Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXIX/384/17 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kąty Wrocławskie oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

Uchwała Nr XXIX/384/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kąty Wrocławskie oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. z późń. zm.), art. 133 ust 2-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.59) w związku z art.204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.60) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria rekrutacji dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kąty Wrocławskie wraz z liczbą punktów przyznaną danemu kryterium oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium :

L.p.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły

5

Dane potwierdzane przez dyrektora szkoły na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły

2.

Rodzice lub rodzic samotnie wychowujący/opiekun prawny pracują/pracuje lub prowadzą/prowadzi działalność gospodarczą w obwodzie szkoły

3

Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu, zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, wydruk ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego

3.

Na terenie obwodu szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/rodzica samotnie wychowującego/opiekuna prawnego w zapewnieniu dziecku należytej opieki

1

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkiwaniu i wspieraniu w opiece (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały)

4.

Kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Kąty Wrocławskie

1

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu na terenie Gminy Kąty Wrocławskie (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały)

5.

Kandydat odbywał roczne przygotowanie przedszkolne w szkolnym oddziale przedszkolnym funkcjonującym w szkole, do której składany jest wniosek/

Kandydat odbywał roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu wchodzącego w skład zespołu szkolno-przedszkolnego, do którego składany jest wniosek

2

Dane potwierdzane przez dyrektora szkoły na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/173/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem do klasy pierwszej szkoły podstawowej i klasy pierwszej gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich


Jarosław Wojciechowski

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/384/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 30 marca 2017 r.
Zalacznik1.pdf

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna
o zamieszkiwaniu i wspieraniu w opiece

 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/384/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 30 marca 2017 r.
Zalacznik2.pdf

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna
o zamieszkaniu na terenie Gminy Kąty Wrocławskie

 

 

uzasadnienie

 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej tej szkoły pod warunkiem, że dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Zaproponowane kryteria wraz z przyznanymi punktami mają na celu utrzymanie racjonalnego naboru uczniów do szkół w przypadku zmiany granic obwodów związanych z dostosowaniem sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Organem właściwym do określenia kryteriów rekrutacyjnych jest rada gminy, stąd podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 XXIX-384-17.pdf (PDF, 85KB) 2017-04-05 15:19:58 211 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 05-04-2017 15:19:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Wojciechowski 30-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 05-04-2017 15:19:58