Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli zajmujących kierownicze stanowiska

Projekt

 

z dnia 18 maja 2017 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

 

 

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 21 kwietnia 2017 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów , wicedyrektorów i innych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm), art. 42 ust. 6, 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2016r. poz. 1379 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w następującej wysokości:

1) pedagog - 24 godziny,

2) psycholog - 24 godziny,

3) doradca zawodowy - 24 godziny,

4) nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych , w tym z odziałami integracyjnymi - 24 godziny,

5) logopeda - 18 godzin.

2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o rożnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin określa się według poniższego wzoru: WO = (a + b + .....) : [(a : X) + (b : Y) +....] gdzie:

- WO to tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli (tzw. pensum),

- a, b, … to tygodniowa obowiązkowa liczba godzin zajęć przydzielonych nauczycielowi zgodnie z arkuszem organizacyjnym placówki;

- X, Y, … to tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczycieli dla poszczególnych stanowisk dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w którym określone obowiązki realizuje nauczyciel. Uzyskany wynik ilości godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli (tzw. pensum) zaokrągla się do pełnej godziny w następujący sposób:

- czas zajęć do 0,5 godziny zaokrągla się w dół,

- a co najmniej 0,5 godziny i więcej zaokrągla się w górę. Wszystkie godziny zajęć realizowane przez nauczycieli, o których mowa w ust. 1, powyżej ustalonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć stanowić będą godziny ponadwymiarowe. Przykładowy sposób obliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin (pensum) i liczby godzin ponadwymiarowych podano w załączniku do uchwały. Wymiar czasu pracy nauczyciela niepełnozatrudnionego oblicza się sumując tygodniowy wymiar zajęć z przedmiotów o różnym wymiarze godzin.Wartość godziny ponadwymiarowej dla nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tego nauczyciela w następujący sposób: Z = WO x 4,16 gdzie:

- Z to miesięczna liczba godzin nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,

- WO to tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.Uzyskany wynik miesięcznej liczby godzin nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

§ 2. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zespole szkolno - przedszkolnym, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych do wysokości:

1) dyrektor szkoły (zespołu szkół) liczącej:

a) do 4 oddziałów - 12 godzin,

b) od 5 do 6 oddziałów - 10 godzin,

c) od 7 do 8 oddziałów - 8 godzin,

d) od 9 do 16 oddziałów - 5 godzin,

e) powyżej 16 oddziałów - 3 godziny.

2) wicedyrektor szkoły (zespołu szkół) liczącej:

a) do 4 oddziałów - 16 godzin,

b) od 5 do 6 oddziałów - 14 godzin,

c) od 7 do 8 oddziałów - 12 godzin,

d) od 9 do 16 oddziałów - 9 godzin,

e) powyżej 16 oddziałów - 7 godzin.

§ 3. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych do wysokości:

1) dla dyrektora przedszkola liczącego:

a) 2 oddziały - 12 godzin,

b) 3 oddziały - 10 godzin,

c) od 4 do 5 oddziałów - 8 godzin

d) od 6 do 8 oddziałów - 6 godzin,

e) od 9 do 10 oddziałów - 4 godziny,

f) powyżej 10 oddziałów - 3 godziny.

2) dla wicedyrektora przedszkola liczącego:

a) od 6 do 8 oddziałów - 10 godzin,

b) od 9 do 10 oddziałów - 8 godzin,

c) powyżej 10 oddziałów - 7 godzin.

§ 4. Traci moc uchwała nr XLIII/315/01 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach oraz ustalenie tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich


Jarosław Wojciechowski

 

 

Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 21 kwietnia 2017 r.
Zalacznik1.pdf

Przykładowy sposób obliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin(pensum)
i liczby godzin ponadwymiarowych

 

 

 

uzasadnienie

Przepis art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) określa kompetencje organu prowadzącego szkołę lub placówkę w zakresie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedmiotów zatrudnionych w różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, współorganizujących kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych, w tym z oddziałami integracyjnymi. Natomiast przepis art. 42 ust. 7 pkt. 2 wyżej wymienionej ustawy określa kompetencje organu prowadzącego szkołe co do zasady udzielania
i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów
i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli.

Zadania organu prowadzącego będącego jednostką samorządu terytorialnego na mocy przepisu art. 91d pkt. 1 ustawy - Karta Nauczyciela wykonuje rada gminy.

Niniejsza uchwała w stosunku do poprzednio obowiązującej wprowadza regulację pensum doradcy zawodowego i nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, współorganizującego kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych ( nauczyciela wspomagającego ), a także określa zasadę i sposób wyliczenia pensum nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze, realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

Załączniki do pobrania

1 uchwała pensum.pdf (PDF, 40KB) 2017-05-18 12:18:36 52 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 18-05-2017 12:18:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Sawoniewicz 18-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 18-05-2017 12:18:36