Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy obręb Gądów-Jaszkotle dz. 43/13

 

Kąty Wrocławskie, dnia 21.04.2017 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) oraz §14 ust. 3 i 4 uchwały Nr XLVI/421/10 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony oraz Zarządzenia Nr 659/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 20.04.2017 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Kąty Wrocławskie.

Lp

Oznaczenie nieruchomości

Nr KW

Pow. działki przezna-czonej do dzierżawy

Opis nierucho

mości

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Okres dzier-żawy.

Wysokość opłat z tyt. dzierżawy

Termin wnoszenia opłat

Uwagi

obręb

Nr działki

1

Gądów-Jaszkotle

43/10

WR1S/00027196/2

0,0551 ha

Ba/

na gruncie znajdują się dwie studnie ( strefa ochrony sanitarnej ujęć wody)

1. Teren przeznaczony do korzystania z istniejących ujęć wodnych (co wymaga uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na pobór wód podziemnych okres 10 lat oraz prawa do informacji geologicznej).
2. Dopuszczalna jest zmiana przeznaczenia terenu na cele rekreacyjne (co wiąże się z bezwzględną likwidacją istniejących studni i uzyskaniem decyzji o likwidacji ujęć wodnych wraz z wykreśleniem z księgi wodnej oraz poniesieniem wszelkich kosztów z tym związanych).

10 lat bliżej określony w umowie

103,76 zł brutto/ m-ąc

z góry do 15 każdego

miesiąca

nieruchomość  zostanie wydzierżawiona na pisemny  wniosek z  dokładnym zaznaczeniem  celu dzierżawy 

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

1. Czynsz dzierżawny ustalony został na podstawie Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Nr 509/2012 z dnia 22.08.2012 r. oraz Nr 796/2013 z dnia 27.09.2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego/najmu za nieruchomości stanowiące własność Gminy Kąty Wrocławskie.

2. Do czynszu został doliczony podatek VAT na podstawie obowiązujących przepisów.

3.  Czynsz podlega corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok kalendarzowy,   ogłoszony przez GUS.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu, w miejscowości położenia nieruchomości, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

5. W przypadku złożenia wniosku przez dwie osoby zainteresowane dzierżawą działki, zostanie ogłoszony przetarg na dzierżawę.

6. Wnioski o dzierżawę należy składać do 15.05.2017 r.

7. Dodatkowe informacje udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. 23 tel. 71 3907239.

8. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 21.04.2017 r. do dnia 12.05.2017 r.

9. Gmina zastrzega sobie prawo przejścia i przejazdu do dz. nr 43/9 przez działkę 43/10 w związku z planowaną inwestycją, zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy dzierżawy.

10. Koszty związane z uzyskaniem pozwoleń i decyzji oraz przygotowaniem niezbędnej dokumentacji ponosi Dzierżawca.

Załączniki do pobrania

1 Gądów-Jaszkotle dz. 43,10.pdf (PDF, 56KB) 2017-04-21 09:27:53 62 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Janik 21-04-2017 09:27:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 21-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Elżbieta Janik 21-04-2017 09:27:53