Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały budżetowej gminy na 2021 r

Uchwała Nr .../.../20 z dnia 22 grudnia 2020 r.

Projekt

 

z dnia  22 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

 

 

Uchwała Nr .../.../20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. b, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r. poz.869 ze zm.), Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 182 060 620,11 zł, jak w załączniku nr 1, z tego:

1) dochody bieżące: 179 163 677,00 zł,

2) dochody majątkowe: 2 896 943,11 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 208 292 363,11 zł jak w załączniku nr 2 i nr 2.1.

2. Wydatki bieżące obejmują plan wydatków na łączną kwotę 162 380 291,63 zł, z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 96 513 623,67 zł, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52 557 667,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 43 955 956,67 zł,

2) dotacje na zadania bieżące 21 347 480,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 43 079 255,00 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 89 932,96 zł,

5) wydatki na obsługę długu publicznego 1 350 000,00 zł.

3. Wydatki majątkowe obejmują plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 45 912 071,48 zł, jak w załączniku nr 3.

§ 3. 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 26 231 743,00 zł finansowany przychodami z tytułu:

a) emisji obligacji komunalnych w wysokości 21 455 688,00 zł,

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4 776 055,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 34 396 055,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 29 500 000,00 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4 776 055,00 zł,

3) przychodów ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 120 000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 8 164 312,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w roku budżetowym 2021 w wysokości 29 500 000,00 zł na:

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 21 455 688,00 zł,

b) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 8 044 312,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8 000 000,00 zł.

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 4 i 5.

§ 4. Tworzy się rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 2 934 000,00 zł, z tego:

1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 235 000,00 zł,

2) rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 2 699 000,00 zł, z tego:

a) na wydatki i zakupy inwestycyjne budżetu 234 000,00 zł,

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 550 000,00 zł,

c) na wydatki bieżące w związku z planowanym uruchomieniem pomieszczeń po modernizacji dworców kolejowych 300 000,00 zł,

d) na koszty utrzymania planowanego do uruchomienia żłobko – przedszkola w Kątach Wrocławskich (w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) 1 600 000,00 zł,

e) na inicjatywy lokalne 15 000,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 645 000,00 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 645 000,00 zł,

2) dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 13 000,00 zł oraz wydatki nimi finansowane (rozdział 90002),

3) dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 7 095 000,00 zł i wydatki w wysokości 9 550 100,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, jak w załączniku nr 8,

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 41 418 889,00 zł, jak w załącznikach nr 6 i nr 6a.

§ 6. Plan wydatków obejmuje planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu gminy Kąty Wrocławskie w wysokości 22 384 480,00  zł, jak w załączniku nr 5, w tym pomoc finansową udzieloną:

1) Województwu Dolnośląskiemu w wysokości 1 205 000,00 zł,

2) Gminie Wrocław w wysokości 370 000,00 zł.

§ 7. Wydatki budżetu gminy na 2021 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 1 569 252,07 zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301) na kwotę 1 278 100,07 zł, jak w załącznikach nr 7 i nr 7a.

§ 8. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do:

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach innych, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu do wysokości 100 000,00 zł,

3) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych do wysokości 300 000,00 zł, z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE,

4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej między wydatkami bieżącymi, a majątkowymi do wysokości 200 000,00 zł.

§ 9. W celu sprawnego wykonywania budżetu Gminy w zakresie realizacji wydatków z funduszu sołeckiego i osiedlowego oraz z programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do określenia zasad udzielania zaliczek dla:

1) przewodniczących zarządów osiedli lub osób ich zastępujących,

2) sołtysów lub osób ich zastępujących,

3) opiekunów świetlic środowiskowych.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Anna Skórczak

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 22 grudnia 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(856).pdf

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 22 grudnia 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2_1(7).pdf

 

 

Załącznik Nr 2- uzupełnienie działy do uchwały Nr .../.../20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 22 grudnia 2020 r.
Zalacznik2-_uzupelnienie_dzialy.pdf

 

 

Załącznik Nr 2.1 do uchwały Nr .../.../20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 22 grudnia 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik3(116).pdf

 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../.../20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 22 grudnia 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik3(117).pdf

 

 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../.../20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 22 grudnia 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik4(36).pdf

 

 

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .../.../20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 22 grudnia 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik5(18).pdf

 

 

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .../.../20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 22 grudnia 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik6(13).pdf

 

 

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr .../.../20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 22 grudnia 2020 r.
Zalacznik6a.pdf

 

 

Załącznik Nr 6b do uchwały Nr .../.../20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 22 grudnia 2020 r.
Zalacznik6b.pdf

 

 

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .../.../20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 22 grudnia 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik7(7).pdf

 

 

Załącznik Nr 7a do uchwały Nr .../.../20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 22 grudnia 2020 r.
Zalacznik7a.pdf

 

 

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .../.../20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 22 grudnia 2020 r.
Zalacznik8.pdf

 

 

Załącznik Nr 9-OBJAŚNIENIA DOCHODY do uchwały Nr .../.../20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 22 grudnia 2020 r.
Zalacznik9-OBJASNIENIA_DOCHODY.pdf

 

 

Załącznik Nr 10-OBJAŚNIENIA WYDATKI do uchwały Nr .../.../20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 22 grudnia 2020 r.
Zalacznik10-OBJASNIENIA_WYDATKI.pdf

 

 

Załącznik Nr 11-objaśnienia wydatki inwestycyjne do uchwały Nr .../.../20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 22 grudnia 2020 r.
Zalacznik11-objasnienia_wydatki_inwestycyjne.pdf

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Projekt uchwały budżetowej na 2021 rok + autopoprawki.pdf (PDF, 10.06Mb) 2020-12-22 08:29:54 35 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 22-12-2020 08:29:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Sawoniewicz 22-12-2020
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 22-12-2020 08:29:54