Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Katy Wrocławskie na lata 2021 - 2037

Uchwała Nr .../.../20 z dnia 22 grudnia 2020 r.

Projekt

 

z dnia  22 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

 

 

Uchwała Nr .../.../20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2021-2037

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2021-2037, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 6. Z dniem 31 grudnia 2020 r. traci moc Uchwała Nr XV/232/19 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Anna Skórczak

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 22 grudnia 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(857).pdf

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 22 grudnia 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(164).pdf

 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../.../20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2021-2037.

Wieloletnią prognozę sporządzono zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych art. 226 do art. 232. Równolegle do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej zarząd przedstawia projekt budżetu na kolejny rok. Zgodnie z treścią art. 229 uofp wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie jest projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za lata 2018 i 2019, wartości planowane na koniec III kwartału 2020 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – lipiec 2020 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2020 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Kąty Wrocławskie na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) stanowi, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2037. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kąty Wrocławskie została przygotowana na lata 2021-2037.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia zaplanowano do roku 2026. Gmina nie posiada oraz nie planuje wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2021-2037 Gminy Kąty Wrocławskie zakłada przede wszystkim kontynuację realizacji przedsięwzięć już rozpoczętych, zadań do których gmina uzyskała dofinasowanie lub złożone zostały wnioski o przyznanie środków zewnętrznych.

1. Założenia makroekonomiczne

Zwracając uwagę na kroczący charakter wieloletniej prognozy finansowej przy jej opracowaniu przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2021 ustalono dane wynikające z projektu budżetu na 2021 rok.

- dla lat 2022 - 2037 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB),wzrost wynagrodzeń oraz wskaźnik inflacji (CPI); planowane wartości poddano także korektom merytorycznym, uwzględniając charakterystykę wpływów i wydatków oraz planowanych do realizacji strategicznych inwestycji tj. budowa nowej szkoły w Krzeptowie oraz kontynuację zadań kanalizacyjnych i budowy zespołu przedszkolno-żłobkowego w Kątach Wrocławskich a także realizację zadań drogowych, na które gmina pozyskała dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realistyczną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 19 lipca 2020 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

PKB

4,00%

3,40%

3,00%

3,00%

3,00%

3,10%

3,10%

Inflacja

1,80%

2,20%

2,40%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

Wynagrodzenia

1,50%

1,90%

2,20%

2,70%

2,90%

3,00%

3,00%

Wskaźnik

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

PKB

3,00%

2,80%

2,80%

2,70%

2,60%

2,50%

2,40%

Inflacja

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

Wynagrodzenia

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

2,90%

2,90%

Wskaźnik

2035

2036

2037

 

 

   

PKB

2,30%

2,20%

2,20%

 

   

Inflacja

2,50%

2,50%

2,50%

 

   

Wynagrodzenia

2,90%

2,90%

2,80%

 

   
               

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 19 lipca 2020 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2020.

2. Dochody

Dochody zaplanowano wg podziału na bieżące i majątkowe.

2.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Kąty Wrocławskie tj. dynamikę z ostatnich 5 lat oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Prognoza dochodów bieżących zakłada w roku 2021 wzrost w stosunku do roku 2020 o kwotę ok 6,5 mln zł. Na ten wzrost składają się dochody tj.:

- z podatku od nieruchomości o 4,5 mln zł

- z tytułu subwencji ogólnej o 2 995 071 zł

- z tytułu udziału w podatku PIT wzrost o 2 232 157 zł.

Zmiejszenie dochów bieżących odnotowano w następujących pozyacjach:

- z podatku chododowego od osób prawnych - 0,5 mln

- z tytułu dotacji na cele bieżące (na podstawie informacji wojewody) - ok. 5,8 mln.

Dochody szacowano zachowując zasadę ostrożności z uwagi na obecną sytuację związaną z pandemią. Wzrost dochodów w latach 2022-2037 wynosi od ok 1,6 % do 3,7 %. Najwyższy wzrost założono w roku 2022 w związku z prognozą powrotu ożywienia gospodarczego po okresie recesji.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym 2021 wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2021 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Kąty Wrocławskie, który stanowi przedmiot opodatkowania. Stawkę określono na poziomie oku 2020 podniesioną o 3,9 % (tj. wg wskaźnika inflacji podanego przez Prezesa GUS i zatwierdzony przez Radę Miejską w Kątach Wrocławskich podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 29.10.2020 r.). Biorąc pod uwagę ustaloną stawkę, przewidywane wykonanie z tego źródła na poziomie oraz tendencje rozwoju gospodarczego gminy w tym prowadzonymi na jej terenie inwestycjami przedsiębiorców jak i budownictwa mieszkaniowego wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2021 r. ustalono w kwocie na 39 000 000,00 zł. Jest to więcej o ok. 4,5 mln zł więcej od kwoty przewidywanego wykonania w roku 2020. W latach następnych zakłada się stabilny, wzrostowy trend wpływów z tego podatku.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2021-2024 przyjęto wpływy w oparciu o dynamikę wzrostu wpływów z tych źródeł z ostatnich pięciu lat, biorąc pod uwagę znaczny wzrost liczby podatników na ternie gminy w ostatnich latach, jednocześnie uwzględniając bieżącą sytuację w kraju związaną z pandemią COVID-19.

001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

 

   

Dochody wykonane

2015

22 732 401,00 zł

Dochody wykonane

2018

34 297 029,00 zł

Dochody wykonane

2016

25 950 994,00 zł

Dynamika wzrostu

118,56%

Dynamika wzrostu

114,16%

Dochody wykonane 2019

38 252 638,00  

Dochody wykonane

 2017

28 926 781,00 zł

Dynamika Wzrostu

111,53%

Dynamika wzrostu

111,47%

Plan na rok 2020 po zmianach

38 103 714,00 zł

 

 

Dynamika Wzrostu

99,61%

 

 

Plan na 2021 wg danych ministerstwa

43 135 871,00 zł

 

 

Dynamika wzrostu

113,21%

       

002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

     

Dochody wykonane

2015

2 322 595,13 zł

Dochody wykonane

2018

4 325 831,11 zł

Dochody wykonane

2016

3 240 061,63 zł

Dynamika wzrostu

97,81%

Dynamika wzrostu

139,50%

Dochody wykonane 2019

5 743 786,92  

Dochody wykonane

 2017

4 422 807,64 zł

Dynamika Wzrostu

132,78%

Dynamika wzrostu

136,50%

Przewidywane wykonanie 2020

5 500 000,00 zł

 

 

Dynamika wzrostu

95,76%

 

 

Plan na 2021

5 500 000,00 zł

 

 

Dynamika wzrostu

100,00%

       

W latach 2022-2037 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa  na rok 2021 przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów i Wojewodę Dolnośląskiego. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych dotacji na zadania zlecone i własne  i szacowano w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

2.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Prognozę dochodów majątkowych oparta o informacje wynikające z podpisanych umów o dofinansowanie lub w oparciu o wnioski zgłoszone do naborów.  Na dochody majątkowe składają się dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje na realizację inwestycji pochodzące z budżetu UE, środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz z budżetów krajowych. Plan dochodów majątkowych na lata 2021 -2024 oparto o dane wynikające z podpisanych umów na dofinansowanie do realizacji ścieżek rowerowych i budowy terenów rekreacyjnych ze środków UE z ujęciem o planowane do pozyskania środki zewnętrzne w ramach wniosków zgłoszonych do dofinasowania oraz wytypowane do sprzedaży składników majątkowych. W 2021 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 445 642,00 zł, z tytułu rocznych opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 150 000 zł a dochody majątkowe wyniosą łącznie 2 896 943,11 zł. W kolejnych latach tj. 2022-2024 dochody majątkowo wprowadzono w oparciu o prognozę wpływów z tytułu dofinansowania dla projektów zgłoszonych do dofinansowania. W latach kolejnych z uwagi na odległy okres prognozowania nie planowano dochodów majątkowych.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2021 roku

Położenie nieruchomości

Nr działki i obręb

Powierzchnia w m 2

Wartość netto

Kąty Wrocławskie

dz. nr 3/4 obręb AM-15

730 m 2

255 642,00 zł

Kąty Wrocławskie

dz, nr 14/7, 14/5, 14/13, obręb AM-11

ok. 200 m 2

200 000,00 zł

Suma:

455 642,00 zł

   
       

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wydatki

Plan wydatków zawiera podział na wydatki bieżące i majątkowe. Poziom wydatków ustalono w oparciu o zdefiniowane potrzeby gminy, założenia realizacji zadań przez jednostki budżetowe i Gminy Ośrodka Kultury i Sportu, realizacją zadań własnych oraz tendencją rozwoju gminy. Plan wydatków na rok 2021 jest niższy od roku poprzedniego o kwotę 1 202 727 zł (wg danych RB-28 na 3 kwartał).

3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;

 2) wydatki na poręczenia i gwarancje;

 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;

 4) pozostałe wydatki bieżące.

Tak jak w latach poprzednich wydatki bieżące planuje się w pierwszej kolejności na realizację zadań własnych gminy, realizację zadań przez jednostki budżetowe, zadania zlecone i własne oraz wynikające z zawartych umów. Plan wydatków bieżących jest wyższy niż w roku poprzednim o ok 2,4 mln zł. Wzrost spowodowany jest podniesieniem od września 2020 r. wynagrodzeń w oświacie. Obok tego planuje się uruchomienie w 3 kwartale 2021 r. żłobko-przedszkola, którego szacowany koszt obsługi za 1 kwartał wyniesie 1,6 mln zł Planowane jest także przejęcie pomieszczeń po zmodernizowanych dworcach PKP w Smolcu i Kątach Wrocławskich. Pomimo obniżki stóp procentowych (stawki WIBOR) spowodowanych sytuacją na rynku finansowym wywołaną pandemią zakłada się wzrost kosztów na obsługę zadłużenia w okresie powrotu gospodarki po okresie recesji, które w okresie prognozy maleją wraz ze stopniową spłatą zobowiązań. Stąd wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2021 przyjęto projekt budżetu. W latach 2022-2037 dokonano indeksacji wydatków. W roku 2022 założono minimalny spadek o ok 2,5 % wydatków bieżących z uwagi na zakończenie dużych zadań remontowych oraz pomniejszono o wydatki bieżące budżetu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Od roku 2023 zakłada się wzrost wydatków bieżących, najwyższy w roku 2024 z uwagi na planowane uruchomienie nowej szkoły podstawowej w Krzeptowie po zakończeniu procesu inwestycyjnego oraz rosnące koszty obsługi zadłużenia. W kolejnych latach wraz ze spłatą zadłużenia wydatki na obsługę długu maleją a pozostałe wydatki bieżące przeliczono wg wskaźników makroekonomicznych.

Podobne założenia przyjęto w przypadku prognozowania pozostałych wydatków bieżących. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji.

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2021-2026 oraz zadania, na które gmina planuje pozyskanie dofinansowanie a także zadania inwestycyjne jednoroczne w roku 2021, w tym wynikające z wniosków sołectw i osiedli. W kolejnych latach wprowadzono wielkości określające potencjalne możliwości inwestycyjne gminy.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W roku 2021 planowany deficyt budżetowy wyniesie 26 231 743,00 zł. W kolejnych latach prognozy wynik budżetu zamyka się nadwyżką. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego).

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Kąty Wrocławskie

Wynik budżetu Gminy Kąty Wrocławskie

 

2021

2022

2023

2024

Dochody

182 060 620,11

205 195 493,43

212 532 542,14

216 511 070,88

Wydatki

208 292 363,11

196 617 181,43

202 714 422,14

206 926 270,88

Wynik budżetu

-26 231 743,00

8 578 312,00

9 818 120,00

9 584 800,00

 

2025

2026

2027

2028

Dochody

221 981 855,00

230 327 871,00

238 990 050,00

247 779 173,00

Wydatki

212 506 855,00

222 684 471,00

233 415 050,00

243 182 448,00

Wynik budżetu

9 475 000,00

7 643 400,00

5 575 000,00

4 596 725,00

 

2029

2030

2031

2032

Dochody

255 471 451,00

263 479 139,00

271 586 761,00

279 784 489,00

Wydatki

252 471 451,00

260 479 139,00

268 586 761,00

276 784 489,00

Wynik budżetu

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

 

2033

2034

2035

2036

Dochody

288 061 926,00

296 408 120,00

304 811 585,00

313 260 311,00

Wydatki

285 061 926,00

293 408 120,00

301 811 585,00

310 260 311,00

Wynik budżetu

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

 

2037

 

   

Dochody

322 021 169,00

   

Wydatki

319 021 169,00

   

Wynik budżetu

3 000 000,00

   
         

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody oraz finansowanie deficytu budżetowego

W roku 2021 zaplanowano przychody z następujących tytułów:

1)w roku 2021 planuje się zaciągnąć przychody zwrotne w kwocie 29 500 000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, z tego  21 455 688 zł na pokrycie deficytu oraz 8 044 312 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;

·kwotę 4 776 055,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - tj. środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2020 na realizację lub kontynuację zadań w roku 2021 dot. budowy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich, budowę kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Górnym, remont drogi na odcinku Romnów - Małkowice oraz remont drogi na odcinku Gniechowice- Górzyce; w związku z powyższym kwotę tą wskazuje się jako przychody przeznaczone w całości na sfinansowanie planowanego deficytu;

·kwotę 120 000 zł z tytułu przychodów pochodzących ze spłaty pożyczki od Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość udzielonej w 2019 roku z budżetu gminy;

6. Kwota długu i rozchody

Na dzień 31.12.2020 r. kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych oraz planowanym do zaciągnięcia w roku 2020 kredytu wynosi 61 021 669,00 zł a jego spłata planowana jest do roku 2027. W związku z planowaną w roku 2021 emisją obligacji komunalnych planowana kwota długu w roku 2021 wyniesie 82 357 357 zł a wykup obligacji zaplanowano w latach 2026-2037. Plan spłat z tytułu wykupu obligacji kształtuje się następująco w roku 2026 i 2027 po 500 tys .zł, w roku 2028 – 1,5 mln zł, w latach 2029 – 2037 – po 3 mln zł. Harmonogram spłat wszystkich zobowiązań przedstawiony został w tabeli nr 5. W kolejnych okresach zaplanowano systematyczną spłatę zobowiązań. Wydłużenie prognozy kwoty długu wynika z konieczności zaplanowania spłat nowych zobowiązań z uwagi na wysoki poziom spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Wydłużenie prognozy wynika z faktu konieczności pozyskania zewnętrznych środków zwrotnych w wyniku planowanego rozpoczęcia prac budowlanych nowego obiektu szkoły podstawowej w Krzeptowe, której koszt zaplanowano w latach 2021-2023 w łącznej wysokości 45 mln zł. Dodatkowo w związku z kontynuacją realizacji prac na rozpoczętych zadaniach inwestycyjnych lub realizacją zadań, na które gmina pozyskała dofinansowanie niezbędne jest zabezpieczenie finansowania wkładu własnego gminy. Spłaty ustalono na poziomie pozwalającym w kolejnych latach utrzymywać potencjał inwestycyjny Gminy oraz na zachowanie płynności finansowej. Spłaty ustalono na podstawie obowiązujących harmonogramów spłat oraz wg kalkulacji w przypadku nowych zobowiazań. Na tej podstawie dokonano przeliczenia kwoty długu w całym okresie obowiązywania prognozy.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).Gmina nie posiada i nie planuje zawierania umów tego typu.

Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

 1. na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;

 2. na rok 2022 i lata kolejne. Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych;

 3. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;

 4. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

 

2021

2022

2023

2024

2025

Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)

7,06%

6,92%

7,17%

6,72%

6,50%

Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)

21,82%

16,64%

17,29%

23,70%

26,67%

Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)

22,00%

16,82%

17,46%

23,70%

26,67%

Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

 

2026

2027

2028

2029

2030

Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)

5,08%

3,72%

3,00%

2,02%

1,92%

Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)

21,73%

21,69%

23,61%

25,20%

24,83%

Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)

21,81%

21,77%

23,61%

25,20%

24,83%

Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

 

2031

2032

2033

2034

2035

Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)

1,87%

1,79%

1,73%

1,63%

1,56%

Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)

23,93%

24,03%

23,95%

23,73%

23,35%

Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)

23,93%

24,03%

23,95%

23,73%

23,35%

Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

 

2036

2037

 

   

Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)

1,48%

1,41%

   

Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)

22,82%

22,20%

   

Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)

22,82%

22,20%

   

Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)

Tak

Tak

   
           

Źródło: Opracowanie własne.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.

Sytuacja Gminy Kąty Wrocławskie jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242) jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie obecną sytuację finansową i  gospodarczą gminy należy ocenić pozytywnie.

W załączniku nr 2 wykazano przedsięwzięcia do realizacji w latach 2021-2026.

1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1.1.2.1 – „Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: Parkuj i Jedź i B&R na terenie gminy Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie i Sobótka – poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym”.

Realizację zadania rozpoczęto w roku 2020. W związku z przyznaniem dofinansowania do realizacji zadania „Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: Parkuj i Jedź i B&R na terenie gminy Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie i Sobótka – poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym”. Zadanie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, opiniami i warunkami technicznymi oraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, a także projekty zmian Stałej Organizacji Ruchu Drogowego wraz z uzyskaniem odpowiednich opinii i zatwierdzeń wykonanie (po uzyskaniu pozwolenia na budowę), na podstawie opracowanej przez Wykonawcę zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, wszystkich robót budowlanych związanych z realizacją dróg dla rowerów w miejscowości Małkowice – w kierunku stacji kolejowej Sadowice o długości 0,98 km, wraz z zarurowaniem rowu przydrożnego (stosownie do potrzeb), budową dróg dla rowerów w miejscowościach: Mokronos Dolny i Mokronos Górny na terenie gminy Kąty Wrocławskie o łącznej długości 1,53 km oraz wykonaniem obiektu B&R (1 szt. na ok. 20 rowerów), zlokalizowanego w pobliżu zrealizowanego przystanku kolejowego w m. Mokronos Górny, wykonaniem kładki (przeprawa przez ciek wodny), wykonaniem sygnalizacji świetlnej dla zapewnienia bezpiecznego przejazdu przez drogę nr 347. Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na rok 2022.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 312 323,68 zł. Limit wydatków na 2021 r. wynosi 607 602,36 zł, limit na 2022 r. wynosi 2 653 565,77 zł. Limit zobowiązań wynosi 3 261 168,13 zł.

1.1.2.3 - "Po drodze z klimatem projekt adaptacji Gminy Kąty Wrocławskie do zmian klimatu"

W związku z ogłoszonym konkursem w zakresie możliwości pozyskania dofinasowania z tzw. Środków norweski w latach 2021-2024 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. "Po drodze z klimatem projekt adaptacji Gminy Kąty Wrocławskie do zmian klimatu". Zadanie obejmować będzie:

·Rewitalizację terenów zieleni na obszarze zabytkowego centrum i Rynku w Kątach Wrocławskich

·Rewitalizację zielonego skweru przy ulicy Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich

·Utworzenie zielonych przystanków autobusowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie

·Utworzenie i rewitalizacja terenów zieleni przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich

·Utworzenie nowych terenów zieleni – Eko Park w Smolcu

·Bezpieczną zieloną drogę do szkoły obejmującą -budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Brzozowej, budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Drzymały w Kątach Wrocławskich oraz budowę drogi rowerowej między miejscowościami Stoszyce i Bogdaszowice.

·Utworzenie nowych terenów zieleni we Wszemiłowicach

·Utworzenie nowych terenów zieleni – Eko Park przy szkole w Małkowicach

·Utworzenie nowych terenów zieleni – Eko Park przy szkole w Zachowicach

·Utworzenie nowych terenów zieleni oraz nasadzenia drzew liściastych w tym owocowych wraz z utworzeniem punktów hybrydowego oświetlenia drogowego

·Działania edukacyjno-informacyjne i zarządzanie projektem.

Przewidywane termin ogłoszenia wyników naboru to I kwartał 2021r. 

Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynosi 12 300 000 zł. Limit wydatków dla roku 2021 wynosi 300 000 zł, dla roku 2022 wynosi 3 000 000 zł, dla roku 2023 wynosi 5 000 000 zł, dla roku 2024 wynosi 4 000 000 zł.

1.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: Limit wydatków 0 zł.

1.3 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

1.3.1 - bieżące

1.3.1.1Umowy na zmiany zagospodarowania przestrzennego gminy

Rozwój gospodarczy gminy - Plany miejscowe stanowią podstawę planowania przestrzennego  w gminie. Ustanawiają przepisy powszechnie obowiązujące na danym terenie, będące podstawę wydawania decyzji administracyjnych. W planach miejscowych dokonuje się również zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele  nierolnicze i nieleśne. Jednym z podstawowych dokumentów planistycznych jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Dokument ten sporządza się dla całego obszaru gminy. Określa on w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania. Jest dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 632 920,00 zł. Limit wydatków na 2021 r. wynosi  280 000 zł, limit na 2022 r. wynosi 50 000 zł. Limit zobowiązań wynosi 330 000 zł.

1.3.1.2Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie – Utrzymanie przejezdności bezpieczeństwa dróg

Zadaniem objęte zostaną drogi publiczne gminne na terenie wszystkich miejscowości i ulice w mieście Kąty Wrocławskie w latach 2021- 2022. Zakres prac utrzymaniowych obejmuje odśnieżenie jezdni i uszorstnienie (posypanie)  nawierzchni jezdni mieszkanką piaskowo-solną (4%).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 088 990,00 zł. Limit wydatków na 2021 r. wynosi 490 000,00 zł, limit na 2022 r. wynosi 50 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 540 000,00 zł.

1.3.1.3 – Autobusowy publiczny transport zbiorowy realizowany na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie – Zapewnienie transportu lokalnego mieszkańcom.

W związku z potrzebą zapewnienia przez Gminę transportu zbiorowego planuje się organizację publicznego transportu zbiorowego taborem autobusowym, na realizację którego zachodzi potrzeba zabezpieczenia kwot przedstawionych w zał. nr 1. Przedmiotowy transport planuje się realizować w ramach 4 poniższych przedsięwzięć:

Ad. 1. W związku z planowanym zastąpieniem aglomeracyjnych  linii gminnych GKA (Gminnej Komunikacji Autobusowej) liniami zamiejskimi 9xx organizowanymi przez Gminę Wrocław, w przetargu obejmującym 60 miesięcy, w Kol.2 zabezpieczono w WPF funkcjonowanie linii aglomeracyjnych 8xx do VIII 2021. Do tego czasu spodziewane jest uruchomienie linii miejskich 9xx, które nie obejmą linii nocnej N07. W tym celu konieczne jest zabezpieczenie środków na organizację linii nocnej w ramach przewozów gminnych GKA kolumny Kol.3- Kol.8 ) w planowanym czasie funkcjonowania linii miejskich.

Założono w 2021r. przewidywany wzrost kosztów w stosunku do 2020 na poziomie średniorocznie ~10 % a w latach następnych przyjęto kwotę, w części przeznaczonej na organizację linii nocnej N07 Na jej funkcjonowanie od IX- XII zabezpieczono na podstawie szacunku 20 000 zł/ IX-XII oraz odpowiednio na kolejne lata 60 tyś /rok ( 1100 wzkm/miesiąc x 4,5zł brutto/wzkm ≈5 000 zł/ miesiąc).

LINIE AGLOMERACYJNE  8xx- 6 linii ( tj.817, 827, 837, 847, 857, N07).

Ad.2. W WPF zabezpieczono środki na przedłużenie obecnej umowy nr ZP.271.16.127.2019 z dn. 23.08.2019 na kolejny rok tj do VIII 2021 (kolumny Kol.1 i Kol.2). Następnie planowa jest organizacja GKA w zakresie przewozów szkolno-dowozowych na okres 2 lat.

Na założony i ujęty w planie  koszt  na rok 2021 składa się część zabezpieczona  w WPF poz. 1.3.1.6 kwota 1,96mln (na okres)  I-VIII 2021  oraz  kwota na poziomie zabezpieczonej w WPF na okres IX-XII 2019 pozycja 1.3.1.6. (po redukcji zwiększenia obliczeniowych kosztów rocznych po obecnych stawkach  do ~6,8%/rok). Kolejne lata tj. 2022-2023 adekwatnie do okresów funkcjonowania, bez zwiększania kwoty zaplanowanej w 2021.

LINIE SZKOLNO_DOWOZOWE 8x- 9 linii ( tj.80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, ew. 87, 88, 89).

Ad.3. Dofinansowanie komunikacji miejskiej linii 9xx realizujących połączenie Gminy Kąty Wrocławskie i miasta Wrocławia  w okresie IX-XII 2021 ( na podstawie kosztów linii Aglomeracyjnych za 2020 w tym okresie 732 224,00 zł w 2020 +~10 % =  800 000 zł pomniejszona o koszty  N07 1100wzkm/msc *4,5zł brutto za wzkm => 4,950 zł x 4 mies. => przyjęto do pomniejsz. 20 000 zł oraz powiększona o dotychczasowe koszty porozumienia na MPK tj 60tyś.=15tyś x 4mies.).

Z powyższego wynika, że na komunikację miejską organizowaną przez Gminę Wrocław na liniach 9xx planuje się zabezpieczyć w okresie IX-XII na  kwotę 840 000 zł. ( tj. 800 000 – 20 000 +60 000)

W kolejnych latach na organizację komunikacji miejskiej, zastępującej funkcjonujące Linie Aglomeracyjne 8xx i linie MPK, w latach 2022 i 2026 planuje się zabezpieczyć 2 620 000 zł /rok.

Linie komunikacji miejskiej (tj. 907, 909,927, 933, 947, 957).

Ad 4. Dofinansowanie linii nr 133 Wrocław-Zabrodzie, 607 Wrocław Oporów Biskupice Podgórne LG i nr 609 Wrocław-Samotwór (porozumienie z Gminą Wrocław) na dotychczasowym poziomie finansowania (w 2021 r. przyjęto do VIII tj. do czasu uruchomienia linii 9xx).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 24 410 000,00 zł.Limit wydatków w 2021r. - 5 350 000 zł, w  2022 r.- 5 350 000 zł, w 2023 r. – 4 610 000 zł, w 2024 r. – 2 650 000 zł, w 2025 r. – 2 650 000 zł, w 2026 r. – 1 820 000 zł . Limit zobowiązań wynosi 22 430 000 zł.

1.3.1.4 "Utrzymanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - Utrzymanie kompleksowego systemu gospodarowania w sposób ekologiczny odpadami komunalnymi poprzez ich m.in. segregację, odbiór, utylizację"

"Utrzymanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - Utrzymanie kompleksowego systemu gospodarowania w sposób ekologiczny odpadami komunalnymi poprzez ich m.in. segregację, odbiór, utylizację" - w ramach zadania ujęte będą umowy dzierżawy terenów pod Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy oraz dostawa pojemników na odpady;

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wnosi 414 600 zł; Limit wydatków w 2021 r. – 207 300 zł; w roku 2022 - 207 300 zł. ;

1.3.1.5 "Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" 

W ramach zadania "Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie"  realizowana będzie usługa na odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy;

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynosi 18 200 000 zł; Limit wydatków w 2021 r. – 9 000 000 zł , w 2022 r. - 9 200 000 zł.

1.3.2 majątkowe

1.3.2.1 - Projekty

Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania. Planowane jest przygotowywanie projektów dla zadań inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w kolejnych latach. Łączne nakłady finansowe wynoszą 961 820 zł;

Limit wydatków na 2021 r. wynosi 400 000 zł, limit na 2022 r. wynosi 100 000 zł. Limit zobowiązań - 500 000 zł.

1.3.2.2 - Projekt i budowa zespołu szkolno- przedszkolnego w Krzeptowie

W dniu 23.09.2019r. zawarto z firmą „EKOBUD” s.c. umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zespołu szkolno-przedszkolnego oraz drogi obsługującej obiekt. Obecnie trwają prace projektowe.

Przewidywana jest budowa kompleksu obejmującego część szkolną, przedszkolną oraz blok sportowy. Część przedszkolna projektowana jest dla 150 dzieci w sześciu oddziałach natomiast część przedszkolna dla 650 uczniów w 26 oddziałach + 50 dzieci w 2 oddziałach przedszkolnych „0”. Blok sportowy projektowany jest jako niezależny obiekt funkcjonalno-użytkowy. W ramach zadania przewidywane jest również zagospodarowanie terenu obejmujące m.in. plac zabaw dla dzieci przedszkolnych i szkolnych z wydzielonymi częściami zamkniętymi dla dzieci w wieku 3-6 lat, boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej, bieżnia sportowa oraz skocznia w dal, parkingi i zatoki autobusowe. Rozpoczęcie budowy obiektu planowane jest w 2021 roku natomiast zakończenie inwestycji w 2023r.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 45 700 000 zł; Limit wydatków na 2021 r. wynosi 15 000 000 zł, limit na 2022 r. wynosi 15 000 000 zł, limit na 2023 r. wynosi 15 000 000 zł. Limit zobowiązań wynosi 45 000 000 zł.

1.3.2.3 – Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny oraz Cesarzowice, Gądów i Nowa Wieś Wrocławska

Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Górnym na terenie całej miejscowości z odprowadzeniem ścieków do systemu kanalizacji na terenie miejscowości Mokronos Dolny, z którego ścieki będą przepompowywane do Miasta Wrocławia. W zakresie inwestycji jest budowa kolektorów grawitacyjnych i ciśnieniowych, budowa przepompowni ścieków wraz z przyłączami wodnymi i zasilaniem elektrycznym, zagospodarowaniem terenu przepompowni wraz z drogami dojazdowymi. Kanalizację sanitarną w Mokronosie Górnym przewidziano do realizacji w latach 2019-2022. Zadaniem inwestycji jest uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie, jak również rozwój i poprawa infrastruktury wiejskiej.

Zadanie obejmuje kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej w poszczególnych miejscowościach po wschodniej stronie gminy. Kolejność budowania kanalizacji w  ww. miejscowościach zostanie poprowadzona tak, aby umożliwić przepompowanie ścieków do kanalizacji już wykonanej i użytkowanej. Termin realizacji kanalizacji w poszczególnych miejscowościach został zaplanowany  na lata 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 75 705 897,02 zł; Limit wydatków na 2021 r. wynosi 7 800 000 zł, limit na 2022 r. wynosi 13.100.000 zł, limit na 2023 r. wynosi 13.000.000 zł, limit na 2024 r. wynosi 17.000.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 50 900 000 zł.

1.3.2.4 - Budowa oświetlenia i wykonanie projektów

W celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawy warunków użytkowania dróg publicznych planuje się rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy. Planuje się również wymianę i uzupełnienie oświetlenia w miejscach, gdzie wymagają tego warunki lokalne. Oświetlenie realizowane będzie głównie poprzez budowę nowego energooszczędnego oświetlenia LED. W pierwszej kolejności realizowane będą zadania na które Gmina posiada opracowaną dokumentację projektową.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 487 523,63 zł. Limit wydatków na 2021 r. wynosi 900.000 zł, limit na 2022 r. wynosi 100.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 1 000 000 zł.

1.3.2.5 - Przejmowanie sieci kanalizacyjnej na terenach miejskich – Poprawa stanu środowiska wodno - gruntowego

W ramach realizacji tego zadania przewiduje się odpłatne przejęcie na majątek Gminy odcinków sieci kanalizacji sanitarnych i deszczowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi na terenach miejskich w Gminie. Gmina zawiera porozumienia na odpłatne przejęcie odcinków sieci kanalizacyjnych, których termin realizacji i przekazania na majątek Gminy przypada w roku 2021 oraz w latach następnych.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 328 000 zł. Limit wydatków na 2021 r. wynosi 60.000 zł, limit na 2022 r. wynosi 20.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 80 000 zł.

1.3.2.6 - Przejmowanie sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich – Poprawa stanu środowiska wodno - gruntowego

W ramach realizacji tego zadania przewiduje się odpłatne przejęcie na majątek Gminy odcinków sieci kanalizacji sanitarnych i deszczowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi na terenach wiejskich w Gminie. Gmina zawiera porozumienia na odpłatne przejęcie odcinków sieci kanalizacyjnych, których termin realizacji i przekazania na majątek Gminy przypada w roku 2021 oraz w latach następnych.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 648 000 zł. Limit wydatków na 2021 r. wynosi 200 000 zł, limit na 2022 r. wynosi 200 000 zł. Limit zobowiązań - 400 000 zł.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Projekt uchwały WPF 2021 + autopoprawki.pdf (PDF, 4.04Mb) 2020-12-22 11:31:48 14 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 22-12-2020 11:31:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 22-12-2020
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 22-12-2020 11:31:48