 21:20:35
Uchwała nr XV/219/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Rybnica. 2016-10-13 21:20:06
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 21:16:39
Uchwała nr XV/201/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Romnów. 2016-10-13 21:16:15
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 21:15:01
Uchwała nr XV/200/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Pietrzykowice. 2016-10-13 21:14:35
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 21:13:29
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 21:12:57
Uchwała nr XV/199/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Pełcznica. 2016-10-13 21:12:18
Uchwała nr XV/198/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Nowa Wieś Wrocławska. 2016-10-13 21:11:06
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 21:10:00
Uchwała nr XV/197/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Nowa Wieś Kącka. 2016-10-13 21:09:33
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 20:43:09
Uchwała nr XV/196/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Mokronos Górny. 2016-10-13 20:42:41
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 20:41:32
Uchwała nr XV/195/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Mokronos Dolny. 2016-10-13 20:41:06
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 20:39:51
Uchwała nr XV/194/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Małkowice. 2016-10-13 20:39:26
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 20:38:16
Uchwała nr XV/193/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Krzeptów. 2016-10-13 20:37:48
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 20:36:21
Uchwała nr XV/192/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Kozłów. 2016-10-13 20:35:36
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 20:12:59
Uchwała nr XV/191/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Kilianów. 2016-10-13 20:12:32
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 20:10:57
Uchwała nr XV/190/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Kęblowice. 2016-10-13 20:10:13
Uchwała nr XVI/218/16/ Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów osiedli. 2016-10-13 20:07:02
Uchwała nr XI/111/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 września 2015 roku w sprawie nadania Statutu "Osiedla Nr 5 w Kątach Wrocławskich". 2016-10-13 20:06:33
Uchwała nr XVI/218/16/ Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów osiedli. 2016-10-13 20:05:16
Uchwała nr XI/110/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 września 2015 roku w sprawie nadania Statutu "Osiedla Nr 4 w Kątach Wrocławskich". 2016-10-13 20:04:40
Uchwała nr XVI/218/16/ Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów osiedli. 2016-10-13 19:46:20
Uchwała nr XI/109/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 września 2015 roku w sprawie nadania Statutu "Osiedla Nr 3 w Kątach Wrocławskich". 2016-10-13 19:45:39
Uchwała nr XVI/218/16/ Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów osiedli. 2016-10-13 19:43:19
Uchwała nr XI/108/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 września 2015 roku w sprawie nadania Statutu "Osiedla Nr 2 w Kątach Wrocławskich". 2016-10-13 19:42:37
Uchwała nr XVI/218/16/ Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów osiedli. 2016-10-13 19:41:03
Uchwała nr XI/107/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 września 2015 roku w sprawie nadania Statutu "Osiedla Nr 1 w Kątach Wrocławskich". 2016-10-13 19:40:20
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 18:47:51
Uchwała nr XV/189/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Kamionna. 2016-10-13 18:46:54
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 18:45:03
Uchwała nr XV/188/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Górzyce. 2016-10-13 18:44:10
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 18:35:32
Uchwała nr XV/187/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Gniechowice-Stary Dwór. 2016-10-13 18:34:53
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 18:08:06
Uchwała nr XV/186/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Gądów-Jaszkotle. 2016-10-13 18:07:25
Uchwała nr XV/184/16 w sprawie nadania statutu Sołectwa Cesarzowice 2016-10-13 11:44:07
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 11:25:53
Uchwała nr XV/184/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Cesarzowice. 2016-10-13 11:24:56
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 11:12:15
Uchwała nr XV/185/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Czerńczyce. 2016-10-13 11:10:41
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 08:53:51
Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów sołectw. 2016-10-13 08:46:06
Uchwała nr XV/182/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Baranowice-Bliż. 2016-10-13 08:05:46
Uchwała nr XV/183/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Bogdaszowice. 2016-10-13 07:42:14
20 października 2016 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2016-10-12 12:04:21
18 października 2016 roku godz.12-ta posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2016-10-12 12:01:30
18 października 2016 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2016-10-12 11:58:17
17 października 2016 roku godz. 12-ta posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2016-10-12 11:52:40
17 października 2016 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2016-10-12 11:45:13
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym (licytacja) nieruchomości niezabudowanej położonej w Kątach Wrocławskich - dz. nr 8/14 AM-12 2016-10-11 14:02:20
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym (licytacja) nieruchomości niezabudowanej położonej w Kątach Wrocławskich - dz. nr 8/10 AM-12 2016-10-11 13:59:09
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym (licytacja) nieruchomości niezabudowanej położonej w Kątach Wrocławskich - dz. nr 9/1 i 8/11 AM-12 2016-10-11 13:54:33
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym (licytacja) nieruchomości niezabudowanej położonej w Kątach Wrocławskich - dz. nr 9/2 AM-12 2016-10-11 13:48:23
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym (licytacja) nieruchomości niezabudowanej położonej w Kątach Wrocławskich - dz. nr 9/3 i 6/1 AM-12 2016-10-11 13:43:21
Uchwała nr XXII/306/16 w sprawie nie zakwalifikowania pisma mieszkańców miejscowości Skałka jako petycji 2016-10-07 12:23:16
Uchwała nr XXII/305/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i gminy Kąty Wrocławskie 2016-10-07 12:21:49
Uchwała nr XXII/304 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego 2016-10-07 12:16:44
Uchwała nr XXII/303/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-10-07 12:15:33
Uchwała nr XXII/302/16 w sprawie wniesienia nieruchomości w formie aportu do spółki pn. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kątach Wrocławskich 2016-10-07 12:14:22
Uchwała nr XXII/301/16 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Jurczyce 2016-10-07 12:09:42
Uchwała nr XXII/300/16 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pełcznica 2016-10-07 12:08:13
Zarządzenie 523/2016 z dnia 30.09.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy 2016-10-07 12:07:13
Uchwała nr XXII/299/16 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mokronos Górny 2016-10-07 12:04:16
Uchwała nr XXII/298/16 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od dnia 01.10.2016 r. do dnia 30.11.2016 r. dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Ślęża" w Gniechowicach 2016-10-07 12:02:47
Uchwała nr XXII/297/16 w sprawie zmiany uchwały nr V/31/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy 2016-10-07 11:59:20
Uchwała nr XXII/296/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Baranowice-Bliż 2016-10-07 11:57:06
Uchwała nr XXII/295/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Górny, dla terenów w rejonie ulicy Wrocławskiej 2016-10-07 11:55:04
Uchwała nr XXII/294/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie autostrady A4 2016-10-07 11:52:14
Uchwała nr XXII/293/16 w sprawie zmiany uchwały nr XI/105/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Stoszyce, dla terenów złoża "Stoszyce III" 2016-10-07 11:50:01
Uchwała nr XXII/292/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Stoszyce i Wszemiłowice-Jurczyce, dla terenów złoża "Stoszyce II" 2016-10-07 11:44:14
Sesja nr XXII Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 29 września 2016 roku 2016-10-07 11:40:46
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Bogdaszowice dz. 146 i 156 i Cesarzowice dz. 86 - dokument stracił ważność 2016-10-05 14:24:30
Ogłoszenie o przetargu na oddanie w dzierżawę na cele rolne Skałka dz. nr 199 - dokument stracił ważność 2016-10-05 12:25:57
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy część dz. nr 1/9 AM-1 Kąty Wrocławskie - dokument stracił ważność 2016-10-05 12:19:53
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - cz. dz. nr 42 o pow. 0,49 ha położona w obrębie Krobielowice, dz. nr 15 AM-9 o pow. 1,5218 ha i cz. dz. nr 38/1 AM-12 o pow. 1,3500 ha położone w obrębie Kąty Wrocławskie 2016-10-03 11:48:01
Zarządzenie 521/2016 z dnia 27.09.2016 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu "Montaż klimatyzacji w Przedszkolu Publicznym przy ul. Drzymały w Kątach Wrocławskich" 2016-09-30 10:39:40
Zarządzenie 520/2016 z dnia 27.09.2016 w sprawie powołanie komisji odbiorowej " Przebudowa kotłowni wraz z wewnętrzną instalcją gazu w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich" 2016-09-30 10:36:55
Zarządzenie 519/2016 z dnia 15.09.2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej w celu odebrania zadania " nagłosnienie sali sportowej budynku hali widowiskowo- sportowej przy. ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich 2016-09-30 10:33:24
Zarządzenie 518/2016 z dnia 14.09.2016 w sprawie przezmaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości stanowiącą własność Gminy Kąty Wrocławskie 2016-09-30 10:30:35
Zarządzenie 516/2016 z dnia 12.09.2016 w sprawie zatwierdzenie wyników przetargu " Budowa cmentarza w Smolcu" 2016-09-30 10:27:53
Zarządzenie 517/2016 z dnia 14.09.2016 zatwierdzenie wyników postepowania przetargowego " Gniechowice droga dojazdowa do gruntów rolnych" 2016-09-30 10:19:57
Zarządzenie 515/2016 z dnia 12.09.2016 w sprawie nabycia działki położonej w Zachowicach 2016-09-30 09:52:21
Zarządzenie 514/2016 z dnia 12.10.2016 w sprawie nabycia działki położonej w Zachowicach 2016-09-30 09:47:54
Zarządzenie 513/2016 z dnia 09.10.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej "Montaż klimatyzacji w Przedszkolu Publicznym przy. ul. Drzymały w Kątach Wrocławskich" 2016-09-30 09:40:30
Zarządzenie 512/2016 z dnia 09.10.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej "Budowa cmentarza w Smolcu" 2016-09-30 09:36:36
Zarządzenie 512/2016 z dnia 09.10.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej "Budowa cmentarza w Smolcu" 2016-09-30 09:36:35
Zarządzenie 511/2016 z dnia 06.10.2016 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Kąty Wrocławskie 2016-09-30 09:33:17
Zarządzenie 510/2016 z dnia 06.10.2016 w sprawie unieważnienienia przetargu "Budowa kompleksu boisk w miejscowości Zabrodzie" 2016-09-30 09:31:04
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż działki nr 36/6 AM-1 Nowej Wsi Wrocławskiej 2016-09-27 15:17:22
Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 2016-09-26 08:57:55
Uchwała Nr V/175/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty prze Gminę Kąty Wrocławskie kredytu długoterminowego, wnioskowanego w wysokości 5.000.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2016 roku (w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Sadkowie" oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 2016-09-22 13:23:55
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego 2016-09-20 13:27:08
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-09-20 13:25:36
Projekt uchwały w sprawie wniesienia nieruchomości w formie aportu do spółki pn. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kątach Wrocławskich 2016-09-20 13:24:18
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Stoszyce i Wszemiłowice - Jurczyce, dla terenów złoża "Stoszyce II" 2016-09-20 13:13:57
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Baranowice - Bliż 2016-09-20 13:11:19
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/105/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Stoszyce, dla terenów złoża "Stoszyce III" 2016-09-20 13:09:38
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Górny, dla terenów w rejonie ulicy Wrocławskiej 2016-09-20 13:07:16
Projekt uchwały w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie autostrady A4 2016-09-20 13:05:24
Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Jurczyce 2016-09-20 13:03:39
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pełcznica 2016-09-20 13:02:15
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mokronos Górny 2016-09-20 13:01:10
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od dnia 01.10.2016 r. do dnia 30.11.2016 r. dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Ślęża" w Gniechowicach 2016-09-20 13:00:01
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/31/03 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy 2016-09-20 12:54:45
Sesja nr XXII Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 29 września 2016 roku 2016-09-20 12:53:23
27 września 2016 roku godz.9-ta posiedzenie wspólne Komisji Budżetu i Rozwoju z Komisją Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2016-09-20 12:20:19
26 września 2016 roku godz.11:30 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2016-09-20 12:16:21
23 września 2016 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2016-09-14 13:59:42
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym (licytacja) na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w Wojtkowicach - dz. nr 96 AM-1 o pow. 1,3000 ha 2016-09-14 12:54:02
22 września 2016 roku godz.12-ta posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2016-09-14 10:56:26
22 września 2016 roku godz. 10-ta posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2016-09-14 10:49:59
20 września 2016 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku 2016-09-13 10:31:52
Protokół nr XX/2016 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 30 czerwca 2016 roku 2016-09-12 09:12:20
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - dz. nr 16/23 położona w Kątach Wrocłaskich 2016-09-06 13:22:52
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym ustnym (licytacja) nieruchomości niezabudowanej położonej w Nowej Wsi Wrocławskiej - dz. nr 36/6 AM-1 2016-09-06 13:09:03
Zarządzenie 505/2016 z dnia 01.09.2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej na zadanie "Budowa oświetlenia drogowego ul. Piwnej w miejscowości Zachowice" 2016-09-06 11:49:27
Zarządzenie 509/2016 z dnia 05.09.2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej "Wykonanie bezpiecznej nawierzchni przy placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich" 2016-09-06 11:34:44
Zarządzenie 508/2016 z dnia 05.09.2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej w celu odebrania zadania " Budowa bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy SP nr 2 przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich" 2016-09-06 11:31:28
Zarządzenie 507/2016 z dnia 02.09.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie "Budowa kompleksu boisk w miejscowości Zabrodzie" 2016-09-06 11:26:01
Zarządzenie 506/2016 z dnia 02.09.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie "Gniechowice droga dojazdowa do gruntów rolnych" 2016-09-06 11:23:15
Zarządzenie 504/1/2016 z dnia 01.09.2016 w sprawie zmiany powołanie członkow Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kątach Wrocławskich 2016-09-06 11:16:41
Zarządzenie 504/2016 z dnia 01.09.2016 w sprawie nabycia działki położonej w Kątach Wrocławskich 2016-09-06 11:14:27
Wrzesień 2016 2016-09-06 11:09:46
Zarządzenie 503/2016 z dnia 31.08.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy 2016-09-06 11:08:42
Zarządzenie 501/2016 z dnia 24.08.2016 w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz ustalenia zasad publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2016-09-06 11:06:23
Zarządzenie 500/2016 z dnia 23.08.2016 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego na zadanie "Montaż klimatyzacji w Przedszkolu Publicznym przy ul. Drzymały w Kątach Wrocławskich" 2016-09-06 11:01:18
Zarządzenie 499/2016 z dnia 22.08.2016 w sprawie rozstrzygnięcia naboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kąty Wrocławskie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w II półroczu 2016 2016-09-06 10:38:31
8 września 2016 roku godz.8-ma posiedzenie wspólne Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z Komisją Budżetu i Rozwoju 2016-09-02 14:01:48
Obwieszczenie OSIR.6220.17.2016-7 o wydaniu decyzji o środowiskowycyh uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych, o zdolności poboru wody powyżej 10 m3/h w nowoodwierconej studni awaryjnej nr 8a na ujęciu wód podziemnych Torf Corporation Fabryka Leków w Kątach Wrocławskich, realizowanego na działce nr ewid. 1/5 AM-17 obręb Kąty Wrocławskie 2016-09-02 13:00:50
Uchwała nr XXI/291/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-09-01 13:15:54
Uchwała nr XXI/290/16 w sprawie wniesienia nieruchomości w formie aportu do spółki pn. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kątach Wrocławskich 2016-09-01 13:13:51
Uchwała nr XXI/289/16 w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadanie "Budowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Sadkowie" 2016-09-01 13:10:27
Uchwała nr XXI/288/16 w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osięgnięte wyniki sportowe 2016-09-01 13:08:00
Uchwała nr XXI/287/16 w sprawie nadania nazwy ulicy w Kątach Wrocławskich 2016-09-01 13:05:22
Uchwała nr XXI/286/16 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka zo.o w Kątach Wrocławskich, na lata 2016-2019 2016-09-01 13:03:48
Uchwała nr XXI/285/16 zmieniająca uchwałę nr XII/73//99 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 lipca 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej p.n. "Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich" 2016-09-01 13:00:44
Uchwała nr XXI/284/16 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie 2016-09-01 12:56:36
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-zachodniej części wsi Zabrodzie 2016-09-01 12:53:20
Uchwała nr XXI/282/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zabrodzie, gmina Kąty Wrocławskie, dla obszaru w północno-wschodniej części obrębu 2016-09-01 12:44:25
Uchwała nr XXI/281/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich 2016-09-01 12:41:17
Uchwała nr XXI/280/16 w sprawie uchwalenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, dla terenów w rejonie ulicy Jaworowej i Oliwkowej 2016-09-01 12:34:25
Uchwała nr XXI/279/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulicy Fabrycznej 2016-09-01 12:32:18
Uchwała nr XXI/278/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Katy Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulicy Cypriana Kamila Norwida 2016-09-01 12:30:10
Sesja nr XXI Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 25 sierpnia 2016 roku 2016-09-01 12:27:56
Uchwała Nr V/157/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 rok. 2016-08-19 14:09:52
Zarządzenie 498/2016 z dnia 19.08.2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2016-08-19 11:50:55
Zarządzenie 497/2016 z dnia 18.08.2016 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego na zadanie " Budowa cmentarza w smolcu- przebudowa drogi pomiędzy nowym i starym cmentarzem" 2016-08-18 14:27:25
Zarządzenie 496/2016 z dnia 11.08.2016 w sprawie powołania składu komisji przetargowej na zadanie "Budowa cmentarza w Smolcu- przebudowa drogi pomiędzy nowym i starym cmentarzem" 2016-08-18 14:22:14
Zarządzenie 494/2016 z dnia 05.08.2016 w sprawie powołania składu komisji przetargowej na zadanie " Montaż klimatyzacji w Przedszkolu Publicznym przy ul. Drzymały w Kątach Wroclawskich 2016-08-18 14:18:06
Zarządzenie 492/2016 z dnia 03.08.2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej " budowa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy SP w Małkowicach" 2016-08-18 14:15:53
Zarządzenie 490/2016 z dnia 02.08.2016 w sprawie nieoodpłatnego nabycia nieruchomości na własność Gminy Kąty Wrocławskie 2016-08-18 14:14:03
Zarządzenie 489/2016 z dnia 01.08.2016 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Kąty Wrocławskie 2016-08-18 14:10:51
Zarządzenie 487/2016 z dnia 29.07.2016 w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego "Budowa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2, przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich" 2016-08-18 14:05:54
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy- dz. nr 199 o pow. 2,4400 ha położona w obrębie Skałka 2016-08-18 10:22:07
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy- dz. nr 96 o pow. 1,3000 ha położona w obrębie Wojtkowice 2016-08-18 10:15:35
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-08-17 15:44:46
Projekt uchwały w sprawie wniesienia nieruchomości w formie aportu do spółki pn. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kątach Wrocławskich 2016-08-17 15:43:45
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadanie " Budowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Sadkowie" 2016-08-17 15:41:56
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych , nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe 2016-08-17 15:40:00
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Kątach Wrocławskich 2016-08-17 15:38:47
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki komunalnej Spólka zo.o w Kątach Wrocławskich, na lata 2016-2019 2016-08-17 15:37:56
Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XII/73/99 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 lipca 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej p.n "Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich" 2016-08-17 15:35:55
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie 2016-08-17 15:31:44
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-zachodniej części wsi Zabrodzie 2016-08-17 15:29:36
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zabrodzie, gmina Kąty Wrocławskie, dla obszaru w północno-wschodniej części obrębu 2016-08-17 15:28:20
Projekt uchwały w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie sieci komunikacyjnej wsi Zabrodzie 2016-08-17 15:26:28
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, dla terenów w rejonie ulicy Jaworowej i Oliwkowej 2016-08-17 15:25:20
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulicy Fabrycznej 2016-08-17 15:23:34
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Katy Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulicy Cypriana Kamila Norwida 2016-08-17 15:21:08
Sesja nr XXI Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 25 sierpnia 2016 roku 2016-08-17 15:19:15
23 sierpnia 2016 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju wspólnie z Komisją Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2016-08-17 13:47:27
24 sierpnia 2016 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2016-08-17 13:41:50
19 sierpnia 2016 roku godz.12-ta posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2016-08-17 13:32:36
Obwieszczenie OSiR.6220.36.2015-17 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji hali przemysłowej, w której prowadzona będzie produkcja elementów do turbinowych silników lotniczych, realizowanego na działkach nr ewid. 75/12, 75/14 i 75/15 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska. 2016-08-11 14:06:48
19 sierpnia 2016 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2016-08-11 12:25:53
18 sierpnia 2016 roku godz.12-ta posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2016-08-11 09:35:31
29 czerwca 2016 roku o godz.10-tej posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2016-08-11 09:33:30
Zarządzenie 495/2016 z dnia 08.08.2016 w sprawie otwartego konkursu ofert dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego. 2016-08-09 14:04:24
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. remontów i ochrony dróg 2016-08-09 13:04:47
18 sierpnia 2016 roku godz.10-ta posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2016-08-08 14:36:26
18 sierpnia 2016 roku godz.10-ta posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2016-08-08 14:36:26
16 sierpnia 2016 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku 2016-08-05 11:39:34
Zarządzenie 486/2016 z dnia 29.07.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy 2016-08-05 11:29:36
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym (licytacja) nieruchomości niezabudowanej położonej w Kątach Wrocławskich - dz. nr 8/14 AM-12 2016-08-05 09:38:43
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym (licytacja) nieruchomości niezabudowanej położonej w Kątach Wrocławskich - dz. nr 8/12 AM-12 2016-08-05 09:32:37
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym (licytacja) nieruchomości niezabudowanej położonej w Kątach Wrocławskich - dz. nr 8/10 AM-12 2016-08-05 09:27:53
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym (licytacja) nieruchomości niezabudowanej położonej w Kątach Wrocławskich - dz. nr 9/1 i 8/11 AM-12 2016-08-05 09:21:53
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym (licytacja) nieruchomości niezabudowanej położonej w Kątach Wrocławskich - dz. nr 9/2 AM-12 2016-08-05 09:16:21
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym (licytacja) nieruchomości niezabudowanej położonej w Kątach Wrocławskich - dz. nr 9/3 i 6/1 AM-12 2016-08-05 09:13:04
Zarządzenie 491/2016 z dnia 02.08.2016 w sprawie aktualizacji przepisów wewnetrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Kąty Wrocławskie 2016-08-04 12:22:00
Zarządzenie 493/2016 z dnia 04.08.2016 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2017 2016-08-04 12:16:03
Zarządzenie 488/16 z dnia 01.08.2016 w sprawie przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Osiedla nr 4 w Kątach Wrocławskich dotyczącego projektu pn. "Budowa drogi w ul. Legionów w Kątach Wriocławskich" 2016-08-02 11:47:17
Sierpień 2016 2016-08-02 11:44:51
Zarządzenie 487/16 z dnia 29.07.2016 w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego "m Budowa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich 2016-08-02 11:44:16
Zarządzenie 485/16 z dnia 28.07.2016 w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 2016-08-02 11:41:39
Zarządzenie 484/2016 z dnia 29.07.2016 powołnie komisji odbiorowej Przebudowa klatek schodowych znajdujących się w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich " 2016-08-02 11:25:09
Zarządzenie 483/2016 z dnia 26.07.2016 zatwierdzenie wyników przetargu nagłośnienie sali sportowej budynku Hali Widowiskowe przy ul. Brzowej w Kątach Wrocławskich 2016-08-02 11:02:19
Zarządzenie 482/2016 z dnia 21.07.2016 powołanie komisji przetargowej " nagłośnienie sali sportowej budynku Hali widowiskowo Sportowej przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich 2016-08-02 10:58:16
Zarządzenie 481/2016 z dnia 20.07.2016 w sprawie powołanie komisji odbiorowej Budowa oświetlenia drogowego ul. Poziomkowej w miejscowości w Mokrons Dolny" 2016-08-02 10:35:13
Zarządzenie 480/2016 z dnia 19.07.2016 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego "Montaż klimatyzacji w Przedszkolu Publicznym przy ul. Drzymały w Kątach Wrocławskich" 2016-08-02 10:28:40
Protokół nr XIX/2016 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 24 maja 2016 roku 2016-08-02 10:25:20
Zarządzenie 479/2016 z dnia 19.07.2016 zwtwierdzenie wyników przetargu Modernizacja poboczy dróg-chodników i nakładek asfaltowych i plac w Gniechowicach 2016-08-02 10:21:53
Obwieszczenie OSiR.6220.13.2016-6 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji wydobywania kruszywa w związku ze zmianą granic złoża kruszywa ?Siedlakowice I? i projektowanym poszerzeniem granic eksploatacji, realizowanego na działkach nr ewid. 437/31, 437/40, 437/41, 437/43,437/44, 437/45, 437/46, 437/47, 437/48, 437/49, 437/50, 437/51, 437/52, 437/42 dr, 437/38 dr, 507/dr AM-1 obręb Zachowice i działkach nr ewid. 21/1, 21/2 AM-1 obręb Siedlakowice 2016-08-02 09:16:07
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - Kąty Wrocławskie dz. nr 16/20 i dz. nr 16/22 AM-16 2016-07-26 08:25:43
Zarządzenie 478/2016 z dnia 18.07. 2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej "Budowa sieci wodociągowej w ul. Starowiejskiej w Smolcu" 2016-07-19 11:56:47
Zarządzenia 477/2016 z dnia 15.07.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej "Budowa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2, przy ul. Brzozowej w Kątch Wrocławskich" 2016-07-19 11:38:47
Zarządzenia 476/2016 z dnia 12.07.2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2016-07-19 11:38:45
Zarządzenia 475/2016 z dnia 12.07.2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2016-07-19 11:38:08
Zarządzenia 475/2016 z dnia 12.07.2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2016-07-19 11:38:06
Zarządzenia 474/2016 z dnia 12.07.2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2016-07-19 11:36:55
Zarządzenia 473/2016 z dnia 12.07.2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2016-07-19 11:35:59
Zarządzenia 472/2016 z dnia 12.07.2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2016-07-19 11:32:57
Zarządzenie 471/2016 z dnia 12.07.2016 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 2016-07-19 11:30:46
Zarządzenie 470/2016 z dnia 11.07.2016 w sprawie otwartego konkursu ofert dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego" 2016-07-19 11:28:58
Zarządzenie 469/2016 z dnia 11.07.2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej "Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kąty Wrocławskie" 2016-07-19 11:24:09
Zarządzenie 468/2016 z dnia 08.07.2016 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu "Przeprowadzenie prac planistycznych i sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kąty Wrocławskie" 2016-07-19 11:20:30
Zarządzenie 467.1.2016 z dnia 07.06.2016 w sprawie upważnienia Sekretarza Gminy do załatwiania indywidulalnych spraw z zakresu administracji publicznej 2016-07-19 11:17:09
Zarządzenie 466/2016 z dnia 04.07.2016 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu "Montaż klimatyzacji w Przedszkolu publicznym przy ul. Drzymały w Kątach Wrocławskich 2016-07-19 11:12:48
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. remontów i ochrony dróg w Wydziale Dróg i Transportu /pełny etat 2016-07-18 16:19:52
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży - Nowa Wieś Wrocławska dz. nr 36/6 AM-1 o pow. 0,0200 ha 2016-07-18 09:45:06
Zarządzenie 465/2016 z dnia 01.07.2016 w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2016-07-11 11:13:27
Zarządzenie 464/2016 z dnia 01.07.2016 w sprawie upoważniania pracownika urzędu gminy do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznych 2016-07-11 11:10:12
Lipiec 2016 2016-07-11 10:59:16
Zarządzenie 462/2016 z dnia 29.06.2016 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Małkowicach 2016-07-11 10:58:14
461/2016 z dnia 23.06.2016 w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej 2016-07-11 10:55:10
Zarządzenie 460/2016 z dnia 23.06.2016 w sprawie zasad przyjmowania , przechowywania oraz zwrotu weksli otrzymywanych przez Gminę Katy Wrocławskie 2016-07-11 10:47:25
Zarządzenie 459/2016 z dnia 20.06.2016 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu "Przeprowadzenie prac planistycznych i sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie" 2016-07-11 10:44:43
Zarządzenie 458/2016 z dnia 20.06.2016 w sprawie rozstrzygnięcia naboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kąty Wrocławskie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie koszykówki w II lidze 2016-07-11 10:34:27
Zarządzenie 457/2016 z dnia 16.06.2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Mokronos Górny, Mokronos Dolny, Zabrodzie, Nowa Wieś Wrcławska, Gadów, Cesarzowice, Jaszkotle, Zybiszów 2016-07-11 10:22:34
Zarządzenie 456/2016 z dnia 16.06.2016 w sprawie powołania czlonka Zespołu Interdyzcyplinanrnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2016-07-11 10:15:16
Zarządzenie 455/2016 z dnia 15.06.2016 w sprawie odwołania członka Zespołi Interdyscyplinanrnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2016-07-11 10:14:15
Zarządzenie 454/2016 z dnia 15.06.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej " Przeprowadzanie prac planistyczych i sporządzanie m.p.z.p gminy Kąty Wrocławskie 2016-07-11 10:12:30
Zarządzenie 453/1/2016 z dnia 15.06.2016 w sprawie powołania komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania majątku ruchomego 2016-07-11 10:09:39
Zarządzenie 453/2016 z dnia 15.06.2016 w sprawie powołania kimisji odbiorowej na odebranie zadań "Budowa oświetlenia drogowego" 2016-07-11 10:04:38
Zarządzenie 452/2016 z dnia 15.06.2016 w sprawie powołania kimisji odbiorowej "Budowa oświetlenia drogowego na dz. 438/11, 451/1, 438/3" 2016-07-11 10:01:23
Zarządzenie 451/2016 z dnia 14.06.2016 w sprawie powołania kimisji odbiorowej "Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na palcach zabaw na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie 2016-07-11 09:59:10
Zarządzenie 450/2016 z dnia 09.06.2016 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu " Budowa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy SP Małkowice 2016-07-11 09:56:48
Zarządzenie 443/2016 z dnia 30.05.2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 " 2016-07-11 09:51:09
Zarządzenie 463/2016 z dnia 30.06.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy 2016-07-08 11:41:13
Uchwała nr XX/272/16 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2015-2025 2016-07-07 12:40:27
Uchwała nr XX/277/16 zmieniająca uchwałę nr XI/120/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulicy Aroniowej 2016-07-06 14:50:30
Uchwała nr XX/276/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2016-07-06 14:47:24
Uchwała nr XX/275/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-07-06 14:45:42
Uchwała nr XX/274/16 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 2016-07-06 14:44:34
Uchwała nr XX/273/16 w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego 2016-07-06 14:43:20
Uchwała nr XX/271/16 w sprawie uchylenia uchwały nr IV/25/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sadowice, w rejonie Alei Świerkowej 2016-07-06 14:41:31
Uchwała nr XX/270/16 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Stoszycach poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych i użytkowych 2016-07-06 14:39:04
Uchwała nr XX/269/16 w sprawie nadania nazwy ulicy Cynamonowa w miejscowości Smolec 2016-07-06 14:37:05
Uchwała nr XX/268/16 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sadowice 2016-07-06 14:35:31
Uchwała nr XX/267/16 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Smolcu 2016-07-06 14:34:14
Uchwała nr XX/266/16 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-07-06 14:32:51
Uchwała nr XX/265/16 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-07-06 14:30:54
Sesja nr XX Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 30 czerwca 2016 roku 2016-07-06 14:12:55
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XI/120/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulicy Aroniowej 2016-06-28 14:31:27
Obwieszczenie OSiR.6220.1.2016-11 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum logistyczno-przemysłowego z infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach nr ewid. 68/4, 69/2, 68/2, 67/6, 67/7, 66/7, 66/14, 65/3, 65/5, 66/12, 66/10, 66/8, 66/3, 66/17, 66/19, 67/9, 67/4, 67/3, 67/11, 65/7, 96, 100, 101, 99, 97/3, 97/2, 93/6, 66/9, 66/11, 66/13, 66/15, 98 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska 2016-06-28 07:59:14
Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz innych składników wynagradzania nauczycieli 2016-06-22 13:04:08
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-06-22 13:01:59
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2016-06-21 14:47:42
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 2016-06-21 14:45:27
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego 2016-06-21 14:44:35
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Kąty Wrocławskie na lata 2015-2025 2016-06-21 14:43:11
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Kąty Wrocławskie na lata 2015-2025 2016-06-21 14:42:54
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr IV/25/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sadowice, w rejonie Alei Świerkowej 2016-06-21 14:41:13
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Stoszycach poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych i użytkowych 2016-06-21 14:38:57
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Cynamonowa w miejscowości Smolec 2016-06-21 14:36:25
Projekt uchwały w sprawie nadania na zwy ulicy w miejscowości Sadowice 2016-06-21 14:35:17
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Smolec 2016-06-21 14:33:51
Preojekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-06-21 14:32:33
Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresuświadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od włąścicieli nieruchomości i zagopspodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-06-21 14:31:04
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych , nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe 2016-06-21 14:27:59
Sesja nr XX Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 30 czerwca 2016 roku 2016-06-21 14:22:58
Obwieszczenie OSiR.6220.13.2015-32 o uzupełnieniu informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Kilianów III w ramach przeprowadzanej oceny oddziaływania na środowisko 2016-06-20 15:17:17
22 czerwca 2016 roku godz.17-ta w świetlicy wiejskiej w Sośnicy posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2016-06-14 13:03:00
16 czerwca 2016 roku godz.8-ma posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2016-06-14 12:55:10
21 czerwca 2016 roku godz.9-ta posiedzenie komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku 2016-06-14 09:01:31
18 maja 2016 roku godz. 9-ta posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku 2016-06-14 08:58:22
20 czerwca 2016 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2016-06-14 08:52:40
Zarządzenie 441/2016 z dnia 25.05.2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie w sprawie opracowanego dokumentu "Lokalny Program Rewiatalizacji Gminy Kąty Wrocławskie" 2016-06-09 10:03:24
Zarządzenie 440/2016 z dnia 20.05.2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej "Budowa boiska z nawierzchni pliuretynowej w Nowej Wsi Kąckiej" 2016-06-09 09:48:07
Zarządzenie 439/2016 z dnia 20.05.2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej " Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Okrzei w Kątach Wrocławskich" 2016-06-09 09:45:22
Zarządzenie 449/2016 z dnia 08.06.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej "Montaż klimatyzacji w Przedszkolu Publicznym przy ul. Drzymały w Kątach Wrocławskich" 2016-06-09 09:39:13
Zarządzenie 448/2016 z dnia 03.06.2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej "Dostawa i montaż urządzeń fitnnes na placach zabaw na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie" 2016-06-09 09:37:13
Zarządzenie 447/2016 z dnia 01.06.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej " Budowa nawierzchni bezpiecznej na plac zabaw przy SP Małkowicach 2016-06-09 09:35:21
Czerwiec 2016 2016-06-09 09:32:54
Zarządzenie 445/2016 z dnia 31.05.2016 w sprawie powołania komisji Przetargowej na zadanie "Przeprowadzenie prac planistycznych i sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie" 2016-06-09 09:30:11
Zarządzenie 446/2016 z dnia 31.05.2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla nr 2 w Kątach Wrocławskich w sprawie realizacji "Przebudowy drogi w ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich" 2016-06-09 09:27:21
Zarządzenie 443/2016 z dnia 30.05.2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej "Rozbudowa drogi Wojeówdzkiej nr 347 polegająca na budowie chodników i ścieżki rowerowej" 2016-06-09 09:24:31
Zarządzenie 442/2016 z dnia 30.05.2016 w sprawie przekazania sołectwu wsi Zachowice składników mienia komunalnego do korzystania 2016-06-09 09:22:14
Zarządzenie 431/2016 z dnia 25.05.2016 w sprawie przeprowadzenia konsulatcji społecznych z mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie w sprawie opracowywanego dokumentu " Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2015-2025" 2016-06-09 09:19:43
Zarządzenie 438/2016 z dnia 20.05.2016 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu "Modernizacja chodników na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie" 2016-06-09 09:15:03
Zarządzenie 437/2016 z dnia 18.05.2016 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanej na własność Gminy Kąty Wrocławskie 2016-06-09 09:13:03
Zarządzenie 433/2016 z dnia 17.05.2016 w sprawie uchylenia części Zarządzenia nr 387/2016 z dnia 31.03.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy i Zarządzenia nr 419/ 2016 w sprawie zmian w budżecie gminy 2016-06-09 09:10:14
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu WPN.6320.60.2016.JZ w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Żwirownie w Starej Olesznej PLH020049, Przeplatki nad Bystrzycą PLH020055 i Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej PLH020066 2016-06-08 11:14:48
14 czerwca 2016 roku godz. 10-ta posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2016-06-07 14:08:38
Interpelacja nr 7 2016-06-07 13:47:55
Interpelacja nr 6 2016-06-07 13:47:24
Interpelacja nr 5 2016-06-07 13:46:58
Interpelacja nr 4 2016-06-07 13:46:18
Interpelacja nr 3 2016-06-07 13:45:50
Interpelacja nr 2 2016-06-07 13:45:10
Interpelacja nr 1 2016-06-07 13:44:29
Protokół nr XVIII/2016 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 28 kwietnia 2016 roku 2016-06-07 12:42:14
Zarządzenie 444/2016 z dnia 31.05.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy 2016-06-07 07:41:34
Uchwała nr XIX/264/16 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie za 2015 rok 2016-06-01 13:27:23
Uchwała nr XIX/263/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok 2016-06-01 13:25:51
Uchwała nr XIX/262/16 w sprawie przyjęcia Starategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kąty Wrocławskie na lata 2016-2022 2016-06-01 13:23:30
Uchwała nr XIX/261/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-06-01 13:17:55
Uchwała nr XIX/260/16 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół o uprawnieniach szkól publicznych prowadzonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 2016-06-01 13:16:09
Uchwała nr XIX/259/16 w sprawie przyjęcia Regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli lub niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert 2016-06-01 12:16:25
Uchwała nr XIX/258/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Miasta i gminy Kąty Wrocławskie 2016-06-01 12:10:40
Uchwała nr XIX/257/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulic Mireckiego i Tęczowej 2016-06-01 12:06:58
Uchwała nr XIX/256/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzeptów, w rejonie ulicy Wiśniowej 2016-06-01 12:04:47
Sesja nr XIX Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 24 maja 2016 roku 2016-06-01 11:57:48
Mirosława Hipszer - Dyrektor 2016-05-24 15:31:40
Leszek Janiszewski - Dyrektor 2016-05-24 15:30:53
Alicja Nawrocka - Dyrektor 2016-05-24 15:30:07
Agnieszka Górska - Dyrektor 2016-05-24 15:29:16
Lidia Reps - Dyrektor 2016-05-24 15:28:16
Renata Kowalczyk - Dyrektor 2016-05-24 15:27:38
Alfreda Hajdamowicz - Dyrektor 2016-05-24 15:26:58
Marzena Fedzin - Dyrektor 2016-05-24 15:26:18
Maria Szul - Dyrektor 2016-05-24 15:25:15
Łucja Krokosz - Kierownik ZGM 2016-05-24 14:48:06
Marek Osiński - Dyrektor ZOJO 2016-05-24 14:47:18
Janusz Koźminski - Prezes Zarządu ZGK Sp. z o.o. 2016-05-24 14:46:28
Danuta Rutkowska - Kierownik GOPS 2016-05-24 14:45:46
Bogusława Płatek - GOPS 2016-05-24 14:44:42
Danuta Sasiela - GOPS 2016-05-24 14:43:56
Ewa Suchowiecka - GOPS 2016-05-24 14:42:39
Maria Mach - Dyrektor GOKiS 2016-05-24 14:31:45
Zarządzenie 435/2016 z dnia 17.05.2016 w sprawie kwalifikacji dzieci z terenu Gminy Kąty Wrocławskie na jednodniowe wycieczki profilaktyczo-krajoznawcze. 2016-05-18 10:35:19
Zarządzenie 434/2016 z dnia 17.05.2016 w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego " Oczyszczanie odpadów i koszenie na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie" 2016-05-18 09:51:29
Zarządzenie 432/2016 z dnia 17.05.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej " Modernizacja chodników na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie" 2016-05-18 09:47:54
Zarządzenie 431/2016 z dnia 12.05.2016 w sprawie zbycia loklu mieszkalnego 2016-05-18 09:41:14
Zarządzenie 430/2016 z dnia 11.05.2016 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej 2016-05-18 09:39:42
Zarządzenie 429/2016 z dnia 11.05.2016 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na zadanie "Oczyszczanie z odpadów i dwukrotne koszenie poboczy, rowów i przeciwskarp dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" 2016-05-18 09:37:30
Zarządzenie 428/2016 z dnia 10.05.2016 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na zadanie "Budowa oświetlenia drogowego ul. Piwna w Zachowicach" 2016-05-18 09:33:37
Zarządzenie 427/2016 z dnia 10.05.2016 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu Budowa oświetlenia drogowego ul. Poziomkowej w miejscowości Mokronos Dolny" 2016-05-18 09:30:50
Zarządzenie 426/2016 z dnia 09.05.2016 w sprawie nabycia działki położonej w Mokronosie Dolnym 2016-05-18 09:28:53
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym (licytacja) - Zachowice- Stradów dz. nr 444/10 AM-1 2016-05-17 15:08:49
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Kąty Wrocławskie dz. nr 8/10 AM-12 2016-05-17 15:03:32
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Kąty Wrocławskie dz. nr 9/1 i 8/11 AM-12 2016-05-17 14:59:42
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Kąty Wrocławskie dz. nr 8/12 AM-12 2016-05-17 14:55:03
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Kąty Wrocławskie dz. nr 8/14 AM-12 2016-05-17 14:50:29
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Kąty Wrocławskie dz. nr 9/2 AM-12 2016-05-17 14:47:06
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Kąty Wrocławskie dz. nr 9/3 i 6/1 AM-12 2016-05-17 14:43:37
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2016 - 2022 2016-05-16 15:26:40
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-05-16 15:22:20
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 2016-05-16 15:20:59
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli lub niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert 2016-05-16 15:16:25
Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz innych składników wynagradzania nauczycieli 2016-05-16 15:11:59
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2016-05-16 15:04:11
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulic Mireckiego i Tęczowej 2016-05-16 14:57:31
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzeptów, w rejonie ulicy Wiśniowej 2016-05-16 14:42:41
Sesja nr XIX Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 24 maja 2016 roku 2016-05-16 14:40:35
23 maja 2016 roku godz. 10-ta posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2016-05-16 11:11:49
20 maja 2016 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2016-05-16 11:08:38
19 maja 2016 roku godz.8-ma posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2016-05-16 09:27:23
26 kwietnia 2016 roku godz.8-ma posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2016-05-16 09:23:08
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Kąty Wrocławskie ul. Grunwaldzka 1 lok.nr 2 2016-05-13 09:33:36
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - Bogdaszowice dz. nr 562/1 AM-1 2016-05-12 08:30:53
Obwieszczenie OSiR.6220.13.2015-28 o uzupełnieniu raportu w ramach przeprowadzanej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Kilianów III 2016-05-10 13:51:19
12 maja 2016 roku godz.8-ma posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2016-05-10 10:34:02
Zarządzenie 425/2016 z dnia 05.05.2016 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich" 2016-05-07 13:07:07
Zarządzenie 424/2016 z dnia 05.05.2016 w sprawie powołania komisji przeatargowej na zadanie "Oczyszczanie z odpadów i koszenie na terenie miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" 2016-05-07 13:05:46
Zarządzenie 423/2016 z dnia 04.05.2016 w sprawie zasad udzielania i rozliczania zaliczek w 2016 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2016-05-07 13:03:04
Zarządzenie 422/2016 z dnia 04.05.2016 zatwierdzenie wyników przetargu "Ubezpieczenie majątku i inych interesów Gminy Kąty Wrocławskie" 2016-05-07 13:01:12
Zarządzenie 421/2016 z dnia 02.05.2016 zatwierdzenie wyników przetargu " Przebudowa klatek Schodowych znajdujących się w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich" 2016-05-07 12:58:43
Maj 2016 2016-05-07 12:55:46
Zarzadzenie 420/2016 z dnia 29.04.2016 w sprawie cofniecia upoważnienia pracownika urzędu gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2016-05-07 12:55:08
Zarzadzenie 419/2016 z dnia 29.04.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy 2016-05-07 12:53:37
Zarzadzenie 418/2016 z dnia 27.04.2016 zatwierdzenie wyników przetargu " Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn. Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sadkowie " 2016-05-07 12:52:32
Zarzadzenie 417/2016 z dnia 27.04.2016 w sprawie nabycia działek położonych w Katach Wrocławskich na własność Gminy Kąty Wrocławskie 2016-05-07 12:48:06
Zarzadzenie 416/2016 z dnia 25.04.2016 w sprawie zatwierdzenia wyników postepowania przetargowego "Przebudowa kotłowni wraz z wewnętrzną instalacją gazu w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich" 2016-05-07 12:46:08
Uchwała nr XVIII/255/16 w sprawie zmiany uchwał w sprawie statutów Sołectw 2016-05-06 10:51:09
Uchwała nr XVIII/254/16 w sprawie zmiany uchwał w sprawie statutów Sołectw Smolca 2016-05-06 10:49:33
Uchwała nr XVIII/253/16 w sprawie nadania nazw ulic w Kątach Wrocławskich 2016-05-06 10:45:51
Uchwała nr XVIII/252/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu linii elektroenergetycznej 110 k relacji Przybków - Klecina w obrębie Smolec 2016-05-06 10:44:39
Uchwała nr XVIII/251/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu linii elektroenergetycznej 110 k relacji Przybków - Klecina w Cesarzowicach 2016-05-06 10:42:07
Uchwała nr XVIII/250/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi nowa Wieś Wrocławska , w rejonie ulic Józefa Wymysłowskiego i Relaksowej 2016-05-06 10:40:09
Uchwała nr XVIII/249/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, w rejonie ulic Legionów i Sybiraków 2016-05-06 10:38:04
Uchwała nr XVIII/248/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Gniechowice 2016-05-06 10:36:11
Sesja nr XVIII Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 28 kwietnia 2016 roku 2016-05-06 10:32:56
10 maja 2016 roku godz.10-ta posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2016-05-06 10:20:03
5 maja 2016 roku godz.10-ta posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2016-05-06 10:18:33
Protokół nr XVII/2016 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 31 marca 2016 roku 2016-05-04 14:51:20
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym (licytacja) - lok. mieszkalny nr 4 Smolec ul.Główna 79 2016-04-29 10:01:38
Rok 2016 2016-04-26 11:35:12
Antoni Kopeć - Burmistrz Miasta i Gminy 2016-04-26 11:34:30
Zarządzenie 415/2016 w sprawie powolania komisji przetargowej "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kąty Wrocławskie" 2016-04-22 10:24:58
Zarządzenie 414/2016 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu "Budowa sieci wodociągowej w ul. Starowiejskiej w Smolcu Gmina Kąty Wrocławskie" 2016-04-22 10:22:33
Uchwała Nr V/68/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2015 rok. 2016-04-21 12:52:36
Zarządzenie 412/2016 z dnia 19.04.2016 w sprawie zatwierdzenia bilansu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich 2016-04-20 15:49:20
Zarządzenie 413/2016 z dnia 19.04.2016 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Archtektoniczną" 2016-04-20 10:38:45
Zarządzenie 411/2016 z dnia 19.04.2016 w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego "Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sadkowie" 2016-04-20 10:36:29
Zarządzenie 410/2016 z dnia 14.04.2016 w sprawie utworzenia i postępowania z informatycznymi nośnikami danych w składzie informatycznych nosników danych w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2016-04-20 10:33:25
Zarządzenie 409/2016 z dnia 15.04.2016 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu "Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" 2016-04-20 10:29:25
Zarządzenie 408/2016 z dnia 11.04.2016 w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy, a także wykonywanie działań w zakresie zwalczania pożarów 2016-04-20 10:23:58
Zarządzenie 407/2016 z dnia 11.04.2016 w sprawie powołania komisji ds. wyceny środków trwałych celem ich sprzedaży 2016-04-20 10:21:47
Zarządzenie 406/2016 z dnia 12.04.2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej 'Dostawa sprzetu komputerowego oraz usług wdrożeniowych- niezbędnych dla uruchamiania zapasowej serwerowni" 2016-04-20 10:19:18
Zarządzenie 405/2016 z dnia 08.04.2016 w sprawie nabycia działki położonej Mokronosie Dolnym 2016-04-20 10:17:10
Zarządzenie 404/2016 z dnia 08.04.2016 w sprawie nabycia działki położonej Mokronosie Dolnym 2016-04-20 10:15:56
Zarządzenie 403/2016 z dnia 08.04.2016 w sprawie nabycia działki położonej Mokronosie Dolnym 2016-04-20 10:14:57
Zarządzenie 402/2016 z dnia 08.04.2016 w sprawie nabycia działki położonej Mokronosie Dolnym 2016-04-20 10:13:59
Zarządzenie 401/2016 z dnia 08.04.2016 w sprawie nabycia działek położonych w Sadkowie 2016-04-20 10:06:30
Zarządzenie 400/2016 z dnia 08.04.2016 w sprawie nabycia działek położonych w Sadkowie 2016-04-20 10:04:28
Zarządzenie 399/2016 z dnia 08.04.2016 w sprawie nabycia działek położonych w Sadkowie 2016-04-20 10:02:51
Zarządzenie 398/2016 z dnia 08.04.2016 w sprawie nabycia działki połozonej w Skałce 2016-04-20 10:00:17
Zarządzenie 397/2016 z dnia 07.04.2016 w sprawie nabycia działki połozonej w Skałce 2016-04-20 09:59:30
Zarządzenie 396/2016 z dnia 07.04.2016 w sprawie nabycia działki połozonej w Samotworze 2016-04-20 09:58:27
Zarządzenie 395/2016 z dnia 07.04.2016 w sprawie nabycia działki połozonej w Samotworze 2016-04-20 09:57:05
Zarządzenie 394/2016 z dnia 06.04.2016 w sprawie zamiany nieruchomości 2016-04-20 09:55:44
Zarządzenie 394/2016 z dnia 05.04.2016 w sprawie zamiany nieruchomości 2016-04-20 09:55:21
Zarządzenie 393/2016 z dnia 05.04.2016 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w 2016r 2016-04-20 09:51:42
Zarządzenie 392/2016 z dnia 05.04.2016 powolanie komisji przetargowej "Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ssadkowie" 2016-04-20 09:49:34
Zarządzenie 391/2016 z dnia 05.04.2016 powolanie komisji przetargowej "Budowa oświetlenia drogowego ul. Poziomkowej w miejscowości Mokronos Dolny" 2016-04-20 09:47:37
Zarządzenie 390/2016 z dnia 05.04.2016 powolanie komisji przetargowej " Budowa oświetlenia drogowego ul. Piwnej w miejscowości Zachowice" 2016-04-20 09:42:35
Zarządzenie 389/2016 z dnia 04.04.2016 powolanie komisji odbioru pogwarancyjnego " Budowa sieci wodociągowej w ul. Klasztornej Akacjowej i Jodłowej w Mokronosie Górnym, gmina Kąty Wrocławskie" 2016-04-20 09:38:27
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Przybków - Klecina w obrębie Smolec 2016-04-20 09:30:36
Zarządzenie 388/2016 z dnia 01.04.2016 powolanie komisji przetargowej " Przebudowa klatek schodowych znajdujących sie w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich" 2016-04-20 09:30:35
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Przybków - Klecina w Cesarzowicach 2016-04-20 09:27:36
Projekt uchwały w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi nowa Wieś Wrocławska, w rejonie ulic Józefa Wymysłowskiego i Relaksowej 2016-04-20 09:25:49
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, w rejonie ulic Legionów i Sybiraków 2016-04-20 09:23:44
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Gniechowice 2016-04-20 09:22:11
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwał w sprawie statutów sołectw 2016-04-20 09:20:32
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwał w sprawie statutów Sołectw Smolca 2016-04-20 09:18:50
Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w Kątach Wrocławskich 2016-04-20 09:17:23
Sesja nr XVIII Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 28 kwietnia 2016 roku 2016-04-20 09:16:06
25 kwietnia 2016 roku posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku 2016-04-19 14:02:40
Zarządzenie 351/2016 z dnia 18.02.2016 w sprawie uchylenia Zarządzenia 1065/2014 z dnia 30.09.2014 w prawie przekazania sołectwu Pietrzykowice składników mienia komunalnego do korzystania 2016-04-19 10:38:13
Informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu o prawach stron postępowania odwoławczego dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Pracach przedprojektowych w zakresie połączenia dróg wojewódzkich nr 347 i 346 w ramach zadania: Koncepcja skomunikowania A4 z S5 wraz z obwodnicą Obornik Śląskich 2016-04-19 09:13:34
21 kwietnia 2016 roku godz.10-ta posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2016-04-14 13:22:34
21 kwietnia 2016 roku godz.8-ma posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2016-04-14 12:57:49
Obwieszczenie OSIR.6220.37.2015-11 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa parku logistycznego Nowa Wieś Wrocławska wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zapleczem biurowo-socjalnym w Nowej Wsi Wrocławskiej, na działkach ewidencyjnych 52/12, 52/10, 53/15, 53/5, 53/13, 53/17, 88/11 obręb Nowa Wieś Wrocławska 2016-04-14 12:03:17
Zarządzenie 336/2016 z dnia 20.01.2016 w sprawie ustanowienia zespołu nadzorczego 2016-04-13 09:44:25
Protokół nr XVI/2016 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 25 lutego 2016 roku 2016-04-13 09:23:59
19 kwietnia 2016 roku godz.10-ta posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2016-04-11 11:21:44
18 kwietnia 2016 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2016-04-11 11:17:22
Uchwała nr XVII/247/16 w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej na 2016 rok 2016-04-08 13:54:56
Uchwała nr XVII/246/16 wsprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego 2016-04-08 13:53:06
Uchwała nr XVII/245/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-04-08 13:51:14
Uchwała nr XVII/244/16 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w 2016 roku 2016-04-08 13:49:38
Uchwała nr XVII/243/16 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kąty Wrocławskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2016-04-08 13:46:49
Uchwała nr XVII/242/16 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 2016-04-08 13:40:47
Uchwała nr XVII/241/16 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich 2016-04-08 13:34:44
Uchwała nr XVII/240/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Górny w rejonie Alei Konwaliowej 2016-04-08 13:33:17
Uchwała nr XVII/239/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Górny, w rejonie ulicy Wczasowej 2016-04-08 13:30:52
Uchwała nr XVII/238/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strzeganowice 2016-04-08 13:28:00
Uchwała nr XVII/237/16 zmieniająca uchwałę nr XVI/209/16 Rady Miejskiej w Kątach Wroclawskich z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zachowice 2016-04-08 13:25:48
Uchwała nr XVII/236/16 w sprawie uchylenia uchwały nr XXXV/360/13 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś Wrocławska i Zabrodzie dla terenów w rejonie autostrady 2016-04-08 13:20:39
Sesja nr XVII Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 31 marca 2016 roku 2016-04-08 13:13:00
Zarządzenie 387/2016 z dnia 31.03.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy 2016-04-08 08:58:38
Zarządzenie nr 393/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w 2016 roku 2016-04-05 15:16:39
Kwiecień 2016 2016-04-05 15:09:26
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym ustnym (licytacja)- Sokolniki dz. nr 79 AM-1 2016-04-05 11:27:26
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym ustnym (licytacja) - Cesarzowice dz. nr 19/1 AM-1 2016-04-05 11:20:21
Zarządzenie 386/2016 z dnia 31.03.2016 w sprawie regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich 2016-04-01 12:55:26
Zarządzenie 385/2016 z dnia 30.03.2016 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu Budowa sieci wodociagowej ul. Starowiejskiej w Smolcu 2016-04-01 12:53:36
Zarządzenie 384/2016 z dnia 29.03.2016 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu Budowa oświetlenia drogowego na dz. 45/5 w Cesarzowicach" 2016-04-01 12:40:44
Zarządzenie 383/2016 z dnia 29.03.2016 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zachowice" 2016-04-01 12:36:49
Zarządzenie 383/2016 z dnia 29.03.2016 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zachowice" 2016-04-01 12:36:48
Zarządzenie 382/2016 z dnia 25.03.2016 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu "Budowa oświetlenia drogowego ul. Zacisznej w miejscowości Kąty Wrocławskie 2016-04-01 12:34:13
Zarządzenie 381/2016 z dnia 25.03.2016 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu " Budowa oświetlenia drogowego ul. Kwiatowej w miejscowości Smolec" 2016-04-01 12:30:39
Zarządzenie 380/2016 z dnia 25.03.2016 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu " Budowa oświetlenia drogowego ul. Wiśniowej w miejscowości Sadków 2016-04-01 12:25:29
Zarządzenie 379/2016 z dnia 24.03.2016 w sprawie powołania składu komisji zespołu roboczego do opracowania Startegii Rozwoju Sportu w Gminie Kąty Wrocławskie 2016-04-01 12:15:37
Zarządzenie 378/2016 z dnia 24.03.2016 w sprawie powołania składu komisji przetargowej " Przebudowa kotłowniwraz z wewnętrzną instalacją gazu w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich 2016-04-01 12:13:17
Zarządzenie 377/2016 z dnia 22.03.2016 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu "Budowa oświetlenia drogowego w ul. Kalinowej w miejscowości Gądów" 2016-04-01 12:10:59
Zarządzenie 376/2016 z dnia 22.03.2016 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu "Budowa oświetlenia drogowego na dz. 182 w miejscowości Strzeganowice" 2016-04-01 12:09:28
Zarządzenie 375/2016 z dnia 17.03.2016 w sprawie określenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej powołanej do rozpatrzenia ofert złożonych w ramach konkursu na realizacje zadań publicznych przez organizacje pozarządowei i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2016 2016-04-01 12:00:35
Zarządzenie 374/2016 z dnia 17.03.2016 zatwierdzenie wyników przetargu na zadanie " Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Sadkowie" 2016-04-01 11:47:49
Zarządzenie 373/2016 z dnia 17.03.2016 zatwierdzenie wyników przetargu na zadanie "Remonty cząstkowe dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2016" 2016-04-01 11:42:00
Zarządzenie 372/2016 z dnia 16.03.2016 zatwierdzenie wyników przetargu na zadanie "Rozbudowa budynku biurowego mieszczącego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich 2016-04-01 10:14:38
Zarządzenie 371/2016 z dnia 15.03.2016 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok 2016-04-01 10:11:15
Obwieszczenie OSIR.6220.31.2014-30 o wniesieniu odwołania od decyzji nr 04/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Pracach przedprojektowych w zakresie połączenia dróg wojewódzkich nr 347 i 346 w ramach zadania: Koncepcja skomunikowania A4 z S5 wraz z obwodnicą Obornik Śląskich 2016-03-31 11:23:11
Zarządzenie 379/2016 z dnia 24.03.2016 w sprawie powołania składu zespołu roboczego do opracowania Strategii Rozwoju Sportu w Gminie Kąty Wrocławskie 2016-03-25 09:48:19
346/1/2016 z dnia 15.02.2016 w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego 2016-03-25 09:42:11
Zarządzenie 323/1/20170z dnia 15.01.2016 w sprawie ustalenia zasad wyngradzania dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich dla których organizatorem jest Gmina Kąty Wrocławskie 2016-03-25 09:38:14
Zarządzenie 282/1/2015 w sprawie ustalenia Polityki Antykorupcyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2016-03-25 09:35:36
Projekt uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej na 2016 rok 2016-03-24 15:14:27
Obwieszczenie OSiR.6220.39.2015-9 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum logistyczno-przemysłowego z infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach nr ewid. 18/5, 21/3 i 19 AM-1 obręb Cesarzowice 2016-03-24 14:16:24
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego 2016-03-18 11:31:46
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-03-18 11:30:37
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w 2016 roku" 2016-03-18 11:28:58
Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kąty Wrocławskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2016-03-18 11:26:10
Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 2016-03-18 11:22:00
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich 2016-03-18 11:14:03
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Górny w rejonie Alei Konwaliowej 2016-03-18 11:11:16
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Górny, w rejonie ulicy Wczasowej 2016-03-18 11:08:21
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strzeganowice 2016-03-18 11:05:55
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XVI/206/16 Rady miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zachowice 2016-03-18 11:04:25
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXV/360/13 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa wieś Wrocławska i Zabrodzie dla terenów w rejonie autostrady 2016-03-18 10:59:51
Sesja nr XVII Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 31 marca 2016 roku 2016-03-18 10:55:40
Zarządzenie 367/2016 z dnia 09.03.2016 w sprawie zmiany nieruchomości 2016-03-16 12:20:58
Zarządzenie 370/2016 z dnia 15.03.2016 w sprawie powołania komisji przetrgowej Dostawa oraz montaz urządzeń zabawowych i urządzeń fitness na placach zabaw na terenie miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2016-03-16 12:17:23
Zarządzenie 369/2016 z dnia 15.03.2016 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na wykonanie projektów oświetlenia drogowego w gminie Kąty Wrocławskie 2016-03-16 12:13:29
Zarządzenie 368/2016 z dnia 15.03.2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw opiniowania wniosków złozonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie 2016-03-16 12:10:42
Zarządzenie 366/2016 z dnia 08.03.2016 w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z publicznego punktu dostępu do Internetu 2016-03-16 12:02:41
Zarządzenie 365/2016 z dnia 07.03.2016 w sprawie zatwierdzenia wyników postepowania przetargowego Remont dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w technologii "patcher" 2016-03-16 11:58:04
Zarządzenie 363/2016 z dnia 01.03.2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej "Budowa drogi w ul. Głogowej w Smolcu" 2016-03-16 11:53:51
Zarządzenie 362/2016 z dnia 29.02.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej Budowa oświetlenia drogowego na dz. nr 45/5 w miejscowości Cesarzowice 2016-03-16 11:49:18
Zarządzenie 361/2016 z dnia 29.02.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej " Budowa oswietlenic drogowego na dz.438/11, 451/1, 438/3 w Zachowicach 2016-03-16 11:47:20
Zarządzenie 360/2016 z dnia 29.02.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy 2016-03-16 11:45:35
Zarządzenie 359/2016 z dnia 26.02.2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie 2016-03-16 11:42:40
Zarządzenie 358/2016 z dnia 26.02.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej "Budowa oświetlenia drogowego ul. Zacisznej w miejscowości Kąty Wrocławskie" 2016-03-16 11:39:45
Zarządzenie 357/2016 z dnia 26.02.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej "Budowa oświetlenia drogowego ul. Kwiatowej w miejscowości Smolec" 2016-03-16 11:38:06
Zarządzenie 356/2016 z dnia 26.02.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej " Budowa oświetlenia drogowego ul. Wiśniowej w miejscowości Sadków" 2016-03-16 11:34:07
Zarządzenie 355/2016 z dnia 24.02.2016 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu " Dostawa kruszyw drogowych do remontów dróg na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" 2016-03-16 11:31:35
Zarządzenie 354/2016 z dnia 24.02.2016 w sprawie powołania komisji "Budowa oświetlenia drogowego w ul. Kalinowej w miescowości Gądów " 2016-03-16 11:29:07
Zarządzenie 352/2016 z dnia 22.02.2016 w sprawie powołania komisji " Remonty cząstkowe dróg gminnych asaltowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie" 2016-03-16 11:26:45
Zarządzenie 350/2016 z dnia 18.02.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej " Rozbudowa budynku biurowego mieszczącego GOPS I ZOJO w Kątach Wrocławskich" 2016-03-16 11:17:51
Zarządzenie 349/2016 z dnia 18.02.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej " Remonty dróg gminnychn asfatowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie " 2016-03-16 11:15:56
Zarządzenie 348/2016 z dnia 16.02.2016 w sprawie zasad wypłatyy ekwiwalentu pieniężnego członkom OSP na terenie Gminy Katy Wrocławskie 2016-03-16 11:13:35
Zarządzenie 346/2016 z dnia 12.02.2016 w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości nizabudowanej stanowiącej własność Województwa Dolnośląskiego 2016-03-16 11:10:55
Zarządzenie 344/2016 z dnia 11.02.2016 w sprawie Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej 2016-03-16 11:07:55
Zarządzenie 343/2016 z dnia 11.02.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej " Dostawa kruszyw do remontów dróg na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" 2016-03-16 11:05:54
Zarządzenie 342/2016 z dnia 10.02.2016 w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowane stanowiącej własność Gminy Kąty Wrocławskie 2016-03-16 11:04:05
Zarządzenie 341/2016 z dnia 10.02.2016 w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowane stanowiącej własność Gminy Kąty Wrocławskie 2016-03-16 11:03:17
Zarządzenie 340/2016 z dnia 10.02.2016 w sprawie nabycia nieruchomości zabudowane położonej w Zachowicach na własność Gminy Kąty Wrocławskie 2016-03-16 11:01:55
Zarządzenie 338/2016 z dnia 05.02.2016 powołanie komisji odbiorowej "Budowa drogi w ul. Cisowej w Smolcu" 2016-03-16 10:57:54
Obwieszczenie OSiR.6220.13.2015-20 o przeprowadzanej ocenie oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Kilianów III 2016-03-16 10:19:13
21 marca 2016 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2016-03-14 15:26:29
Obwieszczenie OSIR.6220.11.2015-63 o wydaniu postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu o utrzymaniu w mocy zaskarżonego postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 16 listopada 2015 r. (Nr 26/2015) o odmowie dopuszczenia Stowarzyszenia Ekologicznego ?BIOS? z siedz. w Iławie do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu zakładu przetwórstwa stopów metali nieżelaznych w miejscowości Pietrzykowice 2016-03-14 10:02:54
Protokół nr XV/2016 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 28 stycznia 2016 roku 2016-03-11 13:47:34
17 marca 2016 roku godz.10-ta posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2016-03-11 10:02:45
26 lutego 2016 roku godz.10-ta posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2016-03-11 09:59:45
Obwieszczenie OSIR.6220.31.2014-28 o wydaniu decyzji o środowskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Pracach przedprojektowych w zakresie połączenia dróg wojewódzkich nr 347 i 346 w ramach zadania: Koncepcja skomunikowania A4 z S5 wraz z obwodnicą Obornik Śląskich. 2016-03-10 15:14:16
Obwieszczenie OSiR.6220.30.2015-13 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. rozbudowa obiektu inwentarskiego wraz z infrastrukturą pomocniczą przeznaczonego do chowu i hodowli drobiu w systemie ściółkowym, zlokalizowanego w Wojtkowicach. 2016-03-10 11:12:43
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym (licytacja) na wysokość miesięcznej stawki czynszu lokalu użytkowego ( kawiarnia ratuszowa) położonego w Kątach Wrocławskich, Rynek-Ratusz 2016-03-10 09:15:00
14 marca 2016 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku 2016-03-09 10:19:33
10 marca 2016 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2016-03-09 10:05:30
14 marca 2016 roku godz.8-ma posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2016-03-09 10:03:02
15 marca 2016 roku godz.10-ta posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2016-03-09 09:58:04
Zarządzenie 360/2016 z dnia 29.02.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy 2016-03-07 10:11:11
Uchwała nr XVI/235/16 o zmianie uchwały w sprawie powołania inkasentów podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2016-03-04 11:25:22
Uchwała nr XVI/234/16 o zmianie uchwały w sprawie powołania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2016-03-04 11:23:06
Uchwała nr XVI/233/16 w sprawie nadania statutu Sołectwa Zybiszów 2016-03-04 11:21:24
Uchwała nr XVI/232/16 w sprawie nadania statutu Sołectwa Zachowice-Stradów 2016-03-04 11:20:10
Uchwała nr XVI/231/16 w sprawie nadania statutu Sołectwa Zabrodzie 2016-03-04 11:18:32
Uchwała nr XVI/230/16 w sprawie nadania statutu Sołectwa Wszemiłowice-Jurczyce 2016-03-04 11:16:48
Uchwała nr XVI/229/16 w sprawie nadania statutu Sołectwa Wojtkowice-Krobielowice 2016-03-04 11:15:25
Uchwała nr XVI/228/16 w sprawie nadania statutu Sołectwa Szymanów 2016-03-04 11:14:07
Uchwała nr XVI/227/16 w sprawie nadania statutu Sołectwa Strzeganowice 2016-03-04 11:12:58
Uchwała nr XVI/226/16 w sprawie nadania statutu Sołectwa Stoszyce 2016-03-04 11:11:49
Uchwała nr XVI/225/16 w sprawie nadania statutu Sołectwa Sośnica-Różaniec 2016-03-04 11:10:22
Uchwała nr XVI/224/16 w sprawie nadania statutu Sołectwa Sokolniki 2016-03-04 11:09:08
Uchwała nr XVI/223/16 w sprawie nadania statutu Sołectwa Skałka 2016-03-04 11:07:53
Uchwała nr XVI/222/16 w sprawie nadania statutu Sołectwa Samotwór 2016-03-04 11:06:22
Uchwała nr XVI/221/16 w sprawie nadania statutu Sołectwa Sadowice 2016-03-04 11:04:54
Uchwała nr XVI/220/16 w sprawie nadania statutu Sołectwa Sadków-Sadkówek 2016-03-04 11:02:12
Uchwała nr XVI/219/16 w sprawie nadania statutu Sołectwa Rybnica 2016-03-04 11:00:35
Uchwała nr XVI/218/16/ w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów osiedli 2016-03-04 10:59:00
Uchwała nr XVI/217/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2016-03-04 10:57:32
Uchwała nr XVI/216/16 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok i podziału wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy 2016-03-04 10:54:52
Uchwała nr XVI/215/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wrocław 2016-03-04 10:52:22
Uchwała nr XVI/214/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu 2016-03-04 10:50:26
Uchwała nr XVI/213/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej i pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 2016-03-04 10:47:37
Uchwała nr XVI/212/16 w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulicy Stefana Okrzei 2016-03-04 10:45:21
Uchwała nr XVI/211/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obrębu Krobielowice 2016-03-04 10:42:37
Uchwała nr XVI/210/16 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulicy 1-go Maja i rzeki Strzegomki, zatwierdzonego uchwałą nr XXXIX/416/13 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 grudnia 2013 r. 2016-03-04 10:37:33
Uchwała nr XVI/209/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zachowice 2016-03-04 10:33:19
Uchwała nr XVI/208/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rybnica 2016-03-04 10:31:01
Uchwała nr XVI/207/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gniechowice, dla terenów w rejonie ulic Ogrodowej i Spokojnej 2016-03-04 10:28:32
Uchwała ner XVI/206/16 zmieniająca uchwałę w sprawie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem do klasy pierwszej szkoły podstawowej i klasy pierwszej gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kąty Wrocławskie 2016-03-04 10:26:02
Uchwała nr XVI/205/16 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zachowice 2016-03-04 10:21:27
Sesja nr XVI Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 25 lutego 2016 roku 2016-03-04 10:14:46
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym (licytacja) - lok. mieszkalny nr 4 Smolec ul.Główna 79 2016-03-03 15:08:37
Zarządzenie 364/2016 z dnia 03.03.2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w 2016r 2016-03-03 12:28:55
Marzec 2016 2016-03-03 12:24:38
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - dz. 215 o pow. 1,33 ha, obręb Małkowice 2016-03-03 09:37:31
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym (licytacji) na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Zachowice, w przysiółku Stradów dz. 444/10 AM-1 o pow 8,17 ha. 2016-02-25 08:50:58
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2016-02-24 11:56:36
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok i podziału wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy 2016-02-24 11:53:06
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2016-02-24 11:39:50
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania inkasentów podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2016-02-24 11:35:24
Uchwała nr XI/117/15 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przdszkoli przowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju oraz dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 2016-02-22 14:23:21
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Zybiszów 2016-02-19 13:03:42
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Zabrodzie 2016-02-19 13:01:45
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Zachowice-Stradów 2016-02-19 13:00:47
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Wojtkowice-Krobielowice 2016-02-19 12:59:32
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Wszemiłowice-Jurczyce 2016-02-19 12:57:59
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Szymanów 2016-02-19 12:57:10
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Strzeganowice 2016-02-19 12:55:57
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Stoszyce 2016-02-19 12:55:01
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Sośnica-Różaniec 2016-02-19 12:53:57
Projekt nadania statutu Sołectwa Sokolniki 2016-02-19 12:51:51
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Skałka 2016-02-19 12:48:17
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Samotwór 2016-02-19 12:46:34
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Sadowice 2016-02-19 12:45:12
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Sadków-Sadkówek 2016-02-19 12:44:05
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Rybnica 2016-02-19 12:42:39
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów Osiedli 2016-02-19 12:41:28
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wrocław 2016-02-19 12:32:54
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu 2016-02-19 12:25:09
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 2016-02-19 12:24:08
Projekt uchwały w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulicy Stefana Okrzei 2016-02-19 12:22:31
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obrębu Krobielowice 2016-02-19 12:19:59
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Katy Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulicy 1 Maja i rzeki Strzegomki, zatwierdzonego uchwałą nr XXXIX/416/13 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 grudnia 2013 r. 2016-02-19 12:18:43
Projekt uchwały w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zachowice 2016-02-19 12:15:20
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rybnica 2016-02-19 12:14:03
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gniechowice, dla terenów w rejonie ulic Ogrodowej i Spokojnej 2016-02-19 12:12:55
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem do klasy pierwszej szkoły podstawowej i klasy pierwszej gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kąty Wrocławskie 2016-02-19 12:10:38
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zachowice 2016-02-19 12:00:09
Sesja nr XVI Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 25lutego 2016 roku 2016-02-19 11:58:36
23 lutego 2016 roku godz.8-ma posiedzenie komisji Budżetu i Rozwoju. 2016-02-16 15:32:19
22 lutego 2016 roku godz.8: posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2016-02-16 15:23:47
19 lutego 2016 roku godz. 9-ta posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2016-02-16 15:20:56
Obwieszczenie OSIR.6220.34.2015-11 o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej dla terenów przy ulicy Marmurowej, Antracytowej, Bazaltowej, Granitowej, Topolowej i Chłopskiej w Smolcu 2016-02-16 11:38:20
Zarządzenie 345/2016 z dnia 12.02.2016 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji celowej na realizację zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w 2016 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2016-02-16 11:13:10
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży - Cesarzowice dz. nr 19/1 AM-1 2016-02-11 13:17:38
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży - Sokolniki dz. nr 79 AM-1 2016-02-11 13:05:50
Protokół nr XIV/2015 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 29 grudnia 2015 roku 2016-02-10 15:24:11
18 lutego 2016 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku 2016-02-09 14:22:04
Obwieszczenie OSIR.6220.26.2014-25 o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu Małej Elektrowni Wodnej, na działce nr ewid. 276 AM-1 w obrębie Wszemiłowice-Jurczyce. 2016-02-09 11:56:54
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Smolec ul. Główna 79 lok. nr 4 2016-02-08 08:37:17
Zarządzenie 339/2016 z dnia 05.02.2016 w sprawie ustalenia Regulaminu zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych 2016-02-05 10:37:35
Uchwała nr XV/204/16 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich 2016-02-04 13:49:03
Uchwała nr XV/203/16 w sprawie powołania inkasentów podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2016-02-04 13:47:19
Uchwała nr XV/202/16 w sprawie powołania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2016-02-04 13:45:25
Uchwała nr XV/201/16 w sprawie nadania statutu Sołectwa Romnów 2016-02-04 13:43:09
Uchwała nr XV/200/16 w sprawie nadania statutu Sołectwa Pietrzykowice 2016-02-04 13:41:31
Uchwała nr XV/199/16 w sprawie nadania statutu Sołectwa Pełcznica 2016-02-04 13:39:00
Uchwała nr XV/198/16 w sprawie nadania statutu Sołectwa Nowa Wieś Wrocławska 2016-02-04 13:37:42
Uchwała nr XV/197/16 w sprawie nadania statutu Sołectwa Nowa Wieś Kącka 2016-02-04 13:36:00
Uchwała nr XV/196/16 w sprawie nadania statutu Sołectwa Mokronos Górny 2016-02-04 13:33:51
Uchwała nr XV/195/16 w sprawie nadania statutu Sołectwa Mokronos Dolny 2016-02-04 13:32:18
Uchwała nr XV/194/16 w sprawie nadania statutu Sołectwa Małkowice 2016-02-04 13:31:12
Uchwała nr XV/193/16 w sprawie nadania statutu Sołectwa Krzeptów 2016-02-04 13:29:56
Uchwała nr XV/192/16 w sprawie nadania statutu Sołectwa Kozłów 2016-02-04 13:28:27
Uchwała nr XV/191/16 w sprawie nadania statutu Sołectwa Kilianów 2016-02-04 13:27:20
Uchwała nr XV/190/16 w sprawie nadania statutu Sołectwa Kębłowice 2016-02-04 13:26:06
Uchwała nr XV/189/16 w sprawie nadania statutu Sołectwa Kamionna 2016-02-04 13:24:59
Uchwała nr XV/188/16 w sprawie nadania statutu Sołectwa Górzyce 2016-02-04 13:23:55
Uchwała nr XV/187/16 w sprawie nadania statutu Sołectwa Gniechowice-Stary Dwór 2016-02-04 13:22:24
Uchwała nr XV/186/16 w sprawie nadania statutu Sołectwa Gądów-Jaszkotle 2016-02-04 13:20:55
Uchwała nr XV/185/16 w sprawie nadania statutu Sołectwa Czerńczyce 2016-02-04 13:19:10
Uchwała nr XV/183/16 w sprawie nadania statutu Sołectwa Bogdaszowice 2016-02-04 13:17:38
Uchwała nr XV/182/16 w sprawie nadania statutu Sołectwa Baranowice-Bliż 2016-02-04 13:16:24
Uchwała nr XV/181/16 w sprawie zmiany nazwy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 2016-02-04 13:14:35
Uchwała nr XV/180/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kębłowice, dla działek 3/57 i 3/58 2016-02-04 13:12:26
Uchwała nr XV/179/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Kilianów-Szymanów, dla działki 201 2016-02-04 13:09:56
Uchwała nr XV/178/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2016-02-04 13:07:53
Uchwała nr XV/177/16 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kąty Wrocławskie na lata 2016-2018 2016-02-04 13:05:47
Uchwała nr XV/176/16 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok 2016-02-04 13:03:33
Sesja nr XV Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 28 stycznia 2016 roku 2016-02-04 13:00:58
Rok 2016 2016-02-04 12:59:40
11 lutego 2016 roku godz.13-ta posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2016-02-04 10:23:08
Zarządzenie 334/2016 z dnia 29.01.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy 2016-02-03 13:39:26
Zarządzenie 337/2016 z dnia 03.02.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej " Budowa sieci wodociągowej w ul. Starowiejskiej w Smolcu gmina Kąty Wrocławskie" 2016-02-03 13:08:28
Zarządzenie 331/2016 z dnia 26.01.2016 w sprawie nabycia działek położonych w Smolcu na własność Gminy Kąty Wrocławskie 2016-02-03 13:06:10
Zarządzenie 336/2016 z dnia 02.02.2016 w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2016-02-03 12:49:55
Zarządzenie 335/2016 z dnia 01.02.2016 w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2016-02-03 12:46:58
Luty 2016 2016-02-03 12:41:54
Zarządzenie 333/2016 z dnia 28.01.2016 w sprawie przeprowadznia konsulatcji społecznych z mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie w sprawie realizacji zadania: "Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich" 2016-02-03 12:40:46
Zarządzenie 332/2016 z dnia 26.01.2016 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełaniającym do publicznych przedszkoli i szkolnych klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. 2016-02-03 12:38:16
Zarządzenie 330/2016 z dnia 26.01.2016 w sprawie nabycia działki połozonej w Krzeptowie na własność Gminy Kąty Wrocławskie 2016-02-03 12:28:20
Zarządzenie 329/2016 z dnia 25.01.2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania wniosków złozonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych 2016-02-03 12:22:57
Zarządzenie 328/2016 z dnia 25.01.2016 w sprawie regulaminu pracy Komisji Konkursowej w ramach konkursu na realizację zadań publicznych 2016-02-03 12:19:53
Zarządzenie 327/2016 z dnia 22.01.2016 w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Kąty Wrocławskie oraz ich wyposażenia 2016-02-03 12:17:23
Zarządzenie 325/2016 z dnia 19.01.2016 w sprawie nabycia działki położonej w Kątach Wrocławskich na własność Gminy Kąty Wrocławskie 2016-02-03 12:15:32
Zarządzenie 324/2016 z dnia 18.01.2016 w sprawie powołania Zespołu ds Rewitalizacji 2016-02-03 12:14:02
Zarządzenie 323/2016 z dnia 11.01.2016 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłt pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli 2016-02-03 12:11:38
Zarządzenie 322/2016 z dnia 07.01.2016 w sprawie planów finansowych na 2016 rok 2016-02-03 12:05:16
Zarządzenie 321/2016 z dnia 05.01.2016 w sprawie przyjęcia karty audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich oraz gminnych jednostek organizacyjnych " 2016-02-03 12:02:09
Zarządzenie 320/2016 z dnia 05.01.2016 w sprawie przyjęcia księgi procedur audytu wewnętrznego Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich 2016-02-03 11:51:46
Zarządzenie 319/2016 z dnia 05.01.2016 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej gminy Kąty Wrocławskie. 2016-02-03 11:49:10
Zarządzenie 318/1/2016 z dnia 04.01.2016 w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2016-02-03 11:45:57
1 lutego 2016 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2016-01-29 10:39:25
1 lutego 2016 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2016-01-29 10:31:25
Obwieszczenie OSiR.6220.13.2015-14 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Kilianów III, realizowanego na działce nr ewid. 31/1 AM-1 obręb Kilianów-Szymanów 2016-01-27 14:24:44
Uchwała Nr V/10/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu miasta i gminy Kąty Wrocławskie przedstawionej w uchwałach Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XIV/164/15 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie oraz nr XIV/165/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. - Uchwała budżetowa na 2016 rok. 2016-01-25 13:58:48
Uchwala Nr V/9/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kąty Wrocławskie przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich Nr XIV/165/15 z 29 grudnia 2015 r. - w sprawie Uchwały budżetowej na 2016 rok. 2016-01-25 13:55:26
Uchwała nr XIV/170/15 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/411/13 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Kąty Wrocławskie 2016-01-22 14:58:01
Styczeń 2016 2016-01-22 14:55:39
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2016-01-20 16:00:13
Projekt uchwały w sprawie powołania inkasentów podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz określenia wysokości wynagrodzenia za onkaso 2016-01-20 15:58:28
Projekt uchwały w sprawie powołania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2016-01-20 15:57:30
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Romnów 2016-01-20 15:56:07
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Pietrzykowice 2016-01-20 15:55:17
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Pełcznica 2016-01-20 15:54:25
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Nowa Wieś Wrocławska 2016-01-20 15:53:35
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Nowa Wieś Kącka 2016-01-20 15:51:06
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Mokronos Górny 2016-01-20 15:50:01
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Mokronos Dolny 2016-01-20 15:49:00
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Małkowice 2016-01-20 15:48:15
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Krzeptów 2016-01-20 15:47:27
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Kozłów 2016-01-20 15:46:33
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Kilianów 2016-01-20 15:45:51
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Kębłowice 2016-01-20 15:45:08
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Kamionna 2016-01-20 15:44:04
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Górzyce 2016-01-20 15:43:01
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Gniechowice-Stary Dwór 2016-01-20 15:42:07
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Gądów-Jaszkotle 2016-01-20 15:41:08
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Czerńczyce 2016-01-20 15:40:16
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Cesarzowice 2016-01-20 15:39:15
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Bogdaszowice 2016-01-20 15:38:22
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Baranowice 2016-01-20 15:37:40
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 2016-01-20 15:36:34
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zabrodzie , gmina Kąty Wrocławskie, dla obszaru w północno-wschodniej części obrębu 2016-01-20 15:35:22
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kębłowice, dla działek 3/57 i 3/58 2016-01-20 15:32:38
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Kilianów-Szymanów, dla działki 201 2016-01-20 15:31:05
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Kąty Wrocławskie na lata 2016-2018 2016-01-20 15:29:01
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. 2016-01-20 15:26:32
Sesja nr XV Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 28 stycznia 2016 roku 2016-01-20 15:24:33
Uchwała nr XII/154/15 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2016-01-20 13:46:06
25 stycznia 2016 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2016-01-19 15:00:58
Zarządzenie 282/2015 w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy nr 27/2010 wraz ze zmianami w sprawie wprowadzenia planu kont dla Gminy i Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2016-01-19 11:02:06
26 stycznia 2016 roku o godz. 9-tej posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2016-01-15 12:56:03
22 stycznia 2016 roku o godz. 10-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2016-01-15 12:42:41
Sesja nr L Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 7 listoapada 2014 roku 2016-01-14 15:04:33
Sesja nr XLIX Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 30 października 2014 roku 2016-01-14 15:03:39
Sesja nr XLVIIIRady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 25 września 2014 roku 2016-01-14 15:01:13
Obwieszczenie OSIR.6220.31.2014-25 o zgromadzeniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Pracach projektowych w zakresie połączenia dróg wojewódzkich nr 347 i 346 w ramach zadania: Koncepcja skomunikowania A4 z S5 wraz z obwodnicą Obornik Śląskich 2016-01-13 15:10:20
Zarządzenie 318/2015 z dnia 31.12.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy 2016-01-12 11:33:14
21 stycznia 2016 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 2016-01-11 15:19:10
19 stycznia 2016 roku o godz.10-tej posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2016-01-11 15:13:19
18 stycznia 2016 roku godz. 8:30 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2016-01-11 15:10:14
Obwieszczenie OSIR.6220.26.2014-21 o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu Małej Elektrowni Wodnej, na działce nr ewid. 276 AM-1 obręb Wszemiłowice-Jurczyce 2016-01-08 14:44:13
Obwieszczenie OSIR.6220.34.2015-8 o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej dla terenów przy ulicy Marmurowej, Antracytowej, Bazaltowej, Granitowej, Topolowej i Chłopskiej w Smolcu 2016-01-08 14:40:13
Uchwała nr XIV/175/15 w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Spraw Społecznych 2016-01-04 13:52:57
Uchwała nr XIV/174/15 zmieniająca uchwałę w sprawie powolani Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich i nadania jej statutu 2016-01-04 13:51:03
Uchwała nr XIV/173/15 w sprawie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem do klasy pierwszej szkoły podstawowej i klasy pierwszej gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kąty Wrocławskie 2016-01-04 13:47:21
Uchwała nr XIV/172/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś Wrocławska, dla terenów w południowej części obrębu 2016-01-04 13:42:12
Uchwała nr XIV/171/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w południowej części obrębu 2016-01-04 13:40:07
Uchwała nr XIV/169/15 o zmianie uchwały nr XXVII/268/12 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-01-04 13:32:37
Uchwała nr XIV/168/15 w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o w Kątach Wrocławskich 2016-01-04 13:28:35
Uchwała nr XIV/167/15 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 2016-01-04 13:26:13
Uchwała nr XIV/166/15 w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 roku 2016-01-04 13:24:58
Uchwała nr XIV/165/15 Uchwała budżetowa 2016-01-04 12:59:05
Uchwała nr XIV/164/15 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2016-01-04 12:57:00
Sesja nr XIV Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 29 grudnia 2015 roku 2016-01-04 12:54:44
Zarządzenie 317/2015 z dnia 22.12.2015 przekazanie nieruchomości na własność Gminy Kąty Wrocławskie 2015-12-31 09:26:38
Zarządzenie 316/2015 z dnia 22.12.2015 przekazanie nieruchomości na własność Gminy Kąty Wrocławskie 2015-12-31 09:25:50
Zarządzenie 315/2015 z dnia 22.12.2015 przekazanie nieruchomości na własność Gminy Kąty Wrocławskie 2015-12-31 09:25:10
Zarządzenie 314/2015 z dnia 22.12.2015 przekazanie nieruchomości na własność Gminy Kąty Wrocławskie 2015-12-31 09:24:18
Zarządzenie 313/2015 z dnia 21.12.2015 Powołanie Komisji Konkursowej do wyboru ofert na realizatora programu zdrowtnego Rehabilitacja Lecznicza 2015-12-31 09:21:13
Zarządzenie 312/2015 z dnia 18.12.2015 zatwierdzenie wyników przetargu "Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie" 2015-12-31 09:17:20
Zarządzenie 310/2015 z dnia 15.12.2015 w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego "Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2016" 2015-12-30 12:57:41
Zarządzenie 308/2015 z dnia 11.12.2015 w sprawie nabycia działki nr 132/3 , AM_25 położonej w Kątach Wrocławskich na własność Gminy Kąty Wrocławskie 2015-12-30 12:54:28
Zarządzenie 307/2015 z dnia 11.12.2015 zatwierdzenie wyników postępowania przetargowego na zadanie "Dostawa sprzętu komuterowego oraz usług wdrożeniowych w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" 2015-12-30 12:42:33
Zarządzenie 305/2015 z dnia 09.12.2015 powołanie komisji przetargowej na zadanie "Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2016r. 2015-12-30 12:34:44
Zarządzenie 304/2015 z dnia 09.12.2015 powołanie komisji przetargowej na zadanie "Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie" 2015-12-30 12:32:51
Zarządzenie 303/2015 z dnia 09.12.2015 powołanie komisji przetargowej na zadanie "Dostawa sprzętu komputerowego oraz usług wdrożeniowych - niezbędnych dla uruchomienia zapasowej serwerowni i rozbudowy środowiska SAN oraz środowiska do archiwizacji danych w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" 2015-12-30 12:30:37
Zarządzenie 306/2015 z dnia 10.12.2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów Gminy Kąty Wrocławskie oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 2015-12-29 15:36:30
Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Spraw Społecznych 2015-12-29 13:36:57
Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kąty Wrocławskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2015-12-28 15:04:09
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich i nadania jej statutu 2015-12-28 15:00:06
Projekt uchwały w sprawie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem do klasy pierwszej szkoły podstawowej i klasy pierwszej gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kąty Wrocławskie 2015-12-28 14:56:59
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś Wrocławska, dla terenów w południowej części obrębu 2015-12-28 14:54:43
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w południowej części obrębu 2015-12-28 14:47:17
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/411/13 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Kąty Wrocławskie 2015-12-28 14:24:10
Projekt uchwały o zmianie uchwały nr XXVII/268/12 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015-12-28 14:20:14
Projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o w Kątach Wrocławskich 2015-12-28 14:15:44
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 2015-12-28 14:12:08
Projekt uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 roku 2015-12-28 14:10:05
Projekt uchwały budżetowej 2015-12-28 14:07:34
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2015-12-28 14:05:42
Sesja nr XIV Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 29 grudnia 2015 roku 2015-12-28 13:57:27
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym (licytacja) na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 położonego w Kątach Wrocławskich przy ul. Mireckiego 26A. 2015-12-28 11:57:32
Obwieszczenie OSiR.6220.10-43.2015 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kąty Wrocławskie i miasta Wrocławia od istniejących granic gminy Kąty Wrocławskie wraz z ich połączeniem na granicy gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości Mokronos Dolny i Zabrodzie oraz kanalizacji sanitarnej we wschodniej części gminy Kąty Wrocławskie (miejscowości: Zabrodzie, Mokronos Górny, Mokronos Dolny, Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska) 2015-12-22 10:51:59
Zarządzenie 311/2015 z dnia 17.12.2015 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy wynikających z pieciodniowego tygodnia pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w 2016 roku 2015-12-21 09:14:58
Zarządzenie 309/2015 z dnia 15.12.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy 2015-12-18 11:29:58
Obwieszczenie OSiR.6220.13-11.2015 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwziecia polegającego na eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Kilianów III, realizowanego na działce nr ewid. 31/1 AM-1 obręb Kilianów-Szymanów 2015-12-16 15:14:28
Obwieszczenie OSiR.6220.30-8.2015 uzupełnienie informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn. rozbudowa obiektu inwentarskiego wraz z infrastrukturą pomocniczą przeznaczonego do chowu i hodowli drobiu w systemie ściółkowym, zlokalizowanego w Wojtkowicach 2015-12-16 15:00:38
Obwieszczenie OSIR.6220.11-60.2015 o wniesieniu przez Tadeusza Krężela ? Przedstawiciela Stowarzyszenia Ekologicznego ?BIOS? z/s w Iławie, zażalenie na postanowienie nr 26/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, znak OSIR.6220.11-52.2015 z dnia 16 listopada 2015 r., o odmowie dopuszczenia Stowarzyszenia Ekologicznego ?BIOS? do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu zakładu przetwórstwa stopów metali nieżelaznych, na działce nr ewid. 222/123 AM-1 obręb Pietrzykowice-Rybnica i przekazaniu sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu 2015-12-09 15:31:51
Uchwała Nr V/224/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Kąty Wrocławskie na rok 2016. 2015-12-09 13:52:13
Uchwala Nr V/219/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2016 rok. 2015-12-09 13:52:05
Uchwała Nr V/218/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie projekcie uchwały budżetowej gminy na 2016 rok. 2015-12-09 13:48:26
Zarządzenie 302/2015 z dnia 08.12.2015 w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Kąty Wrocławskie" 2015-12-09 12:55:15
Zarządzenie 301/2015 z dnia 08.12.2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2015-12-09 12:53:10
Zarządzenie 300/2015 z dnia 08.12.2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2015-12-09 12:52:34
Zarządzenie 299/2015 z dnia 08.12.2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2015-12-09 12:51:40
Zarządzenie 298/2015 z dnia 08.12.2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2015-12-09 12:50:40
Zarządzenie 297/2015 z dnia 07.12.2015 w sprawie terminu wypłaty wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2015r 2015-12-09 12:48:31
Zarządzenie 296/2015 z dnia 06.12.2015 w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej 2015-12-09 12:46:52
Zarządzenie 295/2015 z dnia 03.12.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Kąty Wrocławskie" 2015-12-09 12:45:31
grudzień 2015 2015-12-09 12:42:36
Zarządzenie 294/2015 z dnia 30.11.2015 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego 2015-12-09 12:41:39
Zarządzenie 293/2015 z dnia 30.11.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy 2015-12-09 12:40:25
Zarządzenie 292/2015 z dnia 30.11.2015 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na zadanie "Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Górzyce" 2015-12-09 12:39:13
Zarządzenie 291/2015 z dnia 30.11.2015 w sprawie przekazania nieruchomości na własność gminy 2015-12-09 12:37:13
Zarządzenie 291/2015 z dnia 30.11.2015 w sprawie przekazania nieruchomości na własność gminy 2015-12-09 12:37:12
Zarządzenie 290/2015 z dnia 30.11.2015 w sprawie przekazania nieruchomości 2015-12-09 12:35:45
Zarządzenie 289/2015 z dnia 30.11.2015 w sprawie zamiany nieruchomości 2015-12-09 12:34:32
Zarządzenie 288/2015 z dnia 25.11.2015 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej na zadanie "Przebudowa klatek schodowych znajdujacych się w budynku Ratusza w w Kątach Wrocławskich" 2015-12-09 12:32:10
Zarządzenie 287/2015 z dnia 24.11.2015 w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2015-12-09 12:28:35
Zarządzenie 286/2015 z dnia 24.11.2015 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu "Budowa cmentarza w Smolcu" 2015-12-09 12:26:34
Zarządzenie 284/2015 z dnia 19.11.2015 w sprawie powołania komisji odbiorowej " Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w rejonie ul. 1-go Maja do ul. Fabrycznej w Kątach Wrocławskich" 2015-12-09 12:24:15
Zarządzenie 283/2015 z dnia 18.11.2015 w sprawie nabycia działki położonej w Kątach Wrocławskich 2015-12-09 12:21:14
Obwieszczenie OSiR.6220.34-2.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej dla terenów przy ulicy Marmurowej, Antracytowej, Bazaltowej, Granitowej, Topolowej i Chłopskiej w Smolcu. 2015-12-04 13:49:28
Uchwała nr XIII/163/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś Wrocławska, w rejonie ulicy Wrocławskiej 2015-12-04 11:00:23
Uchwała nr XIII/162/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zachowice, dla terenów złoża "Siedlakowice I" 2015-12-04 10:56:43
Uchwała nr XIII/161/15 w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok 2015-12-04 10:53:57
Uchwała nr XIII/160/15 o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2015-12-04 10:51:39
Uchwała nr XIII/159/15 o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2016 2015-12-04 10:50:08
Uchwała nr XIII/158/15 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. realizowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o w Kątach Wrocławskich 2015-12-04 10:47:22
Uchwała nr XIII/157/15 w sprawie ustalenia opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie 2015-12-04 10:44:07
Uchwała nr XIII/156/15 w sprawie zmiany przebiegu ulicy Imbirowej w Kątach Wrocławskich 2015-12-04 10:41:50
Uchwała nr XIII/155/15 w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2015-2025 2015-12-04 10:39:43
Sesja nr XIII Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 26 listopada 2015 roku 2015-12-04 10:36:42
Zarządzenie 281/2015 z dnia 17.11.2015 w sprawie aktualizacji przepisów wewnetrznych regulujacych gospodarkę finansową gminy Kąty Wrocławskie 2015-12-04 09:16:00
Obwieszczenie OSIR.6220.11-56.2015 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu zakładu przetwórstwa stopów metali nieżelaznych, na działce nr ewid. 222/123 obręb Pietrzykowice-Rybnica 2015-12-02 10:14:14
Obwieszczenie OSiR.6220.10-34.2015 o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kąty Wrocławskie i miasta Wrocławia od istniejących granic gminy Kąty Wrocławskie wraz z ich połączeniem na granicy gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości Mokronos Dolny i Zabrodzie oraz kanalizacji sanitarnej we wschodniej części gminy Kąty Wrocławskie (miejscowości: Zabrodzie, Mokronos Górny, Mokronos Dolny, Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska) 2015-11-25 12:00:46
Obwieszczenie OSiR.6220.11-53.2015 o wydaniu postanowienia odmowie dopuszczenia Stowarzyszenia Ekologicznego BIOS z/s w Iławie do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu zakładu przetwórstwa stopów metali nieżelaznych, na działce nr ewid. 222/123 AM-1 obręb Pietrzykowice-Rybnica, gmina Kąty Wrocławskie 2015-11-20 09:03:13
16 listopada 2015 roku godz.8:30 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2015-11-19 12:05:26
17 listopada 2015 roku godz.10-ta posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2015-11-19 11:35:19
Sesja nr XIII Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 26 listopada 2015 roku 2015-11-18 12:23:33
Zarządzenie 280/2015 z dnia 16.11.2015 w sprawie nabycia działek położonych w Sadkowie 2015-11-17 10:56:20
Zarządzenie 279/2015 z dnia 16.11.2015 o zmianie zarządzenia nr 256/2015 w sprawie zbycia samochodu ratowniczego 2015-11-17 10:55:36
Zarządzenie 278/2015 z dnia 16.11.2015 w sprawie nabycia działki położonej w Kątach Wrocławskich 2015-11-17 10:54:08
Zarządzenie 277/2015 z dnia 16.11.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie "Wykonanie projektu oświetlenia drogowego dz. nr 61/10 w miejscowości Górzyce" 2015-11-17 10:52:13
Zarządzenie 275/2015 z dnia 09.11.2015 w sprawie zbycia lokalu użytkowego 2015-11-17 10:39:38
Zarządzenie 274/2015 z dnia 03.11.2015 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości stanowiącą własność Gminy Kąty Wrocławskie 2015-11-17 10:29:16
Zarządzenie 273/2015 z dnia 03.11.2015 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własność Gminy Kąty Wrocławskie 2015-11-17 10:24:59
Obwieszczenie OSIR.6220.14-14.2015 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie, rozbudowie i modernizacji stacji paliw oraz towarzyszącej jej infrastruktury technicznej, na działce nr ewid. 3/3 AM-2 obręb Kąty Wrocławskie 2015-11-13 14:38:46
Zarządzenie 276/2015 z dnia 10 listopada 2015 w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy na 2016 rok i projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2015-11-10 15:21:37
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Kątach Wrocławskich - lokal użytkowy położony przy ul. Mireckiego 26A 2015-11-10 10:56:39
Uchwała nr XII/153/15 w sprawie wyboru ławników do rozpoznawania spraw rodzinnych w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej na kadencję 2016-2019 2015-11-05 13:45:09
Uchwała nr XII/152/15 w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK" działek nr 3/4, 3/6, 3/12 AM2 przy ullicy Nowowiejskiej w mieście Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie 2015-11-05 13:43:01
Uchwała nr XII/151/15 w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Kąty Wrocławskie z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku 2015-11-05 13:39:32
Uchwała nr XII/150/15 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2015-11-05 13:36:56
Uchwała nr XII/149/15 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 2015-11-05 13:35:06
Uchwała nr XII/148/15 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia z Powiatem Wrocławskim do realizacji zadania "Przebudowa ulicy Chłopskiej w m. Smolec, gmina Kąty Wrocławskie" w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" 2015-11-05 13:33:31
Uchwała nr XII/147/15 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie 2015-11-05 13:29:52
Uchwala nr XII/146/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2016 2015-11-05 13:28:09
Uchwała nr XII/145/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2016 2015-11-05 13:26:11
Uchwała nr XII/144/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gądów-Jaszkotle 2015-11-05 13:21:24
Uchwała nr XII/143/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś Wrocławska, w rejonie ulicy Ryszarda Chomicza 2015-11-05 13:19:03
Uchwała nr XII/142/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Dolny, w rejonie ulicy Porzeczkowej i Jabłoniowej 2015-11-05 13:16:15
Uchwała nr XII/141/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pietrzykowice-Rybnica w rejonie ulicy Fabrycznej i rzeki Kasiny 2015-11-05 13:14:00
Uchwała nr XII/140/15 w sprawie nadania nazwy ulicy w Kątach Wrocławskich 2015-11-05 13:12:01
Uchwala nr XII/139/15 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mokronos Górny 2015-11-05 13:09:11
Uchwała nr XII/138/15 w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego - Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie" 2015-11-05 13:05:24
Uchwała nr XII/137/15 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2015-11-05 12:59:51
Uchwała nr XII/136/15 o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Smolec-Zatorze 2015-11-05 12:56:51
Uchwała nr XII/135/15 o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Smolec-Osiedle Leśne 2015-11-05 12:54:56
Uchwała nr XII/134/15 o zmianie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Smolec-Centrum 2015-11-05 12:49:19
Uchwała nr XII/133/15 o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu "Osiedla Nr 5 w Kątach Wrocławskich" 2015-11-05 12:43:40
Uchwała nr XII/132/15 o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu "Osiedla Nr 4 w Kątach Wrocławskich" 2015-11-05 12:41:39
Uchwała nr XII/131/15 o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu "Osiedla Nr 3 w Kątach Wrocławskich" 2015-11-05 12:38:20
Uchwała nr XII/130/15 o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu "Osiedla Nr 2 w Kątach Wrocławskich" 2015-11-05 12:36:31
Zarządzenie 267/2015 z dnia 30.10.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy 2015-11-05 12:36:22
Zarządzenie 267/2015 z dnia 30.10.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy 2015-11-05 12:36:12
Uchwała nr XII/129/15 o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu "Osiedla Nr 1 w Kątach Wrocławskich" 2015-11-05 12:34:33
Sesja nr XII Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 29 października 2015 roku 2015-11-05 12:31:54
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy część działki nr 13/5 położonej w Bogdaszowicach 2015-11-04 10:50:29
Obwieszczenie OSiR.6220.11-48.2015 o zgromadzeniu materiału dowodowego postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu zakładu przetwórstwa stopów metali nieżelaznych na działce nr ewid. 222/123 obręb Pietrzykowice-Rybnica 2015-11-03 15:19:18
Zarządzenie 270/2015 z dnia 02.XI.2015 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na zadanie "Zimowe utrzymanie dróg na obszarze pozmiejskim gminy Kąty Wrocławskie" 2015-11-03 13:28:47
Protokół z wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej z dnia 30.10.2015 r. - Okręgowa Komisja Wyborcza nr 1 Gimnazjum w Jaszkotlu. 2015-11-03 11:49:27
Protokół z wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej z dnia 30.10.2015 r. - Okręgowa Komisja Wyborcza nr 2 Gimnazjum w Kątach Wrocławskich. 2015-11-03 11:47:07
Zarządzenie 272/2015 z dnia 02.XI.2015 w sprawie powołania komisji odbiorowej "Przebudowa drogi w ul. Kwiatowej w Smolcu" 2015-11-03 11:25:15
Zarządzenie 271/2015 z dnia 02.XI.2015 w sprawie powołania komisji odbiorowej "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jaszkotle- Zybiszów" 2015-11-03 11:24:05
listopad 2015 2015-11-03 11:13:12
Zarządzenie 269/2015 z dnia 30.X.2015 w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej 2015-11-03 11:10:23
Zarządzenie 266/2015 z dnia 27.X.2015 w sprawie zbycia pługa odśnieżnego 2015-11-03 11:01:22
Zarządzenie 268/2015 z dnia 30.10.2015 w sprawie unieważnienia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich I kadencji na lata 2015- 2017 w Okręgach Wyborczych Nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu i Nr 4 w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich. 2015-10-30 12:50:26
Zarządzenie 268/2015 z dnia 30.10.2015 w sprawie unieważnienia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich I kadencji na lata 2015- 2017 w Okręgach Wyborczych Nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu i Nr 4 w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich. 2015-10-30 12:48:14
Zarządzenie 265 /2015 z dnia 27.X.2015 w sprawie zbycia samochodu ratowniczego 2015-10-30 08:51:37
Zarządzenie 264/2015 z dnia 26.X.2015 w sprawie powoałania komisji przetargowej na zadanie "Budowa cmentarza w Smolcu" 2015-10-30 08:50:16
Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2015-10-26 09:42:34
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z preznaczeniem pod uprawy polne w Kątach Wrocławskich 2015-10-26 09:03:10
Zarządzenie 263/2015 z dnia 21.10.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy 2015-10-23 09:42:22
Zarządzenie 262/2015 z dnia 21.10.2015 w sprawie uchylenia w całości Zarządzenia z dnia 30.09.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w sprawie zmian w budżecie gminy. 2015-10-23 09:30:27
Zarządzenie 261/2015 z dnia 20.10.2015 w sprawie powołania komisji odbiorowej "Remont pomieszczeń gospodarczo-magazynowych znajdujących sie w piwnicy budynku Ratusza" 2015-10-23 09:26:17
Zarządzenie 260/2015 z dnia 20.10.2015 w sprawie stwierdzenia wygasnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej oraz uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 2015-10-23 09:22:53
Zarządzenie 259/2015 z dnia 20.10.2015 w sprawie przekazania nieruchomości Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich 2015-10-23 09:15:48
Zarządzenie 256/2015 z dnia 16.10.2015 w sprawie powołania Okręgowych Komisji Wyborczych w Katach Wrocławskich i Smolcu do przeprowadzenia wyborów I kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich . 2015-10-23 09:12:51
Przypomnienie o zmianie czasu na ?zimowy? w dniu wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 25 października 2015 r. 2015-10-22 11:29:25
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu z dnia 1 października 2015r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 6. 2015-10-22 11:28:22
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu z dnia 5 Października 2015r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 3 2015-10-22 11:26:35
Technika głosowania - wybory do Senatu RP w dniu 25 października 2015 roku. 2015-10-22 11:21:17
Technika głosowania - wybory do Sejmu RP w dniu 25 października 2015 roku. 2015-10-22 11:18:05
22 października 2015 roku godz.11-ta posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2015-10-21 15:56:40
27 października 2015 roku godz.8-ma posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2015-10-21 15:53:38
26 października 2015 roku godz.14-ta posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2015-10-21 15:42:17
22 października 2015 roku godz.8-ma posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestyrzennego 2015-10-21 15:36:37
Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do rozpoznawania spraw rodzinnych w Sadzie Rejonowym w Środzie Śląskiej na kadencję 2016-2019 2015-10-21 10:57:54
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK" działek nr 3/4, 3/6. 3/12 AM2 położonych przy ulicy Nowowiejskiej w mieście Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie 2015-10-21 10:57:18
Projekt uchwały w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Kąty Wrocławskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku 2015-10-21 10:51:37
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2015-10-21 10:50:25
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 2015-10-21 10:49:20
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia z Powiatem Wrocławskim do realizacji zadania "Przebudowa ulicy Chłopskiej w m.Smolec, gmina Kąty Wrocławskie" w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" 2015-10-21 10:48:29
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie w roku 2016 2015-10-21 10:45:37
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2016 2015-10-21 10:44:31
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2016 2015-10-21 10:43:35
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gądów -Jaszkotle 2015-10-21 10:42:24
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś Wrocławska, w rejonie ulicy Ryszarda Chomicza 2015-10-21 10:41:05
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś Wrocławska, w rejonie ulicy Wrocławskiej 2015-10-21 10:39:20
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Dolny, w rejonie ulicy Porzeczkowej i Jabłoniowej 2015-10-21 10:37:14
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pietrzykowice-Rybnica w rejonie ulicy Fabrycznej i rzeki Kasiny 2015-10-21 10:34:12
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Kątach Wrocławskich 2015-10-21 10:32:21
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mokronos Górny 2015-10-21 10:31:21
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego - Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie" 2015-10-21 10:30:10
Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2015-10-21 10:27:06
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Smolec-Zatorze 2015-10-21 10:22:04
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Smolec-Osiedle Leśne 2015-10-21 10:18:26
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Smolec-Centrum 2015-10-21 10:12:55
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu "Osiedla Nr 5 w Kątach Wrocławskich" 2015-10-21 10:04:02
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu "Osiedla Nr 4 w Kątach Wrocławskich" 2015-10-21 10:03:14
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu "Osiedla Nr 3 w Kątach Wrocławskich" 2015-10-21 10:02:07
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu "Osiedla Nr 2 w Kątach Wrocławskich" 2015-10-21 10:01:14
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu "Osiedla Nr 1 w Kątach Wrocławskich" 2015-10-21 10:00:13
Sesja nr XII Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 29 października 2015 roku 2015-10-21 09:58:37
Obwieszczenie OSiR.6220.2-23.2015 o wydaniu decyzji Nr 16/2015, znak: OSiR.6220.2-22.2015, o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. kopalnia odkrywkowa kruszywa naturalnego Kamionna I 2015-10-20 15:14:57
Obwieszczenie OSIR.6220.22-9.2015 o wydaniu decyzji nr 14/2015 znak OSiR.6220.22-8.2015 zmieniającej decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie nr 22/2014, znak OSIR.6220.37-9.2015 z dnia 16 grudnia 2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa zakładu produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych Georg Utz Sp. z o.o. 2015-10-20 14:44:38
Zarządzenie 244/2015 z dnia 09.10.2015 w sprawie wyboru do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich I kadencji na lata 2015-2017 2015-10-20 13:38:03
Zarządzenie 256/2015 z dnia 16.10.2015 w sprawie powołania Okręgowych Komisji Wyborczych w Kątach Wrocławskich i Smolcu do przeprowadzenia wyborów I kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich 2015-10-20 13:36:25
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej nr 4 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich z dnia 16 października 2015r. 2015-10-20 13:29:58
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu z dnia 16 października 2015r. 2015-10-20 13:26:16
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej nr 2 w Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Kątach Wrocławskich z dnia 16 października 2015r. 2015-10-20 13:22:20
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej nr 1 w Gimnazjum w Jaszkotlu z dnia 16 października 2015r. 2015-10-20 13:12:00
Zarządzenie 247/2015 z dnia 14.10.2015 w sprawie stwierdzenia wygasnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej oraz uzupełnienia składu obwodowej komisji wyboprczej powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25.10.2015r. 2015-10-20 10:20:26
Zarządzenie 257/2015 z dnia 19.10.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej "Zimowe utrzymanie dróg na obszarze pozamiejskim gminy Kąty Wrocławskie" 2015-10-20 10:16:30
Zarządzenie 258/2015 z dnia 19.10.2015 w sprawie ustalenia harmonogramu wyborów organów jednostek pmocniczych Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2015-10-20 09:57:48
Zarządzenie 255/2015 z dnia 16.10.2015 w sprawie zamiany nieruchomości 2015-10-20 09:52:10
Zarządzenie 254/2015 z dnia 14.10.2015 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własność Gminy Kąty Wrocławskie 2015-10-20 09:50:58
Zarządzenie 253/2015 z dnia 14.10.2015 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własność Gminy Kąty Wrocławskie 2015-10-20 09:49:57
Zarządzenie 252/2015 z dnia 14.10.2015 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własność Gminy Kąty Wrocławskie 2015-10-20 09:49:06
Zarządzenie 251/2015 z dnia 14.10.2015 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własność Gminy Kąty Wrocławskie 2015-10-20 09:45:23
Zarządzenie 250/2015 z dnia 14.10.2015 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własność Gminy Kąty Wrocławskie 2015-10-20 09:45:22
Zarządzenie 249/2015 z dnia 14.10.2015 w sprawie powołania członka zespołu interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemovy w Rodzinie 2015-10-20 09:42:32
Zarządzenie 248/2015 z dnia 14.10.2015 w sprawie odwołania członka zespołu interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2015-10-20 09:40:58
Zarządzenie 246/2015 z dnia 14.10.2015 zatwierdzenie wyników przetargu "Modernizacja chodników na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" 2015-10-20 09:20:32
Zarządzenie 245/2015 z dnia 12.10.2015 powołanie komisji odbiorowej "Budowa oświetlenia parkowego na terenie Gminy Katy Wrocławskie w miejscowości Sośnica" 2015-10-20 09:17:55
Zarządzenie 244/2015 z dnia 09.10.2015 w sprawie wyboru do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich I kadencji na lata 2015-2017 2015-10-20 09:09:06
Zarządzenie 256/2015 z dnia 16.10.2015 w sprawie powołania Okręgowych Komisji Wyborczych w Kątach Wrocławskich i Smolcu do przeprowadzenia wyborów I kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich 2015-10-19 13:50:16
20 października 2015 roku godz.10-ta posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 2015-10-14 12:55:49
Obwieszczenie OSIR.6220.23-9.2015 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hal magazynowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - MOUNTPARK WROCŁAW, realizowanego na działkach nr ewid. 131/1, 131/2, 131/3, 131/4, 131/5, 131/6, 131/7 i 131/8 AM-2 obręb Pietrzykowice-Rybnica, gmina Kąty Wrocławskie 2015-10-13 07:43:52
15 października 2015 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2015-10-09 13:56:13
Zarządzenie 243/2015 z dnia 07.10.2015 w sprawie zatwierdzenia wyników postepowania przetargowego "Modernizacja drogi w ul. Fabrycznej w Kątach Wrocławskich" 2015-10-09 13:56:04
19 października 2015 roku godz.9-ta posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 2015-10-09 13:53:04
Zarządzenie 242/2015 z dnia 07.10.2015 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomość stanowiącą wlasność Gminy Kąty Wrocławskie 2015-10-09 13:49:35
Zarządzenie 241/2015 z dnia 05.10.2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzecvzypospoitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015-10-09 13:44:45
15 października 2015 roku godz. 12:30 posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego 2015-10-09 13:43:19
Zarządzenie 240/2015 z dnia 05.10.2015 w sprawie powołania i określenia szczegółowego zakresu zadań operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji w wyborach do Sejmu Rzecvzypospoitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015-10-09 13:43:15
15 października 2015 roku godz. 12:30 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 2015-10-09 13:40:55
Zarządzenie 239/2015 z dnia 05.10.2015 w sprawie powołania i określenia szczegółowego zakresu zadań koordynatora gminnego w wyborach do sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25.10.2015r. 2015-10-09 13:40:29
Zarządzenie 238/2015 z dnia 05.10.2015 w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za prowadzenie Biuletynu informacji Publicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" 2015-10-09 12:55:32
Zarządzenie 237/2015 z dnia 02.10.2015 w sprawie powołania komisji odbiorowej na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w Romnowie" 2015-10-09 12:52:54
Zarządzenie 236/2015 z dnia 02.10.2015 w sprawie powołania komisji odbiorowej na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w pólnocnej części gmin etap II Romnów, Skałka" 2015-10-09 12:44:20
Zarządzenie 235/2015 z dnia 02.10.2015 w sprawie powołania komisji odbiorowej na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w pólnocnej części gminy" 2015-10-09 12:42:20
Zarządzenie 234/2015 z dnia 01.10.2015 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Smolcu 2015-10-09 12:39:31
Zarządzenie 233/2015 z dnia 30.09.2015 w sprawie powołania komisji odbiorowej na zadanie "Budowa drogi ul. Tymiankowej w Krzeptowie" 2015-10-09 12:11:18
Zarządzenie 231/2015 z dnia 30.09.2015 w sprawie powołania członków Gminnej Rady Seniorów w Kątach Wrocławskich 2015-10-09 11:54:10
Zarządzenie 229/2015 z dnia 23.09.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie " Modernizacja chodników na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" 2015-10-09 11:51:12
Zarządzenie 228/2015 z dnia 22.09.2015 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na zadanie "Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w gminie Kąty Wrocławskie" 2015-10-09 11:48:47
Zarządzenie 227/2015 z dnia 21.09.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie "Modernizacja drogi w ul. Fabrycznej w Kątach Wrocławskich" 2015-10-09 11:46:02
Zarządzenie 226/2015 z dnia 17.09.2015 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na zadanie "Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu" w związku z realizacją zadania "Rozbudowa szkoły w Smolcu wraz z infrastrukturą" 2015-10-09 11:43:17
Zarządzenie nr 244/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w sprawie wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich I kadencji na lata 2015-2017 2015-10-09 11:22:16
październik 2015 2015-10-09 11:14:26
Obwieszczenie OSiR.6220.11-44.2015 o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu zakładu przetwórstwa stopów metali nieżelaznych na działce nr ewid. 222/123 obręb Pietrzykowice-Rybnica 2015-10-08 13:33:23
Zarządzenie 230/2015 z dnia 30.09.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy 2015-10-08 08:50:45
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy zlokalizowanej w Gądowie dz. nr 45/7 2015-10-07 13:57:19
Zarządzenie nr 240/2015 z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania i określenia szczegółowego zakresu zadań operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-06 15:19:53
Zarządzenie nr 239/2015 z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania i określenia szczegółowego zakresu zadań koordynatora gminnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-06 15:18:34
Zarządzenie nr 241/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-06 15:14:43
Uchwała nr VII/67/15 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr IV/30/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. oraz przekazanie skargi do Wojwódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu 2015-10-05 14:12:02
Uchwała nr VII/66/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich 2015-10-05 14:10:32
Uchwała nr VII/65/15 o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu a Gminą Kąty Wrocławskie w sprawie przejęcia od Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu zadań administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015-10-05 14:09:08
Uchwała nr VII/64/15 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Smolec w przedmiocie podzielenia sołectwa Smolec i utworzenia nowych 2015-10-05 14:07:54
Uchwała nr VII/63/15 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia w Kątach Wrocławskich strefy płatnego parkowania, stawek oplat za parkowanie pojazdow samochodowych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania 2015-10-05 14:05:02
Uchwała nr VII/62/15 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie 2015-10-05 14:03:22
Uchwała nr VII/61/15 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Kąty Wrocławskie w przedmiocie utworzenia osiedla nr 5 2015-10-05 14:01:34
Uchwała nr VII/60/15 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na "Budowę kanalizacji sanitarnej w Romnowie" 2015-10-05 13:59:58
Uchwała nr VII/59/15 w sprawie udzielenia bonifikaty oraz określenia warunków jej stosowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych 2015-10-05 13:58:38
Uchwała nr VII/58/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obrębu Gniechowice 2015-10-05 13:55:51
Uchwała nr VII/57/15 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenów położonych w obrębach Gniechowice i Zachowice 2015-10-05 13:53:42
Uchwała nr VII/56/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Sośnica - Różaniec i Krobielowice 2015-10-05 13:50:12
Uchwała nr XI/128/15 w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej do Gminnej Rady Seniorów 2015-10-02 10:45:40
Uchwała nr XI/127/15 w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych na terenie gminy Kąty Wrocławskie 2015-10-02 10:43:17
Uchwała nr XI/126/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu w 2015 roku 2015-10-02 10:40:44
Uchwała nr XI/125/15 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu 2015-10-02 10:37:01
Uchwała nr XI/124/15 w sprawie zmiany uchwały nr X/101/15 z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadanie inwestycyjne pn.:"Rozbudowa szkoły w Smolcu z infrastrukturą towarzyszącą" 2015-10-02 10:32:17
Uchwała nr XI/123/15 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2015-10-02 10:28:54
Uchwała nr XI/122/15 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 2015-10-02 10:27:12
Uchwała nr XI/121/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Górny, dla terenów w rejonie ulicy Jarzębinowej 2015-10-02 10:25:34
Uchwała nr XI/120/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulicy Aroniowej 2015-10-02 10:23:24
Uchwała nr XI/119/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Górny, w rejonie ulic Wrocławskiej i Radosnej 2015-10-02 10:21:45
Uchwała nr XI/118/15 zmieniająca uchwałę w sprawie warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Kąty Wrocławskie 2015-10-02 10:19:45
Uchwała nr XI/116/15 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2015-10-02 10:12:30
Uchwała nr XI/115/15 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mokronos Dolny 2015-10-02 10:09:54
Uchwała nr XI/114/15 w sprawie nadania statutu Sołectwa Smolec-Zatorze 2015-10-02 10:03:50
Uchwała nr XI/113/15 w sprawie nadania statutu Sołectwa Smolec-Osiedle Leśne 2015-10-02 10:02:32
Uchwała nr XI/112/15 w sprawie nadania statutu Sołectwa Smolec-Centrum 2015-10-02 10:00:50
Uchwała nr XI/111/15 w sprawie nadania Statutu "Osiedla Nr 5 w Kątach Wrocławskich" 2015-10-02 09:59:12
Uchwała nr XI/110/15 w sprawie nadania Statutu "Osiedla Nr IV w Kątach Wrocławskich" 2015-10-02 09:57:33
Uchwała nr XI/109/15 w sprawie nadania Statutu "Osiedla Nr 3 w Kątach Wrocławskich" 2015-10-02 09:55:42
Uchwała nr XI/108/15 w sprawie nadania Statutu "Osiedla Nr 2 w Kątach Wrocławskich" 2015-10-02 09:51:30
Uchwała nr XI/107/15 w sprawie nadania Statutu "Osiedla Nr 1 w Kątach Wrocławskich" 2015-10-02 09:49:53
Uchwała nr XI/106/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Stoszyce, dla terenów złoża "Stoszyce IV" 2015-10-02 09:47:26
Uchwała nr XI/105/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Stoszyce, dla terenów złoża "Stoszyce III" 2015-10-02 09:43:52
Uchwała nr XI/104/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Stoszyce i Wszemiłowice-Jurczyce, dla terenów złoża "Stoszyce II" 2015-10-02 09:41:32
Obwieszczenie OSiR.6220.18-10.2015 o wydaniu decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. budowa magazynu z częścią biurowo-socjalną oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie TORF CORPORATION - Fabryka Leków Sp. z o.o. przy ul. Fabrycznej 11 w Kątach Wrocławskich, realizowanego na działce nr ewid. 2/1 AM-17 obręb Kąty Wrocławskie 2015-10-01 13:32:24
Mirosława Hipszer - Dyrektor 2015-09-30 15:28:00
Informacja o numerach telefonów pod którymi wyborca niepełnosprawny może uzyskać informację o swoich uprawnieniach w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-09-30 09:13:12
Informacja o zgłaszeniu kandydatów do składów Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-09-30 09:10:32
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie o wykazie miejsc na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. 2015-09-30 09:08:24
Uchwała Nr V/206/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 września 2015r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Kąty Wrocławskie kredytu długoterminowego, wnioskowanego wysokości 4.500.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2015 roku (w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa szkoły w Smolcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą") oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 2015-09-29 15:20:32
Uchwała Nr V/205/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 września 2015r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Kąty Wrocławskie pożyczki w wysokości 575.300 zł, wnioskowanej ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2015 roku, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego 'Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zybiszów i Jaszkotle". 2015-09-29 15:14:49
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym (licytacji) na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Zachowice, w przysiółku Stradów dz. 444/10 AM-1 o pow 8,17 ha. 2015-09-28 13:53:57
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 22 września 2015 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej oraz Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku. 2015-09-25 14:59:44
Obwieszczenie OSiR.6220.30-5.2015 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. rozbudowa obiektu inwentarskiego wraz z infrastrukturą pomocniczą przeznaczonego do chowu i hodowli drobiu w systemie ściółkowym, zlokalizowanego w Wojtkowicach, realizowanego na działkach nr ewid 63 i 64 AM-1 obręb Wojtkowice, gmina Kąty Wrocławskie 2015-09-25 08:26:52
Obwieszczenie OSIR.6220.16-13.2015 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej (wraz z multipakowaniem) oraz budynku biurowego wraz z infrastrukturą techniczną w Nowej Wsi Wrocławskiej, realizowanego na działce nr ewid. 115/2 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wrocławskie. 2015-09-25 08:21:24
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. remontów i ochrony dróg 2015-09-21 13:57:19
Zarządzenie 225/2015 z dnia 17.09.2015 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Smolcu 2015-09-17 12:03:08
Zarządzenie 224/2015 z dnia 14.09.2015 w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 2015-09-17 12:00:13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokal mieszkalny nr 1 położony na parterze budynku w Kątach Wrocławskich przy ul. Kościuszki 5 o powierzchni użytkowej 67,46 m2 2015-09-17 09:14:26
Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do rozpoznawania spraw rodzinnych w Sadzie Rejonowym w Środzie Śląskiej na kadencję 2016-2019 2015-09-16 15:44:48
Projekt uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej do Gminnej Rady Seniorów 2015-09-16 15:43:22
Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów wykonawczych jednostek pomocniczych na terenie gminy Kąty Wrocławskie 2015-09-16 15:42:10
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu w 2015 roku 2015-09-16 15:40:38
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu 2015-09-16 15:39:31
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/101/15 z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa szkoły w Smolcu z infrastrukturą towarzyszącą" 2015-09-16 15:38:08
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie 2015-09-16 15:36:11
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 2015-09-16 15:34:57
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Górny, dla terenów w rejonie ulicy Jarzębinowej 2015-09-16 15:34:01
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Stoszyce, dla terenów złoża "Stoszyce IV" 2015-09-16 15:32:29
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Stoszyce, dla terenów złoża "Stoszyce III" 2015-09-16 15:30:06
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Stoszyce i Wszemiłowice-Jurczyce, dla terenów złoża "Stoszyce II" 2015-09-16 15:28:09
<