Zarządzenie 721/2017 z dnia 30.06.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 721/17
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt.3 i art. 259 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1870 t.j. z póź. zm), art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2016 poz. 446), oraz § 8 uchwały Rady Miejskiej nr XXVI/341/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017, Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zarządza:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów gminy zwiększając go o kwotę 2.419 złotych wg załącznika nr 1 do Zarządzenia.

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 125.270.894,64 zł, w tym dochody majątkowe 10.775.019 złotych.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zwiększając go o kwotę 2.419 złotych wg załącznika nr 2 do Zarządzenia.

1) Plan wydatków po zmianach wynosi 147.948.494,64 zł, w tym wydatki majątkowe wynoszą 50.701.515,96 zł, z tego plan zadań inwestycyjnych wynosi 49.250.412,64 zł - Zmiany planu zadań i wydatków inwestycyjnych gminy na 2017 rok przedstawia załącznik nr 3 do Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 721/17
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 30 czerwca 2017 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetu gminy wg klasyfikacji budżetowej na 2017 rok


 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 721/17
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 30 czerwca 2017 r.
Zalacznik2.pdf

PLan wydatków budżetu gminy wg klasyfikacji budżetowej na 2017 rok


 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 721/17
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 30 czerwca 2017 r.
Zalacznik3.pdf

PLan zadań i wydatków inwestycyjnych gminy na 2017 rok


 

 

Uzasadnienie

 

I. W związku z otrzymanymi informacjami o wysokości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na rok 2017 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.654 z tego na:

·dofinansowanie zadań w ramach wieloletniego programu w zakresie dożywiania - 2.495

·realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - 159

i zmniejsza się plan dochodów o kwotę 235 z tytułu wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2017 r.

II. Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych w związku z otrzymanymi informacjami od Wojewody Dolnośląskiego , oraz dokonano przeniesień między paragrafami i rozdziałami w tych samych działach o kwotę 406.906 zł.

III. Zmniejszono rezerwę bieżącą o kwotę 126.500 zł i przeznaczono ją na :

·wypłatę żołnierzowi rezerwy świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie podczas rotacyjnych ćwiczeń wojskowych - 1.500 zł,

·zakup sprzętu komputerowego do sali komputerowej w S P Sadków - 21.000 zł,

·zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do Przedszkola w Kątach Wr. w związku z planowanym otwarciem dodatkowych grup przedszkolnych - 104.000 zł.

III. Dokonano przeniesień w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej między wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi na kwotę 4.100 zł i utworzono nowe zadanie pod nazwą " Zakup rolet zewnętrznych doświetlicy w Mokronosie Dolnym "

IV. Dokonano przeniesień w ramach zadań i wydatków inwestycyjnych kwotę 50.000 zł, z zadania ; "Zakup i montaż kontenerów na potrzeby szkoły w Sadkowie " na zadanie " Adaptacja korytarzy na dodatkowe pomieszczenia klasowe w SP Sadków ".

 

Załączniki do pobrania

1 721.pdf (PDF, 2.MB) 2017-07-07 09:48:54 61 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Dębicka 07-07-2017 09:48:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 07-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Dębicka 21-07-2017 11:44:37