Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXX/444/20 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów

Uchwała Nr XXX/444/20 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XXX/444/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 131 ust.4 i 6 w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie oraz określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów:

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium

1.

Kandydat, który w poprzednim roku szkolnym nie został przyjęty z powodu braku miejsc do tej placówki, w której obecnie składa wniosek

20

- oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola w poprzednim roku szkolnym, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

2.

Oboje rodzice dziecka, prawni opiekunowie/rodzic samotnie wychowujący dziecko, prawny opiekun samotnie wychowujący dziecko:

- pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej lub

- prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub

- prowadzą gospodarstwo rolne lub

- uczą się w systemie dziennym

20

- zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy lub

- oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały wraz z aktualnym zaświadczeniem o niezaleganiu
w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne ZUS lub

- zaświadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz opłacaniu składek KRUS lub

- zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o pobieraniu nauki w systemie dziennym

3.

Oboje rodzice/prawni opiekunowie/rodzic samotnie wychowujący dziecko rozliczają się
z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu pracy, emerytury, renty lub prowadzenia działalności gospodarczej do Pierwszego Urzędu Skarbowego, ul. Ks. Czesława Klimasa 34, 50-515 Wrocław, na rzecz Gminy Kąty Wrocławskie lub prowadzą gospodarstwo rolne i są podatnikami podatku rolnego w Gminie Kąty Wrocławskie

20

- zaświadczenie z Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu
o rozliczeniu się z podatku dochodowego na rzecz Gminy Kąty Wrocławskie za wybrany rok z dwóch poprzednich lat podatkowych

4.

Jeden rodzic/prawny opiekun rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu pracy, emerytury, renty lub prowadzenia działalności gospodarczej do Pierwszego Urzędu Skarbowego, ul. Ks. Czesława Klimasa 34, 50-515 Wrocław, na rzecz Gminy Kąty Wrocławskie lub prowadzi gospodarstwo rolne i jest podatnikiem podatku rolnego w Gminie Kąty Wrocławskie

10

- zaświadczenie z Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu o rozliczeniu się z podatku dochodowego na rzecz Gminy Kąty Wrocławskie za wybrany rok z dwóch poprzednich lat podatkowych

5.

Dziecko posiada co najmniej jedno rodzeństwo korzystające z usług danej placówki (przedszkola, oddziału przedszkolnego funkcjonującego przy szkole podstawowej lub szkoły podstawowej), do której składany jest wniosek o przyjęcie

10

- oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

6.

Złożenie wniosku o przyjęcie jednocześnie do tej samej placówki dwoje lub więcej dzieci

5

- oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVII/486/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Anna Skórczak

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/444/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 30 grudnia 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(874).pdf

Oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów
o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola w poprzednim roku szkolnym
 

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/444/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 30 grudnia 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(176).pdf

Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
 

 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/444/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 30 grudnia 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik3(124).pdf

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów
o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danej placówki (przedszkola,  oddziału przedszkolnego funkcjonującego przy szkole podstawowej lub szkoły podstawowej), do której składany jest wniosek
 

 

 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/444/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 30 grudnia 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik4(41).pdf

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów
o jednoczesnym ubieganiu się kandydata o miejsce w tej samej placówce wraz z rodzeństwem
 

 

 

 

uzasadnienie

 

Na podstawie art. 131 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w publicznych przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne wg kryteriów określonych w art. 131 ust. 2 Prawo oświatowe (tzw. kryteria ustawowe). W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny.

Zadanie to leży w kompetencjach Rady Gminy, która określa maksymalnie 6 kryteriów gminnych (lokalnych), przyznaje każdemu kryterium określona liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia ich spełnienia. Kryteria te mogą mieć różne wartości. Zaproponowane
w projekcie uchwały kryteria uwzględniają potrzeby dziecka i jego rodziny, zwłaszcza rodziny,
w której rodzice muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi. W związku
z tym, szczególne preferencje przyznano dzieciom rodziców pracujących. Zwrócono także uwagę na potrzeby rodziców, którzy drugie lub kolejne dziecko chcą zapisać do tego samego przedszkola lub zespołu szkolno-przedszkolnego, oraz tych których dzieci pobierają naukę w szkołach prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie. Kryteria są przyjazne również mieszkańcom gminy, którzy rozliczają podatek dochodowy na rzecz Gminy Kąty Wrocławskie.

Zaproponowane kryteria, liczby punktów za ich spełnienie oraz rodzaje dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia podlegały konsultacji z dyrektorami przedszkoli oraz szkół podstawowych,
w których funkcjonują oddziały przedszkolne.

Wobec powyższego podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wyniki_glosowania_444.pdf (PDF, 18.88Kb) 2021-01-05 15:14:09 37 razy
2 XXX-444-20.pdf (PDF, 1.09Mb) 2021-01-05 14:34:30 64 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 05-01-2021 14:34:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 05-01-2021
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 05-01-2021 15:14:09