Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała

Projekt

 

z dnia  22 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

 

 

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia .................... 2020 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.) Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości zamieszkałej obowiązany jest złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

2. W przypadku śmierci mieszkańca nową deklarację należy złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

3. Deklarację, o której mowa w § 1 można składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej we wszystkich formatach danych wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępnienia formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 180 ze zm.).

4. Deklaracja, o której mowa w § 2 ust. 1 może być złożona:

1) osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie;

2) za pośrednictwem poczty;

3) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@katywroclawskie.pl  - podpisaną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym (podpisem kwalifikowanym);

4) poprzez elektroniczną platformę usług administracji publicznej (ePUAP) - podpisaną profilem zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym (podpisem kwalifikowanym).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIV/219/19 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Anna Skórczak

 

Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia .................... 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(859).pdf

DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

 

uzasadnienie

Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2020.1439 t.j. ze zm.), Rada Miejska, w drodze uchwały, określa m.in.: wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne z uwagi na konieczność skorygowania wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z wprowadzeniem zwolnienia w części          z opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Z uwagi na charakter niniejszej uchwały i okoliczności jej podjęcia, na podstawie przepisu art. 4 ust. 1         w związku z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, koniecznym stało się nadanie aktowi wstecznej mocy obowiązującej.  W myśl art. 4 ust. 1 tejże ustawy akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy.   Z kolei zgodnie z jej art. 5 przepisy art. 4 nie wyłączają możliwości nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. Jak wskazuje się w judykaturze skoro art. 5 powołanej ustawy dopuszcza nadanie aktowi normatywnemu mocy wstecznej, ale tylko jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie to obowiązkiem organów w przypadku korzystania z tej instytucji prawnej jest podanie faktycznego i prawnego uzasadnienia, że pomimo działania wstecz aktu normatywnego będzie on realizował zasady demokratycznego państwa prawa (vide: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia       19 kwietnia 2012 r., sygn. akt: I SA/Ke 109/12). Niniejsza uchwała wprowadza nowy wzór deklaracji           o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z wprowadzonym od dnia           1 stycznia 2021 r. zwolnieniem z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowych kompostownikach. Nowy wzór deklaracji daje możliwość tym właścicielom zadeklarowania kompostowania bioodpadów, a tym samym skorzystania z wprowadzonej ulgi.  Mamy do czynienia z przypadkiem, w którym wprowadzenie ekstraordynaryjnej instytucji nadania aktowi normatywnemu – wprowadzającemu wzór deklaracji umożliwiający uzyskanie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wstecznej mocy obowiązującej nie będzie stało            w opozycji do zasad demokratycznego państwa prawnego.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wzory deklaracji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (PDF, 1.55Mb) 2020-12-22 14:59:12 67 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 22-12-2020 14:59:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 22-12-2020
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 22-12-2020 14:59:12