Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie zmiany granic Sołectwa Sadków-Sadkówek i Sołectwa Sośnica-Różaniec poprzez odłączenie miejscowości Sadkówek od Sołectwa Sadków-Sadkówek i przyłączenie jej do Sołectwa Sośnica-Różaniec oraz zmiany statutów tych sołectw i zmiany Statutu Gminy Kąty Wrocławskie

Uchwała z dnia 19 stycznia 2021 r.

Projekt

 

z dnia  21 stycznia 2021 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

 

 

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 19 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany granic Sołectwa Sadków – Sadkówek i Sołectwa Sośnica – Różaniec poprzez odłączenie miejscowości Sadkówek od Sołectwa Sadków – Sadkówek i przyłączenie jej do Sołectwa Sośnica – Różaniec oraz zmiany statutów tych sołectw i zmiany Statutu Gminy Kąty Wrocławskie

Na podstawie art. 5, art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1 i ust. 3, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz  §8 ust. 2 Statutu Gminy Kąty Wrocławskie przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XLV/585/18 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Kąty Wrocławskie (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r., poz. 4738 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się zmiany granic Sołectwa Sadków – Sadkówek oraz Sołectwa Sośnica – Różaniec poprzez odłączenie od Sołectwa Sadków – Sadkówek miejscowości Sadkówek i jej przyłączenie do Sołectwa Sośnica – Różaniec, nadając im jednocześnie nowe nazwy: Sołectwo Sadków i Sołectwo Sośnica – Różaniec – Sadkówek.

§ 2. Nowe granice sołectw, o których mowa w §1, określa załącznik nr1 do niniejszej uchwały.  

§ 3. W załączniku nr 5  do uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XLV/585/18 zdnia 25 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Kąty Wrocławskie (Dz. Urz. Woj.Doln. z 2018 r., poz. 4738 z późn. zm.) „Jednostki pomocnicze Gminy” dokonuje się następujących zmian:

1) zmienia się pkt 22, który otrzymuje brzmienie: „22. Sołectwo Sadków”;

2) zmienia się pkt 30, który otrzymuje brzmienie: „30. Sołectwo Sośnica – Różaniec – Sadkówek”.

§ 4. W uchwale nr XVI/220/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Sadków – Sadkówek wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się tytuł uchwały, który otrzymuje brzmienie: „uchwała nr XVI/220/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Sadków”;

2) § 1 otrzymuje brzmienie: „Sołectwo Sadków obejmuje swym zasięgiem obszar zaznaczony na mapie sytuacyjnej stanowiącej załącznik do niniejszego Statutu”;

3) § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Statucie – należy przez to rozumieć statut Sołectwa Sadków”;

4) § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Sołtysie – należy przez to rozumieć organ wykonawczy Sołectwa Sadków”;

5) § 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Przewodniczącym Rady Sołeckiej – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Sołeckiej Sołectwa Sadków”;

6) § 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Zebraniu Wiejskim – należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy Sołectwa Sadków”;

7) Załącznik do Statutu (mapa sytuacyjna) otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale nr XVI/225/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Sośnica - Różaniec wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się tytuł uchwały, który otrzymuje brzmienie: „uchwała nr XVI/225/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Sośnica – Różaniec – Sadkówek”;

2) § 1 otrzymuje brzmienie: „Sołectwo Sośnica – Różaniec - Sadkówek obejmuje swym zasięgiem obszar zaznaczony na mapie sytuacyjnej stanowiącej załącznik do niniejszego Statutu”;

3) § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Statucie – należy przez to rozumieć statut Sołectwa Sośnica – Różaniec – Sadkówek”;

4) § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Sołtysie – należy przez to rozumieć organ wykonawczy Sołectwa Sośnica – Różaniec – Sadkówek”;

5) § 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Przewodniczącym Rady Sołeckiej – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Sołeckiej Sołectwa Sośnica – Różaniec – Sadkówek”;

6) § 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Zebraniu Wiejskim – należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy Sołectwa Sośnica – Różaniec – Sadkówek”;

7) Załącznik do Statutu (mapa sytuacyjna) otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Anna Skórczak

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 19 stycznia 2021 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(880).pdf

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 19 stycznia 2021 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(179).pdf

 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 19 stycznia 2021 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik3(126).pdf

 

 

 

uzasadnienie

Zgodnie z § 8 ust. 2 Statutu Gminy Kąty Wrocławskie o utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej gminy, a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały.

W związku z inicjatywą mieszkańców Sołectwa Sadków – Sadkówek i Sołectwa Sośnica – Różaniec  w przedmiocie zmiany granic obu sołectw poprzez odłączenie miejscowości Sadkówek od Sołectwa Sadków - Sadkówek i przyłączenia jej do Sołectwa Sośnica – Różaniec  przeprowadzono konsultacje społeczne wśród mieszkańców obu sołectw. Konsultacje przeprowadzono w dniach od 15 grudnia 2020 r. do dnia 30 grudnia 2020 r. w oparciu o uchwałę nr IX/78/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie oraz Zarządzenia nr 619/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 7 grudnia 2020 r. Formą konsultacji było wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie zmiany granic Sołectwa Sadków – Sadkówek i Sołectwa Sośnica – Różaniec poprzez odłączenie miejscowości Sadkówek od Sołectwa Sadków – Sadkówek i przyłączenie jej do Sołectwa Sośnica – Różaniec oraz zmiany statutów tych sołectw i zmiany Statutu Gminy Kąty Wrocławskie, z określeniem terminu na składanie uwag, opinii i wniosków mieszkańców oraz komunikacji na płaszczyźnie elektronicznej. W toku konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi.

Niniejsza uchwała określa nowe granice ww. sołectw i nadaje im nowe nazwy: Sołectwo Sadków i Sołectwo Sośnica – Różaniec – Sadkówek. Jednocześnie niniejszą uchwałą zmienia się treść załącznika nr 5 do Statutu Gminy Kąty Wrocławskie, który wymienia jednostki pomocnicze gminy – zmieniając nazwę dwóch  sołectw. Jednostkami pomocniczymi Gminy nie będą już bowiem Sołectwo Sadków – Sadkówek  i Sołectwo Sośnica – Różaniec, ale Sołectwo Sadków i Sołectwo Sośnica – Różaniec- Sadkówek. Ponadto, w związku ze zmianą granic zaistniała też konieczność zmiany niektórych postanowień statutów obu sołectw, poprzez dostosowanie nazewnictwa, tj. zastąpienie w obu statutach wszystkich zwrotów „Sołectwo Sadków – Sadkówek” na „Sołectwo Sadków” oraz „Sołectwo Sośnica – Różaniec” na „Sołectwo Sośnica – Różaniec – Sadkówek”. Tym samym zmianie uległy też załączniki do statutów sołectw, określające mapy sytuacyjne.

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Uchwała w sprawie zmiany granic solectw Sadków-Sadkówek, Sośnica-Różaniec.pdf (PDF, 3.48Mb) 2021-01-21 11:16:00 11 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 21-01-2021 11:16:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 21-01-2021
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 21-01-2021 11:16:00