Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie

Projekt

 

z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

 

 

Uchwała Nr .....................................

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 27 kwietnia 2017r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016.446 z dnia 04.04.2016 r.) oraz na podstawie art. 226,227,228,229 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. 2016. 1870 t.j. z póź. zm.) Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala się co następuje:

§ 1.  W  uchwale Nr XXVI/340/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie, zmienionej uchwałą nr XXVIII/379/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 23 lutego 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 1 pod nazwą "Wieloletnia prognoza finansowa" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik nr 2 pod nazwą "Przedsięwzięcia WPF" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik nr 3 pod nazwą "Objaśnienia przyjętych wartości do WPF w latach 2017- 2025 Gminy Kąty Wrocławskie" otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Wojciechowski

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
 

Wieloletnia prognoza finansowa[1]) 

 Wyszczególnienie

 2017

 2018

 2019

 2020 [2])  

 2021

 2022

 2023

 2024

 2025

 1. Dochody ogółem x

119 451 019,00

124 279 888,00

126 618 944,00

127 357 315,00

129 381 000,00

131 776 000,00

133 262 000,00

136 200 000,00

137 200 000,00

1.1

Dochody bieżące x

112 172 206,00

116 701 342,00

120 470 000,00

122 460 000,00

126 512 000,00

129 200 000,00

131 000 000,00

134 000 000,00

135 000 000,00

w tym:

 

1.1.1

 

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

28 284 797,00

32 156 700,00

33 549 000,00

34 009 000,00

36 400 000,00

36 800 000,00

37 200 000,00

37 600 000,00

38 000 000,00

1.1.2

 

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

3 220 000,00

3 300 000,00

3 400 000,00

3 500 000,00

3 600 000,00

3 700 000,00

3 800 000,00

3 900 000,00

4 000 000,00

1.1.3

 

podatki i opłaty[3])  

40 156 486,00

41 000 000,00

42 300 000,00

43 300 000,00

43 900 000,00

44 500 000,00

44 900 000,00

45 200 000,00

45 400 000,00

1.1.3.1

 

z podatku od nieruchomości

28 090 000,00

31 922 560,00

32 002 560,00

33 082 560,00

34 500 000,00

35 000 000,00

35 600 000,00

36 000 000,00

37 000 000,00

1.1.4

 

z subwencji ogólne

16 607 303,00

16 240 000,00

16 500 000,00

16 700 000,00

16 800 000,00

17 000 000,00

17 200 000,00

17 400 000,00

17 500 000,00

1.1.5

 

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

19 971 895,00

20 811 800,00

21 539 100,00

22 085 200,00

22 850 000,00

23 535 000,00

24 241 000,00

24 900 000,00

25 600 000,00

1.2

Dochody majątkowe x

7 278 813,00

7 578 546,00

6 148 944,00

4 897 315,00

2 869 000,00

2 576 000,00

2 262 000,00

2 200 000,00

2 200 000,00

w tym:

 

1.2.1

 

ze sprzedaży majątku x

1 300 000,00

1 200 000,00

1 000 000,00

800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.2

 

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

5 940 807,00

6 378 546,00

5 148 944,00

4 097 315,00

2 869 000,00

2 576 000,00

2 262 000,00

2 200 000,00

2 200 000,00

 2. Wydatki ogółem x

142 128 619,00

132 311 017,00

116 882 144,00

118 844 815,00

123 018 500,00

125 413 500,00

126 899 500,00

130 277 500,00

133 777 500,00

2.1

Wydatki bieżące x

94 482 257,04

93 511 017,00

96 282 144,00

97 344 815,00

98 218 500,00

99 213 500,00

101 199 500,00

103 177 500,00

106 377 500,00

 

w tym:

 

2.1.1

 

z tytułu poręczeń gwarancji x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1.1

 

w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2

 

na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa[4])  

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

 

wydatki na obsługę długu x

640 000,00

890 000,00

1 074 000,00

850 000,00

654 000,00

508 000,00

362 000,00

215 000,00

79 000,00

 

w tym:

 

2.1.3.1

 

w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r x

640 000,00

890 000,00

1 074 000,00

850 000,00

654 000,00

508 000,00

362 000,00

215 000,00

79 000,00

 

w tym:

 

2.1.3.1.1

 

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.1.2

 

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2

Wydatki majątkowe x

47 646 361,96

38 800 000,00

20 600 000,00

21 500 000,00

24 800 000,00

26 200 000,00

25 700 000,00

27 100 000,00

27 400 000,00

 3. Wynik budżetu x

-22 677 600,00

-8 031 129,00

9 736 800,00

8 512 500,00

6 362 500,00

6 362 500,00

6 362 500,00

5 922 500,00

3 422 500,00

 4. Przychody budżetu x

29 814 000,00

17 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.1

 

w tym na pokrycie deficytu budżetu x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x

2 434 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1

 

w tym na pokrycie deficytu budżetu x

2 434 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x

27 380 000,00

17 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.1

 

w tym na pokrycie deficytu budżetu x

20 243 600,00

8 031 129,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4

Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu[5])  x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.1

 

w tym na pokrycie deficytu budżetu x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 5. Rozchody budżetu x

7 136 400,00

9 168 871,00

9 736 800,00

8 512 500,00

6 362 500,00

6 362 500,00

6 362 500,00

5 922 500,00

3 422 500,00

5.1

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

7 136 400,00

9 168 871,00

9 736 800,00

8 512 500,00

6 362 500,00

6 362 500,00

6 362 500,00

5 922 500,00

3 422 500,00

  w tym:

 

5.1.1

 

w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.1.1

 

kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.1.2

 

kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.1.3

 

kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5  x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2

Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 6. Kwota długu x

38 650 671,00

46 681 800,00

36 945 000,00

28 432 500,00

22 070 000,00

15 707 500,00

9 345 000,00

3 422 500,00

0,00

 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

 

8.1

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

17 689 948,96

23 190 325,00

24 187 856,00

25 115 185,00

28 293 500,00

29 986 500,00

29 800 500,00

30 822 500,00

28 622 500,00

8.2

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[6])  a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[7])  o wydatki

20 123 948,96

23 190 325,00

24 187 856,00

25 115 185,00

28 293 500,00

29 986 500,00

29 800 500,00

30 822 500,00

28 622 500,00

  9. Wskaźnik spłaty zobowiązań

 

9.1

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x

6,51%

8,09%

8,54%

7,35%

5,42%

5,21%

5,05%

4,51%

2,55%

9.2

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x

6,51%

8,09%

8,54%

7,35%

5,42%

5,21%

5,05%

4,51%

2,55%

9.3

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.4

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x

6,51%

8,09%

8,54%

7,35%

5,42%

5,21%

5,05%

4,51%

2,55%

9.5

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x

15,90%

19,63%

19,89%

20,35%

21,87%

22,76%

22,36%

22,63%

20,86%

9.6

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń[8]), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x

21,15%

19,62%

17,65%

18,47%

19,96%

20,70%

21,66%

22,33%

22,58%

9.6.1

 

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x

22,62%

21,08%

19,11%

18,47%

19,96%

20,70%

21,66%

22,33%

22,58%

9.7

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

9.7.1

 

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

  10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe[9])  w tym na:

 

10.1

Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych

0,00

0,00

9 736 800,00

8 512 500,00

6 362 500,00

6 362 500,00

6 362 500,00

5 922 500,00

3 422 500,00

  11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

 

11.1

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

31 240 981,10

31 600 000,00

32 200 000,00

32 800 000,00

33 300 000,00

33 600 000,00

34 000 000,00

34 400 000,00

34 900 000,00

11.2

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego[10])  

10 881 679,46

10 548 000,00

10 864 000,00

11 190 000,00

11 500 000,00

11 700 000,00

11 900 000,00

12 100 000,00

12 300 000,00

11.3

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

41 473 242,00

46 179 560,00

22 523 146,00

12 563 558,00

16 500 000,00

15 000 000,00

15 500 000,00

0,00

0,00

11.3.1

 

bieżące

7 599 687,00

7 874 694,00

1 979 350,00

1 488 220,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.3.2

 

majątkowe

33 873 555,00

38 304 866,00

20 543 796,00

11 075 338,00

16 500 000,00

15 000 000,00

15 500 000,00

0,00

0,00

11.4

Wydatki inwestycyjne kontynuowane[11])  

20 138 247,64

14 600 000,00

8 400 000,00

9 400 000,00

8 000 000,00

9 000 000,00

8 500 000,00

9 200 000,00

8 700 000,00

11.5

Nowe wydatki inwestycyjne[12])  

24 365 211,00

23 700 000,00

11 700 000,00

11 600 000,00

16 300 000,00

16 700 000,00

16 700 000,00

17 400 000,00

18 200 000,00

11.6

Wydatki majątkowe w formie dotacji

1 541 800,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

  12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

 

12.1

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

45 443,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.1.1

 

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

45 443,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.1.1.1

 

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z  zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania[13])  

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.2

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

3 609 007,00

3 322 546,00

1 995 944,00

845 315,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.2.1

 

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

3 609 007,00

3 322 546,00

1 995 944,00

845 315,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.2.1.1

 

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.3

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

53 463,00

53 464,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.3.1

 

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

45 443,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.3.2

 

Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.4

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

4 843 489,00

16 020 096,00

14 868 458,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.4.1

 

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

3 375 017,00

3 322 546,00

1 995 944,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.4.2

 

Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.5

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.5.1

 

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.6

Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[14])  

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.6.1

 

w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.7

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.7.1

 

w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.8

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.8.1

 

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

 

13.1

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.2

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z  dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.3

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.4

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.5

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.6

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.7

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

 

14.1

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych

7 136 400,00

5 746 371,00

3 374 300,00

2 150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.2

Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.3

Wydatki zmniejszające dług, w tym

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.3.1

 

spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.3.2

 

związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.3.3