Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 9 grudnia 2020 r. dotyczącej budowy dróg - ulicy Storczykowej oraz ulicy Różanej w Kątach Wrocławskich

Uchwała z dnia 20 stycznia 2021 r.

Projekt

 

z dnia  21 stycznia 2021 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

 

 

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 20 stycznia 2021 r.

w sprawie  rozpatrzenia petycji z dnia 9 grudnia 2020 r. dotyczącej budowy dróg -  ulicy Storczykowej oraz ulicy Różanej w Kątach Wrocławskich

Na podstawie  przepisu art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 2 ust. 3,art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) oraz § 103 ust. 1 Uchwały nr XLV/585/18 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Katy Wrocławskie (Dz. Urz. Woj. Doln. Z 2018 r., poz. 4737 z późn. zm.) Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala co następuje:

§ 1. Rozpatrzyć petycję złożoną w dniu 9 grudnia 2020 r. dotyczącą wykonania budowy drogi asfaltowej na ulicy Storczykowej oraz na ulicy Różanej w Kątach Wrocławskich poprzez zajęcie stanowiska wyrażonego w projekcie pisma zawiadamiającego podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Celem wykonania niniejszej Uchwały upoważnia się Przewodniczącą Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich do zawiadomienia podmiotu składającego petycję o sposobie jej załatwienia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Anna Skórczak

 

Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 20 stycznia 2021 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(884).pdf

 

 

 

uzasadnienie

Do Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 9 grudnia 2020 r. wpłynęła petycja mieszkańców Kątów Wrocławskich, dotycząca budowy drogi asfaltowej na ulicach: Storczykowa i Różana w Kątach Wrocławskich. Jak wynika z treści petycji, została ona złożona do Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz do Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich.

Komisja Skarg Wniosków i Petycji przeprowadziła w dniu 18 grudnia 2020 r.  analizę ww. petycji.

W pierwszej kolejności Komisja rozważyła czy przedmiotem petycji  jest żądanie podjęcia działań mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji Rady Miejskiej, biorąc pod uwagę ewentualne przekazanie petycji do rozpatrzenia organowi właściwemu. Podmiot składający petycję złożył ją organowi wykonawczemu – Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz Radzie Miejskiej. Wobec powyższego Komisja doszła do wniosku, że intencją wnoszącego petycję było jej rozpatrzenie przez oba te organy.

Jednocześnie, w ocenie Komisji, przedmiot petycji mieści się w zakresie kompetencji obu tych organów. W zakresie planowania zadań inwestycyjnych to Burmistrz przedkłada Radzie projekt budżetu, w którym uwzględnia bądź nie składane do budżetu wnioski – z tego względu należałoby uznać, że to Burmistrz władny jest rozpatrzyć petycję.  Jednakże o samym przyjęciu budżetu decyduje Rada Miejska, która ponadto ma wpływ na ostateczny kształt tego budżetu. Radni mogą bowiem zgłaszać do budżetu zmiany, wniosek o zmianę do projektu budżetu w tym zakresie złożyła Komisja Budżetu i Rozwoju, ostateczne uwzględnienie wniosków zależy właśnie od Rady Miejskiej.  W świetle powyższego przedmiot petycji znajduje się także w kompetencjach organu stanowiącego, zatem należało ją rozpatrzyć.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po przeprowadzeniu dyskusji nad zasadnością petycji proponuje zająć stanowisko, które znajduje odzwierciedlenie w projekcie pisma zawiadamiającego o sposobie rozpatrzenia petycji. Rada Miejska poinformuje wnoszącego petycję o tym, iż w dziale 600 budżetu gminy na rok 2021 r. przewidziano wydatki na budowę ul. Różanej i ul. Storczykowej w Kątach Wrocławskich w kwocie 570.000,00 zł.

Rada powinna poinformować nadto wnoszącego petycję o tym, że w ocenie organu stanowiącego budowa dróg  ulicy Storczykowej oraz  ulicy Różanej w Kątach Wrocławskich jest konieczna, jednakże w zgodzie z harmonogramem prac inwestycyjnych związanych z budową nawierzchni dróg gminnych ustalonym przez odpowiednią komisję Rady Miejskiej – Komisję Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Rozpatrzenie petycji Storczykowa i Różana.pdf (PDF, 592.66Kb) 2021-01-21 13:47:34 10 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 21-01-2021 13:47:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Sawoniewicz 21-01-2021
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 21-01-2021 13:47:34