Uchwała nr XXXII/434/17 w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych oraz określenia kryteriów wyboru ofert

Uchwała Nr XXXII/434/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych
w niepublicznych szkołach podstawowych oraz określenia kryteriów wyboru ofert

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) i art. 90 ust. 1b, 1d, 1f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych oraz określa się kryteria wyboru ofert w celu zapewnienia miejsc korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina Kąty Wrocławskie ma obowiązek taką możliwość zapewnić, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu dla niepublicznych przedszkoli nie zostanie zrealizowany jego cel w postaci zapewnienia możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina Kąty Wrocławskie ma obowiązek taką możliwość zapewnić, przeprowadza się konkurs dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego. Jeżeli Gmina Kąty Wrocławskie nadal nie zapewni miejsc korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, przeprowadza się konkurs dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych. Przepisy § 1 stosuje się odpowiednio.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Traci moc uchwała nr XIX/259/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli lub niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich


Jarosław Wojciechowski

 

Załącznik do Uchwały Nr XXXII/434/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 czerwca 2017 r.
Zalacznik1.pdf

Regulamin otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych oraz określenia kryteriów wyboru ofert

 

 

 

uzasadnienie

Zgodnie z art. 90 ust. 1f ustawyz dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Regulamin otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ust. 1 d, oraz kryteria wyboru ofert określa rada gminy w drodze uchwały, uwzględniając konieczność zapewnienia jak najlepszych warunków realizacji wychowania przedszkolnego.

W związku ze zmianą przepisów prawa w zakresie powierzenia w drodze konkursu ofert możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych zaszła konieczność opracowania nowego Regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych oraz kryteria wyboru ofert.

Zatem podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 

Załączniki do pobrania

1 XXXII-434-17.pdf (PDF, 53KB) 2017-07-06 09:47:58 57 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 06-07-2017 09:47:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Wojciechowski 29-06-2017
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 06-07-2017 09:47:58