Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/207/12 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia wysokości diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowych należnych radnym Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich, zmienionej uchwałą Nr VI/113/19 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 marca 2019 roku zmieniającą Uchwałę Nr XXI/207/12 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia wysokości diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowych należnych radnym Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

Uchwała z dnia 18 stycznia 2021 r.

Projekt

 

z dnia  21 stycznia 2021 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

 

 

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 18 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/207/12 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia wysokości diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowych należnych radnym Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich, zmienionej Uchwałą Nr VI/113/19 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 marca 2019 roku zmieniającą Uchwałę Nr XXI/207/12 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia wysokości diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowych należnych radnym Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.; dalej jako: u.s.g.) oraz § 3 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. Nr 61, poz. 710; dalej jako: Rozporządzenie RM), Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala co następuje

§ 1. W Uchwale Nr XXI/207/12 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia wysokości diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowych należnych radnym Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich, zmienionej Uchwałą Nr VI/113/19 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 marca 2019 roku zmieniającą Uchwałę Nr XXI/207/12 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia wysokości diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowych należnych radnym Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich, wprowadza się zmianę polegającą na tym, że przepis § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1. Za 100% diety przysługującej radnemu uważa się 60% półtorakrotności kwoty bazowej określonej corocznie w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz zmianie niektórych ustaw.”..

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Anna Skórczak

 

 

uzasadnienie

Zgodnie z przepisem art. 25 ust. 4 – 8 u.s.g. na zasadach ustalonych przez radę gminy radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych (ust. 4). Wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2288 oraz z 2020 r. poz. 278) (ust. 6). Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość diet przysługujących radnemu w ciągu miesiąca, uwzględniając liczbę mieszkańców gminy, przy czym kwota wymieniona w ust. 6 oznacza maksymalną wysokość diet w gminach o największej liczbie mieszkańców (ust. 7). Rada gminy przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego (ust. 8).

Po myśli zaś przepisu § 3 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia RM Radnemu przysługują w ciągu miesiąca diety w wysokości do 75% maksymalnej wysokości diety w gminach od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców.

Zgodnie z przepisem § 1 Uchwały Nr XXI/207/12 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia wysokości diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowych należnych radnym Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich za 100% diety przysługującej radnemu uważa się 75% półtorakrotności kwoty bazowej określonej corocznie w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz zmianie niektórych ustaw. Wskazana powyżej uchwała, w zakresie przepisu § 2, § 4 oraz § 5, zmieniona została Uchwałą Nr VI/113/19 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 marca 2019 roku zmieniającą Uchwałę Nr XXI/207/12 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia wysokości diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowych należnych radnym Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich.

Wprowadzana niniejszą Uchwałą zmiana wysokości diet radnych polega na obniżeniu wskaźnika procentowego, o którym mowa w § 1 zmienianej uchwały – tj. procentowego wskaźnika półtorakrotności kwoty bazowej określonej corocznie w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz zmianie niektórych ustaw – z 75% do 60%. Zmiana ta motywowana jest chęcią obniżenia wysokości diet radnych w obliczu panującego na obszarze całego kraju stanu epidemii i związanego z nim pogorszenia sytuacji materialnej mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie, a także potrzebą odciążenia budżetu Gminy Kąty Wrocławskie w kolejnych miesiącach. Projekt uchwały stanowi realizację inicjatywy uchwałodawczą Komisji Budżetu i Rozwoju.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że przepis § 3 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia RM wyznacza maksymalny wskaźnik procentowy, co oznacza, że organ stanowiący jednostki gminnej uprawniony jest do określenia tego wskaźnika procentowego poniżej progu ustalonego przez Radę Ministrów.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 roku (Dz. U. poz. 571 z późn. zm.) zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2288 oraz z 2020 r. poz. 278) ustala się kwoty bazowe dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – w wysokości 1.789,42 zł. Z kolei w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 kwota ta nie uległa zmianie (vide: projekt ustawy budżetowej na rok 2021 z dnia 30 września 2020 roku, druk sejmowy nr 640).

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 21_01_2021_13_58_03_w sprawie diet radnych.pdf (PDF, 252.67Kb) 2021-01-21 13:58:03 39 razy
2 w sprawie diet radnych.pdf (, 252.46Kb) 2021-01-21 12:22:33 1 raz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 21-01-2021 12:22:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Sawoniewicz 21-01-2021
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 21-01-2021 14:05:21