Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

Uchwała

Projekt

 

z dnia  21 stycznia 2021 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

 

 

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia .................... 2021 r.

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021r.

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz  art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj.Dz. U z 2019r. poz. 2277 ze zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii. (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 2050 ) 

§ 1. Uchwala się  Gminny Program  Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r. na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, stanowiący załącznik  do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Anna Skórczak

 

Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia....................2021 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZCIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  NA 2021  ROK

Ustawa z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz  ustawa z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii nakładają na gminę obowiązek realizowania –  zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii.

Za realizację tych zadań odpowiedzialny jest Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, który w tym celu powołał Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pełnomocnik w zakresie realizacji programu współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, pedagogami szkolnymi, kuratorami sądowymi, biegłymi sądowymi, organizacjami pozarządowymi, biegłymi orzekającymi o stopniu uzależnienia.

Głównym celem jednostki samorządu terytorialnego jest podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożycia, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów
w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu, a także wspieranie działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy.

Spośród licznych problemów społecznych, jakie występują w naszym kraju, problemy związane z alkoholem mają szczególne znaczenie. Konsumpcja alkoholu ma istotny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne zarówno jednostek, jak i rodzin, a jej konsekwencje dotyczą nie tylko osób pijących szkodliwie, ale wpływają na całą populację. Nadużywanie alkoholu powoduje wiele szkód społecznych, tj. zakłócenia bezpieczeństwa publicznego, przestępczość, wypadki samochodowe, przemoc w rodzinie, ubóstwo i bezrobocie. Uzależnienie od substancji psychoaktywnych także rodzi szereg problemów zdrowotnych dla człowieka. Mogą to być zaburzenia funkcjonowania poszczególnych narządów lub całego organizmu, nagłe i ostre, jak również przewlekłe zaburzenia psychiczne, a nawet śmiertelne zatrucia w wyniku przedawkowania. W rezultacie prowadzi to do obniżenia długości i jakości życia osoby uzależnionej, a także w wielkim stopniu wpływa na funkcjonowanie całej rodziny, zarówno w sferze emocjonalnej, jak i ekonomicznej. Prowadzone  działania w zakresie zapobiegania problemom alkoholowym i związanym z narkotykami oraz ich rozwiązywanie powinny być przedmiotem szczególnej troski ze strony organów administracji samorządowej.

Program jest kontynuacją zadań realizowanych w gminie w zakresie profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz narkomanii i stanowi wykaz działań będących jednocześnie zadaniami własnymi gminy w obszarze tych zagadnień które realizowane będą w 2021 r.

Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii finansowany jest z dochodów pochodzących z opłat za wydane  zezwolenia  na sprzedaż napojów alkoholowych.

I. DIAGNOZA PROBLEMÓW  W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE:

1. Dla potrzeb opracowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  w Gminie Kąty Wrocławskie przeprowadzono  Diagnozę Lokalnych Zagrożeń Społecznych.

2. Celem przeprowadzonych badań było opracowanie Diagnozy problemów społecznych         występujących na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. Jego osiągnięcie nastąpiło poprzez określenie i ukazanie skali problemów występujących na terenie Miasta i Gminy.

3. Zastosowane działania badawcze pozwoliły  zidentyfikować następujące kwestie:

·problemy uzależnień i przemocy występujące pośród mieszkańców Gminy,

·genezę problemów lub czynników wywołujących problemy,

·wskazanie wielkości problemu w zakresie przemocy i uzależnień,

·wskazanie problemów występujących wśród osób powyżej 60 roku życia i osób niepełnosprawnych,

4. Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych została przeprowadzona od września do października 2020 roku na terenie Gminy Kąty Wrocławskie  wśród następujących grup mieszkańców:

·osoby dorosłe

·osoby niepełnosprawne

·seniorzy (mieszkańcy w wieku powyżej 60 lat)

·sprzedawcy alkoholu

·uczniowie szkół podstawowych:

grupa młodsza - klasy 3-4

grupa starsza - klasy 5-8

·rodzice młodszych i starszych uczniów

·wychowawcy klas, do których uczęszczali ankietowani uczniowie (również w podziale na klasy młodsze i starsze).

Dorośli mieszkańcy, seniorzy, osoby niepełnosprawne oraz sprzedawcy alkoholu z Gminy Kąty   Wrocławskie samodzielnie wypełniali papierową wersję kwestionariusza. Dla uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli przeznaczona była elektroniczna forma ankiety. Zebrane dane zostały uzupełnione o informacje pochodzące z instytucji miejskich i powiatowych, związane ze skalą problemów społecznych i działaniem lokalnych instytucji.

5. Badanie lokalnych zagrożeń społecznych koncentrowało się na następujących kwestiach:

·problem nikotynowy

·problem alkoholowy

·problem narkotykowy

·problem hazardowy

·problem przemocy rówieśniczej

·problem przemocy domowej

·problem cyberzagrożeń

·dobrostan psycho–społeczny i styl życia mieszkańców

·problemy osób niepełnosprawnych.

Dorośli mieszkańcy Miasta Kąty Wrocławskie za największe problemy uznali uzależnienie      od alkoholu (51%) oraz niszczenie środowiska naturalnego (47%).  Co trzecia osoba uważała,  że poważnym wyzwaniem jest uzależnienie od narkotyków, a około 20% dopatrywało się zagrożenia w przemocy rówieśniczej.

Analizując odpowiedzi ankietowanych w sprawie częstotliwość spożywania alkoholu, w podziale na mieszkańców miasta oraz zamieszkujących tereny wiejskie, stwierdzić można, że w obu   przypadkach połowa respondentów sięga po niego rzadziej niż raz w tygodniu. 20% osób pije napoje alkoholowe przynajmniej co drugi dzień. Wśród mieszkańców wsi co piąty stwierdził, że sięga   po  alkohol mniej niż 5 razy w miesiącu. 15% ankietowanych mieszkańców miasta stwierdziło,  że nigdy nie spożywa alkoholu, natomiast na wsi było to 33% badanych. Biorąc pod uwagę standardową  okazję, 48% ankietowanych, wskazało, że wypija 1-2 porcje alkoholu, natomiast ok. 20% powyżej 5 porcji. Mieszkańcy miasta preferują wino (32%) oraz wódkę (27%), natomiast na wsi największym powodzeniem cieszy się piwo (27%) oraz wino (22%). W porównaniu z mieszkańcami miasta, na wsi pijący decydują się na napoje o mniejszej zawartości alkoholu. Na przestrzeni roku 18% respondentów spotkało się z sugestią osoby najbliższej, by ograniczyć spożywanie alkoholu. Analizując wskaźniki ryzykownego spożywania alkoholu, zauważyć można, że co dziesiąta osoba, na przestrzeni ostatniego roku, miała co najmniej jedną sytuację utraty kontroli nad spożywaniem alkoholu. Dla 2% jest to   sytuacja, wydarzająca się raz w tygodniu. Naruszenie norm społecznych po spożyciu alkoholu spotkało 15% respondentów, z których 5% zachowało się tak przynajmniej raz miesiącu. Ryzykowny styl spożywania alkoholu przejawiała 1/6 badanych, z czego około 8% jest na etapie utrwalonego niekorzystnego wzorca spożywania alkoholu, co sugerować może problem z uzależnieniem. 23% badanych stwierdziło, że odczuwało wyrzuty sumienia po spożyciu alkoholu, jednak były to sytuacje mające miejsce maksymalnie raz miesiącu.

 Analizując problem dostępności narkotyków, można zauważyć, że 39% osób z miasta i 32%  zamieszkujących wieś udzieliło odpowiedzi, z której wynika, że dostęp do narkotyków jest łatwy lub bardzo łatwy. 30% osób w mieście oraz 25% na wsi doświadczyło sytuacji, w której ktoś proponowałby im zażycie narkotyków. Największa liczba osób zażyła substancje psychoaktywne na przestrzeni ostatniego roku lub rok wcześniej. Częste zażywanie środków psychoaktywnych może prowadzić  do podobnych skutków społecznych i osobistych, jak w przypadku uzależnienia od alkoholu

6. Z raportu Komisariatu Policji w Kątach Wrocławskich wynika, iż w 2020 roku  zatrzymano 2 osoby w związku z posiadaniem narkotyków. Zabezpieczono 3,25 gr. suszu. Przeprowadzono łącznie 293 interwencje domowe. W pomieszczeniach dla  Osób Zatrzymanych w Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu osadzono 34 osób do wytrzeźwienia. Nałożono 7 mandatów karnych za spożycie alkoholu w miejscach objętych zakazem.

7. Dane otrzymane z  Zespołu Interydyscyplinarnego w Kątach Wrocławskich  dotyczących procedury Niebieskiej Karty.

NIEBIESKIE  KARTY  W  2020 ROKU

     

 

NK wszczęte przed 2020r.  prowadzone w 2020 pozostające  w toku

 

NK wszczęte przed 2020r. prowadzone w 2020r. zakończone w 2020r.

 

NK wszczęte w 2020 w toku

 

NK wszczęte w 2020r.

Zakończone w 2020r.

8

47

38

13

ŁĄCZNIE PROWADZONO – 106  Niebieskich kart

     
       

a) W 2020 roku 6 osób  wyraziło zgodę  na  udział w programie korekcyjno – edukacyjnym dla sprawców przemocy.

b) Ze świadczeń pomocy społecznej skorzystały cztery rodziny.

c) Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych brali udział w 66 procedurach Niebieskich Kart

II. CELE STRATEGICZNE POGRAMU.

Celem głównym Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych i używania innych substancji psychoaktywnych poprzez:

1. Podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Miasta  i Gminy Kąty Wrocławskie

2. Prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych.

3. Kształtowanie polityki alkoholowej oraz przeciwdziałania narkomanii poprzez zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień.

4. Wzrost kompetencji mieszkańców i uczniów szkół znajdujących się na terenie gminy z zakresu problematyki uzależnień i zachowań ryzykownych.

Program określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu, narkotyków oraz profilaktykę i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami. Wytycza główne kierunki działań profilaktycznych oraz działań mających na celu rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii, integrację i reintegrację społeczną osób współuzależnionych i uzależnionych.

W roku 2021 w/w cele główne będą kontynuacją podjętych działań w latach poprzednich i planuje się je realizować poprzez następujące cele szczegółowe:

1. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do programów profilaktycznych z zakresu

profilaktyki uniwersalnej, selektywnej.

2. Prowadzenie edukacji publicznej z zakresu problemów uzależnień od alkoholu i narkotyków.

3. Zapewnienie pomocy opiekuńczej i wychowawczej dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem uzależnienia i uzależnionych od alkoholu, narkotyków itp. m.in. poprzez organizację letniego wypoczynku, finansowanie kosztów prowadzenia świetlic środowiskowych – (wynagrodzenia wychowawców, dożywianie dzieci i młodzieży, zakup materiałów, koszty wycieczek profilaktycznych ).

4. Zmniejszanie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym.

III. ZADANIA GMINY W ZAKRESIE REALIZACJI PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  NA 2021 ROK

1. Zwiększenie dostępności pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.

Realizacja poprzez:

1) prowadzenie punktu konsultacyjnego motywującego do podjęcia leczenia odwykowego,

2) merytoryczne wsparcie działającego na terenie gminy KLUBU AA,

3) sporządzanie wniosków do Sądu  w sprawie wydania orzeczenia o obowiązku  poddania się leczeniu odwykowemu,

4) monitorowanie przebiegu leczenia osób skierowanych  na leczenie do placówek  odwykowych,

5) przeciwdziałanie powstawaniu i usuwanie następstw nadużywania alkoholu i narkotyków,

6) wprowadzenie procedury „Niebieskich Kart” dla rodzin w których występuje przemoc,

7) kontynuowanie na terenie szkół, świetlic środowiskowych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży odpowiadających  standardom wyznaczonym przez technologie  profilaktyczne,

8) posiadanie dobrej orientacji na temat możliwości  i kompetencji poszczególnych służb z terenu gminy i innych instytucji, które mogą zaangażować się w profesjonalną i systemową pomoc dla osób uzależnionych informowanie o możliwości podjęcia leczenia,

9) upowszechnianie informacji dotyczących adresów instytucji i miejsc, gdzie można skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej w konkretnych sytuacjach,

10) koordynowanie przepływu informacji między placówkami,

2. Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują  problemy alkoholowe i narkomanii.  Realizacja poprzez:

1) kierowanie na szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowników socjalnych i innych osób zajmujących się profilaktyką w   zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie,

2) współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu,

3) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych podejmujących się współpracy w celu udzielania pomocy rodzinie w której występuje problem alkoholowy lub przemoc,

4) kontynuacja działania Punktu Konsultacyjnego,

5) uruchomienie i działalność pomocy psychologicznej indywidualnej oraz grupowej dla dzieci i rodziców,

6) kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego  o wgląd w sytuację dziecka w przypadku gdy zagrożone  jest dobro małoletnich dzieci,

7) upowszechnianie wiedzy o mechanizmach uzależnień od alkoholu i narkotyków,

8) kierowanie do Prokuratury Rejonowej w Środzie Śląskiej zawiadomień o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu tj. znęcania się psychicznego i fizycznego nad  członkami  rodziny,

9) budowanie lokalnej koalicji służb i organizacji w celu przeciwdziałania  przemocy w rodzinie, poprzez szybsze  częstsze interwencje w środowiskach z występującym problemem alkoholowym, lub narkomanii, praca członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w grupach roboczych z rodzinami objętymi Niebieska Kartą.

10) organizowanie warsztatów zajęciowych dla osób stosujących przemoc dotyczących warsztatów radzenia sobie ze stresem i emocjami,

11) współpraca z Policją w zakresie wywiadów środowiskowych oraz monitoringu rodzin z problemem alkoholowym lub narkomanii,

12) współpracę z biegłymi  opiniującymi  w przedmiocie uzależnienia,

13) podjęcie i rozwijanie współpracy z placówkami i instytucjami zajmującymi się pomocą psychologiczną i prawną, interwencją w kryzysie, profilaktyką i terapią – spoza terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie,

14) dofinansowanie szkoleń, kursów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi lub  narkomanii i  pomocy psychologicznej.

3. Prowadzenie profilaktycznej  działalności informacyjnej i edukacyjnej.

  Realizacja poprzez:

1) organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla młodzieży,

2) organizację wypoczynku letniego dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych,

3) tworzenie dzieciom i młodzieży warunków do trzeźwego i zdrowego stylu życia. W tym celu zostały uruchomione świetlice środowiskowe. Świetlice działają w 9 miejscowościach na terenie gminy tj. Pietrzykowice, Zachowice, Gniechowice,  Małkowice,  Smolec, Smolec (zajęcia sportowe), Kębłowice, Mokronos Dolny, Strzeganowice . W świetlicach organizuje się czas wolny dzieci i młodzieży, pomoc  w nauce, gry i zabawy kulturalno sportowe, zajęcia umuzykalniające, plastyczno-techniczne. Organizuje się także wycieczki profilaktyczno-krajoznawcze, wypoczynek letni z programem profilaktyki, stwarza się  bezpieczeństwo wychowankom, oraz przystosowuje do współżycia w grupie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i środowisk zagrożonych patologią planuje się uruchomienie nowych świetlic środowiskowych.

4) realizowanie w szkołach podstawowych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. W 2021r. planuje się kontynuację  programów profilaktycznych, których głównym celem programu jest rozbudzenie u odbiorców świadomości odpowiedzialności za własne działania, zwiększenie umiejętności radzenia sobie z własną złością, radzenia sobie z przejawami agresji, zwiększenie wiedzy wśród młodzieży o instytucjach świadczących pomoc w sytuacjach  przemocowych,

5) realizowanie w szkołach podstawowych programów profilaktyki pierwszorzędowe, których  celem jest zdemaskowanie podstępnego działania substancji uzależniających,

6) przeprowadzenie w szkołach na terenie gminy szkolnej diagnozy problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych, która ułatwia opracowanie strategii postępowania i tworzenia szczegółowych programów działań profilaktycznych i terapeutycznych,

7) promowanie różnorodnych form edukacji w zakresie profilaktyki uzależnień (konkursy, spektakle teatralne, spotkania z ludźmi kultury i sztuki, koncerty profilaktyczne,  warsztaty profilaktyki, zajęcia rekreacyjne itp.),

8) realizowanie programu profilaktyki uzależnień w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Kątach Wrocławskich, kontynuacja warsztatów profilaktycznych  dla uczniów,

9) udział Gminy Kąty Wrocławskie w ogólnokrajowych kampaniach społecznych mających na celu  inwestowanie  w relacje rodzinne  obniżające  ryzyko sięgania  przez dzieci po alkohol, narkotyki czy dopalacze,

10) kontynuowanie programów profilaktycznych prowadzonych w świetlicach środowiskowych w czasie zorganizowanej kolonii letniej dla dzieci i młodzieży,

11) wspieranie różnych form edukacji publicznej, przygotowanie ofert działań profilaktycznych, koordynacja działań w zakresie promowania pozytywnych postaw i  zachowań ,

a) turnieje, konkursy wiedzy  z zakresu profilaktyki realizowane w szkołach,

b) zakup broszur oraz plakatów, ulotek,

c) artykuły w prasie lokalnej,

d) promowanie zdrowego stylu życia wolnego od  alkoholu i  narkotyków i innych używek oraz różnych form spędzania wolnego czasu.

12. uświadamianie osobom starszym, ich rodzinom oraz osobom zawodowo opiekującym się osobami starszymi ryzyka spożywania alkoholu w starszym wieku powinno być istotnym tematem edukacji publicznej.

a) wspieranie alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez osoby starsze,

b) integracja środowisk seniorów z terenu Gminy Kąty Wrocławskie,

c) przeciwdziałanie uzależnieniom i prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej osób starszych,

d) promowanie i wspieranie różnych form spędzania wolnego czasu i edukacji publicznej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom wśród osób starszych.

4. Współpraca z instytucjami, których celem jest pomoc w rozwiązywaniu problemów    alkoholowych i narkomanii i  wspomaganie ich działalności.

Realizacja poprzez:

1) współpraca z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  mająca na  celu wyłonienie osób uzależnionych i współuzależnionych oraz pomoc tym osobom w zakresie przemocy w rodzinie,

2) współdziałanie z Policją w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

3) współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,

4) współpraca z Sądem Rejonowy w Środzie Śląskiej oraz kuratorami zawodowymi,

5) wspieranie materialne i merytoryczne podmiotów i organizacji zajmujących się problematyką alkoholową,

6) wspomaganie grup samopomocowych, organizacji społecznych, sportowych kościelnych, szkolnych  propagujących w swoich programach profilaktykę alkoholową.

5. Podejmowanie interwencji w przypadkach naruszania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

   Realizacja poprzez:

1) monitorowanie przestrzegania przepisów określonych w art. 131  i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi,

2) ocena efektów poprzez kontrolowanie placówek prowadzących sprzedaż napojów  alkoholowyc

3) kontrola obiektów handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych w zakresie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim,

IV. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

1. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kątach Wrocławskich  otrzymują miesięczne zryczałtowane  wynagrodzenie w wysokości 410  złotych brutto za:

a) prace związane z inicjowaniem, opiniowaniem i monitorowaniem realizacji zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

b) kontrole w terenie placówek handlowych i gastronomicznych,

c) kontrole świetlic środowiskowych,

d) uczestnictwo w posiedzeniach komisji zwoływanych przez Przewodniczącą Komisji  według potrzeb, co najmniej  jeden raz w miesiącu

2. Obecność na posiedzeniach komisji potwierdza się podpisem  na liście obecności,

3. Za każdą nieobecność:

na posiedzeniu komisji wynagrodzenie zmniejsza się o 50%,

kontroli punktów sprzedaży wynagrodzenie zmniejsza się o 25%,

kontroli świetlic środowiskowych wynagrodzenie zmniejsza się  o 25%,

4. Wypłata zryczałtowanego wynagrodzenia następuje w terminie do 10 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

V. PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE 

NA 2021  ROK. 

Planowana  kwota w budżecie gminy  na  realizację Gminnego  Programu  Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na  2021r. – 620 000 zł

1. Planowana kwota w budżecie gminy na realizację Gminnego Programu  Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.- 25 000 zł

L.P

 Zadanie

Kwota

1.

Finansowanie wypoczynku letniego wraz z programem profilaktyki uzależnień dla dzieci  ze świetlic środowiskowych.

 

 130 0000 zł

2.

Realizacja programów profilaktycznych w szkołach, w świetlicach środowiskowych, organizacja imprez sportowych oraz imprez plenerowych promujących alternatywne formy spędzania wolnego czasu,  wycieczki rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w ciągu roku  o charakterze profilaktyczno-krajoznawczym, wspieranie innych form „wspólnej zabawy i integracji„  celem propagowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, oraz osób starszych.

 

 

 230 000 zł

3.

Wynagrodzenia opiekunów świetlic i pochodne od wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy. Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Rożne opłaty i składki.

 

 159 000 zł

4.

Zakup materiałów i  wyposażenia, oraz zakup usług  remontowych.

   48 000 zł

5.

Zakup energii oraz zakup usług telekomunikacyjnych.

      9000 zł

 

6.

Zakup środków żywności

      9000 zł

 

7.

 

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. 

 

       4000 zł

8.

Wynagrodzenie Pełnomocnika.

     31 000 zł

9.

Przeciwdziałanie narkomanii zakup materiałów i wyposażenia

       7500 zł

10.

Przeciwdziałanie narkomanii zakup usług pozostałych

 (programy profilaktyczne w szkołach).

     17500 zł 

 

RAZEM

 

   645  000 zł

 

 

 

uzasadnienie

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nakładają na gminę obowiązek corocznego uchwalania i realizowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Program ten jest finansowany ze środków uzyskiwanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W Programie na rok 2021 przewidziano kontynuację zadań realizowanych w 2020 roku, jak również podjęcie nowych przedsięwzięć. Uwzględniono przede wszystkim zadania związane z prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień. Działania profilaktyczne kierowane są głównie do dzieci i młodzieży m.in. poprzez wspieranie placówek oświatowych i świetlic środowiskowych. Konkretna pomoc w walce z uzależnieniem kierowana będzie nadal do osób dorosłych i ich rodzin poprzez działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ważnym zadaniem Programu jest również udzielanie pomocy psychologicznej rodzinom, w których występuje problem alkoholowy lub przemoc w rodzinie przez specjalistę  dyżurującego  w Punkcie Konsultacyjnym.

 Znaczna część środków finansowych przeznaczona będzie na realizowanie  w szkołach podstawowych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. W 2021 planuje się kontynuację programów profilaktycznych, których głównym celem jest rozbudzenie u odbiorców świadomości odpowiedzialności za własne działania, zwiększenie umiejętności radzenia sobie z własną złością, radzenia sobie z przejawami agresji, zwiększenie wiedzy wśród młodzieży o instytucjach świadczących pomoc w sytuacjach  przemocowych.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalany jest corocznie przez Radę Miejską. Realizując ustawowy obowiązek uchwalania i realizowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Burmistrz Miasta i Gminy przedkłada go organowi stanowiącemu do uchwalenia.

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Gminny Program Alkohol 2021.pdf (PDF, 386.58Kb) 2021-01-21 11:02:19 6 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 21-01-2021 11:02:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 21-01-2021
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 21-01-2021 11:02:19