Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Projekt

 

z dnia 18 maja 2017 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

 

 

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 , art.51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku, poz.446 ze zm. ) oraz 211 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz.1870 ze zm.) Rada Miejska uchwala:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów poprzez zwiększenie ich o kwotę 1.592.139 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 121.567.189,64 złotych, w tym dochody majątkowe 7.278.813 złotych

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie ich o kwotę 1.592.139 złotych w/g załącznika nr 2 do uchwały.Plan wydatków po zmianach wynosi 144.244.789,64 złotych, w tym wydatki majątkowe 47.635.061,96 złotych.

3.  Plan zadań inwestycyjnych wynosi 46.183.958,64 złotych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Deficyt budżetu gminy wynosi 22.677.600 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.434.000 zł oraz planowane kredyty i pożyczki w wysokości 20.243.600 zł. Przychody budżetu wynoszą 29.814.000 zł, a rozchody 7.136.400 zł.Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2017 roku wynosi 27.380.000 zł i jest przeznaczony na pokrycie  deficytu budżetu w wysokości 20.243.600   oraz spłatę kredytów i pożyczek  w wysokości 7.136.400 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Wojciechowski

 

 

Załącznik Nr 1 dochody do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 25 maja 2017 r.
Zalacznik1_dochody.pdf

 

 

Załącznik Nr 2 wydatki do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 25 maja 2017 r.
Zalacznik2_wydatki.pdf

 

 

Załącznik Nr 3 inwestycje do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 25 maja 2017 r.
Zalacznik3_inwestycje.pdf

 

 

 

 

uzasadnienie do uchwały z dnia 25 MAJA 2017 roku

I.Plan dochodów zwiększa się o kwotę 1.592.139 złotych w związku z :

1.wprowadzeniem do planu podatku VAT wpłaconego przez ZGK spółka z o.o w Kątach Wr. zgodnie z uchwałą RM od przekazanego mienia w zamian za udziały gminy 1.592.139 zł.

II.Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1.592.139 złotych w związku :

1.zwprowadzeniem do planu podatku VAT 1.592.137 zł,

Dokonuje się też zmiany planu pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

1.w związku z wnioskiem RS Pełcznica o dokonanie zmiany w przedsięwzięciach zmniejsza się plan na wykonanie projektu parkingu przy kościele ze względu na brak zgody konserwatora zabytków - 2.500 zł i przeznacza je na konserwację nawierzchni boiska 1.000 zł oraz doposażenie świetlicy wiejskiej 1.500 zł.,

2.zmniejsza się plan zadania: Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji

przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Sadkowie ( środki po przetargu) -1.000.000 zł. przeznaczając kwotę 500.000 zł na zadanie:Zakup i montaż kontenerów na potrzeby szkoły w Sadkowie oraz na zadanie:

Zakup i montaż kontenerów na potrzeby przedszkola w Kątach Wrocławskich 500.000 zł,

3.zmniejsza się zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadkowie -31.300 zł i przeznacza kwotę 11.300 zł na remont zniszczonego ogrodzenia od parkingu do targowiska 42 mb przy ul.Zwycięstwa oraz 20.000 zł na

wykonanie 81 mb piłkochwytów przy boisku w m.Wszemiłowice . W 2016 roku wykonano zabezpieczenie

z trzech stron w ramach posiadanych środków finansowych.

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

1 Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.Kopia.pdf (PDF, 37KB) 2017-05-18 12:26:19 55 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 18-05-2017 12:26:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Sawoniewicz 18-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 18-05-2017 12:26:19