Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

obwieszczenie OSiR.6220.28.2020/11 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. wykonaniu robót geologiczno ? wiertniczych na rozbudowę ujęcia w utworach trzeciorzędowych na ujęciu w Kębłowicach, realizowanego na działkach nr ewid. 7/32 obręb Kębłowice, gmina Kąty Wrocławskie

OSiR.6220.28.2020/11                                                  Kąty Wrocławskie, dnia 23 grudnia 2020 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

 

zawiadamiam strony postępowania

 

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. wykonanie robót geologiczno – wiertniczych na rozbudowę ujęcia w utworach trzeciorzędowych na ujęciu w Kębłowicach (proj. otw. nr 3)”, realizowanego na działkach nr ewid. 7/32 AM-1 obręb Kębłowice, przez inwestora – Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. 1 Maja 26B, 55-080 Kąty Wrocławskie.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że strony postępowania, przed wydaniem decyzji, mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem, w tym m.in. z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 17 listopada 2020 r., znak: WOOŚ.4220.712.2020.EK.2. i opinią Zastępcy Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 17 grudnia 2020 r., znak: WR.ZZŚ.1.435.178m.2020.ASD,  w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, a także wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, ul. Rynek 1, w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 25A, w godzinach pracy Urzędu, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podano do publicznej wiadomości przez:

  1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich
  2. Umieszczenie na stronie internetowej http://bip.katywroclawskie.pl
  3. W sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Kębłowice

 

 

 

wywieszono dnia…………………..

 

zdjęto dnia….………………………

 

podpis………………………………..

 

 

 

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r.) informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, ul. Rynek 1, 55-080 Kąty Wrocławskie.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:  ul. Rynek 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, tel. +48 509 813 962

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie wynikających z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego związanych z prowadzeniem postepowań administracyjnych. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Odbiorcy danych: podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa; podmioty przetwarzające dane
w imieniu administratora danych, uczestniczące w wykonywaniu czynności (np. podmiotom świadczącym usługi informatyczne, pomoc prawną), inni administratorzy danych przetwarzający dane we własnym imieniu (np. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą -banki, instytucje płatnicze).

Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań związanych z prowadzonym postępowaniem administracyjnym oraz obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Przekazanie danych w celu realizacji przepisów prawa jest obligatoryjne.

Informacja o prawach przysługujących osobom w odniesieniu do ich danych osobowych:

- prawo żądania dostępu do danych osobowych,

- prawo żądania sprostowania danych osobowych,

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,

- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

- prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego – nie dotyczy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji – nie stosuje się.

Zapytania w sprawie przetwarzania danych osobowych należy kierować pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, ul. Rynek 1, 55-080 Katy Wrocławskie lub pocztą elektroniczną na adres: rodo@katywroclawskie.pl. Dodatkowe informacje na temat wykorzystania i zabezpieczania danych osobowych, przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się na stronie: www.katywroclawskie.pl/pl/page/rodo .

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 OSIR.6220.282020_11.pdf (PDF, 371.66Kb) 2020-12-23 14:36:48 9 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Matysek 23-12-2020 14:36:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Matysek 23-12-2020
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Matysek 23-12-2020 14:36:48