Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kąty Wrocławskie

Uchwała z dnia 30 grudnia 2020 r.

Projekt

 

z dnia  23 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

 

 

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kąty Wrocławskie

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 87 ust. 1 i 4 oraz art. 92, w związku z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r., poz. 310) oraz w związku z § 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1586) po uzgodnieniu z Wodami Polskimi  i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. Wyznacza się aglomerację Kąty Wrocławskie, zwaną dalej aglomeracją, o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 20 461, położoną w województwie dolnośląskim w powiecie wrocławskim.

§ 2. Aglomeracja Kąty Wrocławskie obejmuje swym zasięgiem tereny objęte systemem kanalizacji zbiorczej zakończonym oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jurczyce gm. Kąty Wrocławskie.

§ 3. Aglomeracja Kąty Wrocławskie obejmuje swym zasięgiem miejscowości: Sadowice, Sadków, Jurczyce, Krzeptów, Smolec, Rybnica, Sośnica, Pietrzykowice, Baranowice-Bliż, Samotwór, Skałka, Kębłowice, Małkowice, Romnów, Bogdaszowice, Wszemiłowice, Jaszkotle, Zybiszów oraz miasto Kąty Wrocławskie

§ 4. Integralną częścią uchwały jest opis wielkości i obszaru aglomeracji zawierający podstawowe informacje dotyczące charakterystyki aglomeracji (załącznik nr 1) oraz mapy aglomeracji określające jej granice i położenie w stosunku do najważniejszych obiektów infrastruktury oraz obszarów chronionych (załącznik nr 2).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Niniejsza uchwała poprzedzona była uchwałą nr XI/236/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kąty Wrocławskie, która w odniesieniu do aglomeracji Kąty Wrocławskie, z dniem wejścia w życie  niniejszej uchwały traci moc zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r Prawo wodne /t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Anna Skórczak

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 30 grudnia 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(860).pdf

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 30 grudnia 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(165).pdf

 

 

 

uzasadnienie

Obecnie obowiązująca aglomeracja Kąty Wrocławskie o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 14 750 wyznaczona została Uchwałą Nr XI /236/15 z 25 czerwca 2015r

Zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310z późn. zm.) dotychczasowe akty prawa miejscowego w sprawie wyznaczenia aglomeracji wydane na podstawie art. 43 ust. 2 a ustawy uchylanej art. 573 zachowują moc nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 roku.

Jednocześnie na mocy art. 87 ust. 1 cytowanej ustawy Prawo Wodne aglomeracje wyznacza, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, rada gminy po uzgodnieniu projektu uchwały z Zarządem Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie a w przypadku występujących na obszarze aglomeracji form ochrony przyrody również z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

Uwzględniając aktualną ilość osób przebywających na terenie aglomeracji korzystających z kanalizacji, zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków (mieszkańcy, przemysł, turyści) RLM aglomeracji ustalono na 20 461.

Na terenie aglomeracji długość istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 152,10 km, w tym sieć grawitacyjna – 67,8 km, siec tłoczna – 65,3 km i ogólnospławna – 19 km. Ścieki z terenu aglomeracji odprowadzane są do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Jurczycach gm. Kąty Wrocławskie.

W ramach planów inwestycyjnych w zakresie uregulowania gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji, przewiduje się w najbliższym czasie inwestycję pn. Kanalizacja sanitarna Smolec ul. Laurowa/Radosna/Słoneczna/Ładna/ Parkowa wraz z przepompownią”. W ramach inwestycji zostanie wybudowanych ok. 1 242 m kanalizacji grawitacyjnej, 37 m kanalizacji tłocznej oraz przepompownia ścieków. Planowany okres budowy przewidziano na lata 2021 – 2023, planowany koszt budowy wynosi 3,4 mln zł. Teren inwestycji jest obecnie zamieszkały przez 101 osoby zameldowane, natomiast teren inwestycji jest mocno rozwojowy urbanistycznie. Obecnie trwa zabudowa mieszkaniowa tego obszaru Docelowo nowo powstałe budynki mieszkaniowe będą podłączane do sieci kanalizacyjnej. Obszar inwestycji leży w granicach aglomeracji Kąty Wrocławskie.

Planowane są prace w zakresie oczyszczalni ścieków należącej do aglomeracji na zadaniu pn."Hermetyzacja magazynu osadu  na terenie oczyszczalni ścieków w Jurczycach wraz z modernizacją układu wentylacji, oczyszczania powietrza wylotowego z budynku technologicznego wielofunkcyjnego". Planowane finansowanie przedsięwzięcia na lata 2021-2022 wynosi 280,5 tyś zł.

Podjęcie uchwały umożliwi korzystanie ze środków pochodzących z pomocy unijnej na realizację zamierzeń inwestycyjnych planowanych w aglomeracji.

W związku z powyższym należało przygotować projekt uchwały wyznaczającej obszar i granice aglomeracji Kąty Wrocławskie.

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Uchwała_aglomeracja Kąty Wrocławskie.pdf (PDF, 8.38Mb) 2020-12-23 14:36:25 27 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 23-12-2020 14:36:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 23-12-2020
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 23-12-2020 14:36:25