Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. księgowości budżetowej

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

W dniu 19.01.2021 r. ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

 1. Stanowisko pracy:

          - stanowisko ds. księgowości budżetowej

Wydział Finansowy

          - liczba stanowisk pracy: 1,

          - wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy,

          - przewidywany termin zatrudnienia: I kwartał 2021 r.

 

 1. Wymagania związane z w/w stanowiskiem pracy:

2a) Wymagania niezbędne  - konieczne do podjęcie pracy na stanowisku:

 1. obywatelstwo polskie, obywatelstwo kraju Unii Europejskiej lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak  skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia.

Wymagania szczegółowe w zakresie kwalifikacji, doświadczenia i umiejętności:

 1. wykształcenie wyższe oraz minimum 3 lata pracy w księgowości,
 2. bardzo dobra znajomość ustawy o rachunkowości,
 3. dobra znajomość rozporządzenia o szczególnych zasadach rachunkowości budżetów jednostki samorządu terytorialnego,
   

          2b) Wymagania dodatkowe:

 1. wykształcenie wyższe o profilu ekonomia, finanse, administracja publiczna,
 2. doświadczenie na stanowisku urzędniczym w komórce księgowości w jednostkach budżetowych, samorządowych lub państwowych,
 3. umiejętność obsługi komputera w zakresie obsługi poczty elektronicznej, pakietu MS Office, Internet.

          2c) Predyspozycje osobowościowe:

 1. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, elastyczność w wykonywaniu zadań,
 2. dyspozycyjność, odpowiedzialność, samodzielność,
 3. umiejętność analizy i syntezy informacji, otwartość na nowe rozwiązania,
 4. bardzo dobra organizacja pracy własnej.

 

 1. Do zadań na w/w stanowisku będzie należało m. in.:

 

 1. Dekretacja dokumentów księgowych,
 2. Księgowanie wydatków budżetowych jednostki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 3. Księgowanie zaangażowania i generowanie wykonanych wydatków zaangażowanych,
 4. Analiza poprawności zapisów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 5. Analiza i przygotowywanie danych do sprawozdań budżetowych i finansowych.
 1. Warunki pracy na w/w stanowiskach:
 1. praca o charakterze administracyjno — biurowym, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;
 2. praca wykonywania w siedzibie Urzędu,  I piętro, w budynku jest dostęp do windy.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. CV i list motywacyjny;
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 3. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 4. kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe;
 5. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21  listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 7. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania           danych osobowych oraz o zgodzie na przetwarzanie danych, których podanie było dobrowolne.

 

W celu spełnienia wymagań formalnych należy dostarczyć poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie wymaganych dokumentów z poz. "Wymagane dokumenty". Oświadczenia kandydatów oraz list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Długość wymaganego doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać z przedstawionych dokumentów. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego. W przeciwnym razie oferta nie będzie spełniać wymogów formalnych. 

Dokumenty aplikacyjne (z oznaczeniem nadawcy) należy składać:

 1. osobiście, w zamkniętej kopercie do dnia 29 stycznia 2021  r. do  godziny 09:00, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, ul. Rynek 1, 55-080 Kąty Wrocławskie (Biuro Obsługi Klienta pokój 10),

             lub

 1. za pośrednictwem poczty do dnia 29 stycznia 2021  r. na adres Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, ul. Rynek 1, 55 - 080 Kąty Wrocławskie, oferta musi wpłynąć do godziny 09:00 w tym dniu

z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej.

 

Oferty pracy, które wpłyną do Urzędu po terminie, tj. po godzinie 09:00 w dniu 29 stycznia 2021 roku nie będą rozpatrywane.

 

Do dalszej rekrutacji zapraszani będą telefonicznie lub drogą elektroniczną  kandydaci,

którzy spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze, a złożona przez nich oferta spełnia wymagania formalne.

 

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt. 4b ustawy z dnia  21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych  (Dz.U. z 2018 r, poz.1260 ze zm. )

– w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

 

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie www.katywroclawskie.pl

 

                                                                                                                                                                            

KLAUZULA INFORMACYJNA

DLA KANDYDATA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie  z siedzibą w Kątach Wrocławskich, ul. Rynek 1,  55-080 Kąty Wrocławskie;
 2. Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, kontakt telefoniczny 71/ 390 72 23,e-mail: rodo@katywroclawskie.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru:
   • na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych - w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych oraz w zakresie danych o niepełnosprawności w zw. z art. 9 ust. 2 lit. b ww. rozporządzenia - w ramach wykonywania szczególnych praw przez Panią/Pana dotyczących pierwszeństwa zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych,
   • na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie wszelkich danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody oraz żądania ich sprostowania. Zgodę można cofnąć drogą, którą została wyrażona.
  • archiwizacji na podstawie:
   • przepisów prawa, w tym rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  • w przypadku niezakwalifikowania Pani/Pana do kolejnych etapów oraz niewskazania Pani/Pana kandydatury w protokole naboru może być odebrana przez Panią /Pana osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostanie komisyjne zniszczona,
  • jeżeli Pani/Pana kandydatura zostanie wskazana w protokole naboru Pani/Pana oferta pracy będzie przechowywana przez okres trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po ww. terminie nieodebrana przez Panią/Pana osobiście oferta zostanie komisyjne zniszczona,
  • w przypadku danych podanych dobrowolnie do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okresy wskazane powyżej.         
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, z wyjątkiem danych osobowych oznaczonych jako fakultatywne (nieobowiązkowe), których podanie jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w naborze.

Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Wojtaszek 19-01-2021 15:02:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Zbroszczyk 19-01-2021
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Wojtaszek 09-02-2021 09:37:56