Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Uchwała Nr .../.../20 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Projekt

 

z dnia  29 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

 

 

Uchwała Nr .../.../20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

W uchwale Nr XV/231/19 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 r. poz.713), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art 217, art. 222, art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r. poz.869), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 192 437 468,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym 

dochody bieżące 173 243 608,27 zł i dochody majątkowe 19 193 860,70 zł. 

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 199 809 167,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki

bieżące 155 309 896,36 zł i wydatki majątkowe 44 499 270,70 zł.

3. Plan zadań inwestycyjnych  po zmianach wynosi 43 807 711,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie

7 371 698,09 zł finansowany przychodami z tytułu:

a) kredytów i pożyczek w wysokości 6 318 876,00 zł;

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 671 521,93 zł;

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 58 470,59 zł;

d) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 322 829,57 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 16 272 010,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

a)  kredytów i pożyczek w wysokości 15 133 188,00 zł;

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 757 521,93 zł;

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 58 470,59 zł;

d) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych       w  art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z          udziałem tych środków w wysokości 322 829,57 zł;

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 8 900 312,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek oraz udzielanej pożyczki zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym 2020 w wysokości 15 133 188,00 zł na:

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 6 318 876,00 zł,

b) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 8 814 312,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10 000 000,00 zł

6. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez  Burmistrza Miasta i Gminy w roku budżetowym w  kwocie 86 000,00 zł ,

7. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 4 i 5.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Anna Skórczak

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 30 grudnia 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(864).pdf

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 30 grudnia 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(169).pdf

 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../.../20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 30 grudnia 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik3(120).pdf

 

 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../.../20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 30 grudnia 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik4(38).pdf

przychody i rozchody

 

 

uzasadnienie

 

  1. Na podstawie informacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 27 listopada 2020 r. znak: DWST-WSST.356.2939.2020.BK w związku z podziałem dodatkowej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 oraz w związku z wprowadzeniem jednorazowego dofinansowania dla nauczycieli z przeznaczeniem na zakup sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, a także na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów znak: ST5.4751.29.2020.16g z dnia 28 listopada 2020 r. w związku z otrzymaniem środków z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75801 § 2920 łącznie o kwotę 558 296,00 zł.
  2. Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów z dnia 9 grudnia 2020 r. znak: ST3.4751.11.2020 w związku z podziałem rezerwy subwencji ogólnej na 2020 rok zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75802 § 2750 o kwotę 80 109,00 zł; środki z rezerwy przeznaczone są dla gmin, które w 2020 r. dokonały wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, o których mowa w art. 29 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
  3. Na podstawie analizy sprawozdania Rb-27S za miesiąc listopad 2020 r. dokonuje się następujących zmian w planie dochodów:

a)      zwiększenia w rozdziale 70005 § 0550 wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 22 000,00 zł,

b)     zwiększenia w rozdziale 75601 § 0350  wpływów z tytułu z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 23 000,00 zł,

c)      zwiększenia w rozdziale 75615 § 0310 wpływów z tytułu z podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 3 500 000,00 zł,

d)     zwiększenia w rozdziale 75616 § 0500 wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o kwotę 600 000,00 zł,

e)      zwiększenia w rozdziale 75615 § 0340 wpływów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 80 000,00 zł,

f)       zwiększenia w rozdziale 60016 § 0950 wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 54 300,90 zł (odszkodowanie za most w Bogdaszowicach),

g)     zwiększenia w rozdziale 60016 § 2170 dofinansowania z tytułu zaliczki ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej kwocie 396 876,62 zł do zadania pn.: „Remont drogi nr 107717D na odcinku Romnów-Małkowice” (161 279,56 zł) oraz do zadania pn.: „Remont drogi nr 107212D na odcinku Gniechowice-Górzyce” (235 597,06 zł); kwoty wynikają z ostatecznych wartości umów podpisanych z wykonawcami w wyniku zakończonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

h)     zmniejszenia w rozdziale 70005 § 0760 wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 80 000,00 zł,

i)       zmniejszenia w rozdziale 75023 § 0830 wpływów z usług o kwotę 14 500,00 zł,

j)       zmniejszenia w rozdziale 75023 § 0970 wpływów z różnych dochodów o kwotę 70 000, 00 zł,

k)     zmniejszenia w rozdziale 75616 § 0340 wpływów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 27 000,00 zł,

l)       zmniejszenia w rozdziale 75621 § 0020 wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 1 300 000,00 zł,

m)   zmniejszenia w rozdziale 60013 § 6630 dofinansowania do realizacji zadania budowy chodnika wraz z przebudową mostu przy drodze 347 ul. Popiełuszki w Kątach Wrocławskich o kwotę 50 925,00 zł, które to zadanie będzie kontynuowane w roku 2021 i zostało zgłoszone jako wydatek niewygasający na podstawie aneksu do porozumienia,

n)     zmniejszenia w rozdziale 60053 § 6067, 6069 dofinansowania do zadania dostęp do internetu dla każdego mieszkańca gminy Kąty Wrocławskie łącznie o kwotę 64 368,00 zł, termin rozliczenia zadania upływa z końcem stycznia 2021 roku, po pozytywnej ocenie rozliczenia dochód z tego źródła przewidywany jest w 2021 roku,

o)     zmniejszenia w rozdziale 60095 § 6257 dofinansowania do zadania dostosowanie linii kolejowej nr 274 dla obsługi przewozów pasażerskich poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos Górny- budowa parkingu o kwotę 66 048,00 zł, rozliczenie kwot dotacji nastąpi w roku 2021,

p)      zmniejszenia w rozdziale 60016 § 6350 dofinansowania z tytułu zaliczki ze środków Funduszu Dróg Samorządowych do zadania pn.: „Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich”, zmiana wynika z ostatecznej kwoty umowy podpisanej na realizację zadania w wyniku zakończonego postępowania w sprawie zamówienia publicznego o kwotę 528  204,52 zł.

 

Ponadto w planie dochodów przenosi się kwotę 6 000,00 zł w rozdziale 85502 z § 0970 do § 2360 w celu prawidłowego ujęcia dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

 

  1. Na podstawie wniosku Zespołu Jednostek Oświatowych w związku COVID-19 zmniejsza się plan dochodów w rozdziałach 80101, 80104, 80148 i wydatków w rozdziałach 75085, 80104, 80148, 85401 o kwotę 306 000,00 zł w następujących jednostkach oświatowych:

 

Zmiany w planie dochodów:

a)      SP Nr 1 w Kątach Wrocławskich

-opłata z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych 27.000 zł

b)     ZSP w Smolcu

-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 38.000 zł

-opłata z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych 27.000 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia  20.000 zł

c)      SP Gniechowice

-opłata z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych 11.000 zł

d)     ZSP w Sadkowie

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 30.000 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia  50.000 zł

e)      Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  73.000 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia  30.000 zł

 

Zmiany w planie wydatków:

a)      SP Nr 1 w Kątach Wrocławskich

-wynagrodzenia osobowe pracowników (świetlica szkolna) 50.000 zł

b)     ZSP w Smolcu

-wynagrodzenia osobowe pracowników (świetlica szkolna) 20.000 zł

-zakup środków żywności 20.000 zł

c)      ZSP w Sadkowie

-wynagrodzenia osobowe pracowników (świetlica szkolna ) 6.000 zł

-zakup środków żywności  50.000 zł

d)     Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich

-wynagrodzenia osobowe pracowników 50.000 zł

-zakup środków żywności 30.000 zł

e)      Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich

-wynagrodzenia osobowe pracowników 80.000 zł

  1. Na podstawie analizy wykonania wydatków w/g sprawozdania Rb-28S za miesiąc listopad 2020 r. dokonuje się:

a)      zmniejszenia w rozdziale 75702 § 8110 wydatków z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek o kwotę 300 000,00 zł,

b)     zmniejszenia w rozdziale 75023 § 4110 wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne o kwotę 50 000,00 zł,

c)      zmniejszenia w rozdziale 75818 § 6800 rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 4 000 000,00 zł.

 

  1. W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu ulega zmniejszeniu o kwotę 7 463 537,00 zł i wynosi 7 371 698,09 zł. Jednocześnie zmniejszeniu ulega kwota planowanych przychodów budżetu z tytułu zaciąganych kredytów o kwotę 7 463 537,00 zł, który po zmianach wynosi 15 133 188,00 zł.

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.30.12.2020.pdf (PDF, 1.29Mb) 2020-12-29 15:34:30 14 razy
2 w sprawie zmian w budżecie na 30.12.2020.pdf (, 1.28Mb) 2020-12-23 16:14:26 13 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 23-12-2020 16:14:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 23-12-2020
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 29-12-2020 15:34:30