Ogłoszenie o naborze ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kąty z zakresu sportu.

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 03 sierpnia 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XVII/171/12 z dnia 27.01.2012 r. w sprawie warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Kąty Wrocławskie (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2012 r. poz. 837  i 1524) ogłasza z dniem
17 marca 2017 roku nabór wniosków na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie współzawodnictwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku.

 

I. Rodzaj zadania

Nabór ofert dotyczy realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez realizację następujących zadań:

 1. „Organizacja współzawodnictwa i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej w miejscowości Pietrzykowice”,
 2. „Organizacja współzawodnictwa i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie tenisa ziemnego w miejscowości Kąty Wrocławskie”.

 

II. Kryteria przyznania dotacji

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań publicznych nie może przekroczyć:
  1. na organizację współzawodnictwa i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej w miejscowości Pietrzykowice – 10.000,00 zł
  2. na organizację współzawodnictwa i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie tenisa ziemnego w miejscowości Kąty Wrocławskie – 7.000,00 zł
 2. Nabór wniosków dotyczy wsparcia realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.
 3. W ramach wsparcia realizacji zadania oferent musi posiadać minimum 10% udział finansowy obejmujący środki własne finansowe i środki finansowe z innych źródeł.
 4. Wkład osobowy (świadczenia wolontariuszy i praca społeczna) są wliczane do własnego udziału finansowego.
 5. Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne mogą stanowić maksymalnie do 10% wysokości udzielonej dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 6. Wydatki mogą być ponoszone w terminie określonym w umowie jako termin realizacji zadania.

 

III. Zasady przyznawania dotacji

 1. Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów uchwały RM nr XVII/171/12 w Kątach Wrocławskich  z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, po dokonaniu wyboru przez Burmistrza MIG Kąty Wr. oraz zaopiniowaniu oferty przez Komisję Właściwą ds. Spraw Sportu Rady Miejskiej.
 2. Wyboru najkorzystniejszych ofert  dokonuje Burmistrz uwzględniając:
 • Możliwość realizacji zadania przez klub sportowy
 • Przedstawioną przez klub sportowy kalkulację
 • Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na zadanie
 • Stopień realności wykonania zadania przez klub sportowy.
 1. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może w formie pisemnej odstąpić od podpisania umowy lub zaproponować aktualizację opisu działań, harmonogramu i kosztorysu zadania. Procentowy udział przyznanej dotacji nie może być wyższy niż wnioskowany w ofercie.
 2. Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie może odmówić oferentowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, oferent lub jego reprezentanci utracą zdolność  do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 3. W przypadku, gdy nieprawidłowości, o których mowa w pkt. 4 wyjdą na jaw po podpisaniu umowy o wykonanie zadania publicznego, umowa zostanie rozwiązana z winy oferenta, nawet gdy podjął on już działania i poniósł wydatki związane z realizacją zadania.
 4. Burmistrz MIG Kąty Wrocławskie odmówi podpisania umowy oferentowi wyłonionemu w konkursie lub rozwiąże podpisaną umowę, gdy w wyniku kontroli i oceny realizacji zadania, w tym dokumentacji finansowej i merytorycznej oferenta okaże się, że wcześniej przyznana dotacja została wydana lub rozliczona nieprawidłowo.
 5. Do decyzji Burmistrza MIG Kąty Wrocławskie  w sprawie rozstrzygnięcia naboru ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.
 6. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.
 7. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem, a Gminą Kąty Wrocławskie.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Realizacja zadania powinna nastąpić w 2017 roku, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie i na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
 2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, przyjętymi standardami, zgodnie z zawartą umową i dla jak największej liczby mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie.
 3. Wyłoniony oferent jest zobowiązany zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania, a także ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów etc. informację, że zadanie jest dotowane z budżetu Gminy Kąty Wrocławskie. Informacje takie powinny być również podawane do publicznej wiadomości w trakcie realizacji zadania.

 

V. Termin składania ofert

 1. Oferty należy złożyć w Urzędzie Miasta i  Gminy w Kątach Wrocławskich – Biuro Obsługi Klienta lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, ul. Rynek-Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie w terminie do dnia 04.04.2017 r. do godz. 1530.
  O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w Urzędzie Gminy Kąty Wrocławskie.
 2. Oferta powinna być wypełniona czytelnym pismem lub na komputerze.
 3. Oferta musi być opieczętowana i podpisana przez osobę/osoby, która/e zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych i zawierania umów.
 4. Do każdej oferty należy dołączyć:  
 • kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania publicznego,
 • aktualny statut,
 • zaświadczenie z banku lub kserokopia wyciągu rachunku bankowego, informujące o aktualnym numerze konta bankowego podmiotu,              
 • sprawozdanie merytoryczne,
 • w przypadku prowadzenia pełnej księgowości sprawozdanie finansowe z działalności podmiotu za poprzedni rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności;
 • aktualny odpis lub wyciąg z właściwego rejestru potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących – nie dotyczy w przypadku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego
 • licencję uprawniającą do uczestnictwa w rozgrywkach danej klasy lub ligi – dotyczy tylko piłki nożnej
 1. Każda strona kopii dokumentu powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnioną/e do podpisania oferty.
 2. WNIOSEK o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu oraz ROZLICZENIE wykonania zadania w zakresie rozwoju sportu do pobrania ze strony internetowej www.bip.katywroclawskie.pl zakładka e-boi wnioski elektroniczne i karty usług.

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 1. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej z odpowiednim zastosowaniem przepisów uchwały RM nr XVII/171/12 z dnia 27.01.2012 r. w sprawie warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Kąty Wrocławskie oraz art. 28 Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) i kryteriów w niniejszym ogłoszeniu.
 2. Informacja o wynikach naboru obejmująca nazwę oferenta, nazwę zadania, wysokości wnioskowanej dotacji, wysokość przyznanych środków publicznych zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu  Miasta i Gminy w Kąty Wrocławskie.

 

VII. Postanowienia końcowe

 1. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Monika Romańska- Inspektor ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, kontakt (71)390 51 72.
 1. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego zgodnie z umową.
 2. Formularze i załączniki (wzór oferty i sprawozdań) dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Kąty Wrocławskie.

Załączniki do pobrania

1 ogłoszenie.pdf (PDF, 1.MB) 2017-03-17 14:12:14 72 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Romańska 17-03-2017 14:12:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 17-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Monika Romańska 17-03-2017 14:42:23