Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

RAPORT Z PIERWSZEGO ETAPU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH w przedmiocie "Strategii Rozwoju Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2021 - 2027"

 

RAPORT Z PIERWSZEGO ETAPU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH w przedmiocie „Strategii Rozwoju Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2021 – 2027”.

Konsultacje zostały  przeprowadzone na podstawie przepisu art. 5. ust. 1, art. 35 ust. 1 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm. ),  § 3 ust. 1, § 4 ust. 1 pkt 1), 2) i 3) w wz. z § 4 ust. 2 uchwały nr IX/78/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie (Dz. Urz. Woj. Doln. Rocznik 2016, poz. 4106) i Zarządzenia nr 569/2020  Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie Strategii Rozwoju Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2021 – 2027.

Celem przeprowadzenia pierwszego etapu konsultacji było zebranie opinii mieszkańców gminy Kąty Wrocławskie na temat działań Gminy Kąty Wrocławskie, jakie powinny zostać zawarte w „Strategii Rozwoju Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2021 – 2027”.

Zarządzenie Burmistrza wraz z Formularzem ankiety do wyrażenia opinii mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie na temat działań Gminy Kąty Wrocławskie, jakie powinny zostać zawarte w „Strategii Rozwoju Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2021 – 2027” zostały podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz na stronie promocyjnej Gminy w serwisie facebook.

Dodatkowo plakaty informujące o prowadzonych konsultacjach zostały umieszczone na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy, słupach ogłoszeniowych w m. Kąty Wrocławskie, w autobusach Gminnej Komunikacji Autobusowej, gminnych placówkach oświatowych, jednostkach organizacyjnych Gminy. Informacja zamieszczona została w Expresie Wrocławskim. O prowadzonych konsultacjach informowało również Polskie Radio Wrocław.

Informacja o prowadzonych konsultacjach społecznych została przesłana e-mailem do sołtysów i przewodniczących rad osiedli.

Dodatkowo Formularz ankiety do wyrażenia opinii mieszkańców gminy Kąty Wrocławskie był dostępny w Biurze Obsługi Klienta UMiG Kąty Wrocławskie.

Konsultacje społeczne rozpoczęły się w dniu  24 października 2020 r., tj.  po upływie 7 dni od daty opublikowania ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie o przeprowadzeniu konsultacji,  a zakończyły się w dniu 23 listopada 2020 r.

Wypełnione Formularze ankiety do wyrażenia opinii mieszkańców gminy Kąty Wrocławskie były przesyłane na adres mailowy Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie (sekretariat@katywroclawskie.pl; urzad@katywroclawskie.pl) oraz bezpośrednio przekazywane do Biura Obsługi Klienta.

W toku konsultacji wpłynęły 62 wypełnione formularze.  

Zakresy merytoryczne działań gminy proponowanych do ujęcia w Strategii Rozwoju Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2021-2027 były następujące:

 1. Zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej gminy:
  1. wyznaczanie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego nowych terenów pod inwestycje gospodarcze,
  2. prawno-infrastrukturalne przygotowanie terenów pod inwestycje gospodarcze oraz budownictwo mieszkaniowe oraz ich sprzedaż, przy jednoczesnym dążeniu do podnoszenia przestrzennej koncentracji zabudowy/inwestycji,
  3. pozyskiwanie nieruchomości od podmiotów publicznych i innych w celu przygotowania ich i przeznaczenia pod inwestycje gospodarcze,
  4. zwiększanie wielofunkcyjnej integracji stref inwestycyjnych z Wrocławiem, w tym poprzez wyznaczanie na nich terenów pod obiekty logistyczne, biurowe i usługowe,
  5. przygotowanie profesjonalnej, długofalowej kilkuletniej kampanii promocyjno-reklamowej w celu pozyskania nowych podmiotów gospodarczych krajowych i zagranicznych,
  6. pozyskiwanie nowych inwestorów,
  7. lokalizacja na terenie gminy parku technologicznego, ośrodka badawczego i tym podobnych podmiotów o charakterze klastrowym,
  8. wykorzystanie możliwości usytuowania nowych terenów aktywności gospodarczej w sąsiedztwie planowanych w przyszłości inwestycji drogowych o zasięgu ponadgminnym –traktowanie obsługi inwestorów, w szczególności strategicznych oraz pożądanych dla rozwoju gminy jako jednego z najważniejszych celów funkcjonowania samorządu,
  9. rozwój współpracy z innymi podmiotami publicznymi w zakresie pozyskiwania inwestorów.
 2. Doskonalenie układów komunikacyjnych gminy:
  1. lobbing na rzecz wyłonienia najkorzystniejszego dla gminy wariantu przebiegu alternatywnego korytarza autostrady A4, szybkiego przystąpienia i terminowej realizacji tej inwestycji oraz obniżenia kategorii jezdni obecnego korytarza tej autostrady,
  2. pogłębienie integracji komunikacyjnej gminy z Wrocławiem, w tym przede wszystkim poprzez rozwój infrastruktury drogowej oraz okołodrogowej,
  3. budowa i rozbudowa dróg/ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych, w tym w szczególności łączących gminę z Wrocławiem i innymi ościennymi gminami, a także największe miejscowości gminy,
  4. budowa, rozbudowa i naprawa dróg gminnych oraz ich infrastruktury okołodrogowej (oświetlenia, odwodnienia itp.), w szczególności usprawniająca komunikację ponadlokalną, redukująca natężenie korków, a także umożliwiająca dojazd do głównych szlaków komunikacyjnych użytkownikom nowo wybudowanych budynków mieszkalnych,
  5. rozbudowa miejsc parkingowych, w tym typu P&R,
  6. budowa chodników towarzyszących drogom gminnym i innym ciągom pieszym,
  7. rozbudowa hydrotechnicznej infrastruktury okołodrogowej,
  8. budowa obwodnic miejscowości gminy najbardziej obciążonych ruchem tranzytowym, a także lobbing na rzecz budowy nowych dróg odciążających i przejmujących tranzyt przebiegający przez gminę,
  9. reorganizacja ruchu kołowego dla poprawy jego drożności, w szczególności w miejscach zatorów komunikacyjnych,
  10. rozbudowa i modernizacja infrastruktury okołodrogowej bezpośrednio wpływającej na bezpieczeństwo ruchu pieszego (przejść dla pieszych, ich oświetlenia itp.),
  11. przebudowa wybranych dróg na terenie gminy poprzez dodanie do nich oddzielnych pasów ruchu do komunikacji zbiorowej,
  12. opracowanie i wdrożenie gminnego programu rozwoju infrastruktury drogowej,
  13. aktualizacje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego o pożądane, docelowe przebiegi szlaków komunikacyjnych dla terenów inwestycyjnych i mieszkalnych,
  14. rozszerzanie zakresu techniczno-merytorycznego remontów dróg wszystkich kategorii o ich poszerzanie o ciąg pieszo-rowerowy i dobudowywanie miejsc parkingowych,
  15. zobligowanie inwestorów budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego do budowy wystarczającej liczby miejsc parkingowych,
  16. redukcja nielegalnego tranzytu przez teren gminy pojazdów transportu ciężkiego.
 3. Rozwój usług komunikacji publicznej:
  1. dalszy, wielowymiarowy rozwój komunikacji publicznej łączącej gminę z Wrocławiem, zarówno autobusowej, jak i kolejowej.
 4. Podnoszenie jakości, spójności i efektywności wykorzystania przestrzeni:
  1. redukcja i prewencja konfliktów przestrzennych, przede wszystkim poprzez sporządzanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz budowę urządzeń izolujących/separujących tereny negatywnego, wzajemnego oddziaływania – zwłaszcza negatywnego oddziaływania terenów wykorzystywanych w związku działalnością gospodarczą i transportem na tereny mieszkalne,
  2. zrównoważone zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego spełniające oczekiwania właścicieli nieruchomości gruntowych w zakresie takiej zmiany ich przeznaczenia, która umożliwia ich zainwestowanie mieszkalne lub gospodarcze lub rozszerza możliwości w tym zakresie,
  3. zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dostosowujące wzrost urbanistyczno-demograficzny miejscowości gminy do dostępności i wydajności infrastruktury technicznej i społecznej,
  4. zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wyłączające możliwość realizacji zabudowy bliźniaczej w jej nowym rozumieniu (interpretacji prawnej), która faktycznie jest szeregową zabudową czterordzinną-czterolokalową,
  5. zapewnienie spójności przestrzennej terenów zabudowy indywidualnej, jednorodzinnej oraz wielorodzinnego budownictwa deweloperskiego,
  6. obligowanie inwestorów budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego do zachowania większej powierzchni nieruchomości gruntowej jako biologicznie czynnej,
  7. uchwalenie uchwały krajobrazowej.
 5. Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego:
  1. rozwój systemów monitoringu wizyjnego,
  2. intensyfikacja kontroli prędkości na drogach,
  3. intensyfikacja patroli Policji oraz skrócenie czasu jej reakcji na wezwania,
  4. podejmowanie działań na rzecz wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń komunikacyjnych związanych z prowadzeniem na terenie gminy działalności wydobywczej.
 6. Adaptacja do zmian klimatu:
  1. rozwój obiektów małej retencji i mikroretencji,
  2. ograniczanie obszarów powierzchniowo utwardzonych, które nie absorbują wód opadowych, a jednocześnie odprowadzają ją do urządzeń melioracji szczegółowej i cieków wodnych, 
  3. ochrona obszarów posiadających naturalne zdolności retencyjne (mokradeł, terenów podmokłych) przed poddaniem ich osuszeniu,
  4. rozbudowa infrastruktury kanalizacji deszczowej,
  5. wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii do zasilania gminnej infrastruktury technicznej i społecznej,
  6. wspieranie upowszechnienia wykorzystania przez mieszkańców odnawialnych źródeł energii, w tym stworzenie możliwości zakładania farm fotowoltaicznych.
 7. Wspieranie rozwoju rolnictwa:
  1. wspieranie rozwoju lokalnych produktów rolnych,
  2. ochrona gruntów rolnych przed degradacją i przed wyłączaniem z produkcji rolnej.
 8. Ochrona środowiska:
  1. prawnoprzestrzenna ochrona najcenniejszych obszarów i elementów lokalnego środowiska naturalnego jak: Park Krajobrazowy „Dolina Bystrzycy” (obejmujący ok 23% powierzchni gminy), Obszar Natura 2000 „Przeplatki nad Bystrzycą”, Obszar Natura 2000 „Łęgi nad Bystrzycą”,
  2. równoważenie ruchu turystyczno-rekreacyjnego, czyli takie „kanalizowanie” aglomeracyjnego i lokalnego ruchu rekreacyjno-turystycznego, dzięki któremu minimalizowany będzie jego negatywny wpływ na lokalne zasoby środowiska naturalnego, a jednocześnie zachowana zostanie możliwość rekreacyjno-turystycznego korzystania z tego środowiska,
  3. izolacja terenów mieszkalnych od hałasu, w szczególności komunikacyjnego, zwłaszcza na terenach ekspozycji na hałas z autostrady A4, a także z dróg krajowych łączących gminę z Wrocławiem i przejmujących tranzyt komunikacyjnych w okresach niedrożności autostrady A4,
  4. rozbudowa sieci kanalizacyjnej na tych zurbanizowanych terenach gminy, które są jej pozbawione,
  5. gazyfikacja gminy oraz promocja wykorzystywania gazu do ogrzewania obiektów mieszkalnych,
  6. udzielanie wsparcia na inwestycje obniżające niską emisję, zwłaszcza poprzez dofinansowania do wymiany pieców na charakteryzujące się mniejszą uciążliwością środowiskową,
  7. udzielanie wsparcia, zwłaszcza poprzez dofinansowania do instalacji paneli fotowoltaicznych,
  8. pozyskanie środków unijnych na dofinansowania do inwestycji realizowanych przez mieszkańców przyczyniających się do redukcji zanieczyszczenia środowiska naturalnego,
  9. opracowanie gminnego planu gospodarki bioodpadami i budowa gminnej instalacji biogazowej,
  10. opracowanie gminnego planu walki z gatunkami inwazyjnymi flory i fauny,
  11. kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, w tym związanych z niską emisją i spalaniem odpadów w domowych paleniskach oraz nielegalnym pozbywaniem się odpadów (tzw. dzikie wysypiska),
  12. prowadzenie monitoringu stanu środowiska naturalnego oraz źródeł jego zanieczyszczeń i hałasu.
 9. Rozwój pozostałej (nie wskazanej w innych punktach) infrastruktury technicznej:
  1. rozbudowa szkieletowej infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu, w szczególności światłowodowej,
  2. rozwój sieci wodociągowej na terenach zurbanizowanych gminy, które są jej pozbawione, na odcinkach jej wysokiej dekapitalizacji, a także w miejscach gdzie jej wydajność nie jest wystarczająca,
  3. rozbudowa, naprawy i modernizacje urządzeń melioracji szczegółowej, szczególnie tych, które zabezpieczają obszary zurbanizowane przed podtopieniami.
 10. Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej:
  1. budowa i rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej, w szczególności w miejscowościach, które są jej pozbawione oraz w miejscowościach największych, gdzie rozwój tej infrastruktury nie nadąża za wzrostem liczby mieszkańców (np. dwutorowych bieżni lekkoatletycznych, sal/hal sportowych, boisk do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, pumptrack, skatepark),
  2. rozbudowa infrastruktury sportowej gminnych placówek oświatowych,
  3. kontynuacja i rozwój gminnych programów sportowych,
  4. budowa i rozbudowa placów zabaw,
  5. opracowanie planu budowy, modernizacji i rozwoju bazy sportowej oraz kulturalnej.
 11. Rozwój infrastruktury społecznej:
  1. budowa i rozbudowa świetlic wiejskich,
  2. utworzenie nowych szkół gminnych,
  3. utworzenie nowych przedszkoli gminnych,
  4. utworzenie nowych żłobków gminnych,
  5. wspieranie funkcjonowania służby zdrowia, zarówno poprzez poprawę bazy jak i rozszerzanie zakresu usług medycznych,
  6. utworzenie w Kątach Wrocławskich szkoły średniej ogólnokształcącej,
  7. utworzenie w Kątach Wrocławskich szkoły średniej o profilu zawodowym.
 12. Rozwój aglomeracyjnych i regionalnych funkcji turystyczno-rekreacyjnych:
  1. stworzenie ekologicznych produktów turystyczno-rekreacyjnych gminy, które obok swych podstawowych funkcji posiadają również własności edukacyjno-integracyjne dla społeczności lokalnej,
  2. stworzenie oznakowanego systemu turystycznych tras rowerowych wraz z elementami niezbędnymi do jego promocji,
  3. tworzenie nowych szlaków turystycznych, w tym pod patronatem gminy,
  4. rozbudowa małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej,
  5. realizacji działań promocyjnych, w tym w szczególności promocja turystyki rowerowej oraz ekoturystyki,
  6. organizacja imprez turystyczno-rekreacyjnych.
 13. Rozwój małej infrastruktury rekreacyjnej i założeń parkowych:
  1. rewitalizacja zdegradowanych założeń parkowych, w tym przydworskich i przypałacowych,
  2. budowa alejek, ławek, ich oświetlenia, itp.,
  3. budowa nowych założeń parkowych i rewitalizacja istniejących, a także utworzenie skwerów i innych obszarów zieleni urządzonej,
  4. priorytetyzacja budowy nowej zieleni urządzonej, w szczególności stanowiącej podstawę codziennego wypoczynku mieszkańców obszarów intensywnego rozwoju mieszkalnictwa (parków, skwerów itp.),
  5. tworzenie placów zabaw dla psów w miejscach koncentracji zabudowy mieszkalnej.
 14. Rozwiązywanie wielowymiarowych problemów społeczno-gospodarczych w miejscach ich koncentracji przestrzennej oraz aktywizacja społeczno-gospodarcza miejsc o największym potencjale w tym zakresie:
  1. realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy,
  2. dalsza rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich, w tym pogłębianie aktywizacji handlowo-usługowo-gastronomicznej działalności gospodarczej prowadzonej na jego obszarze,
  3. opracowanie wieloletniego planu rewitalizacji miejscowości wiejskich gminy.
 15. Integracja i aktywizacja społeczna mieszkańców:
  1. wdrożenie programów integracji międzypokoleniowej mieszkańców,
  2. realizacja działań integrujących mieszkańców (wyjazdy studyjne, wycieczki, współpraca z gminami sąsiednimi itp.),
  3. pobudzanie aktywności kulturalnej mieszkańców poprzez organizowanie imprez,
  4. podejmowanie działań na rzecz tworzenia i wzmacniania poczucia i postaw patriotyzmu lokalnego,
  5. wprowadzenie budżetu obywatelskiego.
 16. Rozwój systemów mieszkalnictwa:
  1. stworzenie planu rozwoju mieszkaniowego gminy, porządkującego procesy budownictwa pełniącego funkcje mieszkalne,
  2. promocja osiedlania się nowych mieszkańców na terenie gminy,
 17. Rozwój systemów komunikacji społecznej łączącej mieszkańców i władze oraz administrację samorządową gminy:
  1. rozwój systemów komunikowania się gminy z mieszkańcami a także wspieranie komunikacji (społecznej) w obrębie poszczególnych miejscowości.
 18. Doskonalenie systemów zarządzania rozwojem gminy:
  1. rozwój lokalnego i ponadlokalnego public relations i publicity samorządu gminy,
  2. informatyzacja i cyfryzacja usług i procesów gminnych instytucji publicznych,
  3. wskazanie w strategii dominującego kierunku rozwoju gminy jako ościennej gminy Wrocławia,
  4. doskonalenie procesów zarządzania rozwojem gminy poprzez zwiększanie delegowania zadań i odpowiedzialności,
  5. doskonalenie zarządzania finansami gminy, w tym poprzez zapewnienie równowagi budżetowej oraz redukowanie kosztów jednostkowych usług publicznych,
  6. tworzenie i rozwijanie w miejscowości Smolec filii urzędów administracji publicznej,
  7. rozdzielenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich na dwie odrębne jednostki organizacyjne gminy zajmujące się odpowiednio kulturą i sztuką oraz sportem i rekreacją,
  8. utworzenie stanowiska lub komórki w Urzędzie Miasta i Gminy, albo pełnomocnika burmistrza ds. koordynacji, wspierania, promowania działań społecznych, wspierania inicjatyw lokalnych mieszkańców itp.
 19. Pozostałe oraz wielodziedzinowe:
  1. inwestycje w infrastrukturę techniczną i społeczną w miejscowościach, gdzie występuje ich niedobór w stosunku do liczby mieszkańców i tempa wzrostu demograficznego (np. Smolec) oraz stosunkowy niedorozwój w porównaniu do przeciętnego wyposażenia infrastrukturalnego innych miejscowości gminy (np. południowa część gminy),
  2. działania na rzecz meldowania się nowych mieszkańców na terenie gminy,
  3. redukcja zapachowej uciążliwości infrastruktury kanalizacyjnej.

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 RAPORT_Z_KONSULTACJI_SPOŁECZNYCH_w_przedmiocie_Strategii_Rozwoju_Gminy_Kąty_Wr.pdf (PDF, 2.50Mb) 2020-12-23 12:22:48 18 razy
2 SMinolta_C420122311110.pdf (, 2.50Mb) 2020-12-23 12:19:08 0 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Krzuszcz 23-12-2020 12:19:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 23-12-2020
Ostatnia aktualizacja: Piotr Krzuszcz 23-12-2020 12:22:48