Uchwała nr XXXII/433/17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagopsodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulicy Aroniowej

Uchwała Nr XXXII/433/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulicy Aroniowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446, z późn. zm), art. 3 i 20 ustawy z dnia ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.), w związku z uchwałą nr XI/120/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulicy Aroniowej, zmienionej uchwałą nr XX/277/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 czerwca 2016 r. oraz po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie przyjętego uchwałą nr VII/57/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 kwietnia 2015 r. uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulicy Aroniowej, zwany dalej planem.

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1) rysunek planu w skali 1:1000 - załącznik nr 1;

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych - załącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - załącznik nr 3.

§ 2. 1. Plan obejmuje obszar położony we wschodniej części obrębu geodezyjnego Smolec, w rejonie ulicy Aroniowej i Topolowej.

2. Granicę obszaru objętego planem określono na rysunku planu w skali 1:1000.

§ . 3. W planie nie określa się ze względu na brak potrzeb lub brak występowania:

1) zasad kształtowania krajobrazu – ze względu na brak wniosków z audytu krajobrazowego, o którym mowa w art. 38a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778, ze zm.);

2) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa – ze względu na brak takich terenów oraz brak wniosków z audytu krajobrazowego, o którym mowa w art. 38a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778, ze zm.);

3) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – ze względu na brak potrzeb.

§ . 4. Ustalenia i oznaczenia planu

1. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne rysunku planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, wraz oznaczeniami określającymi przeznaczenie terenów;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) strefa kontrolowana od gazociągu DN200 1,6MPa.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne rysunku planu mają znaczenie informacyjne i nie stanowią obowiązujących ustaleń planu.

§ . 5. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) terenie - należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem określającym przeznaczenie podstawowe;

2) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

3) przeznaczeniu podstawowym lub funkcji podstawowej - należy przez to rozumieć sposób użytkowania terenów i obiektów, który przeważa na terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi;

4) przeznaczeniu uzupełniającym lub funkcji uzupełniającej - należy przez to rozumieć sposób użytkowania terenów i obiektów, który stanowi uzupełnienie lub wzbogaca funkcję podstawową, jednocześnie nie kolidując z nią i nie wykluczając możliwości zagospodarowania terenu w sposób określony przeznaczeniem podstawowym;

5) liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć linie rozdzielające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

6) nieprzekraczalnych liniach zabudowy- należy przez to rozumieć linie wyznaczające dopuszczalne zbliżenie ściany budynku do wskazanej linii rozgraniczającej danego terenu, regulacji tej nie podlegają wykusze, zadaszenia wejściowe (wiatrołapy), rampy i podesty, tarasy bez podpiwniczenia, schody i okapy;

7) usługach - należy przez to rozumieć usługi: handlu detalicznego, gastronomii, usługi hotelarskie, usługi rekreacji i turystyki, usługi informatyczne, telekomunikacyjne i pocztowe, usługi administracyjno-biurowe, usługi projektowe, usługi fotograficzne i poligraficzne, usługi ochrony zdrowia, usługi urody i rekreacji, usługi kultury, usługi oświaty i opieki przedszkolnej, usługi finansowe i bankowe, obsługi rynku nieruchomości, usługi doradztwa finansowego, podatkowego i prawnego, administracji, usługi drobnego rzemiosła w zakresie usług fryzjerskich, zegarmistrzowskich, szewskich, kaletniczych, krawieckich, kuśnierskich oraz usługi związane z wykonywaniem wolnych zawodów;

8) infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć ogół podziemnych i nadziemnych urządzeń liniowych i kubaturowych służących zaopatrzeniu w wodę, odprowadzeniu ścieków i wód opadowych, zaopatrzeniu w energię elektryczną, gaz i ciepło oraz łączności i telekomunikacji;

9) urządzeniach i obiektach towarzyszących - należy przez to rozumieć obiekty technicznego wyposażenia, dojazdy i dojścia, parkingi i garaże, budynki gospodarcze, wiaty i zadaszenia, małą architekturę oraz inne urządzenia pełniące służebną rolę wobec funkcji określonych w przeznaczeniu podstawowym lub uzupełniającym.

Rozdział 2.

Ustalenia ogólne

§ . 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej.

1. W granicach obszaru objętego planem nie występują dobra kultury współczesnej.

2. Ustala się w granicach obszaru objętego planem ochronę zabytków archeologicznych, obejmującą tereny o domniemanej zawartości reliktów archeologicznych; dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych zgodnie przepisami odrębnymi.

§ 7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych. Dla terenów komunikacji publicznej oznaczonych symbolami 4KDL i 5KDD obowiązują następujące ustalenia:

1) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą, na warunkach określonych w przepisach odrębnych;

2) ustala się zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usługowych (kioski, pawilony);

3) ustala się zakaz lokalizacji wolno stojących nośników i urządzeń reklamowych.

§ 8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1. Powierzchnie wydzielanych działek nie mogą być mniejsze niż:

1) na terenie oznaczonym symbolem MW = 300 m2;

2) na terenie oznaczonym symbolem US = 50 m2;

3) na pozostałych terenach = 4 m2.

2. Szerokość frontu działki nie może być mniejsza niż:

1) na terenach oznaczonych symbolami MW i US = 10 m;

2) na pozostałych terenach = 2 m.

3. Kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego winien zawierać się w zakresie 80°-100°.

4. Ustalenia, o których mowa w ust. 1 i 2 nie dotyczą działek przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną i komunikację wewnętrzną.

§ 9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.

1. Ze względu na prawidłowe funkcjonowanie lotniska Wrocław-Strachowice w granicach obszaru objętego planem obowiązują ograniczenia wysokości zabudowy określone w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów, przy czym maksymalna wysokość zabudowy wraz z urządzeniami lokalizowanymi na dachach budynków nie może przekroczyć rzędnej 168m npm.

2. Zaleca się stosowanie przy budowie budynków mieszkalnych rozwiązań technologicznych i materiałów budowlanych o podwyższonej izolacji akustycznej.

3. W strefie kontrolowanej gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 1,6MPa obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu określone w przepisach odrębnych.

§ 10. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu.

1. Działalność realizowana w granicach obszaru objętego planem nie może powodować ponadnormatywnych obciążeń środowiska uciążliwościami w zakresie hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych, promieniowania elektromagnetycznego poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

2. Ustala się jako dopuszczalne poziomy hałasu wartości określone w obowiązujących przepisach odrębnych odpowiednio:

1) na terenach oznaczonym symbolem MW jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego;

2) na terenie oznaczonym symbolami US jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.

§ 11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

1. Komunikacja:

1) ustala się powiązanie komunikacyjne obszaru objętego planem z układem zewnętrznym ulicami: Oliwkową, Aroniową, Granitową i Topolową;

2) ustala się obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych w liczbie nie mniejszej niż:

a) 1,2 stanowisko postojowe na 1 mieszkanie w granicach terenu MW,

b) 1 stanowisko na każde 40m2 powierzchni użytkowej usług na terenie US,

c) do wymaganej liczby miejsc parkingowych zalicza się również miejsca w garażach lub wiatach garażowych,

d) łącznie w granicach terenów MW co najmniej 70 miejsc parkingowych należy wyznaczyć: na parkingach naziemnych, w garażach podziemnych lub w garażu wielopoziomowym,

e) dopuszcza się uwzględnienie w bilansie miejsc parkingowych dla zabudowy lokalizowanej w granicach terenów 1.1MW i 1.2MW miejsca postojowe wyznaczane w granicach terenu 6.2KDW oraz maksymalnie 50% z liczby wszystkich miejsc postojowych wyznaczonych w terenie 3KS,

f) miejsca parkingowe przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową należy wyznaczać na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

3) miejsca do parkowania należy realizować jako utwardzone, z nawierzchniami nieprzepuszczalnymi lub częściowo przepuszczalnymi, lub jako parkingi naziemne, nadziemne lub podziemne (w tym wielopoziomowe);

4) ustala się minimalne parametry dla dojazdów wewnętrznych, niewyznaczonych w planie, służących do obsługi komunikacyjnej terenów:

a) szerokość w liniach podziału geodezyjnego nie mniej niż 10m,

b) szerokości jezdni nie mniej niż 5 m,

c) obowiązek wyznaczenia trójkątów widoczności w miejscach połączenia z drogami publicznymi i wewnętrznymi o wymiarach 5m x 5m,

d) w przypadku wydzielania dojazdów nieprzelotowych obowiązuje realizacja placów do zawracania o wymiarach minimum 12,5m x 12,5m.

2. Infrastruktura techniczna - zasady ogólne:

1) ustala się realizację dystrybucyjnej sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

2) w sytuacji braku możliwości spełnienia ustaleń pkt 1, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się prowadzenie podziemnej dystrybucyjnej infrastruktury technicznej przez tereny o innych funkcjach podstawowych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

3. Zaopatrzenie w wodę:

1) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej;

2) dopuszcza się lokalizację studni do celów gospodarczych.

4. Kanalizacja sanitarna: odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Kanalizacja deszczowa:

1) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych i nawierzchni utwardzonych powierzchniowo, z zastosowaniem studni chłonnych lub zbiorników retencyjno-odparowujących lub do kanalizacji deszczowej;

2) tereny, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi lub chemicznymi należy utwardzić i skanalizować, zanieczyszczenia winny być zneutralizowane na terenie inwestora przed ich odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej.

6. Elektroenergetyka:

1) zasilanie odbiorców z dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej lub ze źródeł odnawialnych o mocy mniejszej niż 100kW oraz wolnostojących elektrowni wiatrowych;

2) linie elektroenergetyczne należy realizować wyłącznie jako podziemne;

3) ustala się lokalizację stacji transformatorowych kubaturowych (w tym wbudowanych) lub kontenerowych, z wyłączeniem stacji słupowych.

7. Zaopatrzenie w gaz: dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej.

8. Zaopatrzenie w ciepło: z indywidualnych lub zbiorczych źródeł, niepowodujących ponadnormatywnej emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym ze źródeł odnawialnych o mocy mniejszej niż 100kW (instalacje solarne, pompy ciepła).

9. Telekomunikacja: dostęp do usług telekomunikacyjnych kablową lub radiową siecią telekomunikacyjną.

10. Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział 3.

Ustalenia szczegółowe

§ 12. Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone symbolami 1.1MW i 1.2MW.

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

2. Przeznaczenie uzupełniające:

1) urządzenia i obiekty towarzyszące;

2) usługi;

3) zieleń urządzona z małą architekturą;

4) parkingi;

5) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) intensywność zabudowy:

a) minimalna = 0,10,

b) maksymalna = 2,00;

2) wielkość powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 25% powierzchni działki budowlanej;

3) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 40%;

4) wysokość zabudowy:

a) maksymalna wysokość budynków nie może być większa niż 15m,

b) maksymalna wysokość budowli nie może być większa niż 15m;

5) w jednej klatce nie może być więcej niż 12 odrębnych lokali mieszkalnych;

6) ustala się stosowanie dachów stromych o symetrycznym układzie połaci dachowych, spadki połaci dachów stromych w zakresie od 30° do 45° lub dachów mansardowych;

7) w przypadku zastosowania lukarn ustala się ich maksymalną szerokość wynoszącą 75% szerokości dachu;

8) pokrycie dachów dachówką lub pokryciem dachówkopodobnym, w odcieniach koloru ceglastego, brązowego lub grafitowego;

9) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległościach zgodnych z oznaczeniami na rysunku planu:

a) 6m od linii rozgraniczających dróg dojazdowych KDD,

b) 6m od linii rozgraniczającej terenu od strony ul. Granitowej znajdującej się poza wschodnią granicą obszaru objętego planem;

c) 5m od linii rozgraniczających drogi wewnętrznej KDW,

10) gabaryty obiektów: maksymalnie 4 kondygnacje nadziemne, w tym czwarta jako poddasze użytkowe.

4. Ustala się obowiązek budowy wyłącznie zadaszonych i obudowanych miejsc gromadzenia odpadów z uwzględnieniem miejsc przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów.

§ 13. Ustala się teren sportu i rekreacji oznaczony symbolem 2US.

1. Przeznaczenie podstawowe:

1) sport i rekreacja;

2) zieleń urządzona.

2. Przeznaczenie uzupełniające:

1) zabudowa usługowa stanowiąca nie więcej niż 50% powierzchni terenu;

2) parkingi – stanowiące nie więcej niż 25% powierzchni terenu;

3) urządzenia i obiekty towarzyszące;

4) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) intensywność zabudowy:

a) minimalna = 0,

b) maksymalna = 0,80;

2) wielkość powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 10% powierzchni działki budowlanej;

3) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 50%;

4) wysokość zabudowy:

a) maksymalna wysokość budynków nie może być większa niż 15m,

b) maksymalna wysokość budowli nie może być większa niż 15m;

5) dopuszcza się dowolną geometrię dachów;

6) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległościach zgodnych z oznaczeniami na rysunku planu:

a) 6 m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej KDD;

b) 6m od linii rozgraniczającej terenu od strony ul. Granitowej znajdującej się poza wschodnią granicą obszaru objętego planem;

7) gabaryty obiektów: maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne.

4. Ustala się obowiązek budowy wyłącznie zadaszonych o obudowanych miejsc gromadzenia odpadów (śmietników).

§ 14. Ustala się teren obsługi komunikacji oznaczony symbolem 3KS.

1. Przeznaczenie podstawowe: parkingi.

2. Przeznaczenie uzupełniające:

1) urządzenia i obiekty towarzyszące;

2) ciągi pieszo-jezdne;

3) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) intensywność zabudowy:

a) minimalna = 0,

b) maksymalna = 2,40;

2) wielkość powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 10% powierzchni działki budowlanej;

3) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 80%;

4) wysokość zabudowy:

a) maksymalna wysokość budynków nie może być większa niż 11m,

b) maksymalna wysokość budowli nie może być większa niż 15m;

5) dopuszcza się dowolną geometrię dachów;

6) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6m od linii rozgraniczającej terenu od strony ul. Granitowej znajdującej się poza wschodnią granicą obszaru objętego planem, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu:;

7) gabaryty obiektów: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne.

§ 15. Ustala się teren drogi lokalnej oznaczony symbolem 4KDL.

1. Linia rozgraniczająca terenu stanowi jednocześnie granicę terenu rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

2. Przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy lokalnej.

3. Przeznaczenie uzupełniające:

1) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;

2) zieleń urządzona.

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających 7m, zgodnie z rysunkiem planu;

2) dopuszcza się chodniki i ścieżki rowerowe.

§ 16. Ustala się teren drogi dojazdowej oznaczony symbolem 5KDD.

1. Linie rozgraniczające terenów stanowią jednocześnie granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

2. Przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne klasy dojazdowej.

3. Przeznaczenie uzupełniające:

1) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;

2) zieleń urządzona.

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających od 10m do 26m, zgodnie z rysunkiem planu;

2) dopuszcza się: miejsca parkingowe, chodniki i ścieżki rowerowe.

§ 17. Ustala się tereny dróg wewnętrznych oznaczonych symbolami 6.1KDW i 6.2KDW.

1. Przeznaczenie podstawowe: drogi wewnętrzne.

2. Przeznaczenie uzupełniające:

1) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;

2) zieleń urządzona.

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających 10m, zgodnie z rysunkiem planu;

2) dopuszcza się: miejsca parkingowe, chodniki i ścieżki rowerowe.

Rozdział 4.

Ustalenia końcowe.

§ 18. Ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości:

1) 10% - dla terenów MW; US, KS, KDW;

2) 0,1% - dla pozostałych terenów.

§ 19. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Wojciechowski

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/433/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 czerwca 2017 r.
Zalacznik1.pdf

rysunek planu

 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/433/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 czerwca 2017 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulicy Aroniowej inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

1. Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały ustala się realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, polegających na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej oraz poszerzeniu drogi lokalnej i budowie odcinka drogi dojazdowej.

2. Realizacja inwestycji zostanie sfinansowana z dochodów własnych gminy bądź innych źródeł finansowania przewidzianych przepisami o finansach publicznych.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Wojciechowski

 

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/433/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 czerwca 2017 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulicy Aroniowej podczas wyłożenia do publicznego wglądu

Ze względu na brak uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia do publicznego wglądu Rada Miejska w Kątach Wrocławskich nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.).

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Wojciechowski

 

 

 

uzasadnienie

do uchwały nr ……………… Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskichz dnia ……………………

 

 

  1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulicy Aroniowej sporządzony został na podstawie uchwały nr XI/120/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulicy Aroniowej, zmienionej uchwałą nr XX/277/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 czerwca 2016 r..
  2. Projektem planu objęto obszar położony we wschodniej części obrębu geodezyjnego Smolec, w rejonie ulicy Aroniowej i Topolowej, o powierzchni około 2,8 ha.
  3. Obszar objęty planem znajduje się w granicach:

1)     miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic Oliwkowej i Aroniowej uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Katach Wrocławskich nr V/38/15 z dnia 26 lutego 2015 r., dla terenu określonego na załączniku do niniejszego pisma, tj. dla działek nr 180/121, 180/124, 180/127, 180/130, 180/133 do 180/137, 180/13, 180/162, 180/164 do 180/177, 180/182 do 180/188 i część działki 183;

2)     miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic Oliwkowej i Aroniowej uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Katach Wrocławskich nr XLVII/343/2002 z dnia 28 marca 2002 r., dla terenu określonego na załączniku do niniejszego pisma, tj. dla działek nr 182/120, 182/21, 182/44 do 182/58.

  1. Projekt planu nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie uchwalonego uchwałą nr L/527/14 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 7 listopada 2014 r i został sporządzony na mapie zasadniczej w skali 1:1000 pozyskanej z państwowego zasobu geodezyjnego.
  2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulicy Aroniowej poddany został procedurze formalno-prawnej określonej w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778, ze zm.) oraz w ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353, ze zm.); zakres opracowania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 z 2003 r., poz. 1587).
  3. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulicy Aroniowej uzyskał opinie i uzgodnienia wymagane zgodnie z treścią art. 17 ust 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778, ze zm.). Ze względu na brak wstępowania takiej problematyki projekt planu miejscowego nie wymagał zaopiniowania ani dokonania uzgodnień w zakresie:

a)      udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych,

b)      lokalizacji nowych zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii, zmian, o których mowa w art. 250 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, w istniejących zakładach o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii i nowych inwestycji oraz rozmieszczenia obszarów przestrzeni publicznej i terenów zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii, w przypadku gdy te inwestycje, obszary lub tereny zwiększają ryzyko lub skutki poważnych awarii,

c)      terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

d)      operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego w zakresie sposobu zagospodarowania gruntów leżących w odległości nie większej niż 40 metrów od osi istniejącej linii elektroenergetycznej najwyższych napięć, w przypadku gdy górne napięcie tej linii elektroenergetycznej jest równe co najmniej 220 kV,

e)      zagospodarowania pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani,

f)       zagospodarowania terenów górniczych,

g)      zagospodarowania obszarów ochrony uzdrowiskowej.

  1. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2–4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1)      wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury:

a)      ustalenia planu miejscowego zmieniają ustalenia dotychczas obowiązujących w przedmiotowych granicach planów miejscowych w zakresie: zmiany przeznaczenia części terenów z funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na funkcję zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zmiany przebiegu ul. Aroniowej, zmiany zasad wyznaczania części miejsc parkingowych obsługujących zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz zmiany części parametrów kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów. Zmiany ww ustaleń wprowadzają jednolite zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów na terenach o zróżnicowanych wcześniej funkcjach co sprzyja wprowadzeniu ładu przestrzennego w tej części wsi Smolec.

2)      walory architektoniczne i krajobrazowe: ustalenia planu miejscowego uwzględniają walory architektoniczne i krajobrazowe obszaru objętego planem dostosowując parametry kształtowania zabudowy, w tym ograniczenia wysokości i gabarytów zabudowy, do lokalnych warunków i cech krajobrazu.

3)      wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych:

a)      ustalenia planu miejscowego wprowadzają wymagania w zakresie ochrony wód gruntowych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniami, w tym budowy systemu kanalizacji sanitarnej,

b)      planowany sposób użytkowania terenu nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, ponieważ obejmuje tereny, które zostały przeznaczone we wcześniejszych planach miejscowych na cele nierolnicze.

c)      w granicach obszaru objętego planem nie wstępują grunty leśne.

4)      wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: ustalenia planu miejscowego uwzględniają wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków przez określenie zasad obowiązujących w odniesieniu do ochrony zabytków archeologicznych ustanowionych dla terenu o domniemanej zawartości reliktów archeologicznych; w granicach obszaru objętego planem nie występują dobra kultury współczesnej, obiekty wpisane do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków ani udokumentowane stanowiska archeologiczne.

5)      wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych:

a)      w planie określono wymagania w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW oraz dla terenu sportu i rekreacji US,

b)      plan nie wprowadza ustaleń mogących mieć negatywny wpływ na wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia,

c)      w planie określono wymagania w zakresie wyznaczania miejsc parkingowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,

d)      plan nie wprowadza ustaleń mogących mieć negatywny wpływ na potrzeby osób niepełnosprawnych.

6)      walory ekonomiczne przestrzeni: plan miejscowy uwzględnia walory ekonomiczne przestrzeni przez wykorzystanie dla celów planowanej zabudowy gruntów położonych w sąsiedztwie istniejących dróg oraz w zasięgu podstawowej infrastruktury technicznej.

7)      prawo własności: plan miejscowy uwzględnia w maksymalnym stopniu prawo własności przez przeznaczenie terenu zgodnie z postulatami właściciela terenu oraz partycypację społeczną w trakcie sporządzania planu.

8)      potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa: plan miejscowy nie wprowadza ustaleń mogących mieć negatywny wpływ na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

9)      potrzeby interesu publicznego: plan miejscowy uwzględnia potrzeby interesu publicznego przez zapewnienie warunków dostępności terenu do dróg publicznych oraz warunków realizacji podstawowej infrastruktury technicznej.

10)  potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych: plan miejscowy uwzględnia potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej przez zapewnienie warunków realizacji podstawowej infrastruktury technicznej, w tym sieci szerokopasmowych.

11)  zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych:

a)          ogłoszenie prasowe o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulicy Aroniowej wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko zostały zamieszczone w prasie lokalne: „Polska Gazeta Wrocławska” z dn. 30.07.2016 r.

b)          obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulicy Aroniowej. wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w dniach 29 lipca do 22 sierpnia 2016 r.

c)          w terminie określonym w ww ogłoszeniu i obwieszczeniu złożono 1 wniosek złożony zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 r., poz. 778, ze zm.).

d)          plan miejscowy został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 11 kwietnia do 5 maja 2017 r. Do dnia 19 maja 2017 r. można było składać uwagi do wyłożonego projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko; w trakcie wyłożenia, w dniu 24 kwietnia 2017 r. zorganizowana została dyskusja publiczna.

e)          we wskazanym terminie, tj. do dnia 19 maja 2017 r., nie zostały złożone żadne uwagi do projektu planu miejscowego ani do prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej do projektu planu.

12)  potrzeby zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności: ustalenia planu w zakresie zaopatrzenia w wodę przewidują rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej;

13)  do projektu planu miejscowego w wyznaczonym terminie (do 22 sierpnia 2016 r.) został złożony 1 wniosek osoby fizycznej przyjęty do dalszych prac projektowych; sporządzając projekt planu miejscowego kierowano się ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, istniejącym stanem użytkowania i zagospodarowania terenu oraz zebranymi wnioskami.

14)  struktura przestrzenna obszaru objętego planem miejscowym została ukształtowana z uwzględnieniem dążenia do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego;

15)  tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zostały wyznaczone w sposób umożliwiający maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka transportu – obszar objęty planem znajduje się w sąsiedztwie drogi publicznej;

16)  rozwiązania przestrzenne planu miejscowego zapewniają przemieszczanie się pieszych i rowerzystów;

17)  tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wyznaczonej w obowiązujących planach miejscowych, stanowiąc ich naturalną kontynuację. Zmiana ustaleń obowiązujących planów miejscowych przez nawiązanie do dominującej w tej części miejscowości zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej nie narusza wykształconej i planowanej docelowo struktury funkcjonalno-przestrzennej wsi Smolec. Planowana zabudowa została wyznaczona na obszarze charakteryzującym się korzystnym dostępem do sieci komunikacyjnej oraz stopniem wyposażenia w sieci infrastruktury technicznej adekwatnych dla nowej, planowanej zabudowy;

  1. Zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1, wraz datą uchwały rady gminy, o której mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778, ze zm.) – sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulicy Aroniowej jest zgodne z wynikami analizy w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, przyjętej uchwałą nr XLVIII/503/14 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 września 2014 r.
  2. Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy:

1)     realizacja ustaleń planu miejscowego będzie dla gminy korzystna finansowo (NPV dodatnie). Warunkiem trafności prognozy jest spełnienie przyjętych wcześniej założeń w oparciu o które została ona sporządzona.

2)     wprowadzenie w życie ustaleń planu miejscowego spowoduje przyrost nowych powierzchni obiektów budowlanych związanych z zabudową mieszkaniową wielorodzinną oraz obiektów sportu i rekreacji,

3)     nie przewiduje się wydatków z budżetu gminy, jako skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego – droga publiczna (ul. Aroniowa), której przebieg został przełożony w niniejszym planie miejscowym była przewidziana do realizacji na podstawie wcześniej obowiązującego planu miejscowego..

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

1 XXXII-433-17.pdf (PDF, 1.MB) 2017-07-06 09:42:27 62 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 06-07-2017 09:42:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Wojciechowski 29-06-2017
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 06-07-2017 09:42:27