Uchwała nr XXXII/435/17 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze

Uchwała Nr XXXII/435/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 29 czerwca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz.446 z późn. zm), art. 42 ust. 6, 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXI/415/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów , wicedyrektorów i innych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 w ust. 2 tiret 5 otrzymuje brzmienie :

- „ a co najmniej 0,5 godziny i więcej zaokrągla się w górę. Przykładowy sposób obliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin ( pensum) podano w załączniku do uchwały. Wymiar czasu pracy nauczyciela niepełnozatrudnionego oblicza się sumując tygodniowy wymiar zajęć z przedmiotów o różnym wymiarze godzin ”.

2) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich


Jarosław Wojciechowski

 

Załącznik do Uchwały Nr XXXII/435/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 czerwca 2017 r.
Zalacznik1.pdf

Przykładowy sposób obliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin(pensum)

 

 

uzasadnienie

Zmiana uchwały polega na nadaniu nowego brzmienia fragmentów uchwały dotyczących godzin ponadwymiarowych, których definicja zawarta jest w art. 35 Karty Nauczyciela. Wobec powyższego zbędne jest definiowanie godzin ponadwymiarowych w uchwale.

 

 

Załączniki do pobrania

1 XXXII-435-17.pdf (PDF, 51KB) 2017-07-06 09:55:35 64 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 06-07-2017 09:55:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Wojciechowski 29-06-2017
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 06-07-2017 09:55:35