Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Kąty Wrocławskie

Załącznik Nr 1

do zarządzenia nr 756 /2017

Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

z dnia 21.08.2017 r.

OGŁOSZENIE

o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Kąty Wrocławskie oraz zaprasza do składania ofert.

§ 1. Rodzaj zadania

1. Zadanie obejmuje prowadzenie wychowania przedszkolnego dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych wraz z udzieleniem dotacji w wysokości określonej w art. 90 ust. 1ba ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.).

2. Celem zadania jest zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, na warunkach takich jak w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie.

§ 2.1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Łącznie na realizację zadania przeznacza się środki publiczne w :

- 2017 r. – 149 153,00 zł,

- 2018 r. – 298 307,00 zł.

2. Wysokość planowanej dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia

Wysokość dotacji na każde dziecko, uczęszczające do oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej wyłonionej w otwartym konkursie ofert, będzie równa podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych , w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Zasady przyznawania dotacji

1. O przyznanie dotacji ubiegać się mogą osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące niepubliczne szkoły podstawowe, w której zorganizowano oddział przedszkolny na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Kąty Wrocławskie.

2. Dotacja jest przyznawana na prowadzenie wychowania przedszkolnego w niepublicznych szkołach podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny wyłonionych w otwartym konkursie ofert i może być wydatkowana zgodnie z art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.)

3. Warunkiem ubiegania się o przyznanie dotacji jest złożenie oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia oraz załączników określonych w § 4 ogłoszenia.

4. Dotacja będzie udzielana i rozliczana w trybie określonym w uchwale Nr XXV/339/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich  z dnia 27 listopada 2016 r.  w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz na podstawie uchwały Nr XXVII/364/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich  z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

5. Dotacja udzielana będzie w częściach na podstawie informacji miesięcznej o faktycznej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca, składanej w Sekretariacie Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich przy ul. Nowowiejskiej 4.

6. Dotacja przyznana będzie dla niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne wyłonionych w otwartym konkursie ofert, spełniającemu następujące warunki określone w art. 90 ust. 1ba ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.                z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) tj:

1) spełni warunki określone w art. 6 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, z tym że czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, nie może być krótszy niż czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez Radę Miejską w Kątach Wrocławskich dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Kąty Wrocławskie uchwałą nr XXVI/344/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie;

2) będzie pobierać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż opłaty ustalone przez Radę Miejską w Kątach Wrocławskich na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy o systemie oświaty (obecnie reguluje to uchwała wymieniona w pkt. 1);

3) stosuje zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie - określone w rozdziale 2a ustawy o systemie oświaty oraz w uchwale Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XXIX/383/17  z dnia 30 marca 2017 r.  w sprawie ustalenia kryteriów raz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie.

4) będzie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla przedszkoli publicznych;

5) zapewni liczbę uczniów w oddziale przedszkolnym nieprzekraczającą maksymalnej liczby uczniów  w oddziale przedszkola publicznego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy o systemie oświaty;

6) zapewni uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty;

7. Istnieje możliwość wyłonienia w ramach konkursu kilku niepublicznych szkół podstawowych, którym zostanie przyznana dotacja na ww zasadach.

§ 4. Termin i warunki realizacji zadania

1. Termin realizacji zadania: od 1.09.2017 r. do 31.08.2018 r.

2. Miejsce realizacji zadania: Gmina Kąty Wrocławskie.

§ 5. Wymagane dokumenty

1. Obligatoryjnie należy złożyć:

1) ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego, zawierającą informację o planowanej liczbie uczniów - podpisaną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu osoby prowadzącej przedszkole niepubliczne, a w przypadku prowadzenia przedszkola przez kilka osób fizycznych – podpisaną przez wszystkie te osoby;

2) wydruk z CEIDG lub kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy organem prowadzącym jest osoba prawna;

3) dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta w przypadku podpisania oferty przez osoby upoważnione przez organ prowadzący.

4) dokument potwierdzający prawo do zajmowania lokalu, w którym realizowane ma być zadanie,
z podaniem formy dysponowania (akt własności, umowa najmu, umowa użyczenia, porozumienie w sprawie udostępnienia lokalu).

2. Poza załącznikami wymienionymi w ust. 1 oferent może dołączyć zdjęcia pomieszczeń przedszkola, terenu wokół przedszkola, w tym placu zabaw, a także informację o miejscach  parkingowych przynależnych lokalizacji przedszkola.

 

§ 6. Termin i miejsce składania ofert

1. Oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 września 2017 r. do godz. 15:30 w Sekretariacie Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na w/w adres ( liczy się data wpływu do Zespołu).

2. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

§ 7. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1. Oferty oceniane będą w trybie i według kryteriów zawartych w uchwale Nr  XXXII/434/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych oraz określenia kryteriów wyboru ofert (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 3283).

2. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi w ciągu 30 dni, licząc od 11 września 2017 r. tj. dnia upływu terminu składania ofert.

3. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, na stronie internetowej  Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz na tablicy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

4. Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie może odstąpić od rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. Informację o tym podaje do publicznej wiadomości w drodze zarządzenia.

§ 8. Maksymalna liczba wolnych miejsc w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, które Gmina Kąty Wrocławskie zamierza pozyskać w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Łącznie w wyniku otwartego konkursu ofert Gmina Kąty Wrocławskie zamierza pozyskać: 64 miejsc.

§ 9. Rozstrzygnięcie konkursu

1. Po analizie złożonych ofert Komisja konkursowa przedłoży rekomendację Burmistrzowi Miasta
i Gminy Kąty Wrocławskie, co do wyboru ofert.

2. Komisja może rekomendować kilka przedszkoli, aż do wyczerpania limitu miejsc.

3. Ostateczną decyzję o zleceniu zadania podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

4. Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w drodze zarządzenia.

 

Załączniki do pobrania

1 Zał. nr 2 Oferta konkursowa.pdf (PDF, 30KB) 2017-08-21 14:50:13 30 razy
2 Zał. nr 2 Oferta konkursowa.docx (DOCX, 33KB) 2017-08-21 14:50:13 31 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Krysmalski 21-08-2017 14:50:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Antoni Kopeć 21-08-2017
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Krysmalski 21-08-2017 14:50:13