Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Lp.

Nazwa rejestru

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rejestru

Telefon

E-mail

Forma prowadzenia rejestru (papierowa, elektroniczna, tec.)

Zakres informacji zawartej w rejestrze

Charakter dostępu do informacji w rejestrze (publiczny, dostępny na wniosek, niejawny, etc.)

1.

Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Sławomir Palichleb

3907221

gp@katywroclawskie.pl

elektroniczna (pliki edytora tekstów)

symbol wrosip (symbol planu w systemie wrosip), uchwała rady miejskiej w kątach wrocławskich (nr i data uchwały), dziennik urzędowy (nr i data publikacji w dzienniku urzędowym województwa), areał (powierzchnia objęta planem), dotyczy (krótki opis przeznaczeń),  przystąpienie (nr i data uchwały o przystąpieniu)

Publiczny   

 

2.

Rejestr wniosków  w sprawie zmian przeznaczenia terenów

Przemysław Nowacki

3907226

gp@katywroclawskie.pl

papierowa

data wpływu, miejscowość, nieruchomość (nr działki/działek), wnioskodawca(nazwa, adres), treść wniosku, symbol planu obowiązującego

dostępny na wniosek

3.

Rejestr decyzji o warunkach zabudowy

Przemysław Nowacki

3907226

gp@katywroclawskie.pl

papierowa

nr decyzji, data wydania, rodzaj inwestycji, nazwa i adres wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, streszczenie ustaleń decyzji, wygaśnięcie,

stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji

dostępny na wniosek

4.

Rejestr decyzji  o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym

Przemysław Nowacki

3907226

gp@katywroclawskie.pl

papierowa

nazwa organu wydającego decyzję, nr decyzji i data jej wydania, nazwa i adres wnioskodawcy, rodzaj inwestycji, streszczenie ustaleń decyzji, określenie terenu inwestycji (powiat, gmina, obręb, oznaczenie nieruchomości), wygaśnięcie stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji

dostępny na wniosek

 

 

 

 

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT

Lp.

Nazwa rejestru

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rejestru

Telefon

E-mail

Forma prowadzenia rejestru (papierowa, elektroniczna, tec.)

Zakres informacji zawartej w rejestrze

Charakter dostępu do informacji w rejestrze (publiczny, dostępny na wniosek, niejawny, etc.)

1.

Rejestr wymiarowy łącznego zobowiązania pieniężnego - wieś

Zofia Piątek

3907231

 

pio@katywroclawskie.pl

 

papierowa

powierzchnia gruntów rolnych,

ulgi zastosowane, stawka podatku, kwota naliczonego podatku, powierzchnia użytkowa budynków, powierzchnia gruntów wyłączonych z użytku rolnego, kwota roczna naliczonego podatku

dostępny na wniosek

2.

Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości - wieś

Zofia Piątek

3907231

 

pio@katywroclawskie.pl

 

papierowa

powierzchnia gruntów, powierzchnia użytkowa budynków, stawka podatku, kwota naliczonego podatku

dostępny na wniosek

3.

Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości od osób prawnych

Halina Borowska

3907144

pio@katywroclawskie.pl

 

papierowa

podstawa opodatkowania,

wysokość podatku

dostępny na wniosek

4.

Rejestr wymiarowy podatku rolnego i leśnego od osób prawnych

Halina Borowska

3907144

 

pio@katywroclawskie.pl

 

papierowa

podstawa opodatkowania,

wysokość podatku

dostępny na wniosek

5.

Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości osoby fizyczne m. Kąty Wr.

Małgorzata Kwiatkowska

3907144

pio@katywroclawskie.pl

 

papierowa

podstawa opodatkowania,

wysokość podatku

dostępny na wniosek

6

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty

Małgorzata Rydzewska

3907141

 

pio@katywroclawskie.pl

 

papierowa

imię i nazwisko, przyczyna zwolnienia; kwota

publiczny

 

 

 

 

 

 

 

 

WYDZIAŁ DRÓG I TRANSPORTU

Lp.

Nazwa rejestru

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rejestru

Telefon

E-mail

Forma prowadzenia rejestru (papierowa, elektroniczna, tec.)

Zakres informacji zawartej w rejestrze

Charakter dostępu do informacji w rejestrze (publiczny, dostępny na wniosek, niejawny, etc.)

1.

Ewidencja dróg i obiektów mostowych

Tomasz Kudyba

3907237

 

dt@katywroclawskie.pl

 

papierowa

wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. (Dz.U. nr 67, poz. 582)

publiczny

 

 

 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Lp.

Nazwa rejestru

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rejestru

Telefon

E-mail

Forma prowadzenia rejestru (papierowa, elektroniczna, tec.)

Zakres informacji zawartej w rejestrze

Charakter dostępu do informacji w rejestrze (publiczny, dostępny na wniosek, niejawny, etc.)

1.

Ewidencja wydanych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Katarzyna Błażejko, pok. Nr 4

3907140

 

so@katywroclawskie.pl

 

papierowa

Imię i nazwisko albo nazwa przedsiębiorcy, adres siedziby przedsiębiorcy,

obszar prowadzenia przewozów, numer rejestracyjny pojazdu, numer podwozia VIN, data dokonania wpisu, termin ważności.

Dostępny na wniosek.

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym. Ustawa o ochronie danych osobowych.

2.

Ewidencja wydanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Katarzyna Błażejko pok. Nr 4

3907140

 

so@katywroclawskie.pl

 

Papierowa

Imię i nazwisko albo nazwa przedsiębiorcy, adres siedziby przedsiębiorcy,

obszar prowadzenia przewozów, rodzaj przewozów, zakres ( trasa), data dokonania  wpisu, termin ważności.

Dostępny na wniosek.

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym. Ustawa o ochronie danych osobowych.

3.

Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie

Katarzyna Błażejko pok. Nr 4

3907140

 

so@katywroclawskie.pl

 

papierowa / elektroniczna

Imię i nazwisko właściciela obiektu, nazwa i położenie obiektu, rodzaj świadczonych usług.

Publiczny

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. Ustawa o ochronie danych osobowych.

 

4.

Ewidencja ludności. Zbiór meldunkowy jako:

a)zbiór danych stałych

mieszkańców,

b)zbiór danych byłych mieszkańców,

c)zbiór

danych obywateli polskich

i cudzoziemców zameldowanych na pobyt

czasowy trwający ponad 3 miesiące,

d)zbiór danych obywateli polskich

i cudzoziemców

zameldowanych na pobyt czasowy trwający do 3

miesięcy,

e) zbiór danych osobowych PESEL

Malwina Wojnicz, pok. Nr 5

3907224

so@katywroclawskie.pl

elektroniczna

Rejestracja danych

o miejscu

pobytu osób, urodzeniach,

dotyczących obowiązku

wojskowego, zmianach stanu cywilnego, obywatelstwa, imion

i nazwisk oraz o zgonach, liczbie mieszkańców.

Dostępne na wniosek. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych

i   Administracji z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych

z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych

i unieważnionych dowodów osobistych Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r.

o ewidencji ludności

i dowodach osobistych Ustawa  z dnia 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej. Ustawa o ochronie danych osobowych.

5.

Ewidencja wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

Michał Górak, pok. nr 5

3907166

 

so@katywroclawskie.pl

 

elektroniczna

PESEL, imię/imiona, nazwisko/nazwiska, nazwisko rodowe, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, kolor oczu, wzrost, płeć, adres zameldowania na pobyt stały/adres zameldowania na pobyt czasowy, seria i numer dowodu osobistego, wystawca dowodu osobistego, wystawca dowodu osobistego, wzór podpisu, wizerunek twarzy

Dostępne na wniosek. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i   Administracji z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych. dowodów osobistych Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych.  Ustawa o ochronie danych osobowych.

6.

Rejestr wyborców

Katarzyna Gidzińska pok. Nr 3

3907218

so@katywroclawskie.pl

elektroniczna

Część A rejestru wyborców obejmuje obywateli polskich. W tej części rejestru wyborców wymienia się nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL i adres zamieszkania wyborcy.

 

Część B rejestru wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej. W tej części rejestru wyborców wymienia się nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz adres zamieszkania wyborcy.

Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie gminy.

Ustawa kodeks wyborczy oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze. Udostępnienie rejestru wyborców polega na przedłożeniu wydruku danych wyborcy, którego dotyczy wniosek, i na udzieleniu informacji w zakresie niezbędnym do wniesienia reklamacji. Ustawa o ochronie danych osobowych.

 

7.

Lista stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej

Julian Żygadło, pok. Nr 5

3907233

 

so@katywroclawskie.pl

 

papierowa

Imię (imion) nazwisko, nazwisko rodowe, numer ewidencyjny PESEL, Miejsce urodzenia, Seria i numer dowodu osobistego, Miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, adres do korespondencji.

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej. Informacje prawnie chronione przez ustawę o ochronie danych osobowych.

8.

Rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawie nałożenia obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych.

Julian Żygadło pok. Nr 5

3907233

 

so@katywroclawskie.pl

 

papierowa

Dane świadczeniodawcy, dane świadczeniobiorcy,

Dane dotyczące przedmiotów świadczeń (w przypadku świadczeń rzeczowych)

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP,

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju.

Informacje prawnie chronione przez ustawę o ochronie danych osobowych,

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju.

9.

Rejestr mężczyzn/kobiet objętych rejestracją na potrzeby kwalifikacji wojskowej.

Julian Żygadło pok. Nr 5

3907233

 

so@katywroclawskie.pl

 

papierowa

Imię i nazwisko, nazwisko rodowe, imiona i nazwiska rodowe rodziców, imiona i nazwiska poprzednie, data i miejsce urodzenia, stan cywilny, numer PESEL, adres i data zameldowania na pobyt stały, poprzednie adresy zameldowania na pobyt stały wraz z określeniem okresu zameldowania, tryb zameldowania, tryb wymeldowania, stopień wojskowy, nazwa, seria i numer wojskowego dokumentu osobistego, oznaczenie wojskowej komendy uzupełnień, w ewidencji której osoba pozostaje.

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP,

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej.  Informacje prawnie chronione przez ustawę o ochronie danych osobowych.

10.

Rejestr poświadczeń bezpieczeństwa wydanych w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Julian Żygadło pok. Nr 5

3907233

 

so@katywroclawskie.pl

 

papierowa

-----------------

Ustawa o ochronie informacji niejawnych  Dokument niejawny.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Lp.

Nazwa rejestru

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rejestru

Telefon

E-mail

Forma prowadzenia rejestru (papierowa, elektroniczna, tec.)

Zakres informacji zawartej w rejestrze

Charakter dostępu do informacji w rejestrze (publiczny, dostępny na wniosek, niejawny, etc.)

1.

Ewidencja aktów stanu cywilnego

Katarzyna Gidzińska pok. Nr 3

3907218

 

usc@katywroclawskie.pl

 

elektroniczna i papierowa

imię/imiona, nazwisko/nazwiska, nazwisko rodowe, data i miejsce urodzenia, płeć, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki i ojca,  adres zamieszkania, data i miejsce zawarcia małżeństwa, data i miejsce zgonu, dane współmałżonka, stan cywilny

Dostępne na wniosek.Ustawa - Prawo o aktach stanu cywilnego. Ustawa o ochronie danych osobowych.

 

 

 

 

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA i ROLNICTWA

Lp.

Nazwa rejestru

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rejestru

Telefon

E-mail

Forma prowadzenia rejestru (papierowa, elektroniczna, tec.)

Zakres informacji zawartej w rejestrze

Charakter dostępu do informacji w rejestrze (publiczny, dostępny na wniosek, niejawny, etc.)

1.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Agnieszka Pacyna

3907151

osir@katywroclawskie.pl

elektroniczna

1.firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię,  nazwisko i adres przedsiębiorcy

2.numer identyfikacji podatkowej (NIP)

3.numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada

4.określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych

5. numer rejestrowy

publiczny

2.

Publicznie dostępny wykaz o prognozach oddziaływania na środowisko

Dorota Demko

3907152

osir@katywroclawskie.pl

elektroniczna (Ekoportal)

1.Numer karty/rok

2.Rodzaj dokumentu

3.Temat dokumentu

4.Nazwa dokumentu

5.Zakres przedmiotowy dokumentu

6.Obszar, którego dokument dotyczy

7.Znak sprawy

8.Dokument wytworzył

9.Data dokumentu

10.Dokument zatwierdził

11.Data zatwierdzenia dokumentu

12. Miejsce przechowywania dokumentu

13.Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

14.Czy dokument jest ostateczny

15.Numer karty innych dokumentów w sprawie

16.Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

18.uwagi

publiczny

3.

Publicznie dostępny wykaz o postanowieniach o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Agnieszka Pacyna

Dorota Demko

3907151

3907152

osir@katywroclawskie.pl

elektroniczna(Ekoportal)

j.w

publiczny

4.

Publicznie dostępny wykaz o wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach

Agnieszka Pacyna

Dorota Demko

3907151

3907152

osir@katywroclawskie.pl

elektroniczna(Ekoportal)

j.w.

publiczny

5.

Publicznie dostępny wykaz o raportach o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Agnieszka Pacyna

Dorota Demko

3907151

3907152

osir@katywroclawskie.pl

Elektroniczna(Ekoportal)

j.w.

publiczny

6.

Publicznie dostępny wykaz o gminnych programach ochrony środowiska

Agnieszka Pacyna

Dorota Demko

3907151

3907152

osir@katywroclawskie.pl

elektroniczna(Ekoportal)

j.w.

publiczny

7.

Publicznie dostępny wykaz o wnioskach o wydanie zezwolenia i o zezwoleniach na usunięcie drzew lub krzewów

Dorota Demko

3907152

osir@katywroclawskie.pl

elektroniczna(Ekoportal)

j.w.

publiczny

8.

Publicznie dostępny wykaz o wydanych zezwoleniach na usunięcie drzew lub krzewów

Dorota Demko

3907152

osir@katywroclawskie.pl

elektroniczna(Ekoportal)

j.w.

publiczny

9.

Publicznie dostępny wykaz o  innych dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (inne wnioski, postanowienia i decyzje)

Agnieszka Pacyna

3907151

osir@katywroclawskie.pl

elektroniczna(Ekoportal)

j.w.

publiczny

 

 

 

 

WYDZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Lp.

Nazwa rejestru

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rejestru

Telefon

E-mail

Forma prowadzenia rejestru (papierowa, elektroniczna, tec.)

Zakres informacji zawartej w rejestrze

Charakter dostępu do informacji w rejestrze (publiczny, dostępny na wniosek, niejawny, etc.)

1.

Rejestr  Delegacji Służbowych

Iwona Tatarek

3907210

 

Sekretariat@katywroclawskie.pl

 

papierowa

-Imię i nazwisko,

-stanowisko,

-miejscowość,

-cel,

-data wystawienia            delegacji,

- termin delegacji,

-dojazd

dostępny na wniosek

2.

Rejestr Kontroli

Iwona Tatarek

3907210

 

Sekretariat@katywroclawskie.pl

 

papierowa

-Imię i nazwisko oraz tyt. służbowy kontrolującego, -przez kogo delegowany , -data i numer delegacji służbowej,

-czas kontroli, -wyszczególnienie kontrolowanych działań pracy,

-określenie charakteru czynności,

-podpisy

publiczny

3.

Rejestr  Skarg i Wniosków

Magdalena Zawisza

3907200

 

wok@katywroclawskie.pl

 

papierowa

-data wpływu

-imię i nazwisko zainteresowanego

-adres zainteresowanego, instytucji

-przedmiot skargi, zażalenia

Data zlec. załatwienia

-komu zlecono załatwienie (do kogo skierowano skargę)

-Termin załatwienia

-sposób załatwienia

-data wysłania zawiadomienia

-kogo zawiadomiono

-uwagi

dostępny na wniosek

4.

Rejestr  korespondencji przychodzącej

Magdalena Zawisza

Magdalena Klepuszewska

3907200

3907206

 

wok@katywroclawskie.pl

 

papierowa

elektroniczna

-numer  dokumentu

-tytuł

-nadawca

-data pisma

-data wpływu

-referent

-typ dokumentu

 

 

dostępny na wniosek

 

 

 

 

SEKRETARZ GMINY

Lp.

Nazwa rejestru

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rejestru

Telefon

E-mail

Forma prowadzenia rejestru (papierowa, elektroniczna, tec.)

Zakres informacji zawartej w rejestrze

Charakter dostępu do informacji w rejestrze (publiczny, dostępny na wniosek, niejawny, etc.)

1.

Rejestr upoważnień i pełnomocnictw

Katarzyna Wojtaszek

3907215

kadry@katywroclawskie.pl

papierowa

Imię i nazwisko, komu udzielono, data udzielenia

dostępny na wniosek

2.

Rejestr instytucji kultury

Monika Kwil-Skrzypińska

3907215

Sekretarz@katywroclawskie.pl

papierowa,

elektroniczna,

- numer wpisu do rejestru;

- datę wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisów;

- pełną nazwę instytucji kultury wynikającą ze statutu;

- skróconą nazwę instytucji kultury, jeżeli jej używanie przewiduje statut;

- siedzibę i adres instytucji kultury;

- oznaczenie organizatora instytucji kultury;

- oznaczenie podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury

- akt o utworzeniu instytucji kultury

- akt o nadaniu statutu instytucji kultury.

 

1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

3.

Ewidencja pracowników

Łukasz Krzyzanowski

3905176

kadry@katywroclawskie.pl

elektroniczna

Data zatrudnienia,

stanowisko, nr akt, wymiar etatu

publiczny, dostępny na wniosek(bez adresu zam. I innych danych wrażliwych)

 

 

 

 

ZESPÓŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZYCH

Lp.

Nazwa rejestru

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rejestru

Telefon

E-mail

Forma prowadzenia rejestru (papierowa, elektroniczna, tec.)

Zakres informacji zawartej w rejestrze

Charakter dostępu do informacji w rejestrze (publiczny, dostępny na wniosek, niejawny, etc.)

1.

Rejestr zamówień publicznych
o wartości przekraczającej 14.000 euro

Ewa Wijatyk

3907219

zp@katywroclawskie.pl

papierowa i elektroniczna

a) liczba porządkowa

b) wydział wnioskujący

c) przedmiot zamówienia

d) nr postępowania

e) tryb postępowania

f) data wszczęcia    postępowania

g) szacunkowa wartość zamówienia

h) data otwarcia ofert

i) oferowana cena brutto

j) nazwa i adres wybranego wykonawcy

k)  nr umowy i data jej zawarcia

l) wartość i forma wniesionego zabezpieczenia

publiczny

dostępny na wniosek

 

 

 

 

BIURO RADY MIEJSKIEJ

Lp.

Nazwa rejestru

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rejestru

Telefon

E-mail

Forma prowadzenia rejestru (papierowa, elektroniczna, tec.)

Zakres informacji zawartej w rejestrze

Charakter dostępu do informacji w rejestrze (publiczny, dostępny na wniosek, niejawny, etc.)

1.

Rejestr uchwał

Alicja Sawoniewicz

3907214

 

br@katywroclawskie.pl

 

papierowa

wykaz uchwał z numerem sesji, numerem kolejnym i datą podjęcia

publiczny

2.

Rejestr skarg i wniosków

Alicja Sawoniewicz

3907214

 

br@katywroclawskie.pl

 

papierowa

wykaz skarg, przedmiot skarg, komu zlecono załatwienie  skargi, termin i sposób załatwienia

dostępny na wniosek

3.

Rejestr interpelacji

Alicja Sawoniewicz

3907214

 

br@katywroclawskie.pl

 

papierowa

wykaz interpelacji  i odpowiedzi na interpelacje

dostępny na wniosek

4.

Rejestr projektów uchwał

Alicja Sawoniewicz

3907214

 

br@katywroclawskie.pl

 

papierowa

wykaz projektów uchwał  przekazywanych na sesję Rady Miejskiej

publiczny

 

 

 

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Lp.

Nazwa rejestru

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rejestru

Telefon

E-mail

Forma prowadzenia rejestru (papierowa, elektroniczna, tec.)

Zakres informacji zawartej w rejestrze

Charakter dostępu do informacji w rejestrze (publiczny, dostępny na wniosek, niejawny, etc.)

1

Ewidencja pieczęci

Renata Spleśniak

3907205

 

or@katywroclawskie.pl

 

papierowa

liczba porządkowa, data przyjęcia , imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za pieczęć, wzór pieczęci, podpis osoby odpowiedzialnej

niejawny

2

Rejestr korespondencji wychodzącej

Alicja Kruczkowska

3907161

 

or@katywroclawskie.pl

 

papierowa/

elektroniczna

liczba  porządkowa, data wysyłki, nazwa adresata, adres odbiorcy, numer pisma w sprawie, sposób wysyłki

dostępny na wniosek

3.

Rejestr Zarządzeń Burmistrza

Anna Dębicka

3907157

 

or@katywroclawskie.pl

 

papierowa, elektroniczna

1.numer zarządzenia

2.data zarządzenia

3.w sprawie

4.treść

publiczny

4.

Ewidencja zasobów archiwalnych

Anna Dębicka

3907157

 

or@katywroclawskie.pl

 

papierowa

1. lp

2. znak teczki

3. tytuł teczki

4. daty skrajne

5. kategoria akt

6. liczba teczek

7. miejsce przechowywania

8. data zniszczenia lub przekazania

dostępny na wniosek

5.

Ewidencja zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Anna Dębicka

3907157

 

or@katywroclawskie.pl

 

papierowa

1. lp

2. numer punktu

3. adres i rodzaj punktu

4. otrzymujący zezwolenie

5. zdres zamieszkania lub siedziba

6. data wydania

7. termin ważności

dostępny na wniosek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Krysmalski 17-05-2013 09:09:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lucyna Garbaczonek 02-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Krzuszcz 09-04-2020 08:15:52